Δίχως οργανική εκπαιδευτικοί πρώην Εκκλησιαστικών Σχολείων

Δίχως οργανική εκπαιδευτικοί πρώην Εκκλησιαστικών Σχολείων

Το άρθρο 237 του Νόμου Ν. 4823/2021 έχει τίτλο

Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

προσδιορίζει επ’ ακριβώς το πότε και πώς τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί των καταργηθέντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων.

Αναλυτικά το ως άνω άρθρο αναφέρει τα εξής:

  1. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα
    Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α’ 14)
    κατά το σχολικό έτος 2020 2021, συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021 2022.

  2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ακολουθείται η ειδική διαδικασία των παρ. 3 και 4, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τη μεταφορά της οργανικής θέσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γενική Δευτεροβάθμια ή Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  3. Η οργανική θέση των μόνιμων εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων μεταφέρεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην περιοχή μετάθεσης της Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους κοινούς κλάδους και ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται χωροταξικά το εκκλησιαστικό σχολείο.
  4. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της παρ. 3 πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης.

    Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.

Και αναφέρεται και σε άλλα θέματα το συγκεκριμένο άρθρο.

Με βάση τα ανωτέρω:

Εάν έχουν απομείνει εκπαιδευτικοί των Εκκλησιαστικών Σχολείων του Νόμου 3242/2006 που δεν έχουν λάβει οργανική σε σχολική μονάδα Γενικής Παιδείας της Βθμιας Εκπαίδευσης ή της Αθμιας αναλόγως της ειδικότητάς τους κατά τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών της άνοιξης του 2022, αυτοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Στις υπηρεσιακές μεταβολές του Σεπτεμβρίου 2022, δηλαδή στη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, με τη διεκδίκηση λειτουργικού κενού ΕΑΝ έχει απομείνει εκπαιδευτικός των Εκκλησιαστικών Σχολείων του Νόμου 3242/2006 που δεν έχει λάβει οργανική

θα προταθεί πάντων, ακόμη και των υπεραρίθμων, ούτως ώστε να τοποθετηθεί στα ανακοινωθέντα λειτουργικά κενά της ειδικότητάς του στην περιοχή μετάθεσής του.

Κάποιος θα αντιτείνει και θα σημειώσει:

Μα δεν αναφέρεται στα λειτουργικά κενά. Μα εφόσον ισχύει για τα οργανικά κενά προφανώς θα ισχύει και για τα λειτουργικά κενά.

Δε γνωρίζουμε εάν όντως υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί και εάν υπάρχουν πόσοι είναι.

Καλό όμως είναι να είναι γνωστό και αυτό στην εκπαιδευτική κοινότητα κατά τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών.

Δίχως οργανική εκπαιδευτικοί πρώην Εκκλησιαστικών Σχολείων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε