Δεν πήρα μετάθεση-απόσπαση Και τώρα τι;;;

Δεν πήρα μετάθεση-απόσπαση Και τώρα τι;;;

Την απάντηση σε αυτές τις σκέψεις, ερωτήματα που ταλανίζουν τους συναδέλφους που δυστυχώς δεν μπορέσαν να μετακινηθούν είτε με μετάθεση είτε με απόσπαση σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα τόπο των συμφερόντων τους έρχεται να δώσει ένα έγγραφο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η λύση που προτείνεται συνδέεται άρρηκτα με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Είναι η καλύτερη λύση αυτή που προτείνεται;

Είναι μία πρόταση που βεβαίως μπορεί να μην μας ικανοποιεί, μπορεί να μην υλοποιηθεί ποτέ

απλά την αναφέρουμε εδώ για να δούμε ότι υπάρχει σε κάποιες των περιπτώσεων και μία άλλη οπτική ματιά, όπως την πρεσβεύει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ουσιαστικότερο της προτεινόμενης αυτής λύσης είναι οι προϋποθέσεις που δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν σε όλες των περιπτώσεων.

Ας δούμε αναλυτικά το έγγραφο

 

Θέτουμε υπ΄ όψιν σας τα εξής:

1.  Συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4440/2016 (Α’224), «Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’181) δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα».

 

2.  Απόσπαση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4440/2016 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 68 του Υπαλληλικού Κώδικα, (παρ. 2) «Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή σε Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο ΕΣΚ. (παρ 3) «Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μία αρχή σε άλλη του ίδιου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον οικείο Υπουργό, αντιστρόφως και μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας».

 

3.  Ενδοϋπουργική κινητικότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4440/2016 «Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική Γραμματεία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, κατόπιν ανακοίνωσης – πρόσκλησης που δύναται να απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για το ΕΣΚ».

 

4.  Μετάθεση

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), «Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης».

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η μετακίνηση σας στο νομό όπου υπηρετεί ο σύζυγός σας μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Α) Με αίτηση για απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου, μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.

Β) Με αίτηση για μετάθεση από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπηρετείτε, σε κάποια από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης (του νομού όπου υπηρετεί ο σύζυγός σας) της προτίμησής σας.

 

Το έγγραφο που περιέχει την απάντηση του υπουργείου σε ερώτημα συναδέλφου βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1fM8HcpAk0b7KjkY0FkNODVWK78rsQD4H/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε