Διάθεση Εκπαιδευτικών Προτύπων συμπλήρωση ωραρίου

Διάθεση Εκπαιδευτικών Προτύπων συμπλήρωση ωραρίου ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροποή των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/ΔΕΠΠΣ απόφαση.

Αναφέρει το έγγραφο:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

«Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023»

 Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111 Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και ιδίως των παρ. 21 και 22 του αρθ.19. του ν.4823/21 (Α’136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
 2. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 όπως ισχύουν,
 3. Τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
 4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»(A’ 31) όπως ισχύει,
 5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’119),
 6. Την αριθμ. 162971/Δ6/30.11.2020 υπουργική απόφαση «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001),
 7. Την με αριθμ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-06-2021 (ΑΔΑ:Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»,
 8. Την αριθμ.22631/Δ6/26-02-2021 Υπουργική Απόφαση (60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων» (Β’776),
 9. Την  αριθμ.26500/Δ6/9-03-2022   Υπουργική   Απόφαση (Ω27646ΜΤΛΗ-6ΒΡ)  «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1048),
 10. Την αριθμ. 90407/Ε2/21-07-2022 (Ψ11Ξ46ΜΤΛΗ-Ε6Ω) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2023»,
 11. Την αριθμ. 95339/Ε2/29-07-2022 (ΨΗΙΨ46ΜΤΛΗ-09Λ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2023»,
 12. Την αριθμ. 86608/Ε2/16-07-2021 (ΨΔ7Ο46ΜΤΛΗ-ΣΨΠ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Π.Ε. για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»,
 13. Την αριθμ. 86478/Ε2/16-07-2021 (ΨΔΝ946ΜΤΛΗ-ΦΧΞ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»,
 14. Την αριθμ. 105441/Ε2/31-08-2022 (Ω56Ψ46ΜΤΛΗ-ΥΛΒ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022- 2023»,
 15. Την αριθμ. 63745/Ε2/30-05-2022 (67ΠΕ46ΜΤΛΗ-Γ1Ε) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π.Ε. για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024»,
 16. Την αριθμ. 63162/Ε2/27-05-2022 (91ΔΧ46ΜΤΛΗ-9Ρ1) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024»,οποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024»,
 17. Την αριθμ. 2/29-8-2022 Απόφασης της Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής με θέμα «Κύρωση αξιολογικών πινάκων κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για την πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023»,
 18. Την αριθμ. 13869/26-08-2022 (Ψ66446ΜΤΛΗ-ΞΟΥ) Απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα « Απόσπαση εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
 19. Την ανάγκη στελέχωσης των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε στην με αριθμ. 16/07-09-2022 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με την οποία κάνει δεκτές τις εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ ή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων-σε περίπτωση μη συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ.- για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών,
 20. Τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολικών μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
 21. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Διαθέτουμε από 12 Σεπτεμβρίου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

A/A

 

 

ΠΔΕ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ

ΑΝΗΚΕΙ

 

 

ΔΔΕ/ΔΠΕ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ ΠΟΥ

ΑΝΗΚΕΙ

 

 

Α.Μ.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

ΚΩΔΙΚΟ Σ ΣΧΟΛΕΙ ΟΥ ΔΙΑΘΕΣ

ΗΣ

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ Η ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΡΙ ΘΜ ΟΣ ΩΡ ΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

 

1

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

 

 

224622

 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

 

ΚΑΡΕΝ – ΤΖΙΝΑ

 

 

ΠΕ08

 

 

0501001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ

 

 

0501130

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

9

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

                ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΝΝΑΣΙΟ-

ΓΕΛ)

   

 

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

   
 

 

2

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

 

 

701702

 

 

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

-ΑΓΓΕΛΑ

 

 

ΠΕ07

 

 

0501040

1Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

 

 

0551040

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ –

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

227584

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

 

 

9050020

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

9050069

 

 

 

 

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

4

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

225053

 

 

ΜΠΟΝΤΟΥ

 

 

ΣΟΦΙΑ

 

 

ΠΕ11

 

 

0501002

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

0551002

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

10

 

 

12/9/2022

 

 

5

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

198478

 

 

ΓΚΙΟΚΑ

 

 

ΣΟΦΙΑ

 

 

ΠΕ06

 

 

0551002

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

0501002

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

8

 

 

12/9/2022

 

 

6

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

180735

 

 

ΒΛΑΧΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

ΠΕ05

 

 

0551002

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

0501002

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

6

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

167069

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

 

 

0551002

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

0501002

 

 

 

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

 

 

 

8

 

12/09/2022 (ΜΟΝΟΕΤΗ Σ ΘΗΤΕΙΑ 105441/Ε2/

31-8-2022)

 

 

 

8

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

185938

 

 

 

ΓΛΕΝΗΣ

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

 

ΠΕ03

 

 

 

0551002

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

0551460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

 

9

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

203028

 

 

ΔΙΑΜΕΣΗ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

ΠΕ05

 

 

0551003

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

0501003

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

2

 

 

12/9/2022

 

 

 

10

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

203028

 

 

 

ΔΙΑΜΕΣΗ

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

0551003

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

0551460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

11

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

224342

 

 

ΓΙΑΝΝΑΡΑ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

ΠΕ07

 

 

0551003

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

0501003

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

2

 

 

12/9/2022

 

 

 

12

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

224342

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΡΑ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

551003

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

0551460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

13

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

181525

 

 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑ

 

 

ΠΕ78

 

 

0551003

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

0501003

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

9

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

14

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

203662

 

 

ΓΑΛΑΝΗ

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

ΠΕ80

 

 

0551003

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

0551002

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

6

 

 

12/9/2022

 

 

 

15

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

224627

 

 

 

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ

 

 

 

ΦΑΝΗ

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

0501003

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

0501460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

16

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

216554

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΟΥ

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

 

ΠΕ78

 

 

 

0551460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

0501460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

12

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

17

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

164750

 

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

0501530

 

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΛΙΟΥ

 

 

 

0501005

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

 

 

6

 

12/09/2022 (ΑΠΟΣΠΑΣΗ 2/ΠΕΠΠΣ/29

-8-2022)

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΔΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

204535

 

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΪΛΗΔΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΜΑΤΙΝΑ

 

 

 

 

 

 

ΠΕ79.01

 

 

 

 

 

 

0501005

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

0501001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΝΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

19

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

227621

 

 

 

ΞΕΝΑΚΗ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

0501004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

0551004

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

20

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

183083

 

 

ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ

 

 

ΛΟΥΚΙΑ

 

 

ΠΕ07

 

 

0501004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

 

 

0551004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

7

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

                ΣΧΟΛΗΣ        
 

 

 

21

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

218646

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

 

 

 

ΧΡΥΣΗ

 

 

 

ΠΕ04.02

 

 

 

0551004

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

0501004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

2

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

22

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

198355

 

 

 

ΚΟΡΑΚΗ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

9520037

1 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ-

ΡΑΛΛΕΙΟ

 

 

 

0501905

 

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

23

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

198355

 

 

 

ΚΟΡΑΚΗ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

9520037

1 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ-

ΡΑΛΛΕΙΟ

 

 

 

0551905

 

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

24

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

215582

 

 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ

 

 

ΠΕ86

 

 

3351010

ΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

3301010

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

25

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

190322

 

 

ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

ΠΕ05

 

 

0601001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

 

 

0651001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

26

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

223256

 

 

XAIΡΙΚΑΚΗΣΡΙΚΑΚΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ

 

 

ΠΕ03

 

 

0651001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

0601001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

 

27

 

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

198705

 

 

 

ΡΕΝΤΖΗ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

0601002

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ

ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

0651001

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ.

ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

28

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

203652

 

 

ΒΑΡΔΑΛΟΥ

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

ΠΕ80

 

 

0651001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

0601001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

 

 

3

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

29

 

 

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

 

596715

 

 

 

 

ΦΛΟΚΑ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΥΛΑ

 

 

 

 

ΠΕ70

 

 

 

 

9060479

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ

ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

 

9060439

8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ

ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

 

23

 

 

 

 

12/9/2022

30 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑ

Σ

576493 ΠΑΠΑΠΑΝΤΑΖΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ06 9470186  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9470184 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3 12/9/2022
 

 

 

 

31

 

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝ

ΩΝ

 

 

 

 

203140

 

 

 

 

ΤΖΑΚΩΣΤΑ

 

 

 

 

ΖΑΜΠΕΤΑ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

2051030

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

2001030

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

32

 

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝ

ΩΝ

 

 

 

 

227275

 

 

 

 

ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

ΠΕ04.01

 

 

 

 

2051030

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

2001030

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

33

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝ

ΩΝ

 

 

 

178169

 

 

 

ΝΙΚΟΛΟΥ

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

9200405

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

9200406

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

8

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

34

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΔΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σ

 

 

 

210505

 

 

 

ΚΑΤΣΙΚΑ

 

 

 

ΙΟΥΛΙΑ

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

2201010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

2251010

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΔΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σ

 

 

 

224321

 

 

 

ΑΡΣΕΝΙΟΥ

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

2201010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

2251010

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

36

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

207724

 

 

 

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

ΒΑΡΒΑΡΑ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

3101010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

3151010

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

2

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

37

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΔΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σ

 

 

 

205066

 

 

 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

2201010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

2251010

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

38

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

160797

 

 

 

ΤΕΛΙΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΗ

 

 

 

ΠΕ80

 

 

 

3151010

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

3101010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

39

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

182776

 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

3101010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

3151010

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

2

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

40

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

183183

 

 

 

ΝΤΑΛΛΑ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛ Α

 

 

 

ΠΕ01

 

 

 

3101010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

3151010

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

8

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

41

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩ

Ν

 

 

 

224478

 

 

 

ΜΠΑΛΑΦΑ

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

4551031

4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

4501042

7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

42

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙ  

225947

 

ΔΑΜΑΣΚΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ- ΣΟΦΙΑ  

ΠΕ05

 

3551060

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  

3501060

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  

4

 

12/9/2022

 

 

 

 

     

 

ΑΣ

          ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

   
 

 

43

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙ

ΑΣ

 

 

198557

 

 

ΚΟΣΜΑΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΟΣ

 

 

ΠE06

 

 

3551020

 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

 

 

3501020

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΒΟΛΟΥ

 

 

6

 

 

12/9/2022

 

 

44

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙ

ΑΣ

 

 

174301

 

 

ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ

 

ΚΛΕΟΠΑΤΡ Α

 

 

ΠΕ78

 

 

3551020

 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

 

 

3501020

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΒΟΛΟΥ

 

 

8

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

45

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

190318

 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

 

 

 

 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

1915018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Υ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

1965018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

3

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

214131

 

 

 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟ Υ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

 

 

 

 

1901001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥ

ΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

1951004

 

 

 

 

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

47 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 214131 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟ Υ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ07 1901001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ.

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥ

9190412 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ. (6/

Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

4 12/9/2022

 

 

 

 

                ΚΕΙΟ)   ΣΧΟΛΕΙΟ)    
 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

180945

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

 

1901001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥ

ΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

1951005

 

 

 

 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

180945

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

 

1901001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥ

ΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

9190412

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ. (6/ Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

180945

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

 

1901001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥ

ΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

1951004

 

 

 

 

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

51 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ 209222 ΡΑΔΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 9190412 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1901001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 12/9/2022

 

 

 

 

                Σ – Π.Σ.Π.Θ. (6/ Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ)

  Σ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥ

ΚΕΙΟ)

   
 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

199915

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

 

 

 

 

1901001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥ

ΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

9190412

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ – Π.Σ.Π.Θ. (6/ Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

53

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

700151

 

 

 

ΜΠΙΣΚΑ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α

 

 

 

ΠΕ03

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

10

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

54

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

227510

 

 

 

ΣΤΑΪΚΙΔΗΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

ΠΕ04.04

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

55

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

184509

 

 

 

ΔΟΛΑΠΤΣΗ

 

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

56

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

209901

 

 

 

 

ΜΑΓΚΟΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ Σ

 

 

 

 

ΠΕ03

 

 

 

 

1915018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

1965018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

8

12/09/2022 (ΑΠΟΣΠΑΣΗ 13869/ΠΕΠ ΠΣ/26-8- 2022)
 

57

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟ  

171451

 

ΜΑΤΣΙΩΡΗ

 

ΑΝΝΑ

 

ΠΕ80

 

1965018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ  

1915018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

6

 

12/9/2022

 

 

 

 

   

 

ΑΣ

 

 

ΝΙΚΗΣ

          ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   
 

 

 

58

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

223508

 

 

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

 

 

 

ΣΙΛΒΕΣΤΡΑ

 

 

 

ΠΕ04.01

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

9

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

59

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

704215

 

 

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗ

 

 

 

ΑΡΓΥΡΩ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

60

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

704215

 

 

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗ

 

 

 

ΑΡΓΥΡΩ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1951004

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

2

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

61

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

229842

 

 

 

ΚΥΡΑΤΖΗ

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

1901004

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

8

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

62

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

226306

 

 

 

ΠΕΤΣΑΝΗ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ01

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

63

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ

ΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.. ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗΣ

 

 

 

227657

 

 

 

ΧΑΣΚΗΣ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

1901004

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

1951004

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

64

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

180728

 

 

ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

 

 

ΤΑΚΟΥΗ

 

 

ΠΕ05

 

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

1751001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

2

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

65

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

570090

 

 

ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΠΕ06

 

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

1751001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

3

 

 

12/9/2022

 

 

66

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

168628

 

 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

 

ΠΕ11

 

 

1751001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

67

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

191484

 

 

ΔΙΠΛΑΡΗ

 

 

ΑΝΝΑ

 

 

ΠΕ80

 

 

1751001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

3

 

 

12/9/2022

 

 

 

68

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

 

207700

 

 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

9170114

8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

9170594

66ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

69

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

227589

 

 

 

 

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥ ΕΛΑ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4151040

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

70

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

184877

 

 

 

 

ΣΤΑΓΑΚΗΣ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ

 

 

 

 

ΠΕ11

 

 

 

 

4151040

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

71

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

181528

 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΑΚΗ

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΠΕ78

 

 

 

 

4151040

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

10

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

219650

 

 

 

 

ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΠΕ80

 

 

 

 

4151040

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

6

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

73

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

609824

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4151040

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12/9/2022

 

Διάθεση Εκπαιδευτικών Προτύπων συμπλήρωση ωραρίου ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροποή των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/ΔΕΠΠΣ απόφασή της που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1f3ya_lXWOq8qT6R6NgYXTqJJ2bu7seHL/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε