Γυμνάσια Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based

Γυμνάσια Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’αριθμ. 155662/ Α7/15-12-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Γυμνάσια

Το έγγραφο:

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄2005) Υ.Α. με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και πιο συγκεκριμένα της παρ. 3 του άρθρου 9, όπου αναφέρεται ότι

«Για την εγγραφή στην Α’ τάξη Γυμνασίου ο/η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας καταθέτει εντός του μηνός Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους ύστερα από σχετική πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά για την κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, ο δε πίνακας να αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει με απόφασή του/της κατά το μήνα Ιανουάριο το Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης και μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια, και αποστέλλει τους συμπληρωμένους πίνακες στα Δημοτικά σχολεία, μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών και να διαβιβαστούν οι απολυτήριοι τίτλοι υπηρεσιακώς στα Γυμνάσια εγγραφής και επί αποδείξει.», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

 

  1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής των μαθητών/τριών σε Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024 έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση- επικαιροποίηση των στοιχείων των μαθητών/τριών της Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων αναφορικά με τη μόνιμη κατοικία τους, που θα οδηγήσει στη χωροταξική κατανομή τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο η ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό», την οποία βρίσκετε στον σύνδεσμο https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr, καθώς επιταχύνει τη διαδικασία κατανομής και την έκδοση αποτελεσμάτων. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη:

α) να εισάγει αυτόματα το μαθητικό δυναμικό της Στ΄ τάξης δημοτικού, καθώς η εφαρμογή διαλειτουργεί με το myschool, ή εναλλακτικά να κάνει εισαγωγή από αρχείο excel με τις κατάλληλες πληροφορίες, που εκδίδεται από το myschool και που έχει συλλέξει η αρμόδια Δ.Δ.Ε. από τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων.

β) να σχεδιάσει σε χάρτη τα πολύγωνα των σχολικών περιφερειών που αντιστοιχούν στα Γυμνάσια της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. (ή να τα εισάγει, εάν τα έχει ήδη σχεδιάσει σε άλλη εφαρμογή) και να δημιουργήσει σενάρια κατανομής. Επίσης, καλύπτει και τις περιπτώσεις i) αλληλοεπικαλυπτόμενων σχολικών περιφερειών και ii) αντιστοιχίας σχολείων.

γ) να πραγματοποιήσει αυτόματη (ή και χειροκίνητη) κατανομή των μαθητών/τριών που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου με βάση την ταχυδρομική τους διεύθυνση ή την αντιστοιχία σχολείων.

δ) να υπολογίσει με αυτόματο τρόπο τη χιλιομετρική απόσταση που καλείται να διανυθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/ήτριας προς το σχολείο τόσο προέλευσης όσο και προορισμού.

ε) να έχει αυτόματη προεπισκόπηση στον χάρτη όλων των ταχυδρομικών διευθύνσεων των μαθητών/τριών προς κατανομή.

στ) να εμφανίσει στατιστικά κατανομής σε πίνακα στην οθόνη, σε χάρτη, καθώς και να τα εξάγει σε excel.

Η κάθε Δ.Δ.Ε. μπορεί, προαιρετικά, να ζητήσει από τις σχολικές μονάδες να συνδεθούν στην εφαρμογή με τον λογαριασμό ΠΣΔ, που ήδη διαθέτουν, ή τον λογαριασμό της εφαρμογής, για να εισάγουν πληροφορίες συμφοίτησης, τμήμα ένταξης, σχόλια ή να προβούν σε έλεγχο/επιβεβαίωση των στοιχείων.

Η εφαρμογή προτείνει την κατανομή σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η Δ.Δ.Ε. στην εφαρμογή, ενώ φυσικά η Δ.Δ.Ε. μπορεί να προβεί σε όποια αλλαγή επιθυμεί. Τα δεδομένα της κάθε Δ.Δ.Ε. είναι ορατά μόνο στην ίδια και στα σχολεία ευθύνης της, εφόσον το επιθυμεί και το ενεργοποιήσει για το τρέχον σχολικό έτος από τις ρυθμίσεις. Επίσης, η κάθε Δ.Δ.Ε. μπορεί να εξάγει τα δεδομένα της κατανομής σε αρχείο excel και τα πολύγωνα, που έχει τυχόν σχεδιάσει, σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων γεωχωρικών δεδομένων.

Επισημαίνεται, ότι η αυτοματοποιημένη κατανομή που προτείνει η εφαρμογή στην περίπτωση σχολικών περιφερειών απαιτεί κι επιπλέον έλεγχο, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα σφάλματος, λόγω της δυσκολίας των υπηρεσιών χαρτών να εντοπίσουν πάντα με ακρίβεια τις συντεταγμένες μιας ταχυδρομικής διεύθυνσης. Τέλος, προσφέρεται πληθώρα ρυθμίσεων, προκειμένου η εφαρμογή να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις τις κάθε Δ.Δ.Ε..

  1. Για τυχόν ερωτήματα, για σύντομη παρουσίαση ή για δημιουργία λογαριασμού, εάν δεν διαθέτετε ήδη, μπορείτε να απευθυνθείτε στον τεχνικό υπεύθυνο, κ. Παναγιώτη Γιαννίτσαρο,

α. τηλεφωνικά στο 2103442049

β. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση helpdesk-schoolmap@minedu.gov.gr.

Οι δυνατότητες και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής GIS-based «Χωροταξικό» διατίθενται σε σχετικούς συνδέσμους που μπορείτε να βρείτε μόλις εισέλθετε στην εφαρμογή και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/help.

 

Γυμνάσια Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’αριθμ. 155662/ Α7/15-12-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής GIS-based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Γυμνάσια

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1lbGjaHlCLUgXwEfp5I84eWwl0oxHTj4U/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε