Β ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ

Β ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης

«Από το Β Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιήθηκε ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136) μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

 

 

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
3272 905808 ΜΠΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 51,5 26 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 0 0,125 0,75 0 0 0,1 2 0,5 1,5 2 25,5 14 5,5 5,5 0 5 4 2 3 4 7,5 0 0 4,125 0 2 1,375
3275 570030 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 49,4375 25,375 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,375 2,375 0 0 0 0 1 1,125 0 0 0 0,25 2 1 1,5 2 24,0625 14 6,75 6,75 0 5 4 2 3 1,5 8,5625 5,5 0 1,875 0 0 1,1875
2091 157201 ΚΟΤΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 47,75 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0,25 0 2,75 0 0 0 0 1 1 0 2 25,75 14 9 11,75 0 5 4 2 3 4 7,75 0 3,5 0 1,25 3 0
4478 168447 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 45,925 21,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 1 0,9 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 1 0 0 0 0,625 0,75 1 0 0 1,5 1,5 0 2 24,125 12,5 8 8 0 0,5 4 2 3 3 8,625 0 2,625 6 0 0 0
2712 572164 ΤΣΩΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40,1375 21,575 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,8 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,375 2,375 0 1,5 0 0 0,25 0,625 0 0 0 0 2 2 0 2 18,5625 14 9 9,75 0 5 2 1 1 2 2,5625 0 0 0 0 1,125 1,4375
4190 576374 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 40 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0,5 0,75 0 0,75 0,875 0,75 1 0 0,3 2 3,5 0 2 18 14 9 12 0 1,5 4 2 3 1,5 2,5 0 0 0 1,75 0,75 0
2315 186050 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 39,2 19,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4 2,5 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 19,7 13,2 9 10,5 0 0,2 4 1 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
4496 190354 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 39 21,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3,75 2,75 0 1 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 17,25 14 9 6,5 3 2,4 4 1 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
3390 576479 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 38 20 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 12 9 18,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3372 166497 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,475 16,85 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1,85 1,85 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0,1 0 0 0 2 20,625 14 9 9,75 0 2,5 3 2 1 4 2,625 0 0 0 2,375 0,25 0
4016 166551 ΣΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,4375 16 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0 21,4375 14 9 16 0 2,1 4 2 3 0 7,4375 0 0 6 0 0 1,4375
3348 185378 ΓΚΟΥΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,2625 16,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,8 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,875 2,375 0 1 0 0 0,5 0,875 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 20,3875 13,2 9 10,5 0 0,2 4 2 2 0 7,1875 0 0 6 0 0 1,1875
2658 572083 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤH ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37 17 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 20 14 9 17,25 0 1,6 4 1 3 1,5 4,5 0 0 1,5 1,5 1,5 0
3872 171210 ΧΟΥΣΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,625 19 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0,05 2 2 1,5 0 17,625 14 9 12,25 0 5 4 1 3 3 0,625 0 0 0 0 0,625 0
3350 171155 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,5 19,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,875 1,375 0 0 0,25 0 0,75 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 16,625 14 9 10,5 0 1,3 4 1 3 2 0,625 0 0 0 0,375 0,25 0
2806 213727 ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 34,425 20,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 0 0 0 2 0,625 0 0 0 0 2 1,5 1,25 1 13,8 11,55 5,25 5,25 0 3,3 3 0 3 0 2,25 0 0 1,125 0 0,375 0,75
2831 592491 ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 33,625 16 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 1 1,5 0 0 0 0 2 1,5 1 1 17,625 14 9 11,5 2 5 4 2 3 0 3,625 0 0 1,5 0,75 1,25 0,125
3095 587369 ΓΥΦΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,9 13,15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,15 1,65 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0,65 0,5 0 0,5 1 18,75 14 9 16 0 5 4 2 3 0 4,75 0 0 0,75 4 0 0
3332 168522 ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,575 10,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1,5 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0,25 0 0 0 2 20,975 13,1 9 15 0 0,1 4 1 3 0 7,875 0 0 6 0 0 1,875
3675 571915 ΚΟΥΒΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,55 13,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0,75 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 18 12 9 20,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3151 587770 ΒΟΡΥΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 28,5125 12,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,2 2,95 0 1 0 0 0 1,75 0 0 0 0,2 0,25 0 0,25 0 16,3125 14 9 9,25 0 2,1 3 0 3 0 2,3125 0 0 0 0 1,625 0,6875
3011 590529 ΠΗΓΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 28,15 18,2 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 9,95 9,7 9 9,5 0 0,7 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
2550 171170 ΡΕΝΤΖΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 27,7 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10,2 10,2 9 16,5 0 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3383 198544 ΚΙΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26,925 13,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0,5 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,375 1,375 0 0 0 0,5 0,75 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 13,55 12,8 5,5 5,5 0 4,3 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
3929 615659 ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26,3 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,75 0,75 0 0 0,5 0 0 0,25 0 0 0 0 2 2 2,25 2 8,05 7,55 7,25 7,25 0 0,3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2498 587347 ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24,65 11,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,15 12,9 9 16 0 0,9 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
3425 181229 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24,375 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13,375 12 9 15,5 4,375 0 3 0 3 0 1,375 0 0 0 0 0,875 0,5
3891 185499 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 21,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3373 171031 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,7 11,7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,5 0,7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3,5 2,5 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 12 12 9 15,5 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4613 612864 ΒΟΖΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,25 11,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,5 11,5 5,5 5,5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2523 184468 ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,2 9,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 1 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2,125 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 13,575 13,2 9 12,25 0 0,2 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
3743 207657 ΠΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2087 198790 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,5 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 0 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 10,5 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3040 609870 ΚΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,2 16 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 4,95 2,75 2,75 0 0,2 2 1 1 0 1,25 0 0 0 0 0 1,25
4400 166339 ΓΚΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 21,5 9,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 21 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4186 587366 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 20,725 8,725 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 1 0,4 0,7 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 12 12 9 17,75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4263 181162 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 19,35 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,85 12,1 9 16,5 0 0,1 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
2484 184319 ΚΟΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 19,125 7,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 0 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11,5 9 14,5 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4442 612838 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 18,75 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4470 198661 ΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 7,9375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9375 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
3908 184151 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 45,4375 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1,75 0,5 0 1 2,5 1,2 2 0,5 2,25 2 21,4375 14 7,125 6,5 0,625 5 4 2 3 4 3,4375 0 0 0 0 3 0,4375
2255 180823 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 43,25 26,5 13 6 5 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 1 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 1 0 2,5 1 0 0 0 0 2 2 0,5 0,5 16,75 7,75 5,75 5,75 0 0 2 0 2 0 9 5,5 6 0 0,25 0 1,25
3883 168262 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 42,2 20 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,7 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0,25 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 2 22,2 11,7 5,5 5,5 0 2,2 4 2 2 1,5 9 0 6 6 0 0 1,1875
3713 203063 ΛΑΧΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 38,175 24,8 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,8 0 1 0,8 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 1,25 3 1 0 0 0 0,2 2 2 2 2 13,375 12,75 8,25 8,25 0 0,5 4 1 3 0 0,625 0 0 0 0 0 0,625
4032 213517 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 37,675 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 2,5 0 1,5 1,875 0 1 0 0,3 2 2 2,25 2 13,675 11,55 8,25 5,5 2,75 0,3 3 0 3 0 2,125 0 0 0 0 1,875 0,25
3149 176374 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 33,8125 21,725 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,225 1,725 0 0 0 0 1,25 0,375 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 1,5 12,0875 10,9 9 14,75 0 0,9 1 1 0 0 1,1875 0 0 0 0 0 1,1875
4466 213486 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 29,625 18 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,625 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
3013 176248 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 28,925 12,075 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1 0,7 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,875 1,375 0 0 0 0 1 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 16,85 13,6 9 13,5 0 0,6 4 1 3 1,5 1,75 0 0 0 1,25 0 0,5
2843 160411 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 28,625 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 14,125 7,75 4,75 4,75 0 0 3 0 3 0 6,375 0 6 0 0 0,375 0
3967 210709 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 28,05 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 2 1,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9,05 8,8 3,5 3,5 0 3,3 2 0 2 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
4191 182769 ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 27,2 17,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 10,1 9,35 6,75 6,75 0 0,6 2 0 2 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
4153 203028 ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 25,6875 15,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 10,1875 10 9 10 0 0 1 0 1 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
4416 184110 ΓΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 22,1875 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,1875 5,25 3,25 3,25 0 1 1 1 0 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
2577 184537 ΛΟΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 38 24,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0,125 0 0,75 0,75 1 0,125 0,35 1,5 1 0,5 2 13,5 9,25 0,25 0,25 0 5 4 2 3 0 4,25 0 0 0 0 3 1,25
4104 198810 ΛΑΪΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 31,4 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0,5 1,125 0,75 1 0,25 0,05 0 0 0 0 13,4 13,4 9 10,5 0 0,4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2794 184512 ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 28,825 14,7 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 0 1 1 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 14,125 14 9 12 0 5 4 1 3 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
4467 171293 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 26,35 9,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0,5 0,25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16,6 12,6 9 9 0 0,6 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
4413 186179 ΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 18,5 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11 9 13,5 0 0 2 0 2 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0
3466 155001 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 45,4 20,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1,5 0 0,5 0 0,875 0,75 1 0 0,1 1 1 0 0 24,5 14 9 18,5 0 5 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 3 0
3981 192281 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 41,075 23,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 2,375 0 0 0 0 1 0,125 0 1 0 0,25 1 1 0 0 17,7 11,7 6,5 6,5 0 1,2 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2706 177316 ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 36,125 18,125 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,625 1,125 0 0 0 0 0,75 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18 12 9 13,75 0,75 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4481 192030 ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 40,875 17,875 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,875 1,625 0 0 0 0 0 0,625 0 1 0 0 0,25 0 0,25 2 23 14 7,5 7,5 0 4,2 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0,25
4169 211637 ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 31,45 20,875 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,375 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 0 10,575 7,95 4,75 4,75 0 0,2 3 2 1 1,5 1,125 0 0 1,125 0 0 0
3655 196015 ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΛΕΝΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 29,6 16,6 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,1 1 1 1 0,1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 9 10 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3356 187544 ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 27,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 0 0 0 0 0,75 0 0,75 1 0 0 0,5 0 0,5 2 15,5 13 9 11,5 0 0 4 2 3 0 2,5 0 0 0 0 2,5 0
2512 192013 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ89.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΕ89) 20,875 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,375 11 9 10,5 0 0 2 0 2 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
2228 155131 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 43,75 22,75 13 6 5 0 3 0 3 0 0 0 3 0 2 0,1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 21 14 6 6 0 5 3 2 1 4 3 0 0 0 0 3 0
3467 187300 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 38,4125 17,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0,5 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,625 2,125 0 1 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 20,7875 13,6 9 15,25 0 0,6 4 1 3 0 7,1875 0 0 6 0 1 0,1875
2443 191850 ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 36,05 20,05 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,05 1,05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,05 0 0 0 2 16 12 9 14,5 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
2069 215039 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 23,875 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13,875 10,5 7,5 7,5 0 0 3 1 2 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
3300 200751 ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 46,625 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 6 0 0 2,75 3 0 1 0,5 0,1 2 2 2 2 19,625 14 9 12,25 0 5 4 2 3 0 5,625 0 0 5,625 0 0 0
2917 192007 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 43,7 22,5 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 5,5 0 0 0,25 0,125 1,5 0 0 0 1 1 0 2 21,2 10,95 7,25 7,25 0 0,7 3 0 3 1,5 8,75 0 0 6 0 2,75 0
2412 172179 ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 36,75 14,75 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 22 13 9 15 0 0 4 1 3 0 9 0 2,625 6 0 3 1
3814 208678 ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 34,5 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 3 2,75 2,75 3 0 0 0 0 2 2 2 0 13,5 12,75 8,75 8,75 0 0 4 2 2 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
3778 163230 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 32 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2,75 0,25 0 0 0 0 2 2 0 0 15,5 14 9 11 0 1,1 4 2 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
2149 191980 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 19,8 8,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2 0,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,6 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0,1 0 0 0 0 11 11 9 13,5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2952 187360 ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ84 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 14 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 9 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4422 228344 ΜΠΟΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ91.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 23,8 13,55 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 0,55 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 2 10,25 8,75 5,25 5,25 0 0,5 3 0 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
3893 229593 ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ91.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ91) 22,9125 15,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,8 0,8 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,3 1 1 0 2 7,6125 7,55 6,25 6,25 0 1,3 0 0 0 0 0,0625 0 0 0 0 0 0,0625
3674 155575 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 48,9375 22,5 12 6 0 0 3 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,25 0 1 0 0 2 1 2 0 26,4375 14 9 11,5 0 3,3 4 2 3 4 8,4375 0 0 6 0 2,25 0,1875
2764 401029 ΤΣΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 45,375 24,9 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1,5 2,875 0 0 0 0 2 0 2 1 20,475 12,1 9 16,75 0 0,1 3 1 2 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
3532 169428 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 41,7 21,025 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,225 1,225 0 0 0 0,75 0 0,375 0 0 0 0,1 1 1 0 2 20,675 13,3 9 18,5 2,5 0,3 4 2 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
2625 169478 ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 35,4 22,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 1 0,4 0,9 0 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 13,1 9,1 9 11,25 0 0,1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3370 158929 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 35,05 18,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 16,15 11,4 8 8 0 0,4 3 0 3 3 1,75 0 0 0 0 1,75 0
2942 165452 ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 34,425 16,125 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,8 0,9 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,125 2,125 0 0 1 0,25 0,5 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 18,3 12,3 9 19,75 1,25 0,3 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3294 158954 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 34,25 15,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 18,5 11 9 18 0 0 2 0 2 1,5 6 0 0 6 0 0 0
3752 148100 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 33,65 20,4 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 13,25 9,5 9 17,5 0 0,5 0 0 0 3 0,75 0 0 0,75 0 0 0
2351 189090 ΨΑΛΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 32,85 19,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1 0,5 0,25 0,5 0 0,75 0 0 0 2 1 1,5 2 13,65 9,15 6,75 6,75 0 0,4 2 1 1 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
3829 162019 ΔΑΣΑΚΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 32,625 14 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,625 11 9 22,5 0 0 2 0 2 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
2623 169514 ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 30,25 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,25 13 9 20,75 0 0 4 1 3 0 6,25 0 0 5,625 0 0,625 0
4469 211672 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 29,5 15,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0 1,25 1 0 0 0 0 2 0 2 0 14,25 12 9 8,25 4,125 0 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3428 163834 ΧΟΠΤΗΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 25,375 10,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14,625 9 9 19,25 0 0 0 0 0 0 5,625 0 0 5,625 0 0 0
2593 178909 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 23,5 8,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 20,25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3485 195016 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 23,5 15,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
3572 171397 ΧΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 41,8 18,55 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 3 0 0 0 0,75 0 0,375 1,5 1 0 0,2 0,25 0 0,25 0 23,25 14 9 14,5 0 5 3 0 3 1,5 7,75 0 0 6 0 1,75 0
2725 198928 ΧΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 30,9875 15 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9875 9,8 9 10,75 0 0,8 0 0 0 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
4421 176929 ΣΟΦΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 30,975 12,475 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,675 0,675 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0,3 0 0 0 0 18,5 11 9 13,75 0 0 2 1 1 1,5 6 0 0 6 0 0 0
3973 174219 ΣΑΜΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 23,5 13,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0,25 0,25
2696 198855 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 20,45 11,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0,7 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,75 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4384 181392 ΜΑΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 20,45 10,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 8,2 8 8 0 0,2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3111 191661 ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 44,5 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 1,5 0 0,25 0,75 1 0 0,05 2 2 0 2 20,5 14 9 11,75 0 5 4 2 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
3016 174282 ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 43,3 25,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,75 3 0 4 0 1,5 0,5 1 0,75 1 0 0,15 1,75 0 1,75 2 18,05 11,05 6,25 6,25 0 3,8 1 1 0 1,5 5,5 0 0 4,5 0 1 0
2353 161178 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 38,425 22,3 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1 0,3 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,125 13 9 16,5 0 0 4 2 3 0 3,125 0 0 0 2,125 0,5 0,5
3190 157407 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 37,425 17,8 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,8 1 1 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,625 13,5 9 11,5 0 1,5 3 2 1 0,5 5,625 0 0 2,625 0 3 0
2508 187395 ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 37,25 21,25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,75 2,75 0 1 0 0,5 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 21 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4067 157455 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,75 20 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3 0 0,125 0 0 0 0 0 0,05 0,5 0 0,5 0 16,75 11,75 2,75 2,75 0 5 4 1 3 0 5 0 0 0 0 3 2
3070 191525 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,65 24 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 1 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4,5 3 0 1 0 0,625 1,5 1,125 0 1 0 0,15 1,5 0 1,5 0 12,65 10,4 6 6 0 0,4 4 2 3 0 2,25 0 0 0 0 1,25 1
3629 161187 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,25 15,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2,75 2,5 0 0 0 0 0 0,75 0,75 1 0 0 0,25 0 0,25 2 21 14 9 11,25 0 2,9 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
3997 191653 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 35,5625 14,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,0625 14 8,25 8,25 0 4,1 3 0 3 0 7,0625 0 0 6 0 0 1,0625
3575 151978 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 34,6 18,5 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0,75 0,75 1 0 0 0 0 0 0 16,1 13,1 9 16,5 0 0,1 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3138 163245 ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 34,4375 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 1 0,25 1 0,5 0 0 0 0 2 0 2 2 14,4375 8,75 4,75 4,75 0 0 4 2 3 0 5,6875 0 5,6875 0 0 0 0
3925 195966 ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 32,25 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 0,7 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,25 9,25 5,25 5,25 0 0 4 2 3 0 9 0 0 6 0,5 3 0
4435 601591 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 30,825 14,45 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,45 2,95 0 2 0 0 0 0 0,75 0 0 0,2 0,5 0 0,5 0 16,375 14 9 9,75 0 3,4 4 2 3 0 2,375 0 0 0 0 1,875 0,5
4033 153265 ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 30,5625 18,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,0625 9 9 17,5 0 0 0 0 0 0 3,0625 0 0 0 2,25 0 0,8125
4211 181513 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 30,05 17,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,25 1,25 0 0 0,5 0,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,5 10,5 7,5 7,5 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,25 0 1,75
3117 191526 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 28,85 22,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1 0,2 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0 1,25 2,25 1,25 0 0 0 0,45 2 4 3,5 2 6,65 2,9 1 1 0 0,9 1 0 1 0 3,75 0 0 0,75 0 3 0
4157 186030 ΚΟΥΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 27,6 16,7 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,2 0 1 0,9 0,3 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 10,9 8,9 2 2 0 3,9 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2
2724 199009 ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 27 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 21,75 0,75 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3979 214394 ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 24,45 15,95 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,45 1,45 0 0 0 0,125 0 0,875 0 0 0,25 0,2 2 2 1 0 8,5 5,5 2 2 0 0,5 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0
4430 210373 ΣΑΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 19,2 14,95 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 1 1 0 0,7 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 3,5 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
3421 172956 ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 52,5 28 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1 0 0,25 2,25 4,875 0,75 1 0 0,1 2 4 3,25 2 24,5 14 9 12,75 0 5 4 2 3 1,5 9 6 0 1,5 0 2,25 0,0625
3775 179904 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 42,15 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0,25 0,5 0,5 0 0 0 0 1,5 0 1,5 1 19,65 10,9 7 7 0 0,9 3 0 3 1,5 7,25 0 0 6 0 1 0,25
3361 180021 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,375 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2,25 2,375 0 0 0 0,2 2 1,5 0,5 0 15,375 14 9 10,75 0 1,2 4 2 3 0 1,375 0 0 0 0 0 1,375
4397 193434 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 36,75 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 22,125 13 9 12,25 0 0 4 1 3 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
4097 175910 ΛΥΓΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 36,525 19,725 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 1 0 0,25 0,25 0,625 0 0 0 0 2 1 1 2 16,8 13,8 9 20 4,375 0,8 4 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
4128 217821 ΓΙΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,625 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 0 1 0,5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,875 2,375 0 0 0 0 2 0,375 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 15,25 12 9 8,75 4,25 0 3 0 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
2467 189802 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35,375 20,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0,9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,625 0,625 0 0 0,25 0 0 0,375 0 0 0 0 1 0,5 0,5 2 14,75 11,5 4,5 4,5 0 5 2 1 1 3 0,25 0 0 0 0 0,25 0
2760 180226 ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,1875 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,5 0 2,5 3 0 0 0 0 2 2 2 2 13,1875 11,75 8,75 7,25 1,5 0 3 0 3 0 1,4375 0 0 0 0 0 1,4375
4206 217953 ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,05 22,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1 0,3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 0,75 2,625 0 1 0,25 0,05 2 4 2 2 11,75 11,25 4,25 4,25 0 5 2 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2898 164456 ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,9375 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0,75 1,25 0,75 0 3 0,1 0 0 0 0 14,9375 14 9 15,25 0 5 4 2 3 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
4144 212936 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,65 22,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 4,5 2,5 0 1 0,25 0 0,25 0 0 1 0 0 2 2 0 2 9,15 8,15 4,75 4,75 0 0,4 3 2 1 0 1 0 0 0 0,25 0 0,75
4297 207120 ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,325 14,825 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,125 2,125 0 0 0,75 0 0,75 0,625 0 0 0 0 0 0 0 2 16,5 10 9 10 0 0 1 1 0 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
2727 170230 ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,125 8,55 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 0,55 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 21,575 13,7 9 16,5 0 0,7 4 2 3 1,5 6,375 0 0 6 0 0,375 0
4427 189737 ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,875 18,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0,5 0 0,125 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 11,25 10 9 7,5 3,625 0 1 1 0 0,5 0,75 0 0 0 0 0,75 0
3354 183796 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,65 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,5 1,25 0 0 0 0 2 1,5 2 0 13,65 12,9 7,5 7,5 0 2,4 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
4321 209903 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,25 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,25 2 0 2 0 17 14 8,25 8,25 0 5 4 2 2 0 3 0 0 0 0 2,5 0,5
3419 202440 ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,9 7,9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 0,9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 13,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4375 183904 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,25 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,25 9 9 22,5 0 0 0 0 0 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
4187 173736 ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 23,5 7,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 14,25 0 0 1 0 1 0 6 0 0 2,25 1,75 2 0
2231 212677 ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 22,9375 17,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5,4375 4,75 4,75 4,75 0 0 0 0 0 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
2233 227133 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 20,825 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,125 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
4450 195481 ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 19,3 10,3 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 9 9 12,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2448 177150 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 46,9 23,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0,5 0,9 1 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 2,5 0,5 1,5 1 0 0,1 2 2 0 0,5 23 14 9 9,75 0 2,2 3 2 1 0 9 0 5,6875 6 1,25 0 0
2294 177135 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 45,375 25,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 5,5 0 0 1,5 1,125 0 0 0 0 2 2 2,5 0 19,875 14 5 5 0 5 4 2 3 4 1,875 0 0 0 1 0,625 0,25
3441 155091 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 37 21 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 16 12 8 8 0 0 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
4273 191769 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 36,1 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 0 0,25 0 3 0,75 0 0 0,125 0 1,5 1,5 0 1,5 13,1 13,1 8,5 8,5 0 0,6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2772 168701 ΜΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 36 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,4 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 0 0,25 0 3,25 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0,5 14 14 9 15,5 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2395 216842 ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 30,775 14,525 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,525 1,525 0 0 0 0 0 0,375 0 1 0 0,15 0 0 0 0 16,25 14 7,5 7,5 0 3,8 4 2 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
4002 161591 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 30,1 14 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16,1 10,1 9 18,75 0 0,1 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2452 188617 ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 27,6 12,1 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1 0 0 0 0 15,5 14 9 9,75 0 1,6 4 2 2 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0,5
3952 211361 ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 18,25 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 9,25 9,25 8,25 8,25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3050 214783 ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 17,125 12 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,125 4,75 4,75 4,75 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
2469 199440 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 15,5 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 15,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3746 580422 ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 48,225 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1,5 0 0 1 0,375 0 1 0 0,15 2 2,5 1,5 2 20,225 13,6 9 13,5 0 0,6 4 2 2 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
2989 155334 ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 44,5 24 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0,75 0 1 1,25 0,75 1 0 0 2 1,5 1 2 20,5 14 9 10,25 0 3,4 4 2 3 4 2,5 0 0 0 0 2,5 0
4001 600719 ΚΑΛΟΠΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 42,7 24,7 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,2 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 2 0,5 0,5 0,5 0,75 0 1 0,75 1,2 2 1 2 0 18 14 9 11,25 0 5 4 2 3 0 4 4 0 0 0 0 0
4139 590460 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 40,25 24 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,25 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 1,5 6 0 0 6 0 0 0
2317 169283 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 39,3125 21,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 17,8125 10 9 11,5 0 0 1 0 1 0 7,8125 0 0 6 0 0,75 1,0625
3109 580432 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 36,1625 17,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0,9 1 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 18,4125 13,6 9 9 0,125 0,6 4 1 3 4 0,8125 0 0 0 0 0,625 0,1875
2920 181863 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 35,825 25,2 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 1,7 1 0 0 0,2 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 1,5 0,875 0 1 0 0 2 2,5 0 1,5 10,625 8,25 6,25 6,25 0 0 2 1 1 0 2,375 0 0 1,125 0 0 1,25
3554 572636 ΔΕΪΜΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 35,425 21 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 1 2 14,425 13,3 9 18 0 0,3 4 2 2 0 1,125 0 0 0 0 0 1,125
3174 580578 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 35 23 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 2 12 12 9 12,75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2762 580469 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 34,8 23,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0,5 0 0,25 2,5 0,25 0,75 1 0,25 0,25 2 0 2,5 0,5 11,3 8,05 3,25 3,25 0 1,8 3 0 3 0 3,25 0 0 0 0 3 0,25
3601 155356 ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 33,9 21,275 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,4 1 0 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,875 2,875 0 0,5 0 0 0 0,625 0,75 1 0 0 0 0 0 2 12,625 8,5 5,5 5,5 0 0 3 2 1 3 1,125 0 0 0 0,25 0 0,875
3787 580466 ΚΥΡΜΠΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 33,7 18,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 15,2 9,2 9 12 0 0,2 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
2394 587622 ΠΥΛΙΑΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 31,9 16,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 2 0,9 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2,5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15 9 9 22,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4296 590454 ΓΙΑΜΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 30,85 12,8 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,05 11,3 9 13 0 0,3 2 2 0 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
2491 580423 ΖΕΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 27,95 15,75 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,25 3 0 0 0 0 0,75 1,125 0,75 1 0 0 0,25 0 0,25 0 12,2 12,2 9 17,5 0 1,2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2588 178739 ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 27,0375 14,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 1 1 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0 0 0,5 0 0,5 0 12,7875 12,1 9 13,5 0 0,1 3 0 3 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
4158 577720 ΣΑΛΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 26,025 10,9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 2 2 0,5 0 15,125 11 9 18 0 0 2 0 2 0 4,125 0 0 4,125 0 0 0
2816 401006 ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 22,25 11 6 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 9 9 23,5 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
4121 192133 ΦΥΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ90 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90) 27,325 16,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0,7 0 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10,625 6,75 3,75 3,75 0 0 3 2 1 0 3,875 0 2,625 0 0 0 1,25
4394 225569 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ90 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90) 14,5 6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3587 400974 ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 54,5 27,5 13 6 5 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 2 0,5 0 0,875 1 3,625 0,75 1 0 0,1 2 2 2 2 27 14 9 12,25 0 5 4 2 3 4 9 0 0 6 0 3 0
3010 905852 ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 39,5 17,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,2 2,2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,2 0 0 0 0 22,4 13,4 9 9,25 0 0,4 4 2 3 4 5 0 2,625 0 0 2,375 0
4074 161427 ΜΟΡΦΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 30,875 12,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,125 1,125 0 0 0 0 0,5 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 18,75 11 9 13,75 0 0 2 0 2 1,5 6,25 0 0 1,5 1,75 3 0
2214 157391 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 29,675 13,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0 0 0 0,75 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 16,425 11,3 9 14,5 0 0,3 2 0 2 4 1,125 0 0 0 0 1,125 0
2636 219676 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 29 19,5 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 3,5 1 1 0 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,5 7,75 4,75 4,75 0 0 3 0 3 0 1,75 0 0 0,75 0 0,5 0,5
4125 149106 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 27,75 10,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 17 9 9 23,5 0 0 0 0 0 2 6 0 0 6 0 0 0
2654 208519 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 27 13,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,6 0,6 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,1 2 2 0 0 13,4 13,4 9 9,5 0 0,4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4234 191498 ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 26,75 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,3 0,7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,75 10 9 12 0 0 1 1 0 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
4011 171457 ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 25,625 10 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,625 9 9 17,25 0 0 0 0 0 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
3299 214358 ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 24,05 9,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,8 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14,75 13 9 11 4 0 4 1 3 0 1,75 0 0 0 0,25 1,25 0,25
3975 210328 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 21,15 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,65 12,65 8,25 8,25 0 2,4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3744 210286 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 19,2875 13,6 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,6 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 5,6875 4 2 2 0 0 2 1 1 0 1,6875 0 0 0,75 0 0 0,9375
3887 207935 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 18,375 6,625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,3 0,7 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 6,5 4,5 4,5 0 0 2 2 0 0 5,25 0 0 2,25 0 3 0
3064 161143 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 48,25 26 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 1 0 0,125 0,25 0,375 0,75 1 0 0,1 0,5 0,5 0 2 22,25 13,75 4,75 4,75 0 5 4 1 3 4 4,5 0 0 3 0 1,5 0
3523 178123 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 46,25 25,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1,5 0 0,125 1 1,125 0 1 0 0,15 0,5 0,5 0 2 20,75 14 9 10,75 0 5 4 2 3 0,5 6,25 0 0 4,5 1,5 0 0,25
3805 196099 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 43,0625 26,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3,25 0,625 0 0 0,25 0 2 1,5 2,75 1,5 16,5625 11,75 4,75 4,75 0 4 3 0 3 0 4,8125 0 0 3,75 0 0 1,0625
3843 174816 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΝΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42,6875 26 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0 2,75 0,5 0 0 0 0 2 2 0 2 16,6875 13 9 13,25 3,75 0 4 1 3 0 3,6875 0 0 0 0 3 0,6875
2526 167122 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42,45 22,45 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,95 0,95 0 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 0,2 1 1 0 0 20 14 9 16,5 0 5 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3564 172514 ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 41,4 21,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,125 2,125 0 0 0 0 0,75 1,375 0 0 0 0 1 0 1 1 19,775 13,4 9 18,5 0 1,4 3 0 3 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
2306 188319 ΚΟΛΕΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40,4 21,4 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 2,8 1 1 0,1 0,7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,6 0,6 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,1 1 1 0 1 19 13 9 14 0 0 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3165 205119 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,875 24,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0,25 2,75 0,75 1 0 0,05 2 0,5 2,25 2 14,375 14 9 10,25 0 5 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
3933 187909 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,725 24,725 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,725 0,725 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0,1 2 1,5 0,75 2 14 14 9 12 6 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4204 174882 ΜΠΕΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,625 15,625 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 23 14 9 23,75 0 3,1 3 2 1 0 9 0 0 6 2,375 0,875 0
3577 200055 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,125 24 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 1,75 0 0 0 0 1,25 0,5 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 0,5 13,125 10,75 6,75 6,75 0 0 4 2 2 0 2,375 0 0,875 0 1 0 0,5
4330 206366 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,9 24,9 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1,9 0 1 0,9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0 3 1,875 0,75 0 0,125 0,05 2 2 0,5 2 12 12 9 9,5 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2932 187890 ΓΟΥΣΙΟΥ ΑΝΘΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,6875 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0 2,5 0,125 0,75 1 0 0 2 2 0 0 14,6875 10,25 6,25 6,25 0 0 4 1 3 0 4,4375 0 0 3 0 1,25 0,1875
3436 205202 ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,625 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 2,875 0 0 0 0 2,5 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 16,25 14 9 11 2,25 3,1 4 2 3 0 2,25 0 0 0 0 2,25 0
4425 178100 ΛΑΚΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 35,8125 19,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0,5 0 1,25 0 0 0 0 0 2 2 0 2 16,0625 14 7,5 7,5 0 5 4 2 3 0 2,0625 0 0 0 0,625 0 1,4375
3241 200407 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,925 14,275 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,4 0 0 0,9 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 1,5 19,65 13,4 9 12,5 0 0,4 4 1 3 0 6,25 0 0 4,5 1,375 0 0,375
3580 167062 ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,775 16,775 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,775 2,775 0 0,5 0 0 0 1,125 0,75 0 0 0,4 1 0 1 1 17 14 8,5 8,5 0 5 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0
3851 188027 ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,125 18,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,25 3 0 1 0,25 0 0 1,25 0,75 0 0 0,05 0,25 0 0,25 2 14,375 10 4 4 0 5 1 0 1 1,5 2,875 0 0 0 0 2,875 0
2290 210802 ΓΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,525 20,775 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3,875 2,875 0 0,5 0 0,125 0,75 0,5 0 1 0 0 1 1 0 0 10,75 10,5 7,5 7,5 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
3528 174926 ΣΤΟΥΜΠΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 31,375 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 14,375 14 9 15,25 0 2,2 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
2489 168944 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 30,375 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 21,875 13,5 9 15,75 0 4,5 0 0 0 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
2077 162704 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 30 12,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0,6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,4 11,4 9 19,75 0 0,4 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4005 205767 ΣΕΡΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 29,125 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0,5 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,875 0,875 0 0 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0 2 2 0 2 8,75 8 7 7 0 0 1 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
4013 904970 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,5 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 12 10 9 21,5 0 0 1 0 1 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5
3928 210742 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,3 18,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2,5 0,75 0,5 9,5 9,5 8,5 8,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3634 168986 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 27,35 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0 0 0 1 1 0 2 16,1 10,1 9 17,25 0 0,1 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3763 185308 ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 27,05 15,65 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 1 0 0,4 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 11,4 11,4 9 16 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4407 168997 ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,625 15,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 0,7 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 1 10,875 10 9 17,5 0 0 1 0 1 0 0,875 0 0 0 0,875 0 0
4237 216035 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,25 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 8 8 7 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4182 177991 ΓΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 24,25 9,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 1,75 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0 0,25 0 0,25 0 14,75 14 9 11,5 0 2,1 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
3707 172639 ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 22,95 7,45 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 14 9 19,5 0 4,3 4 1 3 0 1,5 0 0 0 1,5 0 0
4473 185150 ΚΑΚΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 21,925 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1 0,6 0,7 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,125 14 9 15 0 5 3 0 3 0 1,125 0 0 0 0,75 0,375 0
3132 199801 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 21,475 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,475 9,1 9 10,5 0 0,1 0 0 0 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
2902 185245 ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΣΑΡΑΝΤΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 14,25 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,25 6,25 5,25 5,25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4003 200446 ΠΑΛΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 13,6875 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6875 7 7 7 0 0 0 0 0 0 2,6875 0 0 1,5 0,75 0 0,4375
2673 171695 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 42,25 21,25 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0,5 3 0 2 0 0 1 0 3,25 3 0 2,5 0 0,375 3,25 0,5 0,75 1 3 0,5 0,25 0 0,25 2 21 14 9 9 0 5 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
3478 172199 ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΩ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 38,375 17,125 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,125 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 21,25 12,5 8 8 0 0,5 4 1 3 1,5 7,25 0 0 4,125 0,125 3 0
4338 199196 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 35,3125 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 0,3 1 0 1 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8125 14 9 13,5 0 5 4 1 3 0 6,8125 0 0 6 0,125 0,375 0,3125
3869 192302 ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 27,6 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15,6 13,1 9 14 0 0,1 4 1 3 0 2,5 0 0 0 2,5 0 0
3239 192206 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 26,325 13,375 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,95 11,2 9 13 0 0,2 2 0 2 0 1,75 0 0 0 0 1,75 0
3915 204768 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 25,75 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,5 0 0 0 0 0,5 0,25 0,75 1 0 0 1 1 0 0 14,25 14 9 11,75 0 3,2 4 2 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
3802 199211 ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 14 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1,75 0,75 0,75 0 0 1 1 0 0 1,25 0 0 0 0 0 1,25
3159 199289 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 44,625 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0,05 1 0 1 2 17,625 13,25 4,25 4,25 0 5 4 2 3 1,5 2,875 0 0 0 0 2,875 0
2580 154976 ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 34,5 14,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0 2 0 2,25 0 19,75 13 9 21,75 0 0 4 2 3 0 6,75 0 0 6 0,75 0 0
3355 192244 ΜΠΕΛΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 34,25 18,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,75 3 0 1 0 0 0,25 0,5 1,5 1 0 0 1,75 1,5 0,25 0 15,5 14 9 9,75 0 5 4 1 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0
2244 155250 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ87.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 31,75 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,5 0,7 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0 0 0 0 2 20 11 9 23,75 0 0 2 0 2 0 9 0 0 6 3,25 0 0,25
3722 174519 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 29,6875 16,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,5 0,5 0 1 13,4375 11,25 4,25 4,25 0 5 2 2 0 1,5 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
4456 192261 ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 19,875 8 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0,3 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,875 10 9 9,5 0 0 1 0 1 0 1,875 0 0 0 0,875 0,75 0,25
2799 192139 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ87.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 16 10,5 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2610 152872 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 51 24 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0,25 0,5 1,25 0 1 0 0,05 2 0 2 2 27 14 7 7 0 5 4 2 3 4 9 0 3,5 6 0 3 1
4352 136266 ΚΕΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 47,875 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,75 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 25,875 14 9 15,5 0 3 4 2 3 4 7,875 0 0 6 0 1,875 0
2632 170000 ΠΑΤΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 47,75 25,75 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4,75 2,75 0 2 0 0,125 0 0,625 0 0 0 0 2 2 2 0 22 14 9 12,75 0 5 4 2 3 0 8 0 0 6 0 0 2
2109 183404 ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 47,5 27,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0,5 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 1,25 2,25 0 1 0 0,2 2 1,5 2 2 20 14 9 14,5 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3166 189364 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 47,2 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0,625 2 0,875 0 1 0 0,1 2 1 2,25 2 23,2 13,2 9 11 4,5 1,2 3 0 3 1,5 8,5 0 0 6 0 1,75 0,75
2766 167567 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,625 22,725 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,225 1,975 0 0 0,25 0,25 0,5 0,875 0 0 0 0,1 0,25 0 0,25 0 23,9 13,4 9 16,75 0 0,4 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 2,125 0,9375
3960 400866 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,5 24,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 2 0 0 0 1,375 0 0 0 0,15 0,5 0 0,5 0 22 14 7,75 7,75 0 3,2 4 1 3 4 4 0 0 0 0 3 1
3127 217407 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46,2 28 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 4 3 0 0 2 0,5 0 0 0 0 2 2,5 0 2 18,2 12,2 8 8 0 0,2 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3548 189331 ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46 26 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 1 0,5 0 1,25 0 0,75 1 0 0,05 1 1 0 2 20 14 8,5 8,5 0 2,9 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3590 167597 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,775 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 1,125 0,5 3,125 0 1 0 0 2 1 2 0 19,775 13,4 9 9,75 2,5 0,4 4 2 3 1,5 4,875 0 0 0 2 2,875 0
2993 175584 ΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,75 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0,5 0 0,75 1,25 1 0,75 1 0 0,1 2 1 1,75 0 21,75 14 9 10 0 5 4 2 2 3,5 4,25 0 0 2,625 0 1,5 0,125
4077 206576 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,875 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2,5 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 20,875 14 9 11 0 3,5 2 0 2 0 6,875 0 0 4,875 1,75 0,25 0
2507 153940 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,5 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 2,5 0,5 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 24,5 14 9 15,25 0 4,7 4 2 3 4 6,5 0 0 6 0 0 0,5
2378 170027 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,1 25,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2 0 0,25 0 0,375 0 1 0 0 2 0 3 0 17,6 11,1 7 6,5 0,5 1,1 3 0 3 3,5 3 0 0 0 0 2,5 0,5
2497 196775 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 1 1,25 0,25 1,25 0 1 0,25 0,1 2 3 1 2 16 14 9 10,5 4,25 5 4 2 3 0 2 0 0 1,125 0 0,625 0,25
3442 186480 ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,875 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 3 0,25 0 0 0,75 0 0 0 0,05 0 0 0 2 19,875 14 9 12,75 0 5 4 1 3 0 5,875 0 0 5,625 0 0 0,25
3927 169592 ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,6875 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0,25 1,5 0,25 0,375 0,75 1 0 0,1 2 2 2 2 20,6875 12 9 13,75 0 0 3 1 2 1,5 7,1875 0 0 5,625 0 1,125 0,4375
2268 155840 ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,5 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 1 0 0,5 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 20 14 8 8 0 5 4 2 3 2,5 3,5 0 0,875 2,625 0 0 0
2542 193050 ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΛΥΨΩ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,6 26 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4,5 3 0 0 0 0 1,25 3,25 0 1 0 0 1,5 0 1,5 0,5 15,6 12,6 9 8,75 2 0,6 3 0 3 0 3 0 0 2,25 0 0 0,75
4085 146150 ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,375 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0,25 0,5 1,75 0,75 0 0 0,05 2 0,5 2 2 20,375 14 9 11,25 2,625 4,4 4 2 3 1,5 4,875 0 0 0 0 2,875 2
3034 197118 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,975 21,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,6 0 0 0,9 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,25 2,25 0 0 0,5 0 0,5 0,25 0,75 0 0,25 0 0 0 0 0 19,125 12 9 10 2 0 3 0 3 0 7,125 0 0 6 0 1,125 0
4258 179649 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,9 27,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0,25 1,5 1,25 0 1 0 0 2 2 2 2 13,4 10,525 4,125 2,75 1,375 2,4 4 2 3 0 2,875 0 0 0 0 1,125 1,75
3170 156144 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,325 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 4 3 0 1 0 0,75 0 0,625 0 1 0 0 1 0 1 0 20,325 11,2 9 18,75 0 0,2 2 0 2 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3783 146057 ΤΟΥΡΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40 22 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,75 0 2,25 0,75 1 0,25 0,1 2 0 2 0 18 14 9 16,75 0,125 1,1 4 2 3 2,5 1,5 0 0 0 0 1,5 0
2553 173523 ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,5 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0,1 1 1 0 2 15,5 14 9 14,75 7 5 4 2 3 0 1,5 0 0 0 0,625 0 0,875
2376 186538 ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,1625 22,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1 0,8 1 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 4 0 0,125 0,75 0,5 0 1 0,25 0 1 0 1 2 16,8625 13,3 9 7,25 2 3,3 1 1 0 0 3,5625 0 0 1,5 0 0,875 1,1875
2415 189163 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,125 24,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,25 2,25 0 1 0 0,5 0 0,75 0 0 0 0 2 1 2 0 14,375 9 5,5 5,5 0 0,5 3 0 3 0 5,375 0 0 2,25 1,875 0 1,25
4020 189210 ΓΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,075 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0,5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 20,075 13,7 9 10 0 0,7 4 1 3 0 6,375 0 0 6 0 0,125 0,25
2718 156022 ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,875 20,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 0 1 0,3 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,25 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 18,325 12,2 9 15 0 0,2 3 0 3 0 6,125 0 0 5,25 0,5 0,375 0
3603 162499 ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,75 18,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 1 20,25 14 9 21,25 5,375 4,4 4 1 3 0 6,25 0 0 3,75 1,875 0,375 0,25
2503 209597 ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,3 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 2 2 1 1 1,5 2,75 0,75 1 0,25 0,6 2 2 1 0 17,3 13,3 9 7,5 3,75 0,3 4 2 3 0 4 0 0 2,25 0 1,5 0,25
3202 148290 ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38 17 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,875 0,75 0 0 0 2 0 2 0 21 14 9 12,5 0 1,3 4 1 3 4 3 0 0 0 0 3 0
2823 182505 ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,675 24,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,85 2,85 0 0 0 0 0 2,25 0 0 0,5 0,1 2 0 2 1 12,825 12,7 9 15,5 0 0,7 3 0 3 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
4351 179215 ΔΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,25 16,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0,375 2,25 0,75 0 1 0 0 0 0 0 0 20,75 14 9 16,25 0 1,1 4 2 3 0 6,75 0 0 6 0 0,5 0,25
4075 214884 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,925 22 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 14,925 13,05 8,25 8,25 0 0,8 4 1 3 0 1,875 0 0 0 1,75 0,125 0
3907 905597 ΚΑΡΑΜΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,75 18,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,75 0 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 20,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3693 156464 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,575 16,8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0,25 2 1,25 0 1 0,25 0,1 1,5 0 1,5 0 19,775 12,9 9 23,25 0 0,9 3 1 2 0 6,875 0 0 6 0 0,875 0
4436 212496 ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,55 22 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,25 1,75 0 0 0 0 2 0,5 2 0 14,55 13,8 8,5 8,5 0 2,3 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
2155 170063 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,525 20,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 0 0 2 0 2 2 16,275 11,4 9 14,25 5 2,4 0 0 0 2 2,875 0 0 2,25 0 0 0,625
2509 163891 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,4375 15,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 1,5 0 0,5 1 3,25 0 0 0 0 1,25 0 1,25 0 21,1875 14 9 9 0 5 4 2 3 0 7,1875 0 3,5 0 0 3 0,6875
3671 195223 ΚΟΥΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,9125 24,4 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,4 0 0 0,6 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,5 0 0 1,25 0,75 1 0 0 2 3 1,75 2 11,5125 10,95 6,75 6,75 0 0,2 4 1 3 0 0,5625 0 0 0 0 0 0,5625
4174 164046 ΛΕΚΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,825 19,05 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,55 2,55 0 1 0 0,5 1 0 0 0 0 0,05 0 0 0 1,5 16,775 12,4 9 17,5 0 0,4 3 2 1 0 4,375 0 0 4,125 0 0 0,25
3652 217702 ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,35 23,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0,5 0 0,25 1 0,5 0 0 0 0 2 2 2 2 12,1 9,1 2 2 0 3,1 4 2 2 0 3 0 0 0 0 3 0
4082 159062 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,125 16,375 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 0,9 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2,375 2,125 0 1 0 0 0 1,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 18,75 12,5 9 11,75 0 0,5 3 0 3 3 3,25 0 0 0 2,125 1,125 0
2147 211908 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,05 22,825 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 1 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,625 1,125 0 0 0,75 0,375 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 12,225 11,85 7,75 7,75 0 0,1 4 2 3 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
4293 179425 ΛΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,8125 13,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 20,9375 13 9 16,25 0 0 4 1 3 0 7,9375 0 0 6 0 0,75 1,1875
2296 189446 ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,25 16,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 2 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 17,75 11,75 8,75 8,75 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3748 189405 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,2 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 3 0 1 0 0,25 2 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 12,7 9,7 8,5 8,5 0 0,2 1 0 1 0 3 0 0 2,625 0,375 0 0
3918 162385 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,9625 18,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 3 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1,5 15,0625 13 9 10 0,75 0 4 2 3 2 0,0625 0 0 0 0 0 0,0625
2714 185840 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,95 19,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 3,125 1,125 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0 2 0 2,25 0,5 14,825 13,2 9 14,25 0 0,2 4 2 3 0 1,625 0 0 0 1,375 0 0,25
2124 163876 ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,575 17 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,575 9,7 9 17,75 0 0,7 0 0 0 1 5,875 0 0 5,625 0 0 0,25
2521 182482 ΚΟΝΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,575 20,875 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 12,7 9 15,5 0 0,7 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3413 179241 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,5 14,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0,7 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,75 0 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 19,25 12 9 16 0 0 3 0 3 0 7,25 0 0 6 0 0,375 0,875
3141 155464 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,3875 18,9 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0,1 2 0 2 0 14,4875 9,3 9 11,5 0 0,3 0 0 0 4 1,1875 0 0 0 0 0,5 0,6875
2653 175276 ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,75 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 13 9 9,75 0 0 4 2 3 0 4,75 0 0 2,25 2,5 0 0
3695 212166 ΛΟΥΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,175 20,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4,375 2,375 0 0 0 0 1,25 0 0 1 0,125 0 2 2 0 1 11,8 11,8 8 8 0 2,8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2383 197275 ΜΗΤΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,15 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 4 3 0 1 0 0,25 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10,15 8,65 5,25 5,25 0 0,4 3 2 1 0 1,5 0 0 0,75 0 0 0,75
4392 217193 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,65 13,8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,8 0 0 0 0 0,75 0,25 0,75 1 0 0,05 2 0 2 2 17,85 12,1 9 14,25 0 0,1 3 2 1 0 5,75 0 0 5,25 0,5 0 0
3319 201373 ΔΑΛΚΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,425 18,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 1,8 1,3 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0,05 0,5 0,5 0 0 13,125 11 9 6,5 3,25 0 2 0 2 0 2,125 0 0 0 0 2,125 0
4149 201345 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,125 16,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,25 2 0 0 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 14,375 12 9 8,5 4,25 0 3 0 3 0 2,375 0 0 0 0 2,375 0
3071 159181 ΖΟΡΜΠΑ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,75 15,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 25,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3215 173318 ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,725 17,425 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,425 2,425 0 0 0 0,625 0,75 0 0 1 0 0,05 0 0 0 0 13,3 13,3 9 16,5 0 0,3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2796 209561 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,625 24 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0,25 1 0 0 0 0 0 2 2 1 2 6,625 0,75 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0 5,875 0 0 4,5 0 0 1,375
4444 220366 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,125 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15,625 13 9 15 0 0 4 2 3 0 2,625 0 2,625 0 0 0 0
2776 217185 ΞΑΝΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,4 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 0 17,15 13,4 9 16 0 0,4 4 2 3 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
4026 150565 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,25 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 26,5 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3747 175608 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,1 10,1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 9 19,5 0 0 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3920 189493 ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,5 12 9 18,25 0 0 3 0 3 0 1,5 0 0 0 1,25 0 0,25
3758 183282 ΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,75 12,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 11 9 9,5 4,25 0 2 1 1 0 5 0 0 0 0 3 2
4434 195142 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,65 17,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 1,75 1,75 0 1,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 10,9 7,5 7,5 0 0,4 3 2 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
4304 185699 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,55 13,425 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,925 1,675 0 0 0 0,25 0,5 0,875 0 0 0 0,05 0,25 0 0,25 0 15,125 14 7,25 7,25 0 5 4 2 3 0 1,125 0 0 0 0 0 1,125
3798 196906 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,5 16,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 8 8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4229 169977 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,8 9,3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 9 0 6 6 0 0 0
2650 197293 ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,1875 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 9,1875 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
3265 175547 ΜΠΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,4375 14,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1875 11 9 20,25 0 0 2 0 2 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
3225 189519 ΠΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,5 14,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 2,5 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2 10 10 9 16,75 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2295 212177 ΜΑΛΑΜΟΥ ΜΥΡΤΩ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,375 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,125 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
4324 206519 ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,35 7,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 1 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,25 12 9 12 0 0 3 0 3 0 5,25 0 0 3,375 1,875 0 0
3153 185722 ΔΕΚΑΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,45 13,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,5 1,75 0 0,5 0 0,625 0,5 0,125 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 8,95 4,95 0,75 0,75 0 0,2 4 2 3 0 4 0 0 0 0 3 1
3709 212343 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22,125 11,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,3 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 11 11 8 8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2061 155900 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 22 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 25 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3999 197610 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,5 12 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7,5 4,5 2,5 2,5 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2
4228 220332 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 17,475 10,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,875 1,375 0 0,5 0 0 0,5 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 7,1 7,1 7 7 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3551 211986 ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 16,5 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3953 202105 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 14,5 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4271 135718 ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 51 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3,5 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 2 2 0,25 2 23 14 9 17,75 0 2 4 2 3 3 6 0 6 0 0 0 0
2786 580236 ΤΣΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 50,85 27 13 6 5 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0,2 2 1,5 0,5 2 23,85 13,35 8,25 8,25 0 1,1 4 2 3 1,5 9 0 6 6 0 1 0,3125
3059 177074 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 49,2 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 3 0 0,75 0 1 0,125 0 0 0 0 2 3 0,5 1,5 24,7 13,2 5,5 5,5 0 3,7 4 2 3 4 7,5 0 0 5,25 0 2 0,25
2230 577490 ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 46 25,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0,25 0 1,5 0 0 0 0 0,05 2 2 1,5 2 20,5 13 9 11,25 0 2 2 2 0 1,5 6 0 0 6 0 0 0
3026 577055 ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,825 17,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 1 2,5 0 0 2,75 0 0 0 0 0 1,25 1 0,25 2 21,075 12,2 9 14,5 0 0,2 3 0 3 1,5 7,375 0 0 6 0 1,375 0
3507 592654 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,125 19,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4,75 3 0 0,5 0 1,875 0,5 1,75 0 0 0,25 0,2 1,75 0,5 1,25 0 18,375 14 7,25 7,25 0 5 4 2 3 0 4,375 0 0 0 1,375 3 0
4111 583634 ΝΑΣΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,075 19,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0,75 0 0 0,25 0 0 0 0 2 2 0,5 1 17,375 9 9 15 0 0 0 0 0 0 8,375 0 0 6 0 1,875 0,5
3617 596302 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36,5 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,25 0,125 4 0 0,75 1 0 0 2 2 1,25 0,5 15 13,5 9 9,5 0 0,5 4 2 3 0 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25
2871 606595 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 34,5 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 0 0 0,375 2 0,125 0 0 0 0 2 4 0,25 2 11 11 9 9,5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2661 199052 ΔΡΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡIΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 33,925 21,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0,5 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,375 1,375 0 0,5 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0 2 4 1 2 12,55 10,05 5,75 5,75 0 2,3 2 1 1 0 2,5 0 0 0 0 1,5 1
3936 227950 ΚΟΡΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 32,875 18,85 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,85 1,85 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0,1 1 1 0 2 14,025 11,4 7,5 7,5 0 0,9 3 0 3 0 2,625 0 0 0 0 2,625 0
3870 228073 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 32,4 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 11,4 11,4 6 6 0 1,4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3525 224866 ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,25 18,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,625 1,625 0 0 0 0 1,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625 12 9 11 0,75 0 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
4483 199085 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 30 15 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2956 587414 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΡΑΤΩ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 29,75 12,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 17,625 14 9 15,25 4,25 1,1 4 2 2 0 3,625 0 0 0 1,5 2,125 0
2332 181649 ΠΑΪΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,75 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,25 9 9 19,75 0 0 0 0 0 0 7,25 0 0 6 0 1,25 0
3598 161026 ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,125 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,125 12 9 24,75 0 0 3 0 3 0 7,125 0 0 6 0 0,75 0,375
4004 166640 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,7875 10,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,75 0,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25 1,25 0,5 0,75 0,5 15,0375 5,35 2,25 2,25 0 1,1 2 0 2 2,5 7,1875 6 0 0 0 0 1,1875
2151 178666 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,75 9,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 16 10 9 21 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3565 577250 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,5 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 9 9 9 13,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4232 174350 ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 22,7 7,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 9 9 21,75 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2237 163096 ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 21,3 6,3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 19,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2173 612691 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 18,6 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 4,6 4,5 4,5 0 0,1 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
3702 225184 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 18,5375 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 8,5375 7,85 7,75 7,75 0 0,1 0 0 0 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
2837 590201 ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,75 6,5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 11 9 13,5 0 0 2 0 2 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
2906 587452 ΜΠΕΛΕΧΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,5 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9 9 9 21,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4215 612491 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,25 6,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 11,75 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2133 609686 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 16,625 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 11,625 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
3274 170583 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 48,35 25,35 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 4,35 2,35 0 0 0,5 0 0 0 0,75 1 0 0,1 2 2 0 0 23 14 9 8,5 1,5 5 4 2 3 0 9 0 2,625 6 0 3 0,0625
2468 901530 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 48,25 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0,25 0 1,25 0,75 1 0,375 0,05 2 0,5 3 1 26,25 13,25 4,25 4,25 0 5 4 2 3 4 9 0 6 3 0 1,875 1,0625
3416 180540 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 48,125 27,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 0 1 0,9 1 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2,5 0,25 0 0,25 1,875 0 1 0 0 2 2 1 2 20,625 14 7,875 5,25 2,625 3,1 4 2 3 4 2,625 0 0 0 0 2,375 0,25
3703 182718 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 47 27 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,5 1 0 0 0 0 2 0,5 1,5 2 20 14 9 13,25 0 1,4 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2720 160195 ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 45,4 23,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 1 0,4 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0,25 0 1,75 0 1 0 0 2 2 2 2 22 13,5 9 13 0 0,5 4 2 3 1,5 7 0 0 6 0 1 0
3247 189908 ΔΟΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 42,75 20,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,375 1,875 0 0 0 0,125 0,5 0,25 0 1 0 0 1,5 1,5 0 0 22,375 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 1,5 6,875 0 0 4,5 0 2,375 0
4329 148798 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,5 20 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0,625 0,75 1 0 0,15 2 1,5 1,25 2 21,5 14 9 17 0 5 3 0 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
2591 154369 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,475 18,475 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,2 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,275 2,275 0 0 0 0,25 0 0,125 0,75 1 0 0,15 0 0 0 2 23 14 8,75 8,75 0 5 4 2 3 0 9 0 6 6 0 0 0
3896 162844 ΦΕΡΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,125 20,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 4,75 2,75 0 1 0 0 0 0 0,75 1 0 0 2 2 0,25 2 20,375 11,5 2,5 2,5 0 5 4 2 3 0 8,875 0 6 0 0 0,875 2
2131 202817 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,875 23,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0 0,5 1,125 0 0 0 0 2 2 0,5 0 16,25 14 9 9,5 0 5 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3978 193569 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 39,75 23,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,75 3 0 0 0 0 1,25 1,5 0 1 0 0,05 1,75 1,5 0,25 2 16 14 9 12 3,875 3,7 4 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0
4287 180640 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 38,75 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0,25 0,5 3,125 0 1 0,375 0,5 2 2 0 0 18,75 14 9 9,75 4,375 4,8 4 2 3 0 4,75 0 0 0 0 3 1,75
2722 175996 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 38,5 23,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,3 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0,5 1,5 15 13 9 11,25 0 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 2
2756 401035 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,75 24,75 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,25 2,5 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 13 10 1 1 0 5 4 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
4072 213150 ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,7 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,75 0,875 0 1 0 0,1 2 2 0 0 16,7 13,7 9 13,5 4,25 0,7 4 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
2975 190276 ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,65 26 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,75 0 2,25 0,625 0 0 0 0 2 1 1 0,5 11,65 11,15 5,75 5,75 0 1,4 4 2 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2670 180515 ΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,275 16,8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 1 0,8 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1,25 0,125 0 1 1 0 2 2 0,5 0 20,475 13,1 9 19,75 9,875 0,1 4 2 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
3424 213076 ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 36,275 21,225 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,725 0,725 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0,1 2 2 0 2 15,05 13,3 8,5 6,5 2 0,8 4 2 3 0 1,75 0 0 0 0 1,5 0,25
3651 208390 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,6 25,875 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,875 2,875 0 0 0 0 0,75 0,375 0,75 1 0 0 1 1 0 2 9,725 8,85 3,75 3,75 0 1,1 4 2 3 0 0,875 0 0 0 0 0,5 0,375
4453 162744 ΠΟΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,45 24,325 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 0,7 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 2 1 1 2 11,125 4,75 0,75 0,75 0 0 4 2 3 0 6,375 0 0 6 0 0,375 0
2749 190146 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,0875 18 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0,25 0,75 0 1 0 0 2 2 0 0 17,0875 13,4 9 7,75 3,875 0,4 4 1 3 0 3,6875 0 0 0 0 3 0,6875
3568 160308 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35 14,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,125 1,375 0 1 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 20,875 13 9 10,75 0 0 4 1 3 3,5 4,375 0 0 0 3,25 0,625 0,5
3592 193650 ΜΠΟΥΛΟΥΞΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,6 19,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,8 1,8 0 0 0,25 0 0 1,5 0 0 0 0,05 0 0 0 0 15,3 12,3 9 15,25 3,875 0,3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0
3377 218896 ΣΑΡΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,8375 20,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 1 0,5 2 12,9375 10,5 6,5 6,5 0 0 4 2 3 0 2,4375 0 0 2,25 0 0 0,1875
2657 213242 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,825 18,925 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,425 0,425 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0,05 2 1 1 0 14,9 12,65 6,75 6,75 0 4,9 1 0 1 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3625 202933 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,375 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,75 0,125 0,25 3,75 0 1 0 0 2 3 2 2 13,375 11,25 5,25 5,25 0 5 1 0 1 0 2,125 0 0 0 0 2,125 0
2359 180590 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 17 11 9 12,75 0 0 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3404 213250 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,5 15 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 13 9 12,25 0 0 4 2 2 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
2738 198251 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,975 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,25 1,625 0 0 0 0 2 2 0 0 11,975 7,85 2,75 2,75 0 1,1 4 2 2 0 4,125 0 0 2,25 0 1,875 0
3579 213336 ΠΑΣΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,75 22,35 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0,1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 2 2 0 1 9,4 9,4 9 13,5 4,25 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2933 204300 ΤΟΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,275 19,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,625 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 11,65 11,65 8,25 8,25 0 0,4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4045 198130 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31 14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 17 11 9 17,25 0 0 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3786 218673 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,125 15,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0,25 0,25 0 1,375 0 0 0 0,2 2 1,5 0,75 0,5 14,625 13 9 10 0 0 4 2 3 0 1,625 0 0 0 0 1,625 0
4142 190132 ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,1 18,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1 0,4 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 2,75 0 0 0 0 0,75 0,875 0 1 0,125 0 0,75 0,5 0,25 0 11,7 8,45 8,25 8,25 0 0,2 0 0 0 1,5 1,75 0 0 0 0 0,625 1,125
3357 210187 ΧΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 29,0875 21,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 2 2 0 0 7,7125 6,4 3 3 0 0,4 3 1 2 0 1,3125 0 0 0 0 0 1,3125
3842 193703 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 26,5 11,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 14,625 11 8 8 0 0 3 0 3 0 3,625 0 0 2,25 0 1,375 0
4098 156885 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 25,25 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,25 13 9 24,5 4,375 0 4 1 3 0 2,25 0 0 0 0 2,25 0
2161 168150 ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0,9 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 20,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2537 207439 ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 19,95 9,7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 10,25 10 9 9,25 0 0 1 1 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
2884 213144 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 19,375 12,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 2 2 0 0 6,875 6,25 6,25 6,25 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
3596 208402 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 15,5 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4282 218716 ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 14,75 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,25 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
2676 208409 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ85 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ85) 42,875 24 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 3,25 1,75 0 0 0 0 2 2 3 2 18,875 14 9 10 0 4 4 2 3 0 4,875 0 0 4,875 0 0 0
2525 609190 ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 37,1875 22 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0 1,75 1,625 0 0 0 0 2 3 2 2 15,1875 14 9 11,5 0 5 3 0 3 0 1,1875 0 0 0 0 1 0,1875
3048 172913 ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,5 16 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 1 0 0 1,5 0 0 0 0 0 2 0 2 1 20,5 14 9 9 0 4,8 4 2 3 4 2,5 0 0 0 0 2,5 0
4328 225996 ΚΟΥΖΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 32,0625 17,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,625 2,625 0 0 0 0 1,5 1,125 0 0 0 0 2 2 1 2 14,4375 14 9 12 0 5 4 1 3 0 0,4375 0 0 0 0 0,25 0,1875
3734 174142 ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 28,875 8,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 20,125 14 9 15,75 6,875 5 3 0 3 0 6,125 0 0 5,25 0 0,875 0
2057 168430 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,5 10 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 9 9 16,75 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
3897 213893 ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,5 12,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 11 11 9 9,5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2187 612002 ΚΟΚΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 16,15 6,4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,9 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,75 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
3024 190297 ΔΙΠΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 46,125 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0 0 0 2 2,125 0 0 0 0 2 2,5 0,75 2 18,125 14 9 7,75 3,875 5 4 2 3 0 4,125 0 0 0 1,75 2,125 0,25
4327 219019 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 36,625 22 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,625 8,75 6,75 6,75 0 1 1 0 1 0 5,875 0 0 4,125 1,75 0 0
3360 182789 ΧΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 36,6 21,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 0,5 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,75 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 2 0 2 0 14,85 10,85 7,75 7,75 0 1,1 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1
2648 180864 ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 36,55 18,05 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,7 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,55 0,55 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 18,5 11 9 11 0 0 2 1 1 1,5 6 0 6 0 0 0 0
2948 184116 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 33,175 13,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,675 13,3 9 11,75 0 0,3 4 2 3 1,5 4,875 0 0 4,125 0,75 0 0
3696 223990 ΠΟΛΙΤΗ ΡΩΜΑΛΕΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 29,35 23 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 6,35 4,35 3,25 3,25 0 0,1 1 0 1 0 2 0 0 0 1,125 0 0,875
3894 195756 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 27,4 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0,5 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,4 10,4 9 11,5 0 0,4 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2471 186029 ΚΟΝΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 27,3 15 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 12,3 9 14,5 0 0,3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4194 214034 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 27,275 9,525 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 1 0,4 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 14 8,5 8,5 0 2,6 3 0 3 1,5 2,25 0 0 0 0,5 1,75 0
2206 165445 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 45,325 22,925 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,125 1,125 0 1 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22,4 13,4 9 14,75 0 1,4 3 0 3 0 9 0 0 6 0 3 0
2710 158851 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 36,325 10,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 2 0 2,25 0 25,7 13,7 9 13,75 0 4,7 0 0 0 3 9 0 0 6 0 3 0
3020 189067 ΠΡΙΓΚΙΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 25,175 12,175 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,375 2,375 0 2 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 2 0 2 0 13 13 9 9 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4395 229249 ΓΕΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 20,75 12,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,25 8,25 7,25 7,25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3773 224642 ΛΙΛΛΗ ΜΟΝΙΚΑ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 20,35 12,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 1 1 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1,4 1,4 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 8,25 6,25 2,25 2,25 0 0 4 2 3 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5
4406 183829 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 52,0625 28 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3 0 0 1,75 2,875 0 1 0 0,25 2 2 0,5 2 24,0625 14 9 9,5 4,5 5 4 2 3 1,5 8,5625 0 0 6 0 2,25 0,3125
3196 905582 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 43,75 19,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 0,7 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 2 24 14 9 11 0 1 4 1 3 4 6 0 0 6 0 0 0
2170 173655 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,4 21,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,9 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 4 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1,5 11 8 8 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2329 182653 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 30,025 21,075 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1,7 0 0 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,875 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1,5 8,95 8,95 8,75 8,75 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3581 186644 ΤΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,0625 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,0625 14 9 13 0 5 0 0 0 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
2915 186984 ΓΚΕΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 46,75 25,25 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0 0,5 0,75 0 1 0 0 2 2 0 2 21,5 11 7 7 0 0 4 1 3 1,5 9 0 0 6 1,75 1,25 0
3906 191565 ΜΠΟΥΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 28,625 12,5 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,125 10 9 15,5 0 0 1 0 1 0 6,125 0 0 6 0 0 0,125
2075 188614 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 27,875 16,125 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 0,7 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 9 9 16 0 0 0 0 0 0 2,75 0 0 2,25 0,5 0 0
3692 196596 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 37,075 25,075 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 1 0 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,875 2,125 0 0 0 0 0,5 1,625 0 0 0 0 1,75 0 1,75 2 12 10 9 12,75 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0
3060 572896 ΜΠΟΚΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 31,975 12 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 19,975 10,1 9 9,75 0 0,1 1 0 1 1,5 8,375 0 0 6 0 2,375 0
2056 196385 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 29,925 20,3 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,8 0 0 1 0,3 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 9,625 9 9 11,75 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
2285 178745 ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 28,5 15 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 9 9 16,5 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
2972 590304 ΠΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 23,2375 13,3 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,8 0 2 0,3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9375 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
3727 572850 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 22,6875 10,5 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1875 12 9 19,75 0 0 3 0 3 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
2462 587667 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 20,2 8 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 1 1 0,8 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 11,2 9 13 0 1,2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3647 905205 ΠΟΜΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 41,6 24,625 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 1 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,125 1,125 0 0 0 0,125 0 0 0 1 0 0 2 2 0,25 2 16,975 11,6 9 13 0 0,6 2 1 1 4 1,375 0 0 1,125 0,25 0 0
2569 203652 ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 35,5 21,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,25 0 0 0 0 0,25 1 0 0 0 0 1 1 0 2 14,25 14 9 9,75 0 2 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
2692 220053 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 33,4 19,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 1 0 0,8 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 14,1 12,1 8 7,25 0,75 0,1 4 2 3 0 2 0 0 0 0 1,5 0,5
3369 203677 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 30 21 13 6 0 4 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223 188009 ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 48 28 13 6 5 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 7 6 1,75 0 4 1,75 0 0 0 0,2 2 4 1,5 2 20 14 9 13,5 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2274 149302 ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44,375 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 0 0 0 0,5 2,5 0 1 0 0 1,5 1 0,5 2 23,875 14 9 16,75 0 5 2 0 2 3,5 6,375 0 0 6 0,375 0 0
3033 167066 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44,375 22 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0,25 0,5 2 1,125 0,75 1 0 0,05 2 2 1,25 0 22,375 14 6,25 6,25 0 5 4 2 3 4 4,375 0 0 3 0 0,625 0,75
3019 167108 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 41,125 19,25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0,8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0 0 0,25 1,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 21,875 14 9 11,5 0 5 4 2 3 0 7,875 0 0 6 0 1,875 0
2135 199885 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 29,5 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 14 9 10,5 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3939 178304 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 28,65 9,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,25 2,25 0 1,5 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 18,9 12,9 9 18 0 1,9 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4123 199972 ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,575 13,325 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,7 1 0 1 0,2 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,625 1,625 0 0 0 0 0,75 0,125 0,75 0 0 0 0 0 0 0 13,25 10,25 3,25 3,25 0 5 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0
2986 210770 ΒΟΒΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 19,4 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,9 10,9 8,5 8,5 0 0,4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3472 216194 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 10,375 8,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,875 1,25 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0,625
3062 192262 ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 28,75 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,25 14 9 11 0 2,5 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
2234 188504 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ ΚΑΙΚΙΛΙΑ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 26,25 14,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,5 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 1,25 1,25 0
2644 194852 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ87.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 22,125 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,125 9 9 12,75 0 0 0 0 0 0 2,125 0 0 0 2,125 0 0
2276 189505 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 49,05 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 1,5 0 0 1,5 0,375 0 1 0 0,1 2 1 1,75 2 21,05 12,05 7,25 6,5 0,75 0,8 4 2 3 0 9 6 0 6 0 0 0
3407 159083 ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 48,875 26 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 3,5 0 0,25 0,25 1,25 0 1 0 0 1 1 0 2 22,875 14 8 8 0 4 4 1 3 4 4,875 0 0 0 2,375 2,5 0
2778 150166 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 46 28 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 2,875 0 1 0 0,1 2 2 2 2 18 14 7 7 0 5 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2639 179079 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,275 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,4 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 0 3,625 0 0 0 0 2 0,5 3 0 20,275 12,4 9 12,5 0 0,4 3 0 3 0 7,875 0 0 6 0 1,625 0,25
2191 212502 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,75 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2,5 0 0,25 1,25 1,5 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0 17,75 14 8 8 0 5 4 2 2 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
4249 182492 ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,45 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0,5 0,125 2,5 1,125 0 0 0 0,15 2 0,5 2,5 2 15,95 9,45 2,25 2,25 0 3,2 4 2 3 0,5 6 0 0 3 0 3 0
2453 189455 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 18 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3494 702269 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36 21,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,875 1,875 0 1,5 0 0 0 0,375 0 0 0 0 2 2 0 0,5 14,625 14 9 14,75 2 5 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0,625 0
3966 159290 ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,65 16,05 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,55 0,55 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,05 0 0 0 2 19,6 13,6 9 22,25 5,75 1,6 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2842 201270 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,875 13,875 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,875 0,875 0 0 0 0 0,25 0,625 0 0 0 0 1 1 0 0 20 14 9 9,5 0 1,1 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2634 175694 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19 10 9 11,5 0 0 1 1 0 0 9 0 2,625 6 0 0,75 0
2645 189456 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑ ΜΑΡΘΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,95 18,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,2 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 12,75 11 9 10,75 0 0 2 0 2 0 1,75 0 0 1,125 0 0,375 0,25
2910 197515 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,25 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 11,25 11 9 9,25 0 0 2 1 1 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
3439 179452 ΜΑΝΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 9 18 0 0 3 0 3 1 6 0 0 6 0 0 0
2357 165884 ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,75 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 1,5 1,25 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 9,75 9 9 23,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0,5 0,25 0
2785 167552 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 23 14 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 9 9 6 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3408 199038 ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36,675 23,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,7 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,25 0 0,5 0,375 0,75 1 0 0,15 2 2 1 2 12,975 11,85 5,75 5,75 0 2,1 4 2 3 0 1,125 0 0 0 0 0,875 0,25
2188 589974 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36 16 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,25 0 20 14 9 16 0 1,3 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3176 227928 ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,875 20,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 1 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 2 1 0,25 0 1 1,625 0 0 0 0,1 2 2 0,5 0 15,375 13 9 10 4,25 0 4 2 3 0 2,375 0 0 0 0 2,375 0
4061 603356 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,825 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 19,825 12,2 9 11,25 0 0,2 3 0 3 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3268 577323 ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,4375 17 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 18,4375 11 9 18,75 0 0 2 0 2 0 7,4375 0 0 6 0 0,5 0,9375
2356 589914 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 32,6 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0,5 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1,5 0,5 0 1 0 0,05 2 1 3,25 0 11,6 7,6 3 3 0 0,6 4 2 3 1,5 2,5 0 0 2,25 0 0 0,25
3930 195865 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 28,3625 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,8625 13,8 9 11,75 0 0,8 4 2 3 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
3456 609678 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 28,1875 17,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,25 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0 2 1 1,5 0 10,4375 9,75 5,75 5,75 0 0 4 1 3 0 0,6875 0 0 0 0 0 0,6875
2106 226021 ΔΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,7 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18 12 9 14,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3148 203900 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,8125 17,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 8,4375 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
2271 221546 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,3125 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3125 10 9 14,75 0 0 1 0 1 0 7,3125 0 0 6 0 0,75 0,5625
3061 171590 ΛΙΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,2 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 12,2 9 22,75 0 0,2 3 0 3 0 6 0 0 4,875 1,125 0 0
4084 214439 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,875 14,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 9,125 9 8 8 0 0 1 1 0 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
3970 184840 ΜΕΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 22,0625 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,0625 12 9 11 0 0 3 0 3 0 2,0625 0 0 0 0 2 0,0625
4294 612639 ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 19,6875 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6875 9,75 7,75 7,75 0 0 2 2 0 0 0,9375 0 0 0 0 0 0,9375
4243 147205 ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 50,225 23,225 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,225 2,225 0 0 0 0 1 1,125 0 0 0 0,1 2 2 0 2 27 14 7 7 0 5 4 2 3 4 9 0 6 6 0 0 0
3169 195707 ΓΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 49,425 26,925 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,925 2,925 0 0,5 0 0 1 0,375 0 1 0 0,05 2 2 0,25 2 22,5 14 8,75 8,75 0 5 4 2 3 1,5 7 0 0 6 0 1 0
3400 223710 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,6875 18,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 0,25 1,25 0 0 0 0 2 2 0 2 19,1875 13 9 11,5 0 0 4 2 3 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
3616 207154 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,5 18 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0 1 0,625 0 0 0 0 2 2 1,5 2 19,5 13 8 8 0 2 3 0 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
3879 198058 ΜΠΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,25 18,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 2 1,5 0,75 2 19 13 9 10,5 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3271 701532 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,075 17,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,125 1,125 0 0 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0 2 0 2 0 19,95 13,2 9 13,25 0 0,2 4 1 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
3549 160217 ΣΦΑΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,375 16 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2,5 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 1 0 0 19,375 12 9 26 1,25 0 3 0 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
2652 193617 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,75 15,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 19 13 9 17,75 0 0 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
2388 189921 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,5 20 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 14,5 12 9 9 0 0 3 0 3 0 2,5 0 0 0 1,125 0,5 0,875
2832 190104 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,875 15,875 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,375 0,875 0 0 0 0 0,75 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 18 12 9 12,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4192 193585 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31,775 21,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 0,5 10,025 6,65 4,25 4,25 0 1,4 1 1 0 1,5 1,875 0 0 1,875 0 0 0
3648 170505 ΜΠΕΛΤΡΑΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,9375 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,9375 9 9 16,75 0 0 0 0 0 0 6,9375 0 0 6 0 0 0,9375
3676 166182 ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,375 13,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1 0 1 0 10,75 10 9 23,25 0 0 1 0 1 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
2595 153232 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 46,3 23,8 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,8 0 1 1 0,3 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0,05 2 1 1,25 0 22,5 14 9 18,5 0 1,8 4 1 3 2 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2978 184327 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 32,125 15,875 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,875 1,875 0 0 0 0 1,5 0,375 0 0 0 0 2 2 0,5 0 16,25 14 9 14,5 0 1,6 4 1 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
2771 198523 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,375 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 3,25 0,25 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 15,875 10,25 6,25 6,25 0 0 4 2 3 0 5,625 0 0 5,25 0 0,375 0
3828 210505 ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 27,85 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,85 13,1 9 9,75 0 0,1 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
4290 570346 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 25,25 13,5 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0,25 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 11 9 16 0 0 2 1 1 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
2175 201131 ΝΤΑΜΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 21,5 12,5 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 9 5,25 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
4124 609760 ΒΑΡΝΑ ΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 20,35 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,85 9,85 5,25 5,25 0 1,6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4342 609889 ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 17,35 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,85 11,85 8,75 8,75 0 0,1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3921 190407 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 15,625 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,125 10 9 17,25 0 0 1 0 1 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
4367 167268 ΝΑΤΣΗ ΧΑΙΔΩ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 44,575 17,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 1 0,5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4,7 2,7 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0,2 2 0 2 1 26,875 14 6,75 6,75 0 5 4 2 2 4 8,875 0 0 6 0,875 2 0
2651 135564 ΚΟΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 41,5125 22 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 0 1 0,9 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 1 0,25 3 1,25 0 0 0 0,1 2 2 2 0 19,5125 11,95 8,75 8,75 0 1,2 2 2 0 4 3,5625 0 0 1,125 0 1,5 0,9375
3694 182751 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 34,325 13,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,2 0 0 0 0 20,625 14 9 11,5 0 5 4 1 3 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
3333 214023 ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ07) 23,025 8,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1 1 0,3 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,225 13,1 9 11 0 0,1 4 1 3 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
2549 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 42,375 20,9 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1,5 0,75 0,75 1 0 0 2 0 2 0 21,475 13,1 9 23 0 1,1 3 0 3 1,5 6,875 0 0 6 0 0,875 0
4251 162091 ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 27,625 11 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,625 9 9 20,75 0 0 0 0 0 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3569 206443 ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 25,7625 15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7625 10,2 9 11,75 0,75 0,2 1 0 1 0 0,5625 0 0 0 0 0,375 0,1875
2982 206502 ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 21,55 12,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,25 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
2808 209353 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 20,75 13 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,75 7,75 7,75 7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 151488 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 27,6 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 13,6 9 13 0 0,6 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4046 157457 ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 38,625 16,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0 1 0,75 1 0,25 0,2 0,5 0 0,5 0 22,125 14 9 9 0 2,1 4 2 3 4 4,125 0 0 0 0 2,875 1,25
3376 186187 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 36,75 19,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 2,5 0 0,5 0 0,25 1,5 0,25 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0,5 17 11 9 12 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3547 211153 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 21,375 10,875 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 1 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 7 5 5 0 0 2 0 2 0 3,5 0 0 0 1 2,5 0
3328 199006 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 19,7 9 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,7 10,7 9 14,5 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2511 189730 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41,25 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 2 1,5 0 0 0 0 2 2 1 0 16,25 14 9 11,5 0 1,3 4 2 3 0 2,25 0 0 0 0,875 1,375 0
2847 162631 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 39,9375 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 1,75 1,375 0 0 0,625 0 2 2 0 0 23,9375 14 9 9,5 0 5 3 0 3 3 6,9375 0 0 3,75 0 3 0,1875
2753 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,225 16 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21,225 12,1 9 11,5 0 0,1 3 0 3 1,5 7,625 0 6 0 0 1,625 0
3792 202208 ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,875 20,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,375 2,375 0 0 0 0 1,75 0,625 0 0 0 0 2 0,5 1,5 0,5 14 14 5 5 0 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2532 222900 ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 31,675 15,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 2,5 0 0 0,5 0,125 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 16,175 11,8 9 10,75 0 0,8 2 1 1 0 4,375 0 0,4375 3,75 0 0 0,1875
2757 217914 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,7 8,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 20,575 12,45 7,75 7,75 0 0,7 4 2 3 0 8,125 0 0 6 0 2,125 0
3781 183856 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,075 15,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 12,2 9 14,5 0 0,2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4184 197908 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 24 9,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 14,375 13 9 11 0,375 0 4 1 3 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
4301 185952 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 19 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 10 9 10,5 0 0 1 0 1 0 1,5 0 0 0 0 0,75 0,75
3230 197814 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 18,875 8,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,375 9 9 13,5 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
2562 158678 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 47,375 23,75 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 0,6 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 2 2 0,75 0,5 23,625 14 9 9,75 0 1,8 4 1 3 4 5,625 0 2,625 0 0 3 0
2190 587686 ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 32,175 14,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 17,675 9,3 9 9,25 0 0,3 0 0 0 0 8,375 0 0 6 0 2,375 0
2959 587626 ΜΑΖΕΡΑ-ΜΑΜΑΛΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 29,25 20,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4,25 2,25 0 0 0 0,75 1 0,5 0 0 0 0 2 3,5 0,25 2 9 9 9 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3539 160741 ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 36,275 15,675 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,675 1,675 0 0 0 0 1,25 0,375 0 0 0 0,05 0 0 0 0 20,6 13,1 9 19,75 0 0,1 4 1 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
2176 183009 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 32,55 15,675 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,8 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,175 1,175 0 0 0 0 0 0,125 0 1 0 0,05 0 0 0 0 16,875 14 9 10 0 1,7 4 2 3 0 2,875 0 0 0 0 2,875 0
2350 169072 ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 50 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 1,25 0 0,5 1,375 0,75 1 0 0 2 2 0,75 2 23 14 9 9,5 0 5 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0
2432 182146 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 45,5 27 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 4,5 1,5 1,375 2,75 3,5 0 1 0,25 0,6 2 2 1,25 2 18,5 14 6,5 6,5 0 5 4 2 2 1,5 3 0 0 0 0 3 0
4119 151935 ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 42,375 19,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 2 1 2 2 22,875 14 9 20,5 0 5 3 0 3 0 8,875 0 0 6 0,75 0,875 1,25
2120 187677 ΚΟΠΑΔΗ ΘΑΛΕΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,1 19 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 19,1 13,1 9 18,5 0 1,1 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3488 211521 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,45 25,075 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 0 1 1 0,7 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,375 1,375 0 0 0 0 1,25 0,125 0 0 0 0 2 2 0 2 12,375 11,75 7,75 7,75 0 0 4 2 3 0 0,625 0 0 0,375 0 0 0,25
4207 205056 ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,875 19,875 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,875 0 0 0 0 0,25 0,625 0 0 0 0 0 0 0 2 14 14 9 10,25 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3055 183627 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,75 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,5 2,5 0 2 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19,75 13 9 10 0 0 4 1 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
3573 195183 ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,25 26,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 2 3,875 0 0 0 0 2 0 2 2 16,75 10 9 13,25 0 0 1 1 0 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
3553 170156 ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,5625 18,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 24,0625 14 8 8 0 5 4 1 3 4 6,0625 0 0 2,625 0 3 0,4375
3182 159349 ΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,4375 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0,25 0,875 0,25 2,125 0,75 0 0 0,05 2 1,5 1 1,5 18,9375 14 9 14,25 0 5 4 2 3 1,5 3,4375 0 0 0 2 1,125 0,3125
2301 179065 ΑΖΕΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,55 19,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,25 3 0 1,5 0,5 0,375 0,5 0,5 0,75 0 0 0 1,25 0,5 0,75 2 21,8 13,3 9 12,25 0 0,3 4 1 3 0 8,5 0 0 6 1 1,5 0
4022 197358 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41,375 23 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0,25 0,25 1,875 0 0 0 0 2 3 1,5 0 18,375 14 9 9,5 0 1 4 2 3 0 4,375 0 0 0 2,625 1,5 0,25
3917 197273 ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,1 19,85 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,1 0 1 1 0,6 0 0 0 0,5 1,5 0 0 1 0 0 0,5 2,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 1 0 1 0 19,25 13,5 9 10,5 0 0,5 4 2 3 0 5,75 0 0 5,625 0 0,125 0
3038 195109 ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,4375 23 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0 0,25 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 13,4375 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0,4375 0 0 0 0 0,25 0,1875
2923 170137 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,5 17,65 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,75 1,75 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,85 13,1 9 11,5 0 0,1 4 2 3 3 1,75 0 0 0 0 1,75 0
2977 196138 ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,375 25,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0,25 0,125 1,75 0,75 0 0 0 0 2 3,5 1 0,5 9,875 8,25 7,75 7,75 0 0,5 0 0 0 0 1,625 0 0 1,125 0 0 0,5
2112 183391 ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,75 20 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,4 0 0,5 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0,1 2 0 2 0 14,75 14 9 15 0 4,5 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
3530 200946 ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑ ΖΗΣΟΥΛΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,6 19,85 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,85 1,85 0 0 0 0,25 0,5 1 0 0 0 0,1 0 0 0 1 14,75 14 9 10,75 0 5 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
2289 189327 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,1875 21,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 1 12,6875 11 8 8 0 0 3 0 3 0 1,6875 0 0 0 0 1 0,6875
2218 201926 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,05 19,8 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,8 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 14,25 12 9 14 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
2805 183301 ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,25 19 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,25 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 13,25 13 9 14,5 0 0 4 1 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
2311 226574 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,8125 16 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 2,5 0 0 0,25 0 2 0 2 0 14,8125 12 9 11,5 0 0 3 0 3 0 2,8125 0 0 0,75 1,875 0,125 0,0625
2464 216312 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,375 21,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 1,5 1,75 0 0 0 0 2 0 2 0 8,875 7 4 4 0 0 3 0 3 0 1,875 0 0 0 0 1,875 0
3962 185718 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19,1 10,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3570 576634 ΓΚΟΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 49,375 27,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3,5 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 2 1,5 1,5 2 21,875 14 9 21 0 5 4 2 3 0 7,875 0 0 6 0 1,625 0,25
2423 583688 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 45,825 25,825 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 2 1 0,4 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,925 2,925 0 1 0 0 0,5 0,375 0 1 0 0,05 2 1,5 1,25 0 20 14 9 16,5 0 1,2 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4051 166689 ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 42,875 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 5 3 0 0 0,5 1,625 0 0 0 0 2 4 2 0 17,875 10 4,5 4,5 0 1,5 4 1 3 4 3,875 0 0 3 0 0,875 0
3943 592646 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 34,625 17 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,625 11 9 14 0 0 2 0 2 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
3263 576894 ΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,6 14,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,4 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,85 1,35 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 16,85 10,6 9 15,25 0 0,6 1 0 1 0 6,25 0 0 6 0 0,25 0
3506 224896 ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,15 19,05 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 2 0 0 2,5 0,25 0 0 0 0 1,25 0 1,25 1 12,1 12,1 9 10,5 0 0,1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4493 185443 ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5625 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,0625 12 9 14,75 0 0 3 0 3 0 7,0625 0 0 6 0 0 1,0625
2409 580324 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0,5 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 14 14 9 18,5 0 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3624 589901 ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5 13,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 2 1,5 0,75 0 13,375 12 9 15 0 0 3 1 2 0 1,375 0 0 0 1,375 0 0
2403 609261 ΡΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,175 16,425 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 2 2 0 0 9,75 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
2969 228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,75 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 10,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2259 182999 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,05 10,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,3 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 2,25 0 14,75 10 9 15,5 0 1 0 0 0 0 4,75 0 0 4,125 0,625 0 0
2245 576668 ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ ΧΡHΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 24,5 9,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,4 0,3 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,3 9,3 9 20,75 0 0,3 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2326 589922 ΒΛΑΧΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 24,25 13,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 10,5 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
2930 612573 ΜΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 23,5625 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 2,25 0,25 0 0 0 0,15 1 1 0 0 12,0625 11 7 7 0 0 4 1 3 0 1,0625 0 0 0 0 0,25 0,8125
3515 168676 ΤΣΙΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 21,525 9,025 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,4 0 1 1 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,625 1,625 0 0 0 0,25 0,5 0,875 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 10 9 17 0 0 1 0 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0
3429 194504 ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 19,4375 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9375 8,5 5,5 5,5 0 0 3 0 3 0 3,4375 0 0 0 0 3 0,4375
2129 208041 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,5 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,5 9,5 8,5 8,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3304 619811 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 15,5 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3164 187059 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 44,7 24,95 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 2,75 0 0 0,25 0 2,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 19,75 13 9 9,5 0 0 4 2 3 0 6,75 0 0 6 0,75 0 0
2435 186684 ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 43,575 23,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 2 0,7 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,25 0,625 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 19,875 10,5 6 6 0 0,5 4 2 3 1,5 7,875 0 0 6 0 1,875 0
2246 176001 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 40,05 19,85 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,85 1,85 0 0 0 0 0 0 0,75 1 0 0,1 1 1 0 0 20,2 9,7 9 13,75 0 0,7 0 0 0 1,5 9 2 0 6 0 2,5 0
3706 191621 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,9 20,9 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,9 0 2 0,4 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 4 0,5 0 0 0 0 2 0 2 2 17 14 7,25 7,25 0 5 4 1 3 0 3 0 0 0 0 3 0
3640 208407 ΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,125 20,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 2 1 1 2 16,625 14 8,75 8,75 0 5 3 0 3 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
4071 189970 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32,125 11,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,7 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,625 0 0 0 0,125 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 20,25 14 9 10 0 1 4 2 3 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
4076 168170 ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 31 14 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 23,25 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3868 178508 ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,15 14,15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,4 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 2 3,5 0 2 16 10 9 17,5 0 0 1 1 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3320 210068 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 26,75 21 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 5,75 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3606 198217 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,75 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,75 8,5 4,5 4,5 0 0 4 2 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
4429 227381 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,55 13,3 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,3 0 0 0,8 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,25 10,25 8,25 8,25 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3347 218344 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 19,05 7,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,5 1,5 1,5 11,45 11,2 7 6,75 0,25 0,2 4 2 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
3609 219243 ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,625 18,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,75 3 4 1 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0,75 0 0,75 2 13,375 12,25 7,75 7,75 0 0,5 4 1 3 0 1,125 0 0 0 0,875 0 0,25
4183 210424 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 28,3 15,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0 0,125 0 0 3,625 0 0,5 0 0,5 0 12,8 12,8 9 9,25 0 0,8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3337 574509 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26 13,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0,25 0,25 0,75 0 0 0 0 0 0 2 12,75 12 9 13,25 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
4390 176670 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,475 10,225 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 2 0,6 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,125 0 0 0 0 1 0,125 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 12,25 12 9 17 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25
4479 612112 ΖΑΧΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 14,5 4,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 9 9,5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4317 177328 ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 29,825 11,675 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,3 0 1 1 0,3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,375 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 18,15 13,4 9 9,5 0 1,4 3 0 3 0 4,75 0 0 0 1,75 3 0
4025 194666 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ88.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 28,5375 14,1 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,1 1,1 0 0 0 0 0 0,25 0,75 0 0 0,1 2 0 2 0 14,4375 14 9 17,75 0 3,3 4 2 3 0 0,4375 0 0 0 0,25 0 0,1875
2968 174618 ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 26 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 20,75 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3236 229652 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 25,75 17,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0,7 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 8,25 7,75 6,75 6,75 0 0 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0
4245 189071 ΣΠΑΛΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 43,2 24,45 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,45 1,95 0 0 0 0,375 0,5 0,875 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0 2 18,75 12 9 11 0 0 3 0 3 0 6,75 0 0 6 0 0,75 0
3791 182403 ΣΠΑΛΙΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 29,875 9,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 20 12 9 11,25 0 0 3 0 3 0 8 0 0 6 0 0 2
3199 214957 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 28,1375 20,75 12 6 0 4 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 2 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 7,3875 3,95 3,75 3,75 0 0,2 0 0 0 1,5 1,9375 0 0 0 0 1,5 0,4375
4113 165437 ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 24,2 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 1 1 0,7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 9 9 22 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
3660 193420 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 41,125 23,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 3 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 17,625 14 9 12,75 0 5 2 0 2 1,5 2,125 0 0 0 0 1,625 0,5
4199 182589 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 38,375 15,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,125 0 0,5 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 22,75 13,75 8,75 8,75 0 1 4 2 2 1,5 7,5 0 0 5,625 0 1,625 0,25
3205 182667 ΡΑΧΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 36,5625 15,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 21,3125 12,75 8,75 8,75 0 0 4 2 3 0 8,5625 0 0 5,625 0 1,5 1,4375
4007 189693 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,2 21,2 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,7 0,5 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 0,5 0 13 12,5 8,5 8,5 0 0 4 1 3 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25
3434 189849 ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,25 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,25 11,75 8,75 8,75 0 0 3 0 3 0 1,5 0 0 0 0,5 0 1
2212 195504 ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 26,75 8,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 12 9 10,25 0 0 3 0 3 0 6,5 0 0 6 0 0 0,5
3481 223097 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 21,3 11,875 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,875 0,375 0 0 0,25 0 0 0,125 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 9,425 6,3 2 2 0 4,3 0 0 0 0 3,125 0 0 2,25 0 0 0,875
3046 191774 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 28,875 12,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 16,375 9 7 7 0 0 2 0 2 1,5 5,875 0 0 1,125 1,875 2,625 0,25
2690 572667 ΠΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 36,5 15,125 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 21,375 14 9 20,5 0 3,1 3 0 3 0 7,375 0 0 6 0 1,375 0
2305 172641 ΦΡΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 47,25 27 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 3,5 0 0 2 0,5 0 0 0,75 0 2 3,5 0,5 2 20,25 14 9 16,25 0 5 4 2 3 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
3045 187916 ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,5 13,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 23 14 9 14,25 0 5 3 0 3 0 9 0 0 6 1,625 1,5 0
3789 185137 ΔΑΦΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 33,375 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 21,875 14 9 13,75 0 5 1 0 1 0 7,875 0 0 6 0 1,875 0
3503 185197 ΝΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 32,25 14,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,55 13,8 9 11,75 0,375 3,8 1 0 1 0 3,75 0 0 3,75 0 0 0
4447 182187 ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 29,3 10,675 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,675 2,175 0 0 0 0,125 0 2 0 0 0 0,05 0,5 0 0,5 0 18,625 14 9 12,25 0 4,4 4 2 3 0 4,625 0 0 0 3,75 0,875 0
3076 200789 ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 25,2 9,7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 13,25 6,25 6,25 0 5 2 0 2 0 2,25 0 0 0 0 2 0,25
3639 220113 ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ87.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 29,125 16,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,75 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 2 12,875 11 7 7 0 0 4 2 3 1,5 0,375 0 0 0 0,375 0 0
3433 196061 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΣΑΜΩ ΠΕ87.08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΠΕ87) 28,625 15 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 13,625 12 9 11 0 0 3 0 3 0 1,625 0 0 0 1,625 0 0
2606 185843 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 40,125 22,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,875 2,875 0 0 0 0 0,5 1,375 0 1 0 0 2 2 1,5 0 17,75 14 8,5 8,5 0 5 4 1 3 1,5 2,25 0 0 0 0 2 0,25
2479 209658 ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,4375 22,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 0 0,5 0,25 1 0,375 0 0 0 0 2 0,5 1,75 1,5 16,8125 14 7 7 0 5 4 2 3 0 2,8125 0 0 2,25 0,375 0 0,1875
2891 212376 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,25 25 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0,25 0 1 0,75 0 0 0 0 2 1 2,5 1 14,25 8,75 4,75 4,75 0 0 4 1 3 0 5,5 0 0 5,25 0 0,25 0
2097 165860 ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39 20 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 2 1 1 0 19 10 9 21,5 0 0 1 0 1 0 9 0 1,75 6 0 1,875 0
2238 169853 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,375 16,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 2,5 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 19,875 12 9 10,75 0 0 3 0 3 0 7,875 0 0 6 0 1,875 0
3114 212013 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,0625 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 2 3 0 0 0 1,375 0 0 0 0 2 2 0 0 13,0625 10,5 6,5 6,5 0 0 4 2 3 0 2,5625 0 0 2,25 0 0 0,3125
2875 183593 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,5 17,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 12,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3833 159144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,625 13,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 15,125 9 9 18,75 0 0 0 0 0 1,5 4,625 0 0 4,125 0 0,5 0
4235 179772 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,375 8,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 20,25 0 0 2 1 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3742 225660 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 45 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,125 0,75 0,875 0 0 0 0 2 1 2,5 0 21 12 9 16 0 1 2 1 1 0 9 0 6 6 0 0 0
3759 221622 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 43,5 16,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,75 3 0 1,5 0 0 0,25 2,125 0 1 0 0 0,75 0 0,75 2 26,75 14 7,125 6,75 0,375 5 2 2 0 4 8,75 0 0 6 0 2,75 0
3794 185429 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,25 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 9 13,5 0 1 4 1 3 0 9 0 6 6 0 1,5 0
4403 208064 ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 30,875 16,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0 1,5 0,125 0 0 0 0 2 2 0,5 0 14,75 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3784 609353 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,35 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0,6 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14,85 13,6 9 10,25 0 0,6 4 1 3 0 1,25 0 0 0 0 1,25 0
2777 612620 ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 12 7,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 4,25 1,75 1,75 1,75 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0,5 2
2976 176051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 41,5 19,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 2 0,75 0 0 0,75 0 0,5 0,5 0 2 22 14 9 14 0 5 4 2 3 0 8 0 1,75 6 0 0 0,25
2530 187041 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,425 17,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,125 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 18,3 13,05 7,75 7,75 0 1,3 4 1 3 1,5 3,75 0 0 1,5 0 2,25 0
2813 170417 ΒΟΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 34,25 15,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 1 19 13 9 14,25 0 0 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4428 180461 ΟΒΑΔΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 32 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1,5 0 0,25 0,5 1,375 0,75 0 0 0 0 0 0 0 20 14 9 10,75 0 5 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4080 213124 ΘΩΜΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 28 14,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 11,25 8,25 8,25 0 0 3 0 3 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0

 

Β ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης ανακοινώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZRrYfzy_zqnRevhP4tYHkyIdUPkLsuK/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε