Διαδραστικοί Επικαιροποίηση στοιχείων σχολείων

Διαδραστικοί Επικαιροποίηση στοιχείων σχολείων ζήτησε με το υπ’ αριθμ. 120/12-01-2023  έγγραφο η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΜΟΝΑΔΑ Β2 του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

Ολόκληρο το έγγραφο:

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των ζητούμενων στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα:

ορθή ενημέρωση των χώρων/αιθουσών (Φορείς –>Κτιριακή Υποδομή – Στοιχεία Συγκροτήματος & Στοιχεία χώρου/αίθουσας), και ειδικότερα των πεδίων:

  • Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
  • Χρήση Αίθουσας Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
  • Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας)
  • Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
  • Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)
  • Ενεργός χώρος
  • Έχει διαδραστικό πίνακα
  • Λυόμενο/Isobox
  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi
  • επικαιροποίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας καθώς και συσχέτισης του κάθε τμήματος με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Σχολική Μονάδα –>Διαχείριση Τμημάτων –>Προσθήκη/Επεξεργασία τμήματος–> συμπλήρωση του πεδίου «αίθουσας διδασκαλίας»).

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην «ονοματοδοσία/ονοματολογία» των χώρων, καθώς ο χρήστης κατά την ενημέρωση της συσχέτισης του τμήματος με τον χώρο/αίθουσα, καλείται να επιλέξει από μια λίστα ονομάτων. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα σε όλες τις αίθουσες της σχολικής μονάδας, δεν θα είναι εφικτό να γίνουν οι σωστές συσχετίσεις χώρων/αιθουσών με τα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες όπως προβούν σε επιβεβαίωση δεδομένων

(σχετική διαδρομή Myschool: ΑΡΧΙΚΗ –>Επιβεβαίωση Δεδομένων) μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

Στη συνέχεια, παρακαλούναι οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να εποπτεύουν την παραπάνω διαδικασία, με την αρωγή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, και να ενημερώσουν με σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση mkriari@minedu.gov.gr μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

 

Επισημαίνεται πώς για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων στις σχολικές μονάδες θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο ΠΣ myschool εντός προθεσμίας εντός της άνω αναφερόμενης προθεσμίας.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα του ΠΣ myschool, οι Διευθύντριες/ές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Ομάδα Υποστήριξης στο 8012008040/2144169749 ή να κάνουν καταγραφή προβλήματος μέσω της σχετικής παρεχόμενης φόρμας. Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις (https://myschool.sch.gr/announcements) ώστε να ενημερώνονται για τις όποιες αλλαγές γίνονται στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Διαδραστικοί Επικαιροποίηση στοιχείων σχολείων ζήτησε με το υπ’ αριθμ. 120/12-01-2023  έγγραφο η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΜΟΝΑΔΑ Β2 του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Sd3jkYViOlMfYD33JfaTP9fLi6rsLYZw/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε