Διαδικασία επιλογής Διευθυντών Προτύπων Πειραματικών

Διαδικασία επιλογής Διευθυντών Προτύπων Πειραματικών

Στο νόμο 4982/2022 (ΦΕΚ 195 τεύχος Α την 15η Οκτωβρίου 2022) το άρθρο 99 προσδιορίζει τον τρόπο επιλογής των Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων και αντικαθιστά την περ. στ) παρ. 6 άρθρου 31 και παρ. 6 άρθρου 232 ν. 4823/2021

 

Άρθρο 99
Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων Αντικατάσταση περ. στ) παρ. 6 άρθρου 31 και παρ. 6 άρθρου 232 ν. 4823/2021

1. H περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις των Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ)

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών

  • των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και
  • των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)

μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι του πρώτου εδαφίου απαιτείται,

από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης,

να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετικά αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Ειδικά στην περίπτωση σχολικών μονάδων που χαρακτηρίζονται αλλά δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,

οι εκπαιδευτικοί ή οι διευθυντές που υπηρετούσαν σε αυτές κατά τον χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του πρώτου εδαφίου,

απαιτείται να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε αυτές τις σχολικές μονάδες με οργανική θέση ή με θητεία ως διευθυντές και, ακολούθως, με θητεία ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:

α) στη διαδικασία επιλογής για θέσεις διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31, ακόμη και αν η θητεία τους και εν γένει η υπηρεσία τους δεν έχει αξιολογηθεί, με εξαίρεση την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι έχουν απόσχει από την αξιολογική διαδικασία και

β) στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.».

Διαδικασία επιλογής Διευθυντών Προτύπων Πειραματικών

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε