Δεκτή η παραίτηση ΔΔΕ

Δεκτή η παραίτηση ΔΔΕ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.354.12/131/121541/Ε3/4-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΛ546ΜΤΛΗ-Χ6Ο)έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θέμα:
Απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων διευθυντή εκπαίδευσης
Αναλυτικά το έγγραφο:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 (Α΄ 136), σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.
2. Την αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
3. Την αριθμ. 20/27-9-2022 πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
4. Την από 22-9-2022 αίτηση του Συμεωνίδη Βασιλείου για απαλλαγή του από τα καθήκοντα του διευθυντή εκπαίδευσης.

Αποφασίζουμε

Κάνουμε δεκτή την αίτηση παραίτησης του Συμεωνίδη Βασιλείου από τη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δεκτή η παραίτηση ΔΔΕ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.354.12/131/121541/Ε3/4-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΛ546ΜΤΛΗ-Χ6Ο)έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:
Απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων διευθυντή εκπαίδευσης
που βρίσκεται αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον υπερσύνδεσμο:

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε