Β Κύκλος Κινητικότητας έτους 2022

Β Κύκλος Κινητικότητας έτους 2022 δημοσιοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081 /οικ.15906/7 Οκτωβρίου 2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έχοντας ως θέμα:

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Β΄ κύκλος Κινητικότητας έτους 2022

Αναλυτικά το έγγραφο:

Σχετ.: Οι αριθ. α) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.2020 «Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας» (ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8) και β) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ. 1598/3.2.2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας και μετά την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2022 στις 30.6.22, σας ενημερώνουμε ότι εκκινεί ο Β΄ κύκλος κινητικότητας του ίδιου ημερολογιακού έτους. Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Έναρξη Β΄ κύκλου κινητικότητας ημερολογιακού έτους 2022

 

 1. Στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι φορείς που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, ήτοι:

α) οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και

β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2023 και εγκρίθηκαν παραμένουν δεσμευμένες, ενώ οι θέσεις που δεν εγκρίθηκαν έχουν αποδεσμευτεί με ενέργειες της Υπηρεσίας μας.

 1. Η διαδικασία του Β΄ κύκλου κινητικότητας 2022, η οποία αφορά μόνον στους προαναφερόμενους φορείς, πραγματοποιείται με διαδικασία ανάλογη του Α΄ κύκλου κινητικότητας.

 

 1. Κατά την πρώτη αυτή φάση υποβολής αιτημάτων εκ μέρους των φορέων, η αιτιολογία για την κάλυψη των εν λόγω αιτημάτων με μετάταξη ή απόσπαση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2, 3 και 4 του άρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα:

α) υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων (παρ. 2),

β) τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο / ειδικότητα που αφορά στο αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο / ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος (παρ. 3) και

γ) το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά στον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και στην αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης (παρ. 4).

Οι φορείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς αποτελούν κριτήρια για την εξέταση τόσο του παραδεκτού του αιτήματος όσο και της ουσιαστικής αξιολόγησης του αιτήματος.

 

Διευκρινίζεται ότι κατά το πρώτο στάδιο υποβολής αιτημάτων αν δεν υποβληθεί πρωτογενώς το αίτημα, τότε κατά το δεύτερο στάδιο ουδεμία τροποποίηση (προσθήκη, αφαίρεση κλπ.) ή πρωτογενής υποβολή του αιτήματος επιτρέπεται.

 Ως προς τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων υπενθυμίζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εν θέματι αναφερόμενη β΄ σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Επιπροσθέτως, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με το άρ. 3 «Έκταση εφαρμογής» του ν. 4440/2016, όπως ισχύει: «1. Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ υπάγονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.». β) Σύμφωνα με το άρ. 47 «Κινητικότητα σε ν.π.δ.δ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης» του ν. 4795/2021: «1. Υπάλληλοι των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος


1 Δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων. Και για τα δύο στάδια βλ. (β) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.


Κινητικότητας (ν. 4440/2016) δύνανται να αποσπώνται ή να μετατάσσονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Σε περίπτωση απόσπασης, η δαπάνη μισθοδοσίας επιβαρύνει τον φορέα υποδοχής.».

Ως εκ των ανωτέρω και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα στον εν λόγω Κύκλο τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων που προβλέπονται και για τους φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ψηφιακά οργανογράμματα, περίγραμμα θέσης εργασίας κλπ.)

Για τις επόμενες φάσεις του Β΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2022, ήτοι δημοσιοποίηση θέσεων του εν λόγω κύκλου – υποβολή αιτήσεων και οδηγίες υλοποίησης του κύκλου προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.

 

2. Ενημέρωση θέσεων Α΄ κύκλου κινητικότητας ημερολογιακού έτους 2022

 Προκειμένου να μπορέσουν να προκηρυχθούν οι θέσεις στο Β΄ κύκλο κινητικότητας και για να εξετασθεί το παραδεκτό του αιτήματος, υπενθυμίζεται ότι οι φορείς θα πρέπει να προβούν στην ενημέρωση του αποτελέσματος για τις θέσεις του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2022, ως εξής:

Οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής» εισέρχονται στην εφαρμογή της απογραφής και μετά μεταβαίνουν στο εικονίδιο «Διαχείριση Κινητικότητας» και μετά «Θέσεις Κινητικότητας». Στο πεδίο «Κύκλος Κινητικότητας» επιλέγουν τον Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2022 για τον οποίο θα ενημερώσουν την πορεία πλήρωσης των θέσεών τους και πατάνε «Εύρεση».

Στο πεδίο «Κατάσταση», υπάρχει ήδη η ένδειξη «Χωρίς Αιτήσεις», που αφορά στις θέσεις για τις οποίες δεν υπεβλήθη καμία αίτηση. Για αυτές τις θέσεις δεν χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια από τις Υπηρεσίες.

Οι χρήστες μεταβαίνουν στις θέσεις που έχουν στο πεδίο «Κατάσταση» την ένδειξη «Σε Αξιολόγηση» και σε κάθε μία θέση πατούν το κουμπί «Αιτήσεις» που βρίσκεται στην τελευταία στήλη του πίνακα. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται η θέση με όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Μεταβαίνουν στο κουμπί

«Ενημέρωση Κατάστασης». Εκεί θα πρέπει να αντικαταστήσουν την τιμή «Σε Αξιολόγηση» και να επιλέξουν μία (1) από τις δύο (2) τιμές:

α) Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου ή

β) Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου.

Εάν η θέση πληρώθηκε με μετάταξη ή εάν πραγματοποιήθηκε η απόσπαση στο πλαίσιο του εν λόγω Κύκλου Κινητικότητας, επιλέγουν «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου».

Στο πεδίο «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται απαραιτήτως ο ΑΦΜ του επιλεγέντος υπαλλήλου.

Εάν η θέση δεν πληρώθηκε, επιλέγουν «Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου» και μετά στο πεδίο

«Αιτιολογία Κατάστασης» επιλέγουν μία από τις παρακάτω αιτιολογίες:

 • Ήδη έχει μετακινηθεί ο υποψήφιος σε άλλον φορέα
 • Αδυναμία του φορέα να ανταποκριθεί στο σύνολο των αιτήσεων
 • Ανάκληση της αίτησης
 • Δεν βεβαίωσε εμπροθέσμως ο φορέας προέλευσης την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων
 • Δεν επιθυμεί πλέον ο υποψήφιος
 • Δεν επιθυμεί πλέον ο φορέας
 • Δεν συνεδρίασε το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
 • Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις
 • Κανένας υποψήφιος δεν κρίθηκε κατάλληλος
 • Κώλυμα από νεώτερη διάταξη
 • Άλλο

Στο πεδίο «Πληροφορίες Κατάστασης» συμπληρώνεται οπωσδήποτε κάθε απαραίτητη απαιτούμενη πληροφορία που αιτιολογεί τη μη πλήρωση της θέσης μέσω του κύκλου της κινητικότητας βάσει των ως άνω κατά περίπτωση επιλογών.

Oι θέσεις που θα χαρακτηριστούν με ένδειξη «Έκλεισε χωρίς επιλογή υπαλλήλου» αποδεσμεύονται αυτόματα.

Για τις θέσεις που θα χαρακτηριστούν με την τιμή «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου» θα γίνει η σύνδεση του επιλεγέντος υπαλλήλου με την αντίστοιχη θέση, σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/903/οικ.11346/11-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΦ546ΜΤΛ6-ΚΞΘ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στους φορείς αρμοδιότητάς τους και στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό, καθώς επίσης και στο σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.

Β Κύκλος Κινητικότητας έτους 2022 δημοσιοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1081 /οικ.15906/7-10- 2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1iC14sh-HdD3O8iLRr9AuxPyiX4amhXyX/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε