Α Λυκείου ΕΠΑΛ ΕΝΕΕΓΥΛ Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

Α Λυκείου ΕΠΑΛ ΕΝΕΕΓΥΛ Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ4/108535/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την
13η  Σεπτεμβρίου 2022 στο υπ’ αριθμ. 4820 ΦΕΚ τεύχος Β έχοντας ως θέμα:

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022- 23, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Αναφέρει η Υπουργική Απόφαση τα εξής:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.

(α) Τα άρθρα 9 και 138 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),

(β) τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),

(γ) το Κεφ. Γ΄ του Μέρους Ε΄ του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και ειδικότερα την περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 100, καθώς και τις παρ. 6 του άρθρου 117, 3 του άρθρου 121 και 6 του άρθρου 126,

(δ) τα άρθρα 16 έως 21 και την παρ. 4 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 254),

(ε) το άρθρο 26 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142),

(στ) τις παρ. 1, 2 και την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118),

(ζ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

(η) το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

(θ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

(ι) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

(ια) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

(ιβ) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

 1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί- ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
 2. Τις υπ΄ αρ. 39/29-07-2021 και 45/25-08-2022 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/456/105269/Β1/31-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022- 23, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

«Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα

Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγι- κές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, είναι τα ακόλουθα:

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Ιστορία
 3. Άλγεβρα (Μαθηματικά)
 4. Γεωμετρία (Μαθηματικά)
 5. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
 6. Χημεία (Φυσικές Επιστήμες)
 7. Αγγλικά

Άρθρο 2

Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις προαγωγικές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. καθορίζεται ως εξής ανά μάθημα:

 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου.

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλί- ας του μαθήματος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήματα/ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που σχετίζονται με θεματικό κύκλο ο οποίος είναι οικείος από τη σχολική διδασκαλία και περιλαμβάνεται στο σχολικό εγχειρίδιο.

ΓΛΩΣΣΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

 • Να εντοπίσουν τις πληροφορίες του κειμένου (π.χ. πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις, χωροχρονικό πλαί- σιο).
 • Να προσδιορίσουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (π.χ. τον πομπό, τον δέκτη, το μέσο μετάδοσης του μηνύματος, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε).
 • Να αναγνωρίσουν τον σκοπό του κειμένου και να τον συσχετίσουν με λεξιλογικές ή μορφοσυντακτικές επιλογές του συγγραφέα.
 • Να αναγνωρίσουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου.
 • Να εντοπίσουν και να αποδώσουν με πλαγιότιτλους τη δομή του κειμένου.
 • Να διακρίνουν στη δομή του κειμένου τις διαρθρωτικές λέξεις και τι δηλώνουν (π.χ. χρονική ακολουθία, σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος κ.ά.).
 • Να συνθέσουν περίληψη, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
 • Να εντοπίσουν τα επιχειρήματα του συγγραφέα στο κείμενο.
 • Να διατυπώσουν με δικά τους λόγια τη σημασία των λέξεων-φράσεων που δεν χρησιμοποιούνται κυριολε- κτικά στο κείμενο.
 • Να αντικαταστήσουν όρους της πρότασης με συνώνυμα και αντώνυμα, σε συσχέτιση με το νόημα και το ύφος του κειμένου.
 • Να εξηγήσουν την επικοινωνιακή λειτουργία των σημείων στίξης του κειμένου, σε σχέση με την πρόθεση του συγγραφέα και/ή τον σκοπό του κειμένου.
 • Να μετατρέψουν προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα.
 • Να μετατρέψουν την ενεργητική σύνταξη σε παθη- τική, σε μια περίοδο λόγου, και αντίστροφα και να σχολιάσουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα.
 • Να παρουσιάσουν σε συνεχές κείμενο το περιεχόμενο μη συνεχών κειμένων (πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες, σύμβολα κ.λπ.).
 • Να αξιολογήσουν τη χρήση της εικόνας στην απο- τελεσματικότητα του μηνύματος ενός πολυτροπικού κειμένου.
 • Να ερμηνεύσουν λέξεις-φράσεις του κειμένου, με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

Να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις τους για ερω- τήματα/θέματα/απόψεις που τίθενται στο κείμενο αναφοράς.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

 • Να εντοπίσουν πληροφορίες που περιέχονται στο κεί- μενο, όπως πρόσωπα, χώρος, χρόνος, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των ηρώων, γεγονότα και αίτια που κατευθύνουν τη δράση τους, βασικά θέματα ή ιδέες που απασχολούν τον συγγραφέα κ.ά.
 • Να αναλύσουν κάποιον από τους χαρακτήρες του κειμένου, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με βάση στοιχεία του κειμένου.
 • Να επισημάνουν τα σύμβολα, τις φωνές ή τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο.
 • Να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει και να αναγνωρίσουν βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής.
 • Να εντοπίσουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικοί τρόποι, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.).
 • Να εντοπίσουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύσουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.
 • Να εκφράσουν την κρίση τους για ιδέες, αξίες, στά- σεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο.
 • Να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με αυτές του σήμερα.
 • Να συσχετίσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με προσωπικές εμπει- ρίες, βιώματα, συναισθήματα.
 • Να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτι- κή γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.λπ.
 • Να τροποποιήσουν το αρχικό κείμενο με την αλλα- γή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή με την αλλαγή του τέλους στην ιστορία.
 • Να μετατρέψουν την αφήγηση σε διάλογο ή αντί- στροφα.
 • Να αποδώσουν ένα παραδοσιακό ποίημα σε ελεύθερο στίχο.
 • Να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, αξιοποιώντας τις συμβάσεις του κειμενικού είδους στο οποίο καλούνται να γράψουν.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» στην Α΄ τάξη των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυ- κείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., η oποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, δίνονται στους/στις μαθητές/τριες δύο (2) αδίδακτα κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνο- δεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Και τα δύο κείμενα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνω- στικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό, μη διδαγμένο (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέ- ρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι αδίδακτο, ποιητικό ή πεζό, (διήγημα ή απόσπα- σμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Οι μαθητές/τριες καλούνται να απα- ντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

 1. Η πρώτη αφορά την κατανόηση του κειμένου και βαθμολογείται με 15 μονάδες.
 2. Η δεύτερη αφορά τη δομή ή/και τη γλώσσα του κει- μένου και βαθμολογείται με 10 μονάδες.
 • Η τρίτη αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου και βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 30 μονάδες (2×15), οι δραστηριότητες προσέγγισης της δομής και της γλώσ- σας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 20 μονάδες (2×10) και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 50 μονάδες (2×25). Οι δραστηριότητες που αφορούν την κατανόηση του κειμένου και την προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του μπορεί να περιλαμβάνουν υποερω- τήματα. Στην περίπτωση αυτή, οι μονάδες επιμερίζονται αναλόγως.

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας καλούνται οι μαθητές/τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που πε- ριλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

Α1. Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανό- τητα των μαθητών/τριών:

 • Να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υπο- στηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον

οποίο γράφτηκε (με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και

 • Να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόη- μα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμ- βάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Α2. Με τη δεύτερη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανό- τητα των μαθητών/τριών:

 • Να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου, ή
 • Να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου ή
 • Να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παρα- γράφων ή ενοτήτων του κειμένου ή
 • Να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή και ολόκληρο το κείμενο, αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φρά- σεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στί- ξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινω- νίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα ή
 • Να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου, με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαί- σιο.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Α3. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά την παραγωγή λό- γου, με την οποία ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινω- νιακό πλαίσιο, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το αρχικό κείμενο. Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 200 έως 250 λέξεις.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Β. Στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας καλού- νται οι μαθητές/τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

Β1. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

 • Να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρό- σωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προ- σώπων, τα γεγονότα και τα αίτια που κατευθύνουν τη δράση τους, τα βασικά θέματα, τις ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου ή
 • Να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες, με βάση τα δεδομένα του κειμένου, ή
 • Να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο. Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

Β2. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την προσέγγι- ση της γλώσσας του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών:

 • Να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής ή να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) ή
 • Να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μετα- φορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.

Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Β3. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά ερμηνεία και πα- ραγωγή λόγου, με την οποία προτείνεται στους/στις μαθητές/τριες ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής. Κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα από τα δύο.

Στην πρώτη περίπτωση (θέμα αναγνωστικής ανταπό- κρισης) ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να αξιολο- γήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο, να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ.

Στη δεύτερη περίπτωση (θέμα δημιουργικής γραφής) ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να μετασχηματίζουν το αρχικό κείμενο:

 1. Σε επίπεδο μορφής με τη χρήση άλλων αφηγηματι- κών ή ποιητικών τεχνικών τις οποίες καλούνται να αξι- οποιήσουν (να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημε- ρολογίου, επιστολής κ.λπ., να τροποποιήσουν το αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή με την αλλαγή του τέλους στην ιστορία, με την απόδοση ενός παραδοσιακού ποιήματος σε ελεύθερο στίχο κ.ά.).
 2. Σε επίπεδο περιεχομένου με τη σύνταξη νέου κει- μένου στο οποίο οι μαθητές/τριες εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους το οποίο καλούνται να γράψουν.

Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνε- ται από 100 έως 150 λέξεις. Η δραστηριότητα βαθμολο- γείται με 25 μονάδες.

Η τρίτη δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας, που βαθμολογείται με 25 μονάδες, και η τρίτη δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας, που επίσης βαθμολογείται με 25 μονάδες, λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος καθορίζε- ται στην υπό στοιχεία Γ2/4219/20-08-1999 υπουργική απόφαση (Β΄ 2319) και είναι το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου (Από το 1453 μ.Χ. έως σήμερα) – Προσεγγίσεις», Β΄ Τάξης 1ου Κύκλου ΤΕΕ. Η εξεταστέα ύλη, με βάση το σχολικό βιβλίο των Θεοδώρου Κατσουλάκου, Αναστα- σίας Κυρκίνη, Γιάννη Μπαφούνη, Γιώργου Σμπιλίρη, Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου από το 1453 μ.Χ. έως σήμερα, Α΄ ΕΠΑ.Λ., ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», είναι η ακόλουθη:

1ο Κεφάλαιο

Β. Το κίνημα του Διαφωτισμού

Γ. Η Γαλλική Επανάσταση (εισαγωγή)

 1. Η σημασία της Γαλλικής Επανάστασης 3ο Κεφάλαιο

Γ. Ο Αγώνας για την Ανεξαρτησία και η δημιουργία του Ελληνικού Κράτους (εισαγωγή)

 1. Ιστορικό διάγραμμα της Επανάστασης
 2. Η διακυβέρνηση του κράτους από τον Καποδίστρια 5ο Κεφάλαιο

Α. Οι Βαλκανικές σχέσεις στις αρχές του (20ού) αιώνα (εισαγωγή)

 1. Βαλκανική αντιπαλότητα
 2. Πολιτικά κινήματα και βαλκανικές σχέσεις
 3. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι

Β. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (εισαγωγή)

 1. Εθνικός Διχασμός στην Ελλάδα

Δ. Ο Μικρασιατικός πόλεμος (1918-1923) (εισαγωγή)

 1. Η Συνθήκη της Λωζάννης
 2. Ένας απολογισμός

Ε. Η περίοδος μεταξύ των Δύο Πολέμων

 1. Οικονομική κρίση
 2. Πολιτική κρίση. Η ανάπτυξη των φασιστικών κα- θεστώτων

ΣΤ. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (εισαγωγή)

 1. Ένας απολογισμός
 2. Η Ελλάδα στον πόλεμο

Ζ. Η Μεταπολεμική εποχή (εισαγωγή)

 1. Η Μεταπολεμική Ελλάδα
 2. Προβλήματα και Ελπίδες: β. Προβλήματα που ζη- τούν λύση

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται στο μάθημα της Ιστορίας σε τέσσερα (4) θέματα, καθένα από τα οποία βαθμολογείται συνολικά με είκοσι πέντε (25) μονάδες, ως εξής:

 1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει:

α) ερωτήσεις «αντικειμενικού τύπου» (1.α.), οι οποίες βαθμολογούνται με δέκα (10) μονάδες,

β) εξήγηση, δύο ή τριών, ιστορικών όρων/εννοιών (1.β.), η οποία βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.

 1. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύ- ντομης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων, (2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.
 2. Το τρίτο και το τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από μία ερώτηση, καθεμιά από τις οποίες βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες και αναλύεται σε δύο επιμέρους ερω- τήσεις (3.α. και β./ 4.α. και 4.β.), με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών/-τριών στη σύνθεση των ιστο- ρικών γνώσεων και η κριτική προσέγγισή τους. Στο τρίτο και το τέταρτο θέμα χρησιμοποιούνται ερωτήσεις επε- ξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες-ιστορικές πηγές, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, δημοσιογραφικά άρθρα, χάρτες, διαγράμματα και, γενι- κότερα, από υλικό το οποίο αποτελεί ιστορικό τεκμήριο ή χρησιμοποιείται ως πηγή άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αξιολογήσουν και να αξιοποιή- σουν το υλικό των ιστορικών μαρτυριών που τους δίνεται για επεξεργασία βάσει δεδομένων κριτηρίων, τα οποία μπορεί να αφορούν σε ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συν- θηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, συγκριτική προσέγγιση διαφορετικών απόψεων καθώς και σε αποτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας επιμέρους πληροφοριών. Οι απαντήσεις πρέ- πει να συνδυάζουν σε κάθε περίπτωση τις πληροφορίες που προκύπτουν από την κριτική επεξεργασία των ιστο- ρικών μαρτυριών με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Η βαθμολογία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται γραπτώς στους/στις μαθητές/-τριες.

To πρώτο και το τρίτο θέμα λαμβάνεται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Το δεύτερο και το τέταρ- το ορίζεται από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες το μάθημα. Προς αποφυγή επικαλύψεων τα θέματα που ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς θα πρέπει να επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας ύλης διαφο- ρετικές εκείνων από τις οποίες προέρχονται το 1.β. και το τρίτο θέμα.

 1. ΑΛΓΕΒΡΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»

Εισαγωγικό κεφάλαιο Ε.2 Σύνολα

Κεφ. 2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

 • Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
 • Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδει- ξης της ιδιότητας 4)
 • Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
 • Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ. 3ο: Εξισώσεις

 • Εξισώσεις 1ου Βαθμού
 • Η Εξίσωση xν = α
 • Εξισώσεις 2ου Βαθμού (χωρίς τις αποδείξεις) Κεφ. 4ο: Ανισώσεις
 • Ανισώσεις 1ου Βαθμού
 • Ανισώσεις 2ου Βαθμού (χωρίς τις αποδείξεις) Κεφ. 5ο: Πρόοδοι
 • Ακολουθίες
 • Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου)
 • Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου)

Κεφ. 6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

 • Η Έννοια της Συνάρτησης
 • Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (χωρίς την από- σταση σημείων)
 • Η Συνάρτηση f(x) = αx + β
 1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ ΓΕΛ Τεύχος Α΄» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Κεφ. 2ο: Τα βασικά Γεωμετρικά σχήματα

2.16 Απλές σχέσεις γωνιών

Κεφ. 3ο: Τρίγωνα

 • Είδη και στοιχεία τριγώνων
 • 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός των απο- δείξεων)
 • 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της από- δειξης του θεωρήματος)
 • 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός των απο- δείξεων)
 • Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός των αποδείξεων)
 • Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
 • Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Tριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)
 • Εφαπτόμενα τμήματα
 • Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
 • Απλές γεωμετρικές κατασκευές
 • Βασικές κατασκευές τριγώνων Κεφ. 4ο: Παράλληλες ευθείες
 • Εισαγωγή
 • Τέμνουσα δύο ευθειών – Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)
 • Γωνίες με πλευρές παράλληλες
 • Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου (εκτός των απο- δείξεων των θεωρημάτων)
 • Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της από- δειξης του πορίσματος)

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα «Άλγεβρα» και

«Γεωμετρία» της Α΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Λυκείων Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. γίνονται ως εξής:

αα. Στους/στις μαθητές/τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαρα- γωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνω- στών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/τριας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

ββ. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μα- θητές/τριες διαρθρώνονται ως εξής:

Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (05) ερωτήσεις αντικειμενικού τύ- που (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχι- σης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπε- ρασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/τη μαθητή/-τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/τη μαθητή/- τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορεί να αναλύ- εται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/-τρια στη λύση.

γγ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικό- τερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέ- ταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

δδ. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/- ουσες (ή τον/την διδάσκο- ντα/ ουσα) το μάθημα εκπαιδευτικούς.

 1. ΦΥΣΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΕΠΑ.Λ., ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΓΑΡΟ- ΦΑΛΑΚΗΣ Ι., ΠΑΓΩΝΗΣ Κ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ., «ΔΙΟΦΑ- ΝΤΟΣ»

 1. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
  • Η έννοια της δύναμης
  • Τα χαρακτηριστικά της δύναμης
  • Δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση
  • Η δύναμη ως αιτία παραμόρφωσης-Νόμος Hooke
  • Μέτρηση δυνάμεων με δυναμόμετρο
  • Σύνθεση δυνάμεων (Μόνο για συγγραμμικές και κάθετες. Εκτός το λυμένο παράδειγμα)
  • Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
  • Δράση – Αντίδραση – 3ος νόμος του Νεύτωνα
 2. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ
  • Το αίνιγμα της κίνησης
   • Μέση ταχύτητα
   • Στιγμιαία ταχύτητα (Εκτός ο μαθηματικός προ- βληματισμός)
  • Αδράνεια-1ος νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση (Εκτός το ιστορικό σημείωμα)
  • Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

4.3.1 Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης

 • Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση-Επι- τάχυνση
  • Η έννοια της επιτάχυνσης
  • Εξισώσεις κίνησης-Διαγράμματα (Εκτός οι απο- δείξεις τύπων και το παράδειγμα 3)
 • ΔΥΝΑΜΗ. Το μυστικό της επιτάχυνσης-2ος Νόμος του Νεύτωνα

4.5.2 Βάρος. Περιλαμβάνονται τα παραδείγματα 1,3,4,5

 • Τριβή
  • Δυνάμεις τριβής
  • Πού οφείλεται η τριβή
 • Στατική τριβή (Εκτός ο υπολογισμός του n)
 • Τριβή ολίσθησης (Εκτός το παράδειγμα με τα δύο σώματα και την τροχαλία και το «ας στοχαστούμε»
 1. ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • Από τη βιολογική εργασία στο φυσικό έργο
  • Έργο σταθερής δύναμης (μέχρι τη αναφορά για τον James Joule, περιλαμβάνεται το παράδειγμα)
  • Έργο γνωστών δυνάμεων

5.3.1 Το βάρος, το έργο και η …συντήρηση

 • Ρυθμοί έργου (Μέχρι τη σχέση 3)

5.6 Έργο και ενέργεια: οι δύο όψεις του ίδιου νομίσμα- τος (Εκτός οι αποδείξεις) Περιλαμβάνεται το δεύτερο παράδειγμα

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συγκεκριμένα, η εξέταση γίνεται ως εξής:

Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) θέματα:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/- τριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-τριες να αναπτύξουν την απάντηση τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να την αιτιολογήσουν. Η πρώτη ερώτηση βαθμολο- γείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκα- τρείς (13) μονάδες.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονά- δες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

 1. ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «Χημεία, Α΄ Λυκείου», των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου. Π. Θεοδωρόπουλου, Α. Κάλλη, έκδοση ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: Βασικές έννοιες

 • Με τι ασχολείται η Χημεία. Ποια η σημασία της Χημείας στη ζωή μας
 • Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και μονάδες
 • Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή ατόμου – Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα. Συμπεριλαμβάνεται μόνο η υποενότητα «Διαλύματα – Περιεκτικότητες Διαλυμάτων» (Γενικά για τα διαλύματα – Περιεκτικότητες Διαλυμάτων – Εκφράσεις περιεκτικότητας – Διαλυτότητα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: Περιοδικός Πίνακας – Δεσμοί

 • Ηλεκτρονική δομή των ατόμων
 • Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα
 • Γενικά για τον χημικό δεσμό – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών (ιοντικός – ομοιοπολικός).
 • Η γλώσσα της Χημείας – Αριθμός οξείδωσης – Γρα- φή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματο-λογία των ενώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: Οξέα – Βάσεις – Άλατα – Οξείδια

3.5 Χημικές Αντιδράσεις Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα ακόλουθα:

 • η υποενότητα «Πως συμβολίζονται οι χημικές αντι- δράσεις»
 • η παράγραφος «α. Πότε πραγματοποιείται μία χημι- κή αντίδραση;» της υποενότητας «Χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων»
 • η υποενότητα «Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων», με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
 • δεν αποτελεί μέρος της εξεταστέας ύλης η εύρεση των προϊόντων μιας αντίδρασης, παρά μόνο η συμπλή- ρωση συντελεστών και η αναγνώριση και ο χαρακτηρι- σμός δεδομένης χημικής αντίδρασης ως οξειδοαναγω- γικής (και ειδικότερα ως σύνθεσης ή αποσύνθεσης και διάσπασης ή απλής αντικατάστασης) ή μεταθετικής (και ειδικότερα ως διπλής αντικατάστασης ή εξουδετέρωσης)
 • από την υποπαρ. «2. Εξουδετέρωση» εξαιρούνται οι αντιδράσεις: Όξινο οξείδιο + βάση, Βασικό οξείδιο + οξύ, Όξινο οξείδιο + βασικό οξείδιο.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στους μαθητές και τις μαθήτριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/- τριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων

ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος. Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/-τριες να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών και μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μο- νάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθ- μολογείται με 12 μονάδες και η δεύτερη με 13 μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογί- ας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη

διατύπωση των θεμάτων.

Το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέ- ταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

 1. ΑΓΓΛΙΚΑ

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: Γενικά Αγγλικά Α΄ ΕΠΑ.Λ. Γενικής Παιδείας (ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ, ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ):

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 6

Unit 7

Επισημαίνεται ότι η εξέταση δεν περιλαμβάνει δοκιμα- σίες κατανόησης προφορικού λόγου και ως εκ τούτου οι σχετικές δραστηριότητες των παραπάνω ενοτήτων δεν εντάσσονται στην εξεταστέα ύλη.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ως απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας κατά την εξέταση ορίζεται το Β1 (βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς).

Τα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίδεται κείμενο 180-300 λέξεων, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα συμπλήρω- σης που αποσκοπούν (α) στον έλεγχο σφαιρικής κατα- νόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/ πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30% της βαθμο- λογίας). Επισημαίνεται ότι το κείμενο αυτό θα πρέπει να είναι τροποποιημένο απόσπασμα από κείμενο των ενοτήτων της εξεταστέας ύλης ή άλλο κείμενο συναφές με το θεματικό περιεχόμενο και το λεξιλόγιο των ενοτή- των αυτών (σε επίπεδο Β1).

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα της εξέτασης θα προκύψουν μετά από επεξεργασία και τροποποίηση των διδαγμένων κειμένων και ασκήσεων του βιβλίου. Δίνε- ται η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και νέα κείμενα με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στις ίδιες θεματικές κατηγορίες με τις ως άνω ενότητες και περιλαμβάνουν αντίστοιχο λεξιλόγιο.

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική

Δίδεται μία (1) δοκιμασία με αφετηρία το κείμενο κατανόησης, που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20% της βαθμολογίας).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική

Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20% της βαθμολογίας).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παραγά- γουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 120-150 λέξεων, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στα αγγλικά και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).

Για την εξέταση στο πλαίσιο της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας τετραμήνων, ο/η εκπαιδευτικός δύναται να επιλέξει μεταξύ των παραπάνω θεμάτων (1 – 2α ή/και 2β ή/και 3). Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τον/την διδάσκο- ντα/διδάσκουσα το μάθημα. Συγκεκριμένα: Τα θέματα 1 και 2α λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θε- μάτων, ενώ τα θέματα 2β και 3 ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/-ουσα το μάθημα.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης ισχύουν και για την Α΄ τάξη των Πρότυπων Επαγγελμα- τικών Λυκείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Α Λυκείου ΕΠΑΛ ΕΝΕΕΓΥΛ Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. Φ4/108535/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1LHFKYYrGNKFrQPf0EJadzCEyR6bil5Hc/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε