Διαδικασία πρόσβασης Τριτοβάθμιας σε ποσοστό 5%

Διαδικασία πρόσβασης Τριτοβάθμιας σε ποσοστό 5% προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ.153/ 52642 /Α5/10-05-2022 υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ, με θέμα:

 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 Β΄) «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄).»

Τα περιεχόμενα της υπουργικής απόφασης είναι τα εξής:

«Άρθρο 1

Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και Σχολές Πανεπιστημίων

Άρθρο 2

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 3

Αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο, δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους.

Άρθρο 4

Τρόπος εισαγωγής, συγκέντρωσης προτιμήσεων υποψηφίων και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

Άρθρο 5

Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής – Ηλεκτρονική εγγραφή των εισαγομένων σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

Άρθρο 6

Εγγραφή εισακτέων απευθείας στις Γραμματείες Τμημάτων/Σχολών

«Άρθρο 8

Επιτροπή Έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής

Αναφέρουμε αναλυτικά τι προσδιορίζει το άρθρο 2

Άρθρο 2

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του άρθρου 35, παρ. 1, του ν. 3794/2009 (156 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αριθμό θέσεων που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθ ́ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων:

α) Στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις του άρθρου 1 (Πίνακας 1) της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ́).

β) Στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις του άρθρου 1 (Πίνακας 2) της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ή κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ́) ή ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 ή του ν.4386/2016 ή του ν.4547/2018 ή του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) ή είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού θέσεων που προβλέπεται για την κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (193 Α’), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (70 Α’).

Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας δε λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων όπως ορίζονται ανωτέρω.

Τυχόν αδιάθετες θέσεις αυτής της περίπτωσης διατίθενται στους υποψηφίους της περίπτωσης α.

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω για τα δικαιολογητικά .

Διαδικασία πρόσβασης Τριτοβάθμιας σε ποσοστό 5%  προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. Φ.153/ 52642 /Α5/10-05-2022 υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1GD6MKWOeE_jmO2n5XXGeViOwyeU4xUDh/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε