Διακοπή Απόσπασης από το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων

Διακοπή Απόσπασης από το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 104402/Κ1/29-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα:

«Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022.»

Αναφέρει το έγγραφο τα εξής:

 

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 70 και της παρ. 2α του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την υπ’ αριθμ. 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

3. Την υπ΄ αριθμ. 5953/2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ΄ αριθμ. 59212/Κ1/26.5.2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΕΠ46ΜΤΛΗ-Γ1Ο) υπουργική απόφαση «Ανανέωση Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022».

  1. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 75125/Ν4/17.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ79446ΜΤΛΗ-ΖΔΓ) υπουργική απόφαση μετάταξης υπαλλήλων μέσω του μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (τ. Γ΄ 1551/01.07.2022).
  2. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 93880/Κ1/27.07.2022 αίτηση του Αχιλλέα Παππά του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80 (Α.Μ.: 229307), περί μετάταξής του από εκπαιδευτικός σε κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός στο Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, με συνημμένη την Πράξη ανάληψης Υπηρεσίας του.
  3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Διακόπτουμε από 11.07.2022 την απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ανανέωσε την απόσπασή του με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59212/Κ1/26.5.2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΕΠ46ΜΤΛΗ- Γ1Ο) υπουργική απόφαση για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως εμφανίζεται και για το λόγο που αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΔΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Μ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
1. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ) ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 229307 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ80 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 75125/Ν4/17.06.2022 Υ.Α. (Γ΄1551/01.07.2022)

 

Διακοπή Απόσπασης από το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 104402/Κ1/29-08-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1DEdXZf58WCglCmXB_lKhC-vu8Ym_XqGX/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε