Διάθεση Εκπαιδευτικών Προτύπων σε Πρότυπα

Διάθεση Εκπαιδευτικών Προτύπων σε Πρότυπα ανακοίνωσε με το υπ’ αριθμ. 120 /ΔΕΠΠΣ/3-10-2022 έγγραφό της η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

Παρατηρήσεις Συντάκτη:

Όταν και στα Πρότυπα σχολεία ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι διαθέσεις όπου ο αριθμός τμημάτων είναι γνωστός και δεν περιμένουν εγκρίσεις τμημάτων τότε τι συζητάμε για τα σχολεία που δεν υπάγονται σε αυτά;

Και αποδεικνύεται από τα γεγονότα, όπως έχουμε αναφέρει εδώ και καιρό, το άτοπο της τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε “λειτουργικά κενά” εντός του μηνός Αυγούστου ή ακόμη μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων.

Εάν ανατρέξουμε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα παρατηρήσουμε πλήθος αναρτήσεων που αναφέρονται σε αλλαγές τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.

Ίσως μνημονεύουμε κάτι που αποτελεί εικονική πραγματικότητα αλλά πρέπει να επισημανθεί:

Οι ασκούντες διοίκηση στο ΥΠΑΙΘ πρέπει να ακούσουν τον εκπαιδευτικό που ζει και εργάζεται σε σχολική μονάδα

 

Παραθέτουμε την απόφαση διάθεσης:

AΠΟΦΑΣΗ

 

«Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023».

  

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111 Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και ιδίως των παρ. 21 και 22 του αρθ.19. του ν.4823/21 (Α’136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
 2. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 όπως ισχύουν,
 3. Τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
 4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»(A’ 31) όπως ισχύει,
 5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’119),
 6. Την αριθμ. 162971/Δ6/30.11.2020 υπουργική απόφαση «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001),
 7. Την με αριθμ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-06-2021 (ΑΔΑ:Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»,

 

 1. Την αριθμ.22631/Δ6/26-02-2021 Υπουργική Απόφαση (60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων» (Β’776),
 2. Την αριθμ.26500/Δ6/9-03-2022 Υπουργική Απόφαση (Ω27646ΜΤΛΗ-6ΒΡ) «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1048),
 3. Την αριθμ. 90407/Ε2/21-07-2022 (Ψ11Ξ46ΜΤΛΗ-Ε6Ω) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2023»,
 4. Την αριθμ. 95339/Ε2/29-07-2022 (ΨΗΙΨ46ΜΤΛΗ-09Λ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2023»,
 5. Την αριθμ. 86608/Ε2/16-07-2021 (ΨΔ7Ο46ΜΤΛΗ-ΣΨΠ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Π.Ε. για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»,
 6. Την αριθμ. 86478/Ε2/16-07-2021 (ΨΔΝ946ΜΤΛΗ-ΦΧΞ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»,
 7. Την αριθμ. 105441/Ε2/31-08-2022 (Ω56Ψ46ΜΤΛΗ-ΥΛΒ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022- 2023»,
 8. Την αριθμ. 63745/Ε2/30-05-2022 (67ΠΕ46ΜΤΛΗ-Γ1Ε) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π.Ε. για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024»,
 9. Την αριθμ. 63162/Ε2/27-05-2022 (91ΔΧ46ΜΤΛΗ-9Ρ1) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024»,
 10. Την αριθμ. 13869/26-08-2022 (Ψ66446ΜΤΛΗ-ΞΟΥ) Απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Απόσπαση εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
 11. Την ανάγκη στελέχωσης των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε στην με αριθμ. 17/30-9-2022 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με την οποία κάνει δεκτές τις εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ ή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων-σε περίπτωση μη συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ.- για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών,
 12. Τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολικών μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
 13. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ι. Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

A/A

 

ΠΔΕ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ

ΑΝΗΚΕΙ

 

ΔΔΕ/ΔΠΕ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ

ΑΝΗΚΕΙ

 

 

Α.Μ.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟ Σ

ΣΧΟΛΕΙ ΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

ΚΩΔΙΚΟ Σ

ΣΧΟΛΕΙ ΟΥ

ΔΙΑΘΕΣ

ΗΣ

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ Η ΩΡΑΡΙΟΥ

 

ΑΡΙΘ ΜΟΣ ΩΡΩ Ν

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝ ΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

 

 

 

1

 

 

 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

ΔΔΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

215862

 

 

 

 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΚΗΣ

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ

 

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

 

1101000

 

 

 

6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗΣ

 

 

 

 

9110248

1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ

 

 

 

 

10

 

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

12/9/2022

 

 

 

2

 

 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΔΠΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

219458

 

 

 

ΚΑΠΟΓΛΟΥ

 

 

 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ ΝΤΩ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

9110248

1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ

ΛΗΣ

 

 

 

1101000

 

6ο

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ

 

 

 

14

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

12/9/2022

 

 

 

 

 

3

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  

224844

 

ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΠΕ11

 

0551905

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ  

0501905

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

4

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

12/9/2022

 

 

4

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

703223

 

 

ΚΑΤΣΟΥΡΑ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

ΠΕ07

 

 

0501001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α.

(ΓΥΝΝΑΣΙΟ-ΓΕΛ)

 

 

209818

 

 

3o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ

 

 

6

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

12/9/2022

 

 

 

5

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

229582

 

 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ ΟΥ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ91.01

 

 

905002

0

1ο 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

9050923

3θΕΣΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

2

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

30/9/2022

 

 

 

6

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

229582

 

 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛ ΟΥ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ91.01

 

 

905002

0

1ο 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

9050021

1θΕΣΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

1

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

30/9/2022

 

 

 

7

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

214660

 

 

 

ΣΤΑΣΙΝΟΣ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

ΠΕ 11

 

 

905002

0

1ο 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

9050923

3θΕΣΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

8

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

30/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

214660

 

 

 

ΣΤΑΣΙΝΟΣ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

ΠΕ 11

 

 

905002

0

1ο 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

9050021

1θΕΣΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

2

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

30/9/2022

 

 

 

9

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

590481

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔ ΟΥ

 

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

 

ΠΕ79.01

 

 

905002

0

1ο 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

9050923

3θΕΣΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

3

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

30/9/2022

 

 

 

10

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

590481

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔ ΟΥ

 

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

 

ΠΕ79.01

 

 

905002

0

1ο 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

9050021

1θΕΣΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

1

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

30/9/2022

 

 

 

11

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

227584

 

 

 

ΚΑΝΤΑ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

905002

0

1ο 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

9050923

3θΕΣΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

2

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

30/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ Α

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

592926

 

 

 

ΞΥΝΟΓΑΛΑ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

ΠΕ70

 

 

905002

0

1ο 12ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

9050021

1θΕΣΙΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

ΟΛΙΚ Η

ΔΙΑΘ ΕΣΗ

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

30/9/2022

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ

 

 

 

 

 

224296

 

 

 

 

 

ΧΟΝΔΡΗΣ

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

 

 

9190412

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

 

 

 

 

 

9190498

1/Θ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

12/9/2022

 

14

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ  

219681

 

ΤΣΙΛΗ

 

ΠΟΛΥΤΙΜΗ

 

ΠΕ80

 

1951004

 

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

1901004

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

4

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 13869/ΠΕΠΠΣ

/26-8-2022)

 

15

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

200245

 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

1751001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

6

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

12/9/2022

 

16

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΔΕ

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

225850

 

ΤΣΙΤΙΝΗ

 

ΕΥΔΟΞΙΑ

 

ΠΕ07

 

1251010

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  

1201041

5ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

9

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

12/9/2022

Διάθεση Εκπαιδευτικών Προτύπων σε Πρότυπα

ΙΙ. Τροποποιούμε το ωράριο διάθεσης της παρακάτω εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου για το διδακτικό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

A/A

ΠΔΕ

ΣΧΟΛΕΙΟ Υ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

ΔΔΕ/ΔΠΕ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ

ΑΝΗΚΕΙ

 

 

Α.Μ.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ Η ΩΡΑΡΙΟΥ

 

ΑΡΙΘΜ ΟΣ

ΩΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

1

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΔΔΕ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

205066

 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕ86

 

2201010

1ο

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

2251010

1ο

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

8

 

30/9/2022

 

 

2

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

181528

 

 

ΔΕΙΚΤΑΚΗ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

ΠΕ78

 

 

4151040

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ

ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΝ/ΜΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

9

 

 

20/9/2022

 

 

3

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

609824

 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

ΠΕ06

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

4151040

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  

 

6

 

 

20/9/2022

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 Καθ. Γεώργιος Τόμπρας

Διάθεση Εκπαιδευτικών Προτύπων σε Πρότυπα ανακοίνωσε με το υπ’ αριθμ. 120 /ΔΕΠΠΣ/3-10-2022 έγγραφό της η ΔΕΠΠΣ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/108G4HHfFdrMSn84YZwCbm2Yif7X8nkeb/view?usp=sharing

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε