Διαδικασία Επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Διαδικασία Επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ ορίζει η υπ’ αριθμ. Κ5/76494 ΥΑ που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3199 Τεύχος Β την 22α Ιουνίου 2022 και έχει θέμα:

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μερικά σημεία της υπουργικής απόφασης:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καλούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. με τεσσάρων (4) ετών, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν και να εποπτεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζουν τη διαδικασία αξιολόγησής της και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ.

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι οποίες υποβάλλονται στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα: https://directors.it.minedu.gov.gr σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προηγούμενης παραγράφου, με την οποία ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, σε ψηφιακή μορφή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζόμενων στο άρθρο 4 της παρούσας προσόντων.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.
4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για θέση Διευθυντή είτε για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σειρά
προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) δημόσια Ι.Ε.Κ.

Διαδικασία Επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Άρθρο 2
Κωλύματα επιλογής
1. Δεν επιλέγονται ως Υποδιευθυντές δημοσίου Ι.Ε.Κ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
α) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή
β) έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή
γ) τους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 ή
δ) έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής ή
ε) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4823/2021 ή
στ) η επίδοση των οποίων έχει χαρακτηρισθεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4823/2021 κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής ή
ζ) των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων και αντικειμενικών αξιολογικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή έχουν υποβάλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, μεταξύ άλλων και για τον χαρακτηρισμό της επίδοσής τους σε εκθέσεις αξιολόγησης που τους αφορούν.
2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ.
3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
4. Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, όσο και κατά
τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020.

Αναλυτικά όλη η υπουργική απόφαση στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/12zMkWnJtlh81HI_9BPKFZ932ihczmLyJ/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε