Διαδικασία Τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης

Διαδικασία Τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης (στελεχών εκπαίδευσης) όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 41 του Ν. 4823/2021
Το 41o άρθρο αναφέρεται στην τοποθέτηση όλων των Στελεχών Εκπαίδευσης.
Η παρουσίαση στην παρούσα ανάρτηση θα αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον στη Διαδικασία τοποθέτησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Άρθρο 41
Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

1. 

Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30, ή

την πρόταση του αρμόδιου οργάνου επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου,

σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39.

3. 

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37.

Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου,

καλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40.

Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.

Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους.

Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

Η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.

 

Παρ. 9 του άρθρου 40

9. 

Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4,

κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με τη σειρά κατάταξής τους στα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32.

Ο επικουρικός πίνακας επιλογής υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30.

Σε περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων και εξάντλησης των τελικών πινάκων επιλογής, το αρμόδιο συμβούλιο ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων του πρώτου εδαφίου σε συνέντευξη.

Στη συνέντευξη καλείται τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων από τον αριθμό των κενών θέσεων, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων στα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32.

Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 8.

Οι πίνακες που καταρτίζονται, σύμφωνα με την παρούσα, ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου ή τρίτου έτους, κατά περίπτωση, που ακολουθεί την κύρωση του τελικού πίνακα επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος και την παρ. 2 του άρθρου 30.

Σε περίπτωση εμφάνισης νέων κενών θέσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους πίνακες του έκτου εδαφίου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία των εδαφίων τρίτο έως έκτο έως την εξάντληση του επικουρικού πίνακα επιλογής.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε