Α ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ

Α ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης

«Από το Α Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιήθηκε ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136) μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
4115 557743 ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 54 27,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 0,9 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0,875 0 2,875 0 0 0 0 2 1 3 2 26,5 14 9 11,5 0 1,3 4 2 2 4 8,5 0 0 6 0 2,5 0
2229 561180 ΓΟΥΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 52 26 12 6 0 0 0 2 3 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0,5 0 1,875 0 1 0 0 2 0 3,25 2 26 13 4 4 0 5 4 2 3 4 9 4,5 0,875 4,125 0 0,75 0,5
3807 568058 ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 51,8125 27,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2 0,25 0,25 2 3 0,75 1 0 0,3 2 1 1,25 2 24,3125 14 7,75 7,75 0 3,7 4 2 3 1,5 8,8125 0 0 6 0 2,625 0,1875
3090 552979 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 50,75 27 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0 3 3,25 0 1 0 0 2 2 2 2 23,75 14 9 16,25 0 5 1 0 1 4 5,75 0 0 4,125 1,375 0,25 0
4270 561963 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 50,625 26,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,5 0 1,25 0,75 1 0 0,4 2 0 2,5 1,5 24,125 14 7,5 7,5 0 5 2 1 1 4 6,125 0 0 3 0 2 1,125
3358 565594 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 50,25 27 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 1 2,875 0,75 1 0 0 2 0 3 2 23,25 14 5,75 5,75 0 5 4 2 3 4 5,25 0 0 3 0,125 1,125 1
2592 564737 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 50,25 27 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1,5 0 2 2,75 0,25 0 0 0 0 2 1 1,75 1,5 23,25 14 9 9 0 5 4 2 3 4 5,25 0 0 5,25 0 0 0
2935 567357 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,625 25,75 12 6 0 0 0 2 3 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 2,5 0 0,25 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 23,875 14 5 5 0 5 4 2 3 4 5,875 0 0 2,25 3,625 0 0
2488 560643 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,3375 26,9 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0 0,75 3,5 0 0 0 0,2 2 1,5 2,25 2 22,4375 14 7,25 7,25 0 5 3 2 1 4 4,4375 0 0 2,625 0,5 1 0,3125
2083 565828 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,25 26,45 13 6 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,45 2,45 0 0 0 0 0 1,25 0 1 0 0,2 2 0 2 2 22,8 13,55 8,25 8,25 0 3,3 2 2 0 4 5,25 0 0 5,25 0 0 0
3068 588542 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49 27,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 1,5 0,25 1,25 2 0 0 0 0 2 3 1,75 2 21,5 14 6 6 0 5 3 0 3 1,5 6 0 6 0 0 0 0
3119 552063 ΜΙΤΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,75 21,75 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,75 2,75 0 1 0 0,75 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 27 14 9 9,5 0 5 0 0 0 4 9 0 0 6 0 3 0
3217 555358 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,625 23,625 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,625 2,875 0 2 0 0,5 0 0,375 0 0 0 0 0,75 0 0,75 2 25 14 9 19,25 0 1 4 2 3 3,5 7,5 0 0 6 0 1,5 0
2325 563225 ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,5 25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,25 2 0 0 0 0 2 1 1,5 2 23,5 12 9 11 0 3 0 0 0 2,5 9 5,5 0 6 0 0 0,8125
2664 582736 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,25 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 1,125 4 0,5 0,75 1 0 0,15 2 2 0 2 23,75 14 9 9,75 0 5 3 0 3 1,5 8,25 0 0 6 0 1,75 0,5
2703 547515 ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48 21 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 27 14 9 9,5 0 3,3 3 1 2 4 9 0 2,1875 6 0,625 3 0
3612 560754 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,9 26,9 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 0 2,25 0 0 0 0,8 2 0 2 2 21 14 9 10 0 5 4 2 3 4 3 0 0 3 0 0 0
3638 588841 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,875 25,5 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 0,5 0,5 0,125 0 0,375 0 1 0 0,65 1,5 1 0,5 2 22,375 14 7,25 7,25 0 5 2 1 1 1,5 6,875 0 0 6 0 0,875 0
3432 565515 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,6 26 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 0,75 2 21,6 12,6 9 15 0 0,6 3 0 3 0 9 0 0 6 0 2,375 1,375
3662 554036 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,425 25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2 0 0,125 0,25 0,625 0 1 0 0 2 1 1,25 2 22,425 12,8 9 12,5 0 1,8 2 1 1 4 5,625 0 0 1,125 2,25 2,25 0
2396 554403 ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,4 20,4 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1 0 0,75 0 1 0,75 0 0 0 1,5 0 1,5 0 27 14 6 6 0 5 3 2 1 4 9 0 3,9375 6 0 0 0,6875
3256 560870 ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47 22,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0,25 0,5 0,5 1,75 0 0 0 0,35 0,5 0 0,5 0 24,5 14 9 21,25 2,875 1,4 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 3 0
4015 588958 ΚΡΟΚΟΥ ΖΩΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,875 27 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 1 1 3,75 0 0 0 0,7 2 0 2 2 19,875 14 8,75 8,75 0 5 4 2 2 4 1,875 0 0 0 0 1,875 0
2743 562453 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,55 22,3 13 6 0 4 0 2 0 2 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,9 1,4 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0,15 0,5 0 0,5 0,5 24,25 14 9 10,5 0 1,6 4 2 2 4 6,25 0 0 5,25 0,75 0 0,25
3903 564842 ΜΠΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,5 26 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0,125 2 0,375 0 1 0 0 2 2 1 2 20,5 14 9 15,25 0 5 4 2 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
2110 585669 ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,5 26,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0,5 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3,5 0 0,125 2,75 1,375 0 1 0 0 2 3 2,75 1 20 14 9 19 0 4,3 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2947 588239 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,25 26,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,75 1,75 0 1 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 2 2 0,5 2 20 14 9 13,25 0 5 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3301 565082 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,675 24,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 1 3,5 0 0 0,6 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 21,175 12,3 9 12,5 0 2,3 1 1 0 2,5 6,375 0 0 6 0 0,375 0
4122 561070 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,375 22,5 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 1 0,25 0,5 0,5 0 1 0,25 0,1 2 1 1 2 22,875 14 9 18,75 0 4 4 1 3 0 8,875 0 2,625 6 0 0 0,25
4102 577939 ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,25 20,25 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 25 14 9 10,75 0 2,5 3 1 2 2 9 0 6 6 0,625 2,625 0
3578 553537 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,0625 22,25 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 2,75 0 2 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 22,8125 14 8,75 8,75 0 4,8 1 0 1 4 4,8125 0 4,8125 0 0 0 0
2856 561176 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,025 21,525 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 1 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,525 1,525 0 1 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0,15 1 1 0 0 23,5 13 9 18,25 0 0 4 2 3 1,5 9 0 0 6 2,5 3 0
3409 556795 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45 24 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0,75 0,375 1 0 0 0 0 0,15 2 1 4 0 21 14 9 9,5 0 5 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
3595 559513 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45 23 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0,625 0 1 0 0,05 2 0 2,5 2 22 14 9 14,5 0 5 4 2 3 1,5 6,5 0 0 6 0 0 0,5
4140 578733 ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0,25 1 1,75 0,75 1 0,25 0,35 0 0 0 2 20 14 9 14 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2745 581711 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,775 23,125 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 0 1,75 0 0,25 0,625 0 0 0 0 2 2 0,5 1 21,65 13,9 9 12,25 0 2,9 2 0 2 1,5 6,25 0 0 6 0 0 0,25
2769 575784 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,75 22,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 0 1 0 1,375 0 1,375 0 0 0 0,25 0,75 0 0,75 2 22 14 9 9,5 0 1,4 4 2 3 0 8 0 0 6 0 0 2
2742 585587 ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,75 25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 1 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1 0 0 0,5 2 0 0 0 0,2 0,5 0 0,5 1,5 19,75 14 8,5 8,5 0 2,1 4 2 2 4 1,75 0 0 0 0 1,75 0
2517 591418 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,7 24,875 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,875 0,875 0 0 0 0,375 0,25 0,25 0 0 0 0 1 0,5 0,5 2 19,825 13,2 9 17,25 0 1,2 3 2 1 0 6,625 0 0 5,625 0 1 0
3093 585830 ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,4 24,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,75 3 0 3 0 0,375 0 0,25 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 19,65 12,9 9 13 0 0,9 3 2 1 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
3289 573742 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,325 22,825 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,2 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,325 2,325 0 0 0,25 0 0,25 1,625 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 21,5 14 9 15,5 0 5 4 2 2 1,5 6 0 0 6 0 0 0
3084 552772 ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,2 23 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 1,25 0 1,5 0 0 0 0 2 0 2 2 21,2 12,2 9 10,25 0 2,2 1 1 0 0 9 0 6 6 0 0 0
2853 555621 ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,075 22,2 12 6 0 0 0 2 3 0 0 1 3,7 0 1 1 0,2 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,375 0,25 2,25 0 0 0 0,35 2 0,5 1,75 1,5 21,875 14 9 23,75 0 3,9 4 2 3 0 7,875 0 0 6 0 1,875 0
3131 450754 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,0375 23,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,5 0 0 1 1 0 1 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,5 1,5 0 0 0,25 0,25 0,75 0,25 0 0 0 0 2 0 2,25 2 20,5375 13,6 9 12,25 0 1,6 3 1 2 0 6,9375 0 0 6 0 0,375 0,5625
3982 562876 ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,0125 22,75 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0,7 0,3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2,5 0 1 0 0,75 0 0,75 0 0 0 0 0,25 0 0,25 2 21,2625 11,2 9 16,75 0 0,2 2 1 1 1,5 8,5625 0 0 6 0 2,5 0,0625
2723 574231 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,9 25,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 0,8 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0,5 18,4 12,4 9 17,5 0 0,4 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3192 588607 ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,9 23,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 1 0,9 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0 0,75 2,125 0 0 0 0 2 3 2,25 2 20 14 9 14,75 0 5 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4028 610946 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,75 26,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 0 0 0 3 0,5 0 0 0 0,5 1,5 1 0,5 2 17,25 14 8,5 8,5 0 5 4 2 3 0 3,25 0 0 0,75 2,25 0 0,25
3749 584063 ΜΠΑΣΤΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,75 25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,5 3 0 1 0 0,25 0,5 2 0 0 0 1 0,5 0,5 0 2 18,75 14 9 12,25 0 5 2 2 0 0 4,75 0 0 0 0 2,75 2
2928 558382 ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,75 27 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1,5 1,25 0 0 0 0 2 2 1,25 2 16,75 12,75 3,75 3,75 0 5 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2337 554468 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,6 25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 1,125 0 1 0 0 2 2 2 2 18,6 9,6 9 17,75 0 0,6 0 0 0 0 9 0 6 6 0 0 0
2646 594359 ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,55 24,175 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,675 1,175 0 0 0 0,125 0 1 0 0 0 0,05 0,5 0 0,5 2 19,375 14 9 9 0 5 1 1 0 0 5,375 0 0 3 0,125 2,25 0
3796 578916 ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,5 23,3 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,3 0,3 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,05 2 2 0 2 20,2 11,2 9 9,5 0 1,2 1 1 0 2,5 6,5 0 0 6 0 0 0,5
3923 567696 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,375 21,375 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,875 0,875 0 0,5 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 22 13 9 13 0 0 4 2 2 0 9 4 0 5,625 0 0 0,75
4143 561241 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,25 22,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0,9 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 0 1 0 0,25 0,75 0,25 1,5 1 0 0 0,75 0,5 0,25 2 20,5 13 9 16,25 0 1 3 2 1 0 7,5 0 0 6 1,125 0 0,375
2545 561345 ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,075 20,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,875 2,875 0 0,5 0 0,375 1,25 0,75 0 0 0 0 2 1 2,25 0 22,2 13,2 9 20 0 1,2 3 1 2 1,5 7,5 0 0 6 0 1,5 0
2739 544412 ΡΟΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43 23 13 6 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0,25 0 0,5 1,25 0 0 0 0 2 0,5 3,25 1 20 14 9 16,25 0 4,8 2 1 1 4 2 0 0 0 0,375 0,625 1
2516 581644 ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,75 22,25 13 6 0 4 0 2 0 2 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 20,5 14 9 17,75 0 5 2 1 1 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2291 574018 ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,675 21 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0,6 0,4 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,375 0 0,625 0 0 0 0 2 2 0 2 21,675 13,05 5,25 5,25 0 3,8 4 2 2 0 8,625 0 0 6 0 1,25 1,375
2302 577945 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,6 26 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2,5 0,75 0 1 0 0 0 0 0 1,5 0,5 1 1,5 16,6 12,6 9 21,25 0 0,6 3 1 2 0 4 0 0 0 4 0 0
2733 590822 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,5 25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 3,75 0 17,5 10 9 14,5 0 0 1 1 0 1,5 6 0 0 6 0 0 0
3295 598797 ΚΥΡΙΑΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,4 23,4 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 3,9 1 1 0 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 1 0 0,25 0 0 0 0 2 2 0 1,5 19 13 9 13,25 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3522 573813 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,35 23,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 3 2 1 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,85 12,6 9 17,25 0 0,6 3 0 3 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
2585 551883 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,775 18,775 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,875 2,875 0 0 0 0 1,25 1,625 0 0 0 0 2 1,5 0,75 0 23 14 9 21,75 0 5 2 2 0 3 6 0 0 6 0 0 0
4059 557711 ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,625 23,625 13 6 0 4 3 2 3 0 0 1 4 1 1 1 0,9 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,125 2,125 0 0 0 0,25 0 1,875 0 0 0 0 0 0 0 2 18 14 9 12,75 0 5 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
3611 568024 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,6 20,35 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 1 0,4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,85 1,85 0 0 0 0 0 0,75 0 1 0 0,1 0 0 0 1,5 21,25 14 9 12,75 0 5 4 2 3 0 7,25 0 0 6 0 0 1,25
2118 574042 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,6 19,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1,5 0 0,125 0,5 0,5 0,75 0 0 0,05 0,5 0,5 0 0 22,1 13,1 9 12 0 0,1 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0
3314 553685 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,45 16,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 24,95 13,2 9 16,75 0 1,2 3 0 3 3 8,75 0 0 6 1,75 0,625 0,375
3738 610061 ΘΩΜΑ ΡΑΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,125 25,25 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0,3 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4,25 3 0 0,5 0 0,25 1,25 1,125 0 0 0 0,2 1,25 0 1,25 0 15,875 14 8,75 8,75 0 5 4 1 3 0 1,875 0 0 0 1,875 0 0
3761 554402 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,125 19 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 22,125 10,5 9 17,75 0 0,5 1 0 1 4 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3505 573689 ΑΒΔΕΛΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,1 21,7 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,7 2,95 0 1 0 0 0,5 0,5 0,75 0 0 0,2 0,75 0 0,75 0 19,4 10,4 9 22 0 1,4 0 0 0 0 9 0 0 6 0 3 0
4274 566136 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,1 21,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 1,5 19,6 8,35 6,75 6,75 0 1,6 0 0 0 4 7,25 0 0 4,875 0,875 0,875 0,625
3036 567006 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41 21 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2,75 0 20 14 9 20 0 2,7 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2681 552190 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,825 21,45 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 3,9 0 2 1 0,9 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,05 0,55 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0,05 0,5 0 0,5 1,5 19,375 14 9 10,75 0 5 3 1 2 4 1,375 0 0 0 1 0,375 0
3910 548387 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,475 25,1 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 1,1 0 0 0,2 0,9 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0 2 0,5 0 0 0 0 2 2,5 0,5 2 15,375 11 9 13,75 0 0 2 2 0 2,5 1,875 0 0 0 0,875 0 1
3394 558585 ΒΟΥΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,4 22,4 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 1 0 0,375 0 0,125 0,75 1 0 0,05 0,5 0 0,5 1 18 14 9 9,75 0 2,4 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
4382 552761 ΚΑΜΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,4 21,5 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18,9 12,9 9 21,25 0 0,9 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3479 589410 ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,1625 23,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0,875 0,25 1,375 0 0 0 0 2 2 0,25 1,5 16,9625 12,15 7,25 7,25 0 2,9 2 1 1 0 4,8125 0 0 4,125 0 0 0,6875
3379 602061 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40 25,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 1,5 0 0,125 0,25 2,5 0 1 0 0,15 2 0,5 2 1,5 14,5 14 9 10,25 0 1,3 4 2 3 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0
2372 560989 ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,775 17 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,25 0,75 3 1,25 0,75 1 0 0,4 2 2 1 2 22,775 13,4 9 14,75 0 0,4 4 2 3 1,5 7,875 0 0 6 0 1,625 0,25
3767 592700 ΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,75 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0,25 0 1,25 0 0 1 0,5 0 2 2 0 0 17,75 14 9 10,5 0 5 4 2 3 0 3,75 0 0 0 3,75 0 0
2834 588200 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,6625 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 0 1,5 0,25 0 1 0 0,8 1 0,5 0,5 0,5 14,6625 12,6 7,5 7,5 0 1,1 4 2 3 0 2,0625 0 0 0 0,375 1 0,6875
2235 558711 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,475 17,75 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0,25 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 21,725 10,1 9 15,25 0 0,1 1 0 1 4 7,625 0 0 5,25 0,75 1,625 0
4159 597735 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,45 22,75 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 1 16,7 10,2 9 10,25 0 0,2 1 1 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2125 556234 ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,45 21,95 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 3 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1,25 0 1,25 0 17,5 11,5 9 23 0 0,5 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3446 566858 ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,375 18,2 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,3 0 0 0 0 0,5 1 0,75 0 0 0,05 0 0 0 0 21,175 13,8 9 22,75 0 0,8 4 2 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
2439 601704 ΧΑΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,225 24,7 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,7 0 1 1 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 1,5 0 0 0,75 1,5 0 0 0 0 0 0 0 2 14,525 12,15 8,25 8,25 0 1,9 2 0 2 0 2,375 0 0 0 1,625 0 0,75
3615 560971 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗ ΚΑΛΥΨΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,85 21 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0,25 1,5 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 17,85 11,1 9 18 0 0,1 2 2 0 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
2154 568129 ΜΠΕΛΑΦΕΜΙΝΕ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,75 15,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0 0 0 0 0 23 14 9 16 0 5 0 0 0 0 9 0 0 5,25 2,625 1 1,0625
3665 611013 ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,625 21,625 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,125 0,875 0 0 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 0 17 14 9 8 1,875 3 2 2 0 0 3 0 0 0 0 3 0
2774 558605 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,6125 19,9 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7125 10,4 8 8 0 1,4 1 1 0 4 4,3125 0 2,625 0 0,5 1 0,1875
3830 564911 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,5 17,5 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 21 12 9 20,5 0 0 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 2,5 0
4438 588840 ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,375 18,375 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 9 10,25 0 5 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2582 550976 ΚΡΕΜΠΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,2 18,4 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,5 1,5 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8 10,3 9 18,75 0 0,3 1 1 0 3 6,5 0 0 5,25 0,25 1 0
2270 604517 ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,025 19,525 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1,9 0 1 0,4 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,125 1,125 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0 0 0 0 2 18,5 12,5 9 12,5 0 3,5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2347 574063 ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,95 21,75 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 2,75 2,25 0 0 0 0 1,75 0,375 0 0 0,125 0 0,5 0,5 0 0 16,2 10,2 9 18,75 0 0,2 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2689 587936 ΙΚΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,9 21 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 3 0 0,375 0 1,125 0 0 0 0 0 0 0 2 16,9 10,4 9 17,75 0 0,4 1 0 1 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
3311 560248 ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,625 15,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 2 0 0 0 0,75 0,25 1 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 22,125 14 9 24,5 0 2 4 2 2 0 8,125 0 0 6 0 1,875 0,25
4398 593819 ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,625 20,875 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0,5 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,875 1,625 0 0 0 0 0 1,625 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 16,75 9,5 9 12,75 3,75 0,5 0 0 0 0 7,25 0 6 0 0 1,25 0
3460 567465 ΚΡΕΜΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,5 17 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,75 0 2 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,5 14 9 17,75 0 3,1 2 2 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2185 575480 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,625 21 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 1,5 2,25 0 0 0 0 0 0 0 2 15,625 10 9 14,25 0 0 1 0 1 1,5 4,125 0 0 4,125 0 0 0
3950 586736 ΔΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,5 13,75 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0,125 0 0,375 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 22,75 14 9 9,5 0 2,5 4 1 3 0 8,75 0 6 0 0 2,75 0
3757 562147 ΧΑΣΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,375 16,375 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 0,725 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0,1 0,75 0 0,75 0 20 14 9 22 0 5 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3042 565236 ΒΑΡΦΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,25 16,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 1 20 14 9 16,75 0 5 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4399 580797 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,125 15,625 8 0 0 4 0 2 0 2 0 0 4 0 1 0,5 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,625 2,625 0 0 0 0,375 0 1,5 0,75 0 0 0 1 0 1 0 20,5 14 9 12 0 5 4 1 3 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2093 558344 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,1 13 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,1 12,1 9 16,5 0 1,1 2 0 2 2 9 0 6 6 0 0 0
2747 550866 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,5 16,5 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 2,5 0 0 0,8 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9 9 12,75 0 0 0 0 0 1 9 0 6 6 0 0 0
3267 564989 ΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,5 16,9 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0,15 2 0 2 0 18,6 12,6 9 22,75 0 0,6 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2441 557996 ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,4 18,4 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 2,5 0 0,25 0 0 0 1 0,125 0 1,5 0 1,5 0 17 13 9 10,5 0 3 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2281 556171 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,05 17,75 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3 11,3 9 23,25 0 0,3 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3292 560902 ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,025 13,025 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 1 1 0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,025 1,525 0 0 0 0,25 0 0,875 0 0 0 0,4 1,5 0 1,5 0 22 14 9 22,5 0 5 1 1 0 0 8 2 0 6 0 0 0
3977 581919 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35 19 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 20 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2247 561355 ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,95 15,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 13,2 9 22,5 0 0,2 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3397 578928 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,9125 18 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 16,9125 9,6 9 14,25 0 0,6 0 0 0 0 7,3125 0 1,3125 6 0 0 0
2116 556774 ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,9 16 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 11,4 9 23,5 0 0,4 2 0 2 0 7,5 0 0 6 0 1,5 0
4380 555906 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,7 14,7 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0,7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25 0 2 0 2,75 2 20 14 9 18,75 0 5 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3545 593167 ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,5 14,5 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 20 14 9 11,25 0 5 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4083 586232 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,4 17,25 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,15 10,9 9 10 0 0,9 1 0 1 2 4,25 0 0 0 0,5 3 0,75
4240 555230 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,375 17,5 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16,875 10 9 22 0 0 1 0 1 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
3498 558385 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,25 18 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,25 10 9 27,5 0 0 1 0 1 0 6,25 0 0 6 0 0,25 0
3972 610294 ΦΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,25 22 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0,25 2 1,75 1,5 0 0 0 0 2 2 0 0 12,25 9 9 13 0 0 0 0 0 0 3,25 0 0 0 0,375 2,875 0
4462 562350 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,8 13,25 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,25 0 0,25 0 20,55 12,8 9 15,25 0 0,8 3 2 1 0 7,75 0 0 6 0 0 1,75
2761 601514 ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,625 13,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,625 2,625 0 1 0 0,25 0,75 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 9 18,75 0 5 3 1 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3780 561283 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,5 15,5 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 9 21,25 0 0 0 0 0 0 9 0 6 6 0 0 0
2996 559499 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,3 17,8 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 9,5 9 24,25 0 0,5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4254 581666 ΒΙΤΣΑΚΗ ΖΩΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,25 18,75 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,75 0,75 0 0,5 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 14 9 10,25 0 3,6 4 2 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2209 555663 ΚΑΛΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,2 14,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18,7 11,2 9 17,25 0 1,2 1 0 1 1,5 6 0 0 6 0 0 0
4388 574152 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,1875 17 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1875 10 9 22,25 0 0 1 0 1 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
2897 604390 ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,05 23,05 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,3 0 1 0,3 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 1,25 0 0 0 0 0,5 0,625 0 0 0,125 0 1,5 0,5 1 2 10 10 9 9,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3399 580823 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,7 17,6 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,1 0 0 0,1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0,5 15,1 9,1 9 16,5 0 0,1 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3116 559286 ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,625 18,375 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1,1 0 0 0,1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,275 2,275 2 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 14,25 10 9 10 0 0 1 0 1 4 0,25 0 0 0 0 0 0,25
2556 555667 ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,6 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 18,6 11,6 9 24,75 0 1,6 1 0 1 0 7 0 0 6 0 0 1
3874 579365 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,25 21 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 2 1 2 0 11,25 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3913 605617 ΤΣΑΛΙΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,225 21,025 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 2 4 0 2 11,2 11,2 9 11 0 0,2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2172 553561 ΓΚΕΛΑΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 15 9 9 29,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4480 570986 ΓΡΙΜΠΙΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32 17 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 19 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3123 579015 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32 17 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 15 9 9 14,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3880 560656 ΤΖΙΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,95 13,75 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 11,2 9 10,75 0 0,2 2 0 2 0 7 0 6 0 0 0 1
3755 557216 ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,7375 14,975 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,375 1,375 0 0 0 0 1 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7625 9,2 9 13 0 0,2 0 0 0 1,5 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
4336 574189 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,65 11,7 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,95 12,2 9 14 0 0,2 3 1 2 0 7,75 0 0 6 0,375 1,25 0,125
3633 596011 ΤΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,625 15,625 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,625 0 0 0 0 1 0,625 0 0 0 0 1 0 1 0 16 11 9 11,75 0 0 2 0 2 0 5 0 0 4,125 0,875 0 0
2445 604384 ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,3 26 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0,5 0,25 1 1,375 0 0 0 0 1 0,5 0,5 2 5,3 4,05 2,25 2,25 0 0,8 1 0 1 0 1,25 0 0 0 0 1 0,25
3184 582313 ΓΡΑΨΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,1 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 11,1 9 16,5 0 0,1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2763 601620 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0,5 3,125 0 0 0 0,1 2 2 2,75 0 12 12 9 13,25 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4309 565625 ΖΕΡΒΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31 12,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 12 9 18 0 0 3 0 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
3044 589279 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,9375 15,5 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,25 1,25 2 0,75 0 0 0 0,2 2 3,5 2 2 15,4375 14 7 7 0 5 4 2 2 0 1,4375 0 0 0 0 0 1,4375
3443 600844 ΚΑΛΙΑΝΤΖΗ ΓΚΟΛΦΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,875 22,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0,6 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,125 0,625 0 0 0 0,375 0,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 8,25 7,25 6,25 6,25 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0,75 0 0,25
2183 579524 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,7 10,7 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,5 0 0 0,8 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 0,5 0,5 0 20 14 9 10,75 0 3,3 2 2 0 0 6 0 6 0 0 0 0
2604 607516 ΜΗΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,675 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 0,5 0 1 1 0,875 0,75 1 0 0,1 1,5 0 1,5 0 9,175 8,8 8,5 8,5 0 0,3 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,375 0 0
4360 585655 ΚΑΛΕΜΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,3 15 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,3 9,3 9 23,75 0 0,3 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4278 558913 ΛΕΚΚΑ ΝΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,3 13,6 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 16,7 10,7 9 21,5 0 1,7 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3405 580651 ΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,175 15,175 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,3 0 0 0,4 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,875 2,875 0 2,5 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 23 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2529 602591 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0 0 1,75 2,625 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 11,25 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3204 578317 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30 15 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 0 0,8 0,7 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 21,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3980 565260 ΓΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,5 14,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,9 1,4 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0,65 0,5 0 0,5 1 14,6 13,1 9 10,75 0 2,1 2 2 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
4612 565412 ΠΡΕΠΟΥΤΣΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,5 18,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 10 9 12,75 0 0 1 0 1 0 1,25 0 0 0 0 0,75 0,5
2222 563947 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,3375 13,025 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 16,3125 9 9 21,5 0 0 0 0 0 0 7,3125 0 0 6 0 0,875 0,4375
3895 553705 ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,3375 14,775 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,675 1,425 0 0 0 0,75 0 0,625 0 0 0 0,05 1,25 0,5 0,75 2 14,5625 10,5 4,5 4,5 0 5 1 1 0 0 4,0625 0 0 2,625 0 0 1,4375
3985 617104 ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,275 20,125 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 9,15 8,4 8 8 0 0,4 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
4424 601524 ΚΟΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,2 14,2 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,2 0 1 0,2 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 20,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4,5 1,5 0 0
2263 566111 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29 13 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 22,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3382 560267 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,95 13 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,95 9,2 9 23,5 0 0,2 0 0 0 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
3964 574972 ΜΠΑΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,95 11 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,95 9,7 9 22,25 0 0,7 0 0 0 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
2201 617688 ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,55 19,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,875 1,875 0 0,5 0 0,125 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 9,175 9,05 6,75 6,75 0 0,3 2 0 2 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
3924 575377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,5 13,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 23 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4030 589297 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,275 17,4 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,4 0 0 0,7 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,75 0 1 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 10,875 9 9 21,5 0 0 0 0 0 0 1,875 0 0 1,875 0 0 0
2327 592854 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,25 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 14 9 13 0 3 2 1 1 0 2,5 0 0 0 2,5 0 0
4482 580801 ΚΟΨΟΛΑΙΜΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,25 11,25 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 17 11 9 18,5 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4021 607650 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,25 18,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 9,75 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1,25 0 0,25
3209 579384 ΜΠΑΖΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,25 14 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 8,25 6,25 6,25 0 0 2 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0
3012 577942 ΚΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,1375 12,825 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0,2 1 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 15,3125 9 9 24,25 0 0 0 0 0 0 6,3125 0 0 3,375 1,375 1,375 0,1875
3679 593162 ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,9 16,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,05 2,55 0 0 0 0,25 0 1,25 0 1 0 0,05 1,5 1 0,5 1 11,35 11,35 8,25 8,25 0 0,1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3989 594041 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,75 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 15,25 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3626 621186 ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,375 15,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0,7 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 1 0 0 2 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 11,875 11 9 6,75 2,625 0 2 0 2 0 0,875 0 0 0 0,75 0 0,125
3243 621185 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,375 18,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,375 2,375 0 0 0 0 1,5 0,875 0 0 0 0 1 0 1 0 9 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3542 602124 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,25 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0,5 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,25 11 9 11,5 0 0 2 0 2 0 6,25 0 0 5,25 0,75 0,25 0
4459 557385 ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,2 12 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 9,2 9 12,25 0 0,2 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
3086 579191 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,125 12,125 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 18,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2426 564132 ΦΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27 10 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 22,5 0 0 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3278 562143 ΓΙΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,75 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,75 9 9 19 0 0 0 0 0 0 7,75 0 6 0 1,75 0 0
3976 567540 ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,7 8,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0,6 0,7 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,4 12,4 9 16,5 0 1,4 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3264 581777 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,625 14,375 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
2355 596047 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,6 17,6 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 3,6 0 1 0,6 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2677 595867 ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,2 11 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 9,2 9 20,75 0 0,2 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2880 567522 ΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,15 7,9 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,25 9 9 15,75 0 0 0 0 0 1,5 7,75 0 0 6 0 1,75 0
2142 556691 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,05 13,8 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 2,8 1 0 0,8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 7,25 7,25 7,25 0 0 0 0 0 4 1 0 0,875 0 0,125 0 0
2251 594110 ΚΟΤΖΑΜΗΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26 10 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 13,25 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2615 607451 ΚΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26 12,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2,5 1,25 0 0 0 0,5 0,25 0,5 0 0 0 0 1,25 0 1,25 2 13,5 10,5 6 6 0 1,5 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0
4372 579475 ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,2 13,2 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,7 0 2 1 0,7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 13 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4359 565571 ΚΑΛΕΜΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,725 13 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,725 9,1 9 22,25 0 0,1 0 0 0 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
3427 562123 ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,7125 9,525 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,4 0 0 0,7 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1 0 1 0 15,1875 9 9 25 0 0 0 0 0 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
3051 570698 ΝΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,5 9,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 21 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4178 586203 ΜΠΑΛΙΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,3 11,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,5 0 0 0,5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 6,8 6,5 6,5 0 0,3 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
2680 598202 ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2064 565076 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,875 13,25 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,5 0 1 0,3 0,7 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 1 1 0 0 10,625 9 9 25,25 0 0 0 0 0 0 1,625 0 0 0 1,625 0 0
4129 593136 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,875 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,375 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
3641 581219 ΝΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,6 8,6 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 15,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4057 592918 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,6 14,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 8,85 6,85 6,75 6,75 0 0,1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,75 0,25
3168 579387 ΠΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,25 8,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 15,25 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
4471 581417 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,125 9,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,625 9 9 18,5 0 0 0 0 0 0 4,625 0 0 1,5 2,5 0 0,625
3905 565034 ΧΑΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23 8 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 14 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
3916 617479 ΧΑΛΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,75 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,75 3,5 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 4,25 0 0 3,75 0 0 0,5
3735 614221 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,7 12,7 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1,2 0 0 0,7 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2921 607310 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,5 14 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2157 610932 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,25 11,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 10 9 9,5 0 0 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0
2638 615627 ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,05 13,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 8,25 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3155 567423 ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22 7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 17,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3336 592693 ΣΙΜΨΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 6,25 6,25 6,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
2241 579173 ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΡΙΖΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 20,025 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 13,025 9,4 9 15,25 0 0,4 0 0 0 0 3,625 0 0 2,25 1,375 0 0
2730 601880 ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 19,05 7,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 11,25 11 9 10,75 0 0 2 2 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
2114 607396 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 17,4 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 11,4 9 9 0 0,4 2 0 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
3942 560629 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 50,5 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,25 0,625 0 0,875 0 1 0 0,2 2 1 1 2 26,5 14 9 13,75 4,25 5 2 2 0 4 8,5 0 0 6 0 1,75 0,75
4092 560221 ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 50,3125 28 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 4 0 0,875 0 2,875 1,5 0 0 0,05 2 1,5 3 2 22,3125 13,75 4,75 4,75 0 5 4 2 3 4 4,5625 0 0 0 0,875 3 0,6875
3206 563766 ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 49,8 24,8 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,8 0 0 0,9 0,9 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 2 0 0,25 0 0,5 1 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 25 12 9 10 0 1 2 0 2 4 9 0 0 6 0 3 0
2912 565177 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 49 26 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,3 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0,125 0,25 2,375 0 0 0 0,05 2 1,5 1,25 0,5 23 12,5 9 9,75 0 0,5 3 1 2 1,5 9 0 0 6 0 2,875 1,25
3179 588795 ΜΕΙΝΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 46,6 27 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 1,375 0 0 0 0 2 0 3 2 19,6 10,6 9 15,5 0 1,6 0 0 0 0 9 0 2,625 6 0 2,25 0,3125
2559 564519 ΗΜΕΛΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 45 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,875 2 1,75 0 0 0 0,2 2 0 2,5 2 18 14 9 9 0 2 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2671 579252 ΔΕΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 44,85 22,25 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 4,25 2,25 0 0 0 0,75 0,5 1 0 0 0 0 2 2 0 2 22,6 10,1 9 9,5 0 1,1 0 0 0 3,5 9 0 0 6 0 3 0,375
3898 570711 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 44,425 24,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 3 0 0 0 0,25 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 2 19,925 12,55 7,75 7,75 0 0,8 4 2 3 3 4,375 0 3,5 0 0 0,875 0
4259 558868 ΑΣΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 43,9 22,1 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,4 0 1 0,9 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2,7 2,7 0 0,5 0 0 0 0,25 0,75 1 0 0,2 0 0 0 2 21,8 12,8 9 12 0 0,8 3 0 3 0 9 1 6 6 0 0 0,8125
3396 558071 ΑΤΤΑΛΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 42,95 17,45 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,45 1,95 0 0 0 0,25 0 1,5 0 0 0 0,2 1,5 0 1,5 0 25,5 14 9 16,5 0 5 1 0 1 4 7,5 0 0 5,625 0 1,875 0
4086 564711 ΒΕΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 42,15 22,15 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,35 0,35 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,1 2 2 0 0 20 14 9 17,75 0 1,7 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3462 558378 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 41,5 20,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,75 3 0 0 0 0 1,75 0,75 1,5 1 0 0,3 1,75 1,5 0,25 2 20,75 14 9 20,75 0 5 3 2 1 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
2098 565190 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 41,275 22,125 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 3,5 0 0 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0,5 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 19,15 13,4 9 12,25 0 2,4 2 2 0 4 1,75 0 0 1,125 0,625 0 0
4053 588028 ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 39,75 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0,25 0,125 0,75 4,25 0,75 1 0 0,45 0,5 0,5 0 2 18,25 9,25 0,25 0,25 0 5 4 2 3 0 9 0 2,625 6 0 0 1,25
2991 588219 ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 38,25 23,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,8 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 2 0 0 0 1,25 0 0 0 0,1 1,25 0 1,25 2 15 14 9 14 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
2855 554464 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 36,125 14,625 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 21,5 14 9 22,5 0 1,7 4 1 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
2908 557758 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 33,65 13,5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 2 0 2 20,15 13,4 9 25,5 0 3,4 1 0 1 0 6,75 0 0 0 4 2,75 0
4343 185221 ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 33,6 21,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,5 2 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,1 12,1 9 15,5 0 0,1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2909 574162 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 33,275 14,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,875 1,125 0 0,5 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 18,4 12,4 9 20,25 0 1,4 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
2890 153880 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 32,925 17 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 15,925 10,3 9 13 0 0,3 1 1 0 0 5,625 0 0 5,625 0 0 0
3258 566843 ΚΑΛΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 31 15 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 27,5 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3877 604628 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 31 17,2 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 0,125 0,75 0,125 0 0 0 0,2 0 0 0 0 13,8 10,05 6,75 6,75 0 3,3 0 0 0 0 3,75 0 0 1,875 0 1,875 0
3098 550135 ΜΑΝΔΡΑΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 30,4 15,4 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,4 0 0 0 0,9 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 26,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3452 558911 ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 30 14 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 22,25 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4418 206872 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 29,625 15 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 4 0 2 0,2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,625 11 9 10,5 0 0 2 0 2 0 3,625 0 0 2,25 0 1,375 0
4377 585176 ΣΕΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 29,5 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18 9 9 15,5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0,375 3 0
4189 575724 ΒΑΛΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 27,2625 13,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 2 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9625 11,4 9 16 0 0,4 2 1 1 0 2,5625 0 0 0 2,375 0 0,1875
3664 182600 ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 26 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 9 13,25 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5,25 0 1,25 0,5
3821 206920 ΓΚΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 25,625 15,125 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,125 1,125 0 1 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5 0 0 0
4224 607149 ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 25,375 14,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 2 0,5 0 0 1,25 0 0 0,25 0 0,5 0 0,5 0 10,875 10 9 10,5 0 0 1 1 0 0 0,875 0 0 0 0 0,875 0
4167 578345 ΝΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 24 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 18,75 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
2499 588837 ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 23,125 13 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,125 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
4285 570910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 21,25 5,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 16 10 9 16,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2751 588197 ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 21,125 6,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0,125 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 14,875 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 4,875 0 0 0 1,875 3 0
4236 199678 ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ88.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 20,625 11,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,125 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
3765 578449 ΠΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 18,8 5,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 9 17,75 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0
2199 611475 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 17,375 8,625 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,375 0 0 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0,25 2 8,75 4,5 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 4,25 0 0 0 1,25 3 0
4227 579405 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 16 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4276 589446 ΦΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 14,7875 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 2 0,6 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6875 9,25 8,25 8,25 0 0 1 1 0 0 1,4375 0 0 0 0 0,5 0,9375
4302 217614 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 7,65 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,25 3,25 2,25 2,25 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0
2444 606793 ΓΚΙΟΥΖΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ29) 28,625 9,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 1 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,125 12 9 8,25 0,75 0 3 0 3 0 7,125 0 0 6 0,875 0,25 0
3375 606875 ΣΤΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ29) 28,5 15,75 8 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 12,75 11 9 10,25 0 0 2 1 1 0 1,75 0 0 0 0 1,75 0
3881 606769 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ29) 22,5 9,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 13 10 9 10,25 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0
4305 702855 ΓΚΑΝΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ29) 9,5 4,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 5 3,75 3,75 3,75 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1,25 0
3422 606822 ΣΟΥΡΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΠΕ21) 21,375 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,875 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,875 0 0 0 0 0,875 0
3556 612925 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΠΕ21) 10,15 6,65 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,35 0,35 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 3,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
3715 603612 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 24,05 12,45 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,2 0 1 1 0,7 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 8,6 6,5 6,5 0 0,1 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0
3139 606921 ΚΩΛΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 16,875 7,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,75 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
2746 546798 ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 53 26 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,75 0 1,25 0 0 0 0 2 0 2 2 27 14 9 14,5 0 5 4 2 2 4 9 0 0 4,875 3,75 0,5 0
3426 548367 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΖΩΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 49,625 25 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,875 0,5 1,5 0 0 0 0,25 2 2 1 2 24,625 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 4 6,625 0 0 0 3,625 3 0
2957 552697 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 48,5 23 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 1 1 2 25,5 14 9 12,25 0 5 3 2 1 2,5 9 0 0 6 4 0 1,125
3762 595434 ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 47,375 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0,25 3,5 2,375 0 0 0 0,4 2 3 1,25 2 20,375 14 9 9 0 5 4 2 3 1,5 4,875 0 0 0 4 0,875 0
2121 567765 ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 44,1 24 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 20,1 13,6 9 19,25 0 2,6 2 2 0 2 4,5 0 0 0 4 0,5 0
2966 595593 ΝΑΟΥΜ ΕΛΛΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 43,75 25,25 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 3 0 0 0 1,625 0 0 0 0,2 1,25 1 0,25 2 18,5 14 9 13 0 2,5 3 0 3 0 4,5 0 0 0 4 0,5 0
3144 554292 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 42,3 21,5 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3,5 0 0,5 0 1,25 0 0 0 0 2 1 1,25 0 20,8 12,8 9 9,5 0 2,8 1 1 0 4 4 0 0 0 2,375 0,25 1,375
2477 597215 ΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 40,3125 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0,5 1 0,625 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 19,3125 14 9 10,75 0 4,4 3 2 1 0 5,3125 0 1,3125 0 4 0 0
2393 608524 ΜΕΛΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 40 23,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0 0,75 1,75 0 1 0 0,1 2 1 2,25 2 16,7 13,2 8 8 0 2,2 3 0 3 1,5 2 0 0 0 0,75 1 0,25
4247 556641 ΠΛΕΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 38,475 16,875 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,875 0,875 0 0 0 0 0 0,125 0,75 0 0 0 0 0 0 0 21,6 11,6 9 22 0 0,6 2 0 2 3 7 0 0 0 4 3 0
2568 582931 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 37,75 16,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 2 0 0 0 1,75 0 0 0 0,2 0,5 0 0,5 0 21,25 13,5 9 9,5 0 2,5 2 1 1 3,5 4,25 0 0 0 4 0,25 0
3723 592276 ΒΙΚΗ ΑΓΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 36,75 21 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,125 0 0 0,75 1 0 0 2 0,5 2 1 15,75 10 9 9,5 0 0 1 1 0 0 5,75 0 0 1,875 2,625 0 1,25
4230 560450 ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 36,05 13,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0,5 0 0 0 0,875 0 0 0,125 0 0 0 0 0 22,55 13,8 9 12,25 0 0,8 4 2 2 4 4,75 0 0 0,75 4 0 0
2543 566342 ΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 35,9 18,4 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3 0 0,25 0,5 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 17,5 10 9 17,75 0 1 0 0 0 2 5,5 0 0 0 4 1,5 0
3511 587287 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 34,25 19,25 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 15 11 9 11,75 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0
3191 588066 ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 33,925 20,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1 0 0,75 1,75 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 13,425 9,8 7 7 0 2,8 0 0 0 0 3,625 0 0 0 1,5 2,125 0
2979 603000 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 33,65 20,95 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,2 0 1 0,7 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 1 0 0,5 12,7 8,7 4,5 4,5 0 0,2 4 2 2 0 4 0 0 0 4 0 0
4379 592096 ΡΑΚΑΛΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 32,625 15,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 17,125 14 9 13 0 3,1 3 0 3 0 3,125 0 0 0 3,125 0 0
4238 582910 ΒΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,45 15,25 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 1 0,4 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 2,25 0 0,5 0 0 0 0,75 0 1 0 0 0 0 0 0 16,2 11,7 9 12,5 0 0,7 2 2 0 0 4,5 0 0 0 0,5 2,75 1,25
2783 450922 ΒΟΥΒΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,25 16,65 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 14,6 9,1 9 23,5 0 0,1 0 0 0 1,5 4 0 0 0 4 0 0
4043 596784 ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,225 17,6 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 3,6 0 1 0,6 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 0,75 1 0 0,2 2 0 2 0 13,625 11 9 14,25 0 0 2 0 2 0 2,625 0 0 0 2,625 0 0
2784 569165 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,975 15,25 8 0 0 4 0 2 0 2 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 3 0 3,5 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 15,725 9,1 9 16,5 0 0,1 0 0 0 1,5 5,125 0 0 0 4 0,875 0,25
3550 611649 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,875 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 3,125 0 0 0 0 2 0 2 0 17,875 14 8,25 8,25 0 5 1 1 0 0 3,875 0 0 0,75 3,125 0 0
2852 595643 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30 16 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,5 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 9 12,5 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0
2518 616133 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 29,95 20,175 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 1 1 0 2 9,775 6,4 5,5 5,5 0 0,9 0 0 0 0 3,375 0 0 0 0,375 3 0
4445 591680 ΣΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 29,75 14,25 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,25 2,25 0 0 0,75 0 1,25 0,25 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 15,5 9,75 6,75 6,75 0 1 2 0 2 3 2,75 0 0 0 2,75 0 0
4006 592307 ΑΝΤΙΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 29,375 13,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 16 12 9 14,25 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
3986 592067 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 29,35 12,75 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1 0 0 0 0 0 0,25 0,75 0 0 0 0,75 0 0,75 0 16,6 13,1 9 14,5 0 1,1 3 0 3 0 3,5 0 0 0 3,5 0 0
4358 608774 ΔΗΜΙΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,55 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0,6 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 9,8 6,5 6,5 0 3,3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2833 595386 ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28 17 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 11 10 9 9,75 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0,75 0 0,25
3254 595398 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 27,8125 13,775 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,275 2,025 0 0 0 0,5 0,75 0,625 0 0 0 0,15 0,25 0 0,25 1 14,0375 11,1 8 8 0 0,1 3 2 1 0 2,9375 0 0 0 2 0,25 0,6875
2732 596896 ΓΙΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 27,75 17 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0,125 2,75 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 10 9 14,5 0 0 1 0 1 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
4195 595829 ΑΡΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 27,4 12,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 10,4 9 10,5 0 0,4 1 1 0 0 4,5 0 0 0 1,75 2,75 0
3187 615170 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 26,925 13,3 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,3 0 1 0,3 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,625 9 8 8 0 0 1 1 0 0 4,625 0 0 2,25 2,375 0 0
2400 608908 ΡΕΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 26,75 16 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 10,75 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 4,25 0 0 0 2,125 1,625 0,5
3097 608676 ΔΟΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 25,925 10,05 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0,8 0 1 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875 10 9 13,25 0 0 1 0 1 0 5,875 0 0 1,875 4 0 0
4420 595501 ΠΗΤΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 25 11 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 9 11,5 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0
4226 567910 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 25 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 9 24,75 0 3,2 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2889 606133 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,875 12,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 12,775 10,4 3 3 0 4,4 3 0 3 0 2,375 0 0 0 0,5 0,5 1,375
3222 595566 ΣΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,75 12 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,75 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
4357 592099 ΛΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,7 13,7 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,7 0 2 1 0,7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 11 10 9 13,25 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,75 0 0,25
4048 608541 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,625 13,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1,125 1,125 0 0 0,5 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11,5 8,5 8,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2881 603162 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,625 13,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,05 0,5 0,5 0 0 10,125 9 7 7 0 0 2 0 2 0 1,125 0 0 0 0,375 0,75 0
3415 611435 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,2 9,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 13,7 10,2 9 9,75 0 0,2 1 1 0 0 3,5 0 0 0 3,5 0 0
3541 194917 ΤΥΡΟΚΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,875 13,5 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,375 9 9 15 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,125 0 0,25
2903 595496 ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0,3 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 9 9 11,75 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2656 560526 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 21,5 8,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 9 13,25 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
3677 595788 ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 21,25 10 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 9 9 11 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3458 595716 ΜΕΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 21 14,425 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1,125 1,125 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 6,575 4,7 1 1 0 0,7 3 1 2 0 1,875 0 0 0 1,875 0 0
2428 608866 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 19,35 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,75 0,75 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 6,35 4,75 4,75 0 1,6 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
4446 592268 ΤΖΩΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 18,9 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0,4 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
2275 608776 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 13,625 6,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,375 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0,875 0 0 0 0,375 0 0,5
2196 615135 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2815 615412 ΖΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 10,175 3,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1 0,5 0,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2470 702848 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΕ25) 24 16,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,5 1 1 0 0,5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,25 0,75 0 0 0 0 0 0 0 7,5 3,75 3,25 3,25 0 0,5 0 0 0 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
4272 616624 ΣΑΛΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ28) 25,325 20,125 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0,5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 1 0,5 0,125 0,5 0,5 0 0 0 0 2 1 2,5 2 5,2 2,2 0 0 0 1,2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0
3072 606748 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ28 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ28) 19,125 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,125 12 9 10,25 0 0 3 0 3 0 2,125 0 0 0 2,125 0 0
2740 603496 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 39,8 19,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 2 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 1 1 2 20 14 6,75 6,75 0 5 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2466 581435 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 26,825 10,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,125 10 9 19 0 0 1 1 0 0 6,125 0 0 5,625 0 0,5 0
4241 702836 ΜΑΥΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 17,2 12,65 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,5 3 0 2 0 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0,75 2 4,55 4,55 3,25 3,25 0 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3219 600575 ΜΑΝΙΑΤΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 15,5 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 17,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3310 562850 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,5 25,5 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 3,25 0,5 0 1 0 0 2 2,5 3 0,5 24 14 9 11,75 0 5 4 1 3 4 6 0 0 6 0 0 0
3708 555323 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49 24,375 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 1 1 0,9 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,375 2,375 0 0 0 0 1,25 1,125 0 0 0 0 2 2 0,25 0 24,625 14 9 11,75 0 2 4 2 2 4 6,625 0 0 6 0 0,625 0
3486 578192 ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,6875 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 2 0,75 0 0 0 0 2 1,5 2 2 20,6875 13,5 9 11,25 0 0,5 4 2 3 1,5 5,6875 0 0 1,5 2,125 1,625 0,4375
4131 557443 ΖΕΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47 20 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 14 7,25 7,25 0 5 2 0 2 4 9 0 4,375 5,25 0,375 0 0
2974 587948 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,9625 23,775 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,775 1,775 0 0 0 0,25 0,25 1,125 0 0 0 0,15 2 2,5 1,5 2 23,1875 14 5 5 0 5 4 2 3 4 5,1875 0 0 3 0 1,75 0,4375
2385 564689 ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,85 24,15 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,75 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0 1,75 0,5 1,25 1 22,7 13,7 9 11,75 0 0,7 4 1 3 0 9 0 6 6 0 0 0
2341 555197 ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,7125 23,775 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1 0 0 0,5 0,375 0 0 0 0 2 0 2,25 2 22,9375 12,5 7,5 7,5 0 5 0 0 0 4 6,4375 0 0 6 0 0 0,4375
3983 573900 ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,4 23,5 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 0 0 0 3,75 0,875 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 22,9 13,9 9 19 0 1,9 3 1 2 0 9 0 2,625 6 0 3 0
2630 561942 ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46 23,25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0 0,25 2 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0 22,75 9,75 3,75 3,75 0 5 1 0 1 4 9 0 0 6 2,75 2,125 0,625
3710 563647 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,9 23,5 13 0 0 4 3 2 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,75 1,5 0 0 0 0 2 0 2 1,5 22,4 13,4 9 14,5 0 0,4 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0,9375
2381 558033 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,25 22,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 22,75 14 9 17,5 0 5 4 1 3 2 6,75 0 0 6 0 0,75 0
3492 450848 ΦΕΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,125 24,625 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 0 0 0,5 0,25 1,875 0 0 0 0 2 0 2 0 20,5 14 8,5 8,5 0 5 2 0 2 4 2,5 0 0 0 0 2,5 0
2128 582130 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,75 24,75 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 2 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 2 0 0 20 11 9 12,75 0 0 2 0 2 0 9 6 0 6 0 0 0
2419 600928 ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,625 24,7 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3,2 0 1 1 0,2 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 1,25 0 17,925 12,3 9 9,75 0 0,3 3 0 3 0 5,625 0 0 5,625 0 0 0
2693 575436 ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,8 21 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,8 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0 0,25 1 0 0 0 0 2 0 2,25 0 20,8 11,8 9 16,5 0 0,8 2 0 2 0 9 0 6 6 0 0 0
3282 550552 ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,5375 17,475 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2,975 2,475 0 0,5 0 0,5 0,5 0,875 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0,5 23,0625 14 9 9 0 5 4 2 3 4 5,0625 0 0 1,125 2,125 0,875 0,9375
2084 589070 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,45 21,125 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,125 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 18,325 9,7 9 11,5 0 0,7 0 0 0 0 8,625 0 2,625 6 0 0 0
2814 555823 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,1 16 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 23,1 11,1 9 15,75 0 1,1 1 0 1 3 9 0 6 6 0 0,25 0
3801 578409 ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,35 20,75 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 1 0 0,125 0 1,625 0 0 0 0 2 1,5 1,5 0 17,6 11,35 7,75 7,75 0 0,6 3 0 3 3 3,25 0 0 0 0,125 3 0,125
3811 560609 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,675 20,8 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3,3 0 2 0 0,3 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,5 1,5 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 1 0 16,875 9 9 16 0 0 0 0 0 1,5 6,375 0 0 6 0 0,375 0
2611 565098 ΖΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,575 17,5 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1 0 0 2,25 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 20,075 10,2 9 19,75 0 0,2 1 0 1 1,5 8,375 0 0 6 0 2,375 0
3115 604204 ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,05 18 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 19,05 10,8 9 11,25 0 0,8 1 0 1 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
3731 586805 ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗ ΝΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,9375 18,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0,25 1 0 0 0 0 2 1,5 1 2 18,1875 14 9 13,25 0 3,5 4 1 3 0 4,1875 0 0 0 4 0 0,1875
2398 592761 ΜΠΑΡΤΖΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,875 18,525 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,125 1,125 0 0 0 0,125 0,5 0,5 0 0 0 0 2 1,5 1,5 0,5 18,35 12,1 9 11 0 0,1 3 1 2 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
3349 581184 ΝΤΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,875 19,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 16,375 9 9 21,25 0 0 0 0 0 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
4474 600341 ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,475 15,35 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 3,1 0 1 1 0,1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,125 14 9 12,5 0 1,4 4 1 3 0 6,125 0 0 5,625 0 0,25 0,25
3888 565887 ΛΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,2 14,2 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 1 0 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,3 2,05 0 1,5 0 0 0,25 0 0 0 0 0,3 0,25 0 0,25 0 21 14 9 20,5 0 3,2 3 0 3 0 7 0 0 6 0 0,75 0,25
2868 582594 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,85 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 1,5 0,75 0 0 0 0 2 2 2 2 13,35 10,6 9 12,25 0 0,6 1 0 1 1,5 1,25 0 0 0 1,25 0 0
4034 575621 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,7 19,7 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 1,7 0 0 0,7 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 18,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2719 578531 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,55 17,25 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 1 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 2,25 0 2 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 17,3 11,3 9 20,25 0 0,3 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3718 599012 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,125 19,5 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3,5 2 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 14,625 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
2694 564250 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,95 16,825 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,7 1 0 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,125 1,125 0 0,5 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 17,125 11 9 23,75 0 1 1 0 1 0 6,125 0 0 6 0 0 0,125
3661 587864 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,85 22 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 3,25 1,5 0 0 0 0,1 2 0,5 2 2 11,85 9,6 9 13,5 0 0,6 0 0 0 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
2981 578236 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,75 18 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 9 9 17,75 0 0 0 0 0 0 6,75 0 0 6 0 0,5 0,25
2970 578135 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,7 14,7 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,7 0 1 1 0,7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 4 0 0,25 0,5 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 9 17,5 0 1 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3280 582942 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33 19 13 0 5 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 14 9 17,25 0 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3161 593421 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,25 23,6 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,6 0 1 1 0,6 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1 1,5 0 0,25 0,25 0 0 0 0 1,5 0,5 1 0,5 8,65 5,65 1,25 1,25 0 1,4 3 1 2 0 3 0 0 0 0 3 0
2818 594840 ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,625 16,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,125 1,125 0 0 0 0 1 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0,5 15,5 10 9 11,5 0 0 1 0 1 0 5,5 0 0 3 2,5 0 0
3380 564009 ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,5 15,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 26,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4255 588984 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,5 13 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 11 9 15,25 0 0 2 0 2 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
2531 584738 ΝΙΒΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,5 18,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 9 17,25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
2899 590929 ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,575 11,375 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 11,2 9 14,75 0 0,2 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3717 594479 ΜΠΙΛΑΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,525 15,15 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,9 1 0 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 12,375 12 9 10,75 0 0 3 0 3 0 0,375 0 0 0 0,375 0 0
2709 582210 ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,5 11,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,625 1,625 0 1 0 0 0,25 0,25 0 0 0,125 0 1 1 0 0 15,875 14 9 18 0 4,1 1 0 1 0 1,875 0 0 0 0,375 1,5 0
4155 605038 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,1875 18,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0,125 0,25 0,375 0 0 0 0 0 0 0 1,5 8,4375 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0,9375 0 0 0 0,375 0 0,5625
3875 604023 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27 13,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 2,25 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,75 11,5 8,5 8,5 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 1,5 0 0 0,75
4310 589423 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,9 8 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 11,9 9 13,5 0 0,9 2 0 2 0 7 0 0 6 0 1 0
3809 586768 ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,65 11,65 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 1 0 1 0 15 9 9 16,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3645 587903 ΝΤΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 15,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4410 604145 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,375 14 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10,375 10 9 9 0 0 1 0 1 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
4205 560803 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,125 6,125 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 26 0 0 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3984 593802 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,3125 12,125 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1875 9,5 9 11,5 0 0,5 0 0 0 0 0,6875 0 0 0 0,25 0 0,4375
4423 610474 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 20,95 9,425 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 1 0,3 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 11,525 10,9 9 11 0 0,9 1 0 1 0 0,625 0 0 0 0,625 0 0
3483 584096 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 20 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 27,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4250 601180 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 19,975 4,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1 9,1 9 12,75 0 0,1 0 0 0 0 6 0 0 5,625 0,375 0 0
2119 589275 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 18,375 6 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,375 9 9 20,5 0 0 0 0 0 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
2482 593545 ΝΙΑΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 17,975 8,225 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1,1 0 0 0,6 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 9,75 9 9 12 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,375 0,375 0 0
4344 617566 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 13,875 9,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,375 1,375 0 0 0 0 0,5 0,875 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,25 2,25 2,25 0 0 1 0 1 0 1,25 0 0 0 0 0 1,25
3776 585492 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 41,3 20 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 1,375 0 0 0 0 2 0 2 0 21,3 12,3 9 17,75 0 0,3 3 2 1 0 9 0 0 6 0 3 0
2984 554844 ΡΙΣΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 40,875 14,875 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,875 2,375 0 1 0 0 0 0,875 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 2 26 14 9 20,25 0 4,6 2 1 1 3 9 0 0 6 0 3 0
3630 601834 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 26,325 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 14,075 12,2 9 10 0 0,2 3 0 3 0 1,875 0 0 0 0 1,875 0
2278 211530 ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 23,4375 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4375 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 6,6875 0 0 6 0 0 0,6875
3067 549776 ΚΟΥΖΕΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 42,475 21,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 20,975 10,6 6,5 6,5 0 1,1 3 1 2 4 6,375 0 0 0 4 2,375 0
3200 595425 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 40,25 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,75 0,375 0 0 0 0 2 2,5 2 0 19,25 12 9 9 0 0 3 1 2 1,5 5,75 0 0 0 4 1,75 0
3326 597261 ΤΣΙΡΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 32,5125 17,075 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,875 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 15,4375 10,5 6,5 6,5 0 0 4 1 3 0 4,9375 0 0 0 3,5 0 1,4375
3218 199662 ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 32,3 16,675 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,675 1,675 0 0 0 0 0,25 0,375 0 1 0 0,05 0 0 0 0 15,625 12,5 4,5 4,5 0 5 3 0 3 0 3,125 0 0 0 2,375 0 0,75
4460 589836 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,0875 17,15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,65 1,15 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,15 0,5 0 0,5 1 13,9375 9,25 3,25 3 0,25 2 4 2 3 0 4,6875 0 0 0 2,375 0,375 1,9375
3489 616226 ΒΕΡΡΑ ΜΑΡΙΛΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 26,625 20,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,6 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,625 2,625 0 0 0 0 1,75 0,875 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 3,75 3,75 3,75 0 0 0 0 0 0 2,75 0 0 0 1,75 0 1
4268 576159 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 25,45 11,45 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,2 0 2 0,3 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 9 21,25 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 4 0 0
3537 587237 ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 25,325 9,325 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 1 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,125 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 16 12 9 17 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2864 592197 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,825 9,825 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 9 14,25 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 4 0 0
4217 602961 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,3125 9,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0,5 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,375 0,875 0 0 0 0,125 0 0,75 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 13,9375 7,75 2,25 2,25 0 1,5 4 2 3 0 6,1875 0 0 0 3,125 2,125 0,9375
2424 597965 ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 17,4 8,4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3,4 0 1 0,4 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2226 558785 ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,875 26,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 1 0 0,25 0,5 2,25 1,75 0,75 0 0 0 2 2 2 2 23,375 13 5 5 0 5 3 0 3 4 6,375 0 0 6 0 0,375 0
2967 557235 ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,275 22,65 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,75 2,75 0 0,5 0 0,125 0,5 0,875 0,75 0 0 0 1 0 1 1 25,625 14 9 11,25 0 5 3 2 1 4 7,625 0 0 5,625 0,375 1,625 0
3269 579740 ΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,1875 23 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1,75 0,375 0 0 0 0 2 2 0,75 0 23,1875 14 9 9,75 0 2,4 4 1 3 0,5 8,6875 0 2,625 6 0 0 0,0625
3023 557762 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,5625 19 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 1,125 3,5 2,5 0 0 0 0 2 1 2,5 2 26,5625 14 9 10,75 0 5 2 2 0 4 8,5625 0 0 6 0 2,375 0,1875
2919 562875 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,95 25,9 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,375 0 0,25 0 0 0 0 2 1 2 2 19,05 13,3 9 9,75 0 2,3 2 1 1 4 1,75 0 0 0 1,5 0,25 0
2983 570383 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,6875 25 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 19,6875 11,5 2,5 2,5 0 5 4 2 3 3 5,1875 0 0 1,5 0,375 1,75 1,5625
3365 616622 ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,85 26,5 13 6 5 4 3 2 0 2 0 1 4 0 2 1 0,7 0 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 3,25 1,375 0,75 0 0 0 2 2 1 1,5 17,35 10,6 9 10,25 0 1,6 0 0 0 1,5 5,25 0 0 3 0 2,25 0
3181 550630 ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,65 21,9 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,25 0,5 0,75 2,75 0 0 0 0 2 0 2,25 2 21,75 14 9 14,5 0 5 2 1 1 4 3,75 0 0 0 2,125 1,625 0
2312 594928 ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,525 23,625 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 1 0 0,125 0 1,5 0 0 0 0 2 1 3 2 18,9 12,9 9 9,5 0 2,9 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3683 587742 ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,05 21,75 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 4 0 2 1 0,6 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 3 0 0 0 0,5 4 0,375 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 19,3 13,3 9 13,5 0 0,3 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2501 557270 ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41 18 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1,5 0,75 0 0 0 0 2 0 2 0 23 14 9 21,5 0 4,4 4 2 3 0 9 0 1,75 6 0 1,5 0
3260 559168 ΦΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,95 21,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 3 0 0 0 0,375 4,5 1,25 0 0 0 0 0,25 0 0,25 1,5 18,2 10,7 9 9,5 0 0,7 1 0 1 4 3,5 0 0 0 0 1,625 1,875
4172 554122 ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39 18 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 21 12 9 21,75 0 0 3 0 3 0 9 0 0 6 2,375 3 0
3613 583813 ΜΠΑΛΑΜΠΕΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,175 17,925 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,425 0,425 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,05 0 0 0 0 20,25 12 9 9 0 0 3 2 1 0 8,25 0 0 6 0 1 1,25
2866 590936 ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,575 18,375 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 1,875 0 0 0 0 1,5 0,375 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 19,2 13,2 9 14 0 0,2 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4283 600744 ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,4 22,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 1 0,9 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0 1 1,375 0,75 0 0,125 0 2 2 0,5 2 14,5 13 6 6 0 5 2 2 0 0 1,5 0 0 0 0,5 0 1
3391 554451 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,325 14,625 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 2,625 0 2 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 22,7 9,7 9 13,75 0 0,7 0 0 0 4 9 0 6 3 2,5 0 0
3968 605218 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,175 20 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 1,5 1,25 0 0 0 0,05 1 1 0 0 17,175 10,8 7,5 7,5 0 0,3 3 0 3 0 6,375 0 0 3,75 1,875 0,75 0
3474 595980 ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,9 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 1,5 20,4 11,4 7 7 0 0,4 4 2 3 0 9 0 3,0625 6 0 0,875 0
2861 554517 ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,8 15,45 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 21,35 13,1 9 21 0 0,1 4 1 3 0,5 7,75 0 0 6 0,25 1,5 0
3858 577937 ΖΗΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,275 16,4 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1,4 0 0 0,4 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19,875 13 9 18,25 0 0 4 2 3 0 6,875 0 0 6 0,875 0 0
3867 562130 ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,25 15,65 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,6 0 2 0,6 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,05 2,05 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 20,6 12,1 9 20 0 0,1 3 0 3 0 8,5 0 0,875 6 1,375 0,25 0
2788 588869 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,25 20,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2 2 0 0 16 10 9 13,25 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2257 562452 ΚΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36 13 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 9 18,5 0 3,6 2 0 2 0 9 0 0 6 2 2,25 0,25
3080 575157 ΔΩΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,5 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 19 10 9 16,25 0 0 1 0 1 0 9 0 0 6 0,875 2,125 0
2827 564893 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,3625 14,775 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,4 0 0 1 0,4 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 20,5875 13,9 9 20,75 0 0,9 4 1 3 0 6,6875 0 0 6 0 0 0,6875
3035 575950 ΔΩΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,15 18,15 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1,4 0 0 0,4 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 1,5 0 1 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 2 17 11 9 16,5 0 0 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3819 549802 ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,1 19,15 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 3,9 1 0 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15,95 10,2 9 11,5 0 1,2 0 0 0 4 1,75 0 0 0 0,625 1,125 0
4107 585910 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34 14 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 9 16,5 0 5 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4165 568603 ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,875 16 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17,875 13 9 16 0 0 4 2 2 1,5 3,375 0 0 0 2 0,875 0,5
2160 593404 ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,05 18,425 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 1 0,8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 14,625 12 9 11,25 0 0 3 0 3 0 2,625 0 0 0 2,625 0 0
2377 593337 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,8625 17,425 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,925 1,175 0 1 0 0 0 0,125 0 0 0 0,05 0,75 0,5 0,25 0 15,4375 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 6,4375 0 0 6 0 0,25 0,1875
3277 589200 ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,375 15,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 16,875 10 9 14,25 0 0 1 1 0 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
3273 588484 ΜΗΚΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,75 17,375 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,375 1,375 0 0,5 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 14,375 13 9 14,75 0 0 4 2 3 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
3322 565803 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,6 19 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 12,6 9,1 9 16,5 0 0,1 0 0 0 3 0,5 0 0 0 0,375 0 0,125
3902 611023 ΞΕΣΦΙΓΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,5 22,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2,25 0 0 0 0,125 1,25 0,875 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 7,75 5,5 2,5 2,5 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 0 0,375 0,5 1,375
3475 578866 ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30 15 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0,4 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 18,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3600 568181 ΜΠΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,65 15,3 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,3 0 1 0,7 0,6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0,25 0 0 0 0 2 2,5 0,5 0 14,35 10,1 9 18 0 0,1 1 0 1 0 4,25 0 0 0,75 0,5 3 0
2916 595272 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,45 12,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 16,7 10,7 9 11,25 0 1,7 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2624 571040 ΒΛΑΝΔΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,75 10,75 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 21,75 0 0 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3996 599502 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,625 14,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,3 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,125 2,125 0 0 0 0,125 1,25 0,75 0 0 0 0 1 0 1 0 14,5 10 7 7 0 0 3 1 2 0 4,5 0 0 0 4 0 0,5
3961 585048 ΜΠΟΥΣΙΑ ΖΩΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,275 12 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,275 9,9 9 16,75 0 0,9 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
2835 566984 ΑΥΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,9 12,9 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,4 0 0 1 0,4 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 21,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4088 591293 ΨΑΡΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,25 11 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,25 10 9 11,5 0 0 1 0 1 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
3866 587890 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,825 10,875 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,875 0,875 0 0 0 0,125 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 15,95 9,2 9 12,5 0 0,2 0 0 0 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
2360 586094 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,1 11,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0,1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 13,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3100 596062 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,5125 17,35 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0,6 0 1 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,25 1,25 0 0 0 0,125 0,75 0,375 0 0 0 0 2 2 0,75 0 8,1625 6,85 6,25 6,25 0 0,6 0 0 0 0 1,3125 0 0 0 0 0 1,3125
2319 598186 ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,5 9,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 16 10 9 11,75 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3635 581011 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,2 9,2 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 18,5 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2216 571014 ΠΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,15 7,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 1 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,4 11,4 9 23 0 0,4 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4185 594056 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,725 7,6 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1,6 0 0 0,6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,125 6,5 5,5 5,5 0 0 1 0 1 0 8,625 0 5,25 0 3,375 0 0
3469 588964 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,475 7,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1 0,1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,375 9 9 17 0 0 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
3129 613583 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,375 10 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,375 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 2,625 0 0 0 2,375 0 0,25
4052 575190 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,3125 6,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1875 9 9 17,25 0 0 0 0 0 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
3804 594083 ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 20,125 11,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2408 617630 ΤΖΗΚΟΥ ΖΩΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 19,625 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,4 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,625 5,25 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
2473 570613 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 19,15 7,4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 2 0,9 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 9 9 23 0 0 0 0 0 0 2,75 0 0 0 2,5 0 0,25
3882 188850 ΛΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 19 10 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 595053 ΤΣΙΤΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 13,1 4,1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2,1 0 1 0,1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4383 614232 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 8,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3286 560603 ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 45,725 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0,5 0,375 0,5 0 0 0 0 0 2 3 0 2 21,725 12,1 9 21,75 0 3,1 0 0 0 1,5 8,125 0 0 6 0 2,125 0
3451 599606 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 38,1875 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,1875 12 9 12,25 0 0 3 0 3 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
2220 556095 ΣΠΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 37,95 14,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4,25 3 0 0 0 0 2 1,125 0 0 0 0 1,25 0 1,25 0 23,7 11,7 9 14,25 0 0,7 2 1 1 3 9 0 0 6 1 3 0
2162 603967 ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 33,45 16,1 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,1 0 1 0,1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,35 11,1 9 12,5 0 0,1 2 0 2 0 6,25 0 0 5,625 0,625 0 0
3969 619208 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 32 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2 1,5 2 0,5 9,5 6,5 5,5 5,5 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0
3270 568866 ΤΑΤΑΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 26,7125 11,175 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,175 0,175 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0,05 0 0 0 0 15,5375 9,1 9 19 0 0,1 0 0 0 0 6,4375 0 0 6 0 0 0,4375
4095 564655 ΡΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 23,25 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 9 9 23,25 0 0 0 0 0 0 3,25 0 0 0 0,25 3 0
3364 592172 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 21,525 8,9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,9 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 3,875 0 0 0 3,125 0 0,75
3605 226551 ΚΟΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 21,25 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,75 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 1,375 0,875 0
3531 606806 ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 25,25 15,5 10 0 0 4 3 0 0 2 0 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9,75 9 9 11 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
3406 554251 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 49,75 26 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,25 1 0,625 0 0 0 0,4 2 1,5 3 2 23,75 10,75 5,25 5,25 0 3,5 2 2 0 4 9 0 0 3 4 2,25 1,6875
4350 554198 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 40,8125 15 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 25,8125 14 9 9,25 0 2 3 0 3 4 7,8125 0 0 0 4 3 0,8125
3228 587056 ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 40,55 21,25 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,75 3 0 0 0 0 3,25 0,375 0 0 0 0,05 1,75 0,5 1,25 0 19,3 13,3 9 15,75 0 1,3 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2339 608511 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 35,175 19 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,2 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4,5 0 0 0 1,375 0 0 0 0 2 0 2 0 16,175 12,3 9 10 0 0,3 3 0 3 0 3,875 0 0 2,25 1,25 0 0,375
3753 591947 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 34,75 18,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,6 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2,75 0 0 0 2,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 9 11,75 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2995 587038 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 34,125 11,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,125 1,125 0 1 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 9 11,75 0 5 0 0 0 0 9 0 1,3125 5,625 4 0 0,6875
3177 619054 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 33,65 18,125 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,625 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 15,525 11,65 7,25 7,25 0 0,4 4 2 3 0 3,875 0 0 0 3,875 0 0
2841 611238 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31 13,9 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 2 1 0,4 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 17,1 13,1 9 9,5 0 2,1 2 1 1 0 4 0 0 0 3,75 0 0,25
2181 596676 ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,25 18 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 12,25 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 3,25 0 0 2,25 1 0 0
4300 595591 ΛΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,75 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 14,125 10 9 9,5 0 0 1 1 0 0 4,125 0 0 0 4 0 0,125
4320 618987 ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,5 17,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0,5 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0 2,25 0 0 0 0 0 2 0 2,25 0 11,25 10 8 8 0 0 2 0 2 0 1,25 0 0 0 1,25 0 0
3172 566747 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11,5 9 18,25 0 0,5 2 1 1 0,5 4 0 0 0 4 0 0
2735 598198 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,5625 10 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5625 9 9 11 0 0 0 0 0 0 4,5625 0 0 0 3,25 0 1,3125
2167 615360 ΜΠΕΛΤΣΩΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,875 13 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0,3 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 9,875 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 1,125 0 0
3389 595689 ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,7 10 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0,8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 7,95 7,75 7,75 0 0,2 0 0 0 0 4,75 0 0 0 4 0 0,75
4116 608843 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 20,25 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,75 8,25 7,25 7,25 0 0 1 0 1 0 4,5 0 0 0 4 0 0,5
4292 597236 ΜΟΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 19,975 7,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 1 0,6 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,875 9 9 9 0 0 0 0 0 0 3,875 0 0 0 3,875 0 0
2793 590583 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 14,8 5,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3681 554600 ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΩ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,3 22 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 26,3 13,3 9 19 0 0,3 4 2 3 4 9 0 6 4,875 0,375 1 0
2945 602682 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,125 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0,125 1,5 3,125 0 0 0 0 2 2 2,5 2 21,125 13,5 5,5 5,5 0 5 3 2 1 0,5 7,125 0 0 6 1 0,125 0
3518 570379 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,875 27 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 2 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 0 1,625 0 1 0 0 2 3 1 2 19,875 12,5 3,5 3,5 0 5 4 2 3 4 3,375 0 0 0 0 3 0,375
3508 554147 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡIΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,4375 22 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 3,5 0 0 0 0 2 0 3,75 0 24,4375 14 9 22,25 0 5 1 0 1 1,5 8,9375 0 0 6 0 2,75 0,1875
2440 547239 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46 19 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,25 1,5 0 1 0 0 2 0 2 0 27 14 8,75 8,75 0 5 1 1 0 4 9 0 3,0625 6 1,75 0 0
2838 560723 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,5 21 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 1 0,7 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 2,5 1,25 0 0 0 0 2 0 2 0 24,5 14 9 12,5 0 5 1 1 0 1,5 9 0 6 3,375 1,375 3 0
3959 570834 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,675 22,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,85 1,35 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0,1 1,5 0 1,5 0 19,825 10,7 9 17,5 0 0,7 1 1 0 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
4389 567232 ΖΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,8 17,3 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,3 2,3 0 0 0 0 0,75 0,5 0 1 0 0,05 1 0 1 0 24,5 14 9 12,5 0 1,3 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 1,375 2
2679 578110 ΔΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,25 20,75 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,5 14 9 9,5 0 3,8 2 2 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
3712 585906 ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,175 18,075 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,075 1,075 0 0 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0,2 1 0 1 0 23,1 12,6 9 12,25 0 2,6 1 1 0 1,5 9 0 0 6 0 3 0
3540 580902 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,5 17,875 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,875 2,875 0 2 0 0,25 0 0,625 0 0 0 0 2 0 2 0 22,625 14 9 17 0 1,1 4 2 3 0 8,625 0 2,625 6 0 0 0
2936 587845 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,25 23,25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 2,25 0 1 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 0 1 0 17 11 9 11,5 0 1 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4210 590830 ΚΟΛΕΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39 17,85 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,85 0,85 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,1 2 0 2 0 21,15 12,4 9 13,25 0 1,4 2 2 0 1,5 7,25 0 0 5,625 0 1,5 0,125
2882 566888 ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,5 24,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 1 4 1 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 1 0 0,25 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 2 14 9,25 3,25 3,25 0 5 1 1 0 4 0,75 0 0 0,75 0 0 0
2765 587894 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,9 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 1 0 0 0,5 1 0 0 0 0 2 2 1,75 0 16,4 13,4 9 15,5 0 0,4 4 1 3 0 3 0 0 0 1 2 0
4486 588273 ΡΟΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,5 20,25 12 6 0 0 0 2 3 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17,25 9 9 9 0 0 0 0 0 0 8,25 0 2,625 5,625 0 0 0
3690 579585 ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,35 17,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4,25 3 0 3 0,25 0,25 1 0,75 0 0 0 0 1,25 0 1,25 0 19,6 12,6 9 16 0 0,6 3 2 1 1 6 0 0 5,25 0,75 0 0
4108 582588 ΣΟΥΛΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,3375 17,8 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 19,5375 12,6 9 16,5 0 0,6 3 0 3 0 6,9375 0 0 6 0 0,75 0,1875
2269 565566 ΑΡΤΣΙΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36 20 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 2 0,8 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 10 9 19,5 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2737 591299 ΓΕΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,3125 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,3125 10 9 12 0 0 1 0 1 0 6,3125 0 0 6 0 0,125 0,1875
3030 575869 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,725 21,7 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1,5 13,025 5,4 5 5 0 0,4 0 0 0 0 7,625 6 0 0,75 0,625 0 0,25
3845 551856 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,6875 12 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,6875 12,5 9 10 0 1,5 2 1 1 4 5,1875 0 4,8125 0 0,375 0 0
2366 591307 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,15 14,05 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1,3 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,1 13,1 9 13,75 0 0,1 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3901 585294 ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,125 15,5 7 0 0 4 0 2 0 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 17,625 10 9 12,75 0 0 1 0 1 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
2099 602301 ΣΟΥΒΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31 19,75 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
4079 555397 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,925 14,55 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,3 1 1 1 0,3 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15,375 9 9 28,5 0 0 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
2603 592748 ΤΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,75 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 2 0 2 0 18 14 9 12,5 0 5 2 1 1 0 4 0 0 0 4 0 0
2560 581730 ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,8 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,3 10,3 9 15 0 0,3 1 1 0 0 9 0 0 6 0 3 0,6875
2213 585326 ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,675 11,8 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,8 1 0 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875 9,25 6,25 6,25 0 0 3 0 3 0 6,625 0 0 2,625 1 3 0
4103 582352 ΒΙΣΩΚΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,875 13,625 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0,1 0 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 11 9 18 0 0 2 2 0 0 1,25 0 0 0 0,5 0,75 0
4218 557968 ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,575 8,2 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,2 0 1 0 0,7 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,375 9 9 25,5 0 0 0 0 0 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
3125 601993 ΡΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,75 12,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3760 567396 ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 18,125 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,125 9 9 24,75 0 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0,375 0,75 0
3317 610412 ΣΟΥΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 15,875 9,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 6,625 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 0,875 0 0 0 0 0 0,875
2950 564831 ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 46,25 21,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2,5 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0,25 0 0,25 2 24,5 14 9 12,5 0 5 2 2 0 1,5 9 0 6 6 0 2,125 0
3185 611942 ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 19,45 9,7 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,7 0 1 1 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,75 5 5 5 0 0 0 0 0 1 3,75 0 0 0 3,625 0 0,125
3995 702870 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 17,9 12 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 4,15 3,25 3,25 0 0,9 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 1,75 0
3186 567986 ΣΟΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 37,35 18 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 19,35 12,1 9 17,25 0 0,1 3 1 2 1,5 5,75 0 0 0 4 1,625 0,125
4166 603091 ΜΠΟΥΛΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 27,575 15,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2,875 0,875 0 0 0 0 0,5 0,375 0 0 0 0 2 0 2 0 11,7 7,7 7,5 7,5 0 0,2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
2870 606266 ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 26,375 10,125 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 16,25 12,25 8,25 8,25 0 0 4 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
3226 559866 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,6875 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 2 1 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6875 11 9 23 0 0 2 1 1 1 4,6875 0 0 0 4 0,5 0,1875
2369 597123 ΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,625 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 3,625 0 0 0 1,5 1,5 0,625
2438 612729 ΤΣΙΑΧΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 21,3 10,05 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0,6 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 11,25 6,5 4,5 4,5 0 0 2 0 2 0 4,75 0 0 0 4 0 0,75
3820 608690 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 19,125 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,125 7 7 7 0 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 1,125 0 0
4326 603049 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 18,5 6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 4,25 0 0 0 4 0 0,25

 

Α ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης ανακοινώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xn9zDVxym778wd3bkkhKaB_aATwNhANB/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε