Δημόσιος Υπάλληλος Αμείβεται και ως αγρότης

Δημόσιος Υπάλληλος Αμείβεται και ως αγρότης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 67432/Ν4/30-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:

«Δίδεται απάντηση σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε υπάλληλο προκειμένου να ασχοληθεί με αμοιβή ως αγρότης κανονικού καθεστώτος».

Αναφέρει το έγγραφο:

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. 6725/11-04-2019 (αρ. εισερχ. ΥΠΠΕΘ: 64430/Ν4/22-04-2019) έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα απάντηση σε επανυποβολή ερωτήματος σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως αγρότη κανονικού καθεστώτος σε διοικητικό υπάλληλο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 554/91 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ, ο δημόσιος υπάλληλος, καίτοι κύριο επάγγελμα και κύριο μέσο βιοπορισμού έχει την άσκηση των υπαλληλικών του καθηκόντων,

δεν κωλύεται από τον νόμο να ασκεί επικουρικά – παράλληλα και με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος και το αγροτικό επάγγελμα.

 

Περαιτέρω η Γνωμοδότηση ορίζει ότι, αν και το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπει ότι ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή μετά από άδεια και εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του με απόλυτη απαγόρευση για την κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας, ωστόσο

η επαγγελματική απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου ως γεωργού και η απόκτηση εισοδήματος από αυτή, δεν συνιστά άσκηση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή,

ούτε η πώληση προϊόντων εκ της ασχολίας αυτής αποτελεί εμπορική πράξη η οποία προσδίνει με την άσκησή της κατά σύνηθες επάγγελμα την εμπορική ιδιότητα. (…)

Επομένως ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να έχει στο όνομά τους γεωργική επιχείρηση με την έννοια του νόμου, δηλαδή άσκηση γεωργικών εργασίων κατά τρόπο οργανωμένο, (…)εις τρόπον ώστε να συντελείται παραγωγή προϊόντων όχι μόνον για την ικανοποίηση των αναγκών της οικογένειας του παραγωγού, αλλά και για διάθεση στην κατανάλωση (…) και να ασκεί παράλληλα αγροτικό επάγγελμα. Για την παράλληλη άσκηση του αγροτικού ατού επαγγέλματος, δεν απαιτείται η διάθεση συγκεκριμένου χρόνου εργασίας του υπαλλήλου, σε σχέση με το χρόνο εργασίας των κυρίων καθηκόντων του.

 

Εκ των ανωτέρω κριθέντων στην εν λόγω Γνωμοδότηση, προκύπτει ότι για την αγροτική απασχόληση του αιτούντος υπαλλήλου δεν απαιτείται χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου και συνεπώς παρέλκει τόσο η εξέταση της αίτησης προς παροχή γνωμοδότησης από το ΠΥΣΔΙΠ, όσο και η έγκριση και χορήγησή της από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δημόσιος Υπάλληλος Αμείβεται και ως αγρότης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 67432/Ν4/30-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:

«Δίδεται απάντηση σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε υπάλληλο προκειμένου να ασχοληθεί με αμοιβή ως αγρότης κανονικού καθεστώτος».

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

 

https://drive.google.com/file/d/1sRYfflUPrzdAy8A_RlmRvn8wOonis-yW/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε