Γ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ

Γ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης

«Από το Γ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιήθηκε ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136) μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
3678 566832 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49,75 25 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 4 0 1 1 0,125 0 1 0 0 1 0,5 0,5 2 24,75 11,75 2,75 2,75 0 5 4 2 3 4 9 0 0 6 0 3 0
3142 552658 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47,9 20,9 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 27 14 9 10,25 0 5 1 0 1 4 9 4,5 3,5 6 0,625 0 1,25
2284 557157 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,75 21,75 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0 2 1 2 0 25 14 9 9,5 0 5 3 2 1 4 7 0 0 6 0 0,5 0,5
3021 557281 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,5 25,5 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 3 0 0,125 0,25 0,25 1,5 0 0 0 2 1 1,25 0 21 14 5,75 5,75 0 5 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
2941 561928 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,5 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 14 9 21 0 2,2 3 0 3 2 9 0 0 6 0 3 0
3238 552950 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,2 12,4 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,9 0 1 1 0,9 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 24,8 12,8 9 13 0 1,8 2 0 2 3 9 0 6 5,625 0,375 2,5 0
3227 601551 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ-ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,8125 18,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 1,5 0 0 0 2 0 0 0 0,05 1,25 1 0,25 0 17,5625 14 9 10,25 0 5 3 0 3 0 3,5625 0 0 2,25 0,375 0,75 0,1875
2207 564068 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,2 15 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 10,2 9 21,25 0 0,2 1 0 1 0 9 0 0 6 0 3 0
2879 591059 ΤΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,75 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 1 0,5 0 0 0,25 0,75 0 1 0 0 0,5 0,5 0 0 17,25 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
2578 558188 ΚΥΡΙΑΚΩΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,75 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 18,25 12 9 26 0 0 3 0 3 0 6,25 0 0 6 0 0 0,25
2707 614952 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,5 17,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 4 2 1 0,25 0 1,5 0 0 0 0 2 2 2,25 0 11 11 8 8 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2980 613130 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,875 14 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,875 12 9 9 1,875 0 3 0 3 0 1,875 0 0 0 0 1,875 0
2328 554336 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 35,5 15 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 0,5 0,875 0 0 0 0,9 2 1,5 1,5 0 20,5 14 9 25,75 0 3,3 4 2 3 0 6,5 0 0 0,75 4 1,75 0
3325 603071 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,875 14,875 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,875 1,125 0 0,5 0 0,375 0 0,25 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 14 12,5 8,5 8,5 0 0 4 2 3 0 1,5 0 0 0 1,5 0 0
4134 595752 ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,225 12,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,125 0,875 0 0,5 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 16,1 12,1 9 12,25 0 0,1 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2164 619236 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 24,1 10 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2 0 0 0 0 1,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 14,1 10,1 7 7 0 0,1 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2851 575748 ΜΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 52,2 27 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 2 25,2 13,2 8,5 8,5 0 0,7 4 2 3 3 9 0 0 6 1,25 2,25 0,1875
3261 601526 ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 49 28 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0,5 2 3,75 0 0 0 0 2 4 0,25 2 21 14 9 9 0 1,5 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
3137 564228 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,125 25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 0,5 0 0,75 3,5 2,625 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 23,125 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 4 5,125 0 0 1,125 0,875 2,625 0,5
2496 581031 ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47 27 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 6 0 3,75 0 0 0 0 0 0,05 2 0 4 2 20 14 9 13,75 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3610 546223 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,975 19,975 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,475 2,475 0 1 0 0,25 0 1,125 0 0 0 0,1 2 2 0 1,5 27 14 9 18,75 0 5 4 1 3 4 9 0 0 6 0 3 1
3455 558771 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,8125 23,55 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 1,55 1,3 0 0 0 0 0,25 1 0 0 0 0,05 0,25 0 0,25 2 23,2625 12,95 6,75 6,75 0 2,2 4 2 3 4 6,3125 0 0 2,625 0 3 0,6875
3381 567170 ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,125 22 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 4 0 0 2,5 1,5 0 0 0 0 2 0 2,25 0 24,125 14 9 11,5 0 3,2 4 2 3 4 6,125 0 0 6 0 0 0,125
3720 581980 ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46 24,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 1,5 0 1,25 0,5 1,375 0 0 0 0,2 2 0 2 0 21,5 13,25 4,25 4,25 0 5 4 1 3 4 4,25 0 0 0 1,75 2,25 0,25
3491 573995 ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46 25 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 2 0,8 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0 0,75 0 0,375 0 0 0 0,05 2 1 1 2 21 14 9 13 0 5 4 2 3 0 7 0 0 6 0 0 1
2323 566281 ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,25 20,75 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,6 0 1 0,7 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2,15 2,15 0 1,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0,4 0 0 0 1 24,5 14 9 11 0 5 4 2 3 4 6,5 0 0 6 0 0,25 0,25
3822 558096 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,9375 24 11 6 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1,5 2,25 0 0 0 0,1 2 1 1,5 2 20,9375 14 5,25 5 0,25 5 4 2 3 4 2,9375 0 0 0 2,25 0,5 0,1875
3178 579073 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,45 21,45 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,7 0 0 0,5 0,7 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 1,5 0 0 0,75 0,375 0 0 0,125 0 2 1,5 0,5 2 23 14 9 12,25 0 5 3 2 1 0 9 0 2,625 6 0,75 0 1,375
2397 599022 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,225 26,5 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,2 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1,5 15,725 12,85 5,25 5,25 0 3,6 4 2 3 0 2,875 0 0 0 1,5 1,375 0
3388 563757 ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0 0 2 1,5 0 0 0 0 2 0,5 2 0 23 14 9 18 0 2,6 4 2 3 0 9 0 6 6 0 3 0
4461 567106 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,6875 20,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0 0,5 0,75 0 0,25 0 1,5 0 1,5 0 21,1875 14 6 6 0 5 4 2 3 4 3,1875 0 0 0 0,25 2,75 0,1875
3262 565459 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,5 17 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0,375 0 0 0 0,1 0 0 0 0 24,5 14 9 14 0 5 3 0 3 1,5 9 0 0 6 2,375 2,625 0,875
2203 580964 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,5 21,4 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 2,3 0 0 0,8 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,6 2,6 0 1 0 0 0 1,5 0 0 0 0,1 1 1 0 0 20,1 12,6 9 19,5 0 0,6 3 0 3 1,5 6 0 0 6 0 0 0
3102 566981 ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41 20 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 0,7 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9 15 0 0 3 0 3 0 9 3 0 6 0 2,125 0
2627 587979 ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,325 20,625 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,125 0,375 0 0 0 0,125 0 0,25 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 0,5 19,7 13,7 9 13,5 0 0,7 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
4212 600949 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,5 17,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 9 9,5 0 5 3 0 3 0 7 0 0 6 0 1 0
2939 581968 ΠΡΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,25 12,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,25 1,75 0 0 0 0 1 0,75 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 24,5 14 9 10 0 3,9 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 3 0
4041 565549 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,0375 16,35 9 0 0 4 3 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,35 0,35 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,1 0 0 0 0 20,6875 14 9 19,25 0 3,8 4 2 3 0 6,6875 0 0 6 0 0 0,6875
3338 559515 ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36,0625 16,375 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,375 1,875 0 0,5 0 0,25 0 0,375 0,75 0 0 0 0,5 0,5 0 0 19,6875 13 9 17,5 0 0 4 2 2 0 6,6875 0 0 6 0 0 0,6875
3334 604391 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,2 16,05 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,3 1 0 0,3 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,75 2,25 0 1,5 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 18,15 11,65 7,75 7,75 0 0,9 3 0 3 0 6,5 0 0 0 4 2,5 0
2300 588133 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,1 13 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,1 13,6 9 13,75 0 0,6 4 2 3 0 7,5 0 0 6 0 0,875 0,625
2367 601660 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,125 20,125 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,125 1,875 0 1 0,25 0,125 0,5 0 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 0 13 13 9 10 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 560172 ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,875 17,375 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,375 2,625 0 1,5 0 0,125 1 0 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 15,5 9,5 9 22 0 0,5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2458 557928 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,7875 12,9 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,9 0 1 1 0,4 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19,8875 13,2 9 21,75 0 0,2 4 2 3 0 6,6875 0 0 6 0 0 0,6875
2602 587887 ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,7 20,5 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 12,2 12,2 9 9,75 0 0,2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4614 563553 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,3 12,3 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0,8 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,05 2 0 2,75 0 20 14 9 27,25 0 3,5 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2485 592715 ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,75 17,25 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 10 9 15,25 0 0 1 0 1 0 4,5 0 0 4,5 0 0 0
4202 591543 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΕΥΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,5 13,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 13 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4130 588825 ΜΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,25 12 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,25 12 9 15,25 0 0 3 0 3 0 7,25 0 0 6 0 1,25 0
3121 613423 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,1 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,75 0 0 0 0 0,5 2,25 0 0 0 0 0,75 0 0,75 2 13,6 13,6 8 8 0 1,6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3063 579182 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 30,35 12,25 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 18,1 12,1 9 21 0 0,1 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3081 599071 ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,9625 11,8 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 18,1625 12,1 9 12 0 0,1 3 0 3 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
3158 586308 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,9 11,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 18,4 12,4 9 15 0 0,4 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3167 592965 ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,125 16,375 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,5 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,875 0,875 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0 0,125 0 0 0 0 0 12,75 8,75 7,75 7,75 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0
2299 174659 ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,5 12,5 8 0 0 4 0 2 0 2 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 19,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2596 550993 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,7 11,7 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 1 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 16 10 9 19,5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 5,625 0,375 0 0
2665 582102 ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,65 8,9 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,75 13 9 9 0 0 4 1 3 2 2,75 0 0 0 2 0 0,75
3934 616796 ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,4375 21,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 2 0 0,25 0 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 4,6875 1,75 1,75 1,75 0 0 0 0 0 0 2,9375 0 0 0 2,75 0 0,1875
3345 594138 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25,8375 13,55 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,55 1,05 0 0 0 0 0 0,25 0,75 0 0 0,05 0,5 0 0,5 1 12,2875 10,85 8,75 8,75 0 0,1 2 2 0 0 1,4375 0 0 0 0,375 0 1,0625
2253 587970 ΤΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,75 11 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,75 12 9 13,5 0 0 3 0 3 0 1,75 0 0 0 1,75 0 0
2678 618269 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,225 12,75 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 3,5 0 2 0,5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 11,475 9,1 7,5 7,5 0 0,6 1 1 0 0 2,375 0 0 0 2,375 0 0
3931 593045 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 18,625 9 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,625 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0,625 0 0
4093 610945 ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΙΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 18,5 6,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0,25 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 11,875 9,5 7,5 7,5 0 0 2 0 2 0 2,375 0 0 1,875 0,5 0 0
2111 622103 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 18,375 6 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,375 7,25 7,25 7,25 0 0 0 0 0 0 5,125 0 0 2,25 2,875 0 0
4468 176496 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 40,625 19,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 1 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 4 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 21,125 14 9 12,5 0 5 4 1 3 0,5 6,625 0 6 0 0 0,375 0,25
2088 599372 ΝΟΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 39 24 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 2 1 2 0 15 9 9 12 1 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2893 608518 ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 29,875 13,05 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 1 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 16,825 12,2 9 10,25 0 0,2 3 0 3 0 4,625 0 0 0 2 2,625 0
4060 590590 ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 29,85 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 1 0 0,125 0 0,125 0 0 0 0 2 0 2 0 18,6 12,1 9 9,75 0 0,1 3 0 3 0 6,5 0 0 2,25 1,75 2,25 0,25
3535 565241 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 24,125 9,05 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 0,55 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,05 0 0 0 0 15,075 9,2 9 18,75 0 0,2 0 0 0 1,5 4,375 0 0 0 2,625 1,75 0
2914 705910 ΜΕΛΙΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 17,125 14,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 2,625 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 2,375 0 0 0 0 2,375 0
3307 559764 ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 45,8125 19,875 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 2,875 1,875 0 0 0 0,5 0 1,375 0 0 0 0 1 0 1 0 25,9375 14 8,25 8,25 0 3,4 4 2 3 4 7,9375 0 0 0 4 3 0,9375
2202 595651 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 39,7 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 1 0,75 0 0,75 0,25 0 0 0 0,6 2 2,5 0,25 0 18,7 13,7 9 12,5 0 0,7 4 2 3 0 5 0 0 0 4 1 0
2824 591855 ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 38,2125 18,025 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,525 2,025 0 0 0 0 0,75 1,125 0 0 0 0,15 0,5 0 0,5 1,5 20,1875 14 9 10,75 0 5 4 2 3 0 6,1875 0 0 2,25 3,75 0 0,1875
4049 606796 ΠΕΡΑΚΗ-ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 38,125 21 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 17,125 14 9 10,75 0 5 4 2 3 0 3,125 0 0 0 2,25 0,875 0
2265 574383 ΠΛΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 37,05 14,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,75 2,75 0 2,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 2 0 2 0 22,3 13,8 9 16 0 1,8 3 0 3 1,5 7 0 0 0 4 3 0
4114 559725 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 36,2125 14,025 10 6 0 0 0 2 0 2 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125 1,125 0 0 0 0 0 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0 22,1875 14 9 10 0 1,1 4 2 3 4 4,1875 0 0 0 4 0 0,1875
2649 559864 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 35,5 12,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1 0,8 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 3 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 0 22,7 13,7 9 20 0 0,7 4 1 3 0 9 0 0 3,75 4 2,25 0,4375
2748 596960 ΑΤΣΑΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 33,45 16,7 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16,75 14 6,25 6,25 0 5 4 2 2 0 2,75 0 0 0 1,75 0 1
4027 567841 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,475 14,475 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1,6 0 1 0,1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,875 0,375 0 0 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 17 13 9 23,75 0 0 4 2 3 0 4 0 0 0 4 0 0
3529 606068 ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28,45 10,45 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,95 2,45 0 1 0 0,25 0,5 0,5 0 0 0 0,2 0,5 0 0,5 0 18 14 9 13,25 0 5 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2478 595397 ΤΖΙΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 26,5 10,5 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 5,5 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 9 10 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2344 603012 ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 26,3875 16,7 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6875 5,75 4,75 4,75 0 0 1 1 0 0 3,9375 0 0 0 0 3 0,9375
3836 620080 ΛΗΜΝΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,025 7,4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,625 11 9 10 0 0 2 2 0 0 3,625 0 0 0 3,625 0 0
3053 702812 ΒΕΡΙΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 24,5 17,15 9 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3,75 2,25 0 0 0 0,75 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 7,35 7,35 4,25 4,25 0 0,1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2685 600644 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 22,375 7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,375 12 9 18,5 0 0 3 0 3 0 3,375 0 0 0,375 0 3 0
4378 603636 ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 15,9 9,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,8 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 6,1 3,1 0 0 0 0,1 3 2 1 0 3 0 0 0 0 3 0
3650 603629 ΜΑΥΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) 15,825 9,925 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 2,9 2,5 2,5 0 0,4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
4484 581411 ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 48,0375 25,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 0 0 0,5 0,5 1,5 0,625 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 2 22,2875 12,6 5,5 5,5 0 3,1 4 2 2 1,5 8,1875 6 0 0 0 2 0,1875
4269 544307 ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,825 27 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 2 19,825 9,7 9 20 0 0,7 0 0 0 4 6,125 0 0 4,125 0 0 2
3392 555908 ΤΣΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,3 24,5 13 6 0 4 0 2 0 2 0 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3,5 3 0 3 0 0,25 0,25 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 21,8 12,8 9 9 0 0,8 3 1 2 4 5 0 0 0 2 3 0
2387 557841 ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 46,1 25 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 0 2,25 0 0 0 0 2 0 2,25 0 21,1 13,6 9 21 0 3,6 1 0 1 1,5 6 0 0 6 0 0 0
3313 584364 ΜΑΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,7375 25 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1,875 2,75 1,75 0 0 0 0 2 2 0,25 1 20,7375 12,8 9 13,25 0 1,8 2 0 2 1,5 6,4375 0 0 6 0 0 0,4375
3454 586120 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45 25 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0,75 3 0,875 0 0 0 0 2 2 3 0 20 14 9 15,5 0 4,6 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
3237 562370 ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,125 24,125 13 6 0 4 3 2 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,125 2,125 0 0 0 0 0,75 1,375 0 0 0 0 0 0 0 2 20 14 9 23,75 0 4,3 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3207 593526 ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,25 22 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 1,5 0,125 1,5 1,625 0 0 0 0,05 2 2 0,25 2 21,25 14 7 7 0 3,8 4 2 3 0,5 6,75 0 0 6 0 0,75 0
4054 578227 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,95 22,95 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 2,2 0 0 0 0,7 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,25 3 0 2 0 0,125 1 1,5 0 1 0 0,1 1,25 1 0,25 0,5 20 14 9 17,5 0 3,9 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2609 577966 ΣΤΟΥΠΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 41,45 18,75 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0,125 0,25 0,375 0 0 0 0 2 0 2 0 22,7 13,7 9 16,25 0 0,7 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0,8125
4133 564657 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,9375 21,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 1 2 0,6 0,7 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 2,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2 0 2 0 18,4375 12 9 17 0 0 3 0 3 0 6,4375 0 0 6 0 0,125 0,3125
2846 585704 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,2 14,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 1 0,7 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0,25 1,25 0 0 3 0,25 2 1 1 0 24,5 14 9 13,5 0 5 4 1 3 1,5 9 0 0 6 0 2,125 1,25
4105 577970 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,55 20,25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,3 12,3 9 15 0 0,3 3 2 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2219 586494 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37,3125 18,125 11 0 0 4 3 0 3 0 0 1 4 1 2 1 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,625 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 19,1875 10,5 8,5 8,5 0 0 2 0 2 0 8,6875 0 0 6 1 0 1,6875
3926 604542 ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 36 17 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19 13 9 11,5 0 0 4 2 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3302 610936 ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,525 16,025 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,025 2,025 0 0 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0,9 0 0 0 0 19,5 14 7,25 7,25 0 5 4 2 3 0 5,5 0 0 5,25 0 0 0,25
4405 565882 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34,875 12,25 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22,625 14 9 20,25 0 5 1 0 1 0 8,625 0 0 6 2,625 0 0
4353 589337 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33,375 20,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 13,125 12 9 16,25 0 0 3 2 1 0 1,125 0 0 0,75 0,375 0 0
2883 589005 ΧΑΡΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 33 14,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 0 18,25 10 9 18 0 0 1 0 1 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
2399 555435 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,5 12 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,5 10,5 9 21,25 0 0,5 1 1 0 0 9 0 6 6 0 0 0
2782 587973 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29,2 17,2 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1,2 0 0 0,2 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 13,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4117 598902 ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,875 12 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875 14 9 12,25 0 1,6 4 1 3 0 1,875 0 0 1,875 0 0 0
2089 585116 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27,8 16,8 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 1,3 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 9 16 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
3862 595172 ΚΛΑΨΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,75 13,25 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 1 0,5 0,3 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 1
2102 591374 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 25 10 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 23 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3411 604566 ΨΑΡΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,875 9,875 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1,875 1,375 0 0 0 0 0,25 0,375 0,75 0 0 0 0,5 0 0,5 0 15 14 6,25 6,25 0 5 4 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0
3232 560149 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23 12 8 0 0 4 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 23,25 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4401 601570 ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,6 16,6 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3599 614955 ΜΠΑΖΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 16,6375 8,5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1375 6,95 3,75 3,75 0 0,2 3 2 1 0 1,1875 0 0 0 0,375 0 0,8125
3726 582312 ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 16,625 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,125 8,25 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 0,875 0 0 0 0,875 0 0
3890 602755 ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 36,8125 22,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,25 3 0 2 0 0,25 0,5 1,125 0 0 0 0 0,25 0 0,25 2 14,5625 14 7 7 0 5 4 2 3 0 0,5625 0 0 0 0 0 0,5625
3691 586065 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 34,375 16,375 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 1,375 0,375 0 0 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 1 1 0 0 18 12 9 14,25 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4319 583839 ΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 32,975 17 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,975 11,1 9 13,75 0 0,1 2 2 0 1,5 3,375 0 0 2,625 0 0,25 0,5
4295 601883 ΚΟΖΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 32,925 20,225 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,725 2,475 0 0 0 0,125 0,5 1,75 0 0 0 0,1 1,25 1 0,25 0,5 12,7 12,7 9 9,5 0 2,7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4035 218316 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 31,925 12,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,125 0,625 0 0 0 0,5 0 0,125 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,8 13,8 9 9,5 0 1,8 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2845 210651 ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 28,825 12,2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 1 1 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0,5 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 1 16,625 14 5,75 5,75 0 5 4 1 3 0 2,625 0 0 1,5 0 1 0,125
2901 701315 ΜΠΑΣΕΚΗ ΒΑΙΤΣΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 20,1 13,35 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 6,75 6,75 4,75 4,75 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3937 608527 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 42 25,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 0 0,75 0,5 0,75 1 0 0 0 0 2 2 1 0 16,5 12 3 3 0 5 4 2 3 0 4,5 0 0 0 3,125 0 1,375
2567 590680 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 36,125 20 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,5 1,25 0 0 0 0 0,25 1 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 16,125 12 9 11,25 0 0 3 1 2 0 4,125 0 0 0 4 0 0,125
4335 592161 ΤΑΜΒΑΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,25 13,25 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,75 1,75 1 0,5 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13 9 11,5 0 0 4 2 3 0 4 0 0 0 4 0 0
3919 603271 ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30,125 12,125 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 9 9 0 5 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
2892 595543 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 29,0625 14,9 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,4 0 1 0,4 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 14,1625 11,85 8,75 8,75 0 0,1 3 0 3 0 2,3125 0 0 0 1,5 0 0,8125
4151 611474 ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 9 10,25 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
2951 600033 ΣΥΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 27,2 10 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 11,2 9 15,5 0 0,2 2 2 0 1,5 4,5 0 0 0 4 0,5 0
4253 596749 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 25,9 13,8 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,6 0 2 0,6 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 2,2 2,2 0 0,5 0,25 0 0,5 0,75 0 0 0 0,2 0 0 0 0 12,1 11,35 8,25 8,25 0 0,1 3 1 2 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
4387 701895 ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 23,1 11,2 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0,7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0,75 1 0,75 0 0 0 0 0 0 0 11,9 10,9 6,5 6,5 0 0,4 4 2 3 0 1 0 0 0 0,75 0 0,25
3487 615300 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 22,875 9 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2,5 0 2 0,5 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,875 10 8 8 0 0 2 2 0 0 3,875 0 0 0 3,875 0 0
3700 578894 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 51,5 27,5 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 2 0 1 0 1 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 1 1 0,5 0,375 1,75 2,125 0 0 0 0,1 2 4 2,25 2 24 11 2 2 0 5 4 2 3 4 9 0 0 6 1,5 3 0
4231 578309 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 45,375 25,5 13 6 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 2 1 1 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,5 0,75 1 0,25 0,1 2 2 0 0,5 19,875 14 5,5 5,5 0 5 4 2 3 4 1,875 0 0 0 0 0 1,875
3680 589315 ΚΑΡΑΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,95 23 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,25 1 0,5 0 1 0 0,15 2 1,5 2,25 2 21,95 13,7 9 11 0 0,7 4 2 3 4 4,25 0 0 3 0 1,25 0
4318 555333 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 44,75 24,75 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 4,75 3 0 1 0 0 0,5 2 0 0 0 0 1,75 0 1,75 0 20 14 9 26,75 0 4,6 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2335 577950 ΓΕΡΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,1 22 10 0 0 4 0 2 3 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1,5 0,875 0 0 0 0 2 0 3,75 0 21,1 13,1 9 20,5 0 0,1 4 2 3 0 8 0 0 6 0 2 0
3296 565196 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 43,05 23,25 13 6 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4,25 3 0 0 0 0,25 1,75 2,75 0,75 0 0,125 0,2 1,25 0 1,25 0 19,8 13,8 9 20,75 0 2,8 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2752 583728 ΚΟΚΚΟΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42,5 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0,9 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 2 0,25 0 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 0 24,5 14 9 15,75 0 4,3 2 1 1 1,5 9 0 0 6 0 3 0,25
3259 558914 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,75 18 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,5 0 0 0 0 1,75 0,75 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 22,75 14 9 19,75 0 2,5 4 2 3 1,5 7,25 0 0 6 0 1,25 0
3103 558269 ΓΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 40,7 16 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 0 1 0,9 0 1 1 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,7 13,7 9 20,5 0 0,7 4 2 3 2 9 0 2,1875 6 0 3 0
4451 617621 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,6 25,6 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 0 1 0 1 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,1 2,1 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0,6 2 1 1 2 14 14 7,5 7,5 0 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2564 568102 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 39,375 20 12 6 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,5 1 0 0 0 0 2 0,5 2,25 0 19,375 10,75 8,75 8,75 0 0 2 2 0 4 4,625 0 0 2,625 0,375 1,625 0
2264 563307 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 38,3 19 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,5 2,25 0 2 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 2 19,3 13,3 9 23,25 0 1,3 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2104 578861 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,5875 13,825 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 3,2 0 0 1 0,7 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,375 0 1 0 0,25 0 0,125 0 0 0 0 1,25 0,5 0,75 0 21,7625 12,2 9 9,5 0 0,2 3 2 1 1,5 8,0625 0 0 6 0 1,625 0,4375
3229 568106 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,225 14,9 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 1,9 0 0 1 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 20,325 13,7 9 19,25 0 0,7 4 2 3 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
4220 593145 ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35,1 19,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 2 0 2 0 15,6 13,6 9 10 0 0,6 4 2 3 0 2 0 0 0 0,875 1 0,125
3644 614905 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 32,75 20,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 0,7 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 4,5 3 0 2,5 0 0 0,5 1 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 12,25 10,5 6,5 6,5 0 0 4 1 3 0 1,75 0 0 0 0,375 1,125 0,25
3249 569036 ΜΠΑΓΙΟΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,75 14,75 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 0 2 0 0 1 0 2,25 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 17 11 9 20,25 0 0 2 2 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3065 577938 ΒΟΥΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 31,5 14,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11 9 19,75 0 0 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
2122 577899 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29 11 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 20,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4065 556228 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 29 14 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,7 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1,5 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 15 9 9 26,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3719 570916 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,8 13,5 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0,75 0 15,3 9,3 9 16,75 0 0,3 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
4345 593867 ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,8 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 10 9 15,5 0 0 1 0 1 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2669 573708 ΠΙΣΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,225 11 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,225 10,1 9 22,25 0 0,1 1 0 1 0 7,125 0 0 6 0 1,125 0
2865 568779 ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28,1375 10,45 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3,2 0 1 0,2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 1 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,6875 10 9 17,75 0 0 1 1 0 0 7,6875 0 0 6 0 0,75 0,9375
2940 602156 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,95 11,45 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2,7 0 2 0,2 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 9 9 12 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2795 558048 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΘΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 26,3 11,3 9 0 0 4 0 2 3 0 0 0 2,3 0 0 0,8 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 25,5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3654 617669 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,5 15 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1,25 0,75 2,25 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9,5 9 5 5 0 4 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2174 589491 ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24,25 9,5 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,75 10 9 10,5 0 0 1 0 1 0 4,75 0 0 3,75 0,5 0 0,5
2541 607671 ΜΠΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,5 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,75 11 9 10 0 0 2 0 2 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
2130 586730 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 23,25 8,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 15,125 14 9 12,5 0 5 3 0 3 0 1,125 0 0 0,75 0,375 0 0
2830 604811 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,675 10,8 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1,8 1 0 0,3 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,875 9 9 9,75 0 0 0 0 0 0 2,875 0 0 1,875 1 0 0
2258 554699 ΖΟΜΠΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 22,5 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 9 28,25 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
4201 575392 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21,5 6,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 22 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3037 581021 ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 42,25 20,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 2 22 14 9 20 0 5 2 2 0 1,5 6,5 0 0 6 0 0,5 0
2566 575369 ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΑΕ) 31,7 13 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7 9,7 9 11 0 0,7 0 0 0 0 9 0 6 3,75 0,875 3 0
2379 609948 ΓΚΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 31 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0,5 18 11 9 11,5 0 0 2 2 0 0 7 0 0 6 0 1 0
3988 603758 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30) 31 17 8 0 0 4 0 0 3 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 5 0 0 0 0 9 0 0 6 0 3 0
2334 598430 ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 40,125 23 12 0 0 4 3 2 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 3 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0,1 1,5 0 1,5 0 17,125 14 9 10 0 5 3 0 3 0 3,125 0 0 0 3,125 0 0
3234 590565 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 37,6 17,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 1,75 0 0 0 0 0,75 1 0 0 0 0 2 1,5 2 0 19,85 13,1 9 11 0 0,1 4 1 3 1,5 5,25 0 0 0 4 1,25 0
2182 606224 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 33,3125 20,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 4,125 2,125 0 1 0 0,5 0 0,625 0 0 0 0 2 1 1 0,5 12,6875 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 4,1875 0 0 0 4 0 0,1875
2316 571528 ΜΕΞΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 31,15 17,75 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 1 0,9 0 0 1 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,25 2,25 0 1 0 0 0,5 0,75 0 0 0 0 0 0 0 1,5 13,4 9,4 9 18,75 0 0,4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
3614 606365 ΤΣΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 26,875 15,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,3 0 0,5 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0,75 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 11,125 9,25 5,25 5,25 0 0 4 1 3 0 1,875 0 0 0 1,625 0 0,25
3813 602912 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 21,1 7,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 1 0,1 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 9 16,25 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0
3585 592101 ΛΑΖΑΡΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 17,625 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,625 9 9 10,5 0 0 0 0 0 0 2,625 0 0 0 1,75 0,875 0
2078 608756 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 16,175 5,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,875 10,5 8,5 8,5 0 0 2 0 2 0 0,375 0 0 0 0,375 0 0

 

Γ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης ανακοινώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OzplAUH-RoQkRW71C5g8r7jRAlVFJGEh/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε