Γραπτώς Εξεταζόμενα Β ΕΠΑΛ

Γραπτώς Εξεταζόμενα Β ΕΠΑΛ

Το ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε την τροποποίηση των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ.

Η συνολική τροποιητική απόφαση βρίσκεται παρακάτω:

Την τροποποίηση του 2ου εδαφίου της υποπερ. 2 «Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου» της περ. 5 «Μαθήματα Τομέα» του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) υπουργικής απόφασης περί του καθορισμού των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), αναφορικά με το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου και την αντίστοιχη αναφερόμενη διάταξη.

Συγκεκριμένα, το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου τροποποιείται από δύο (2) σε τρεις (3) ώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Βάσει των ανωτέρω το 2ο εδάφιο της υποπερ. 2 της περ. 5 του άρθρου 2 της προαναφερθείσας  υπουργικής απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των τριών (3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).».
Κατά συνέπεια, η περ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) υπουργικής απόφασης περί του τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων Τομέα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν χαρακτηριστεί ως «Γραπτώς Εξεταζόμενα» διαμορφώνεται ως ακολούθως:
5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ο τρόπος και το κριτήριο αξιολόγησης για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν καθοριστεί ανά Τομέα, περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογούνται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Συγκεκριμένα, η εξέταση των μαθημάτων Τομέα που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και τους πίνακες του παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων:

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.

Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα ή μελέτες περίπτωσης με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και κατά 50% στη δεύτερη.

2. Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου:

Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου

«Οικοδομικό Σχέδιο» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού,

«Γραμμικό Σχέδιο» και «Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών,

εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (Β’ 1675) για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις.

Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των τριών (3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ4/157614/Δ4/03-12-2021 (Β’ 5824) όμοιά της.
Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Γραπτώς Εξεταζόμενα Β ΕΠΑΛ

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1hjmqhW4rH926R-0uD5tyJlvygJg0B64Y/view?usp=sharing

Η υπ’αριθμ. Φ4/50808/Δ4 (Αρ. Φύλλου 2241 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 9 Μαΐου 2022) υπουργική απόφαση με θέμα:

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/ ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) υπουργικής απόφασης περί του καθορισμού των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε