Διακοπή διετούς θητείας Πρότυπα Πειραματικά

Διακοπή διετούς θητείας Πρότυπα Πειραματικά ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 86140/E2/12-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΟΕ46ΜΤΛΗ-ΥΦ3) έγγραφό του και θέμα:

Διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε

Αναφέρει το έγγραφο:

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’), όπως διαμορφώθηκαν με την παρ. 6δ του άρθρου 177 του Ν. 4823/2021 (136 Α΄).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α’) “Οργανισμός Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”.
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  4. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  5. Tην υπ΄αριθμ. 51614/Δ6/11-05-2021 απόφαση της υφυπουργού ΠΑΙ.Θ (ΦΕΚ 1895 Β’ και ΑΔΑ:ΩΦ7Ξ46ΜΤΛΗ-8ΡΞ): «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021- 2022».
  6. Το υπ΄αριθμ. 55685/Δ6/19-05-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων : «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του αρθ. 19 του ν. 4692/2020».
  7. Την υπ΄αριθμ. 86478_Ε2_16-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΔΝ946ΜΤΛΗ-ΦΧΞ και Ανακοινοποίηση στο ορθό με AΔΑ: ΨΥΠ346ΜΤΛΗ-1Ρ4) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  8. Το απόσπασμα της Πράξης 7/04-07-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που διαβιβάστηκε με το από 08-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
  9. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Διακόπτουμε, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, τη διετή θητεία των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Α/ Α ΠΔΕ ΔΔΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
 

1

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

ΠΕ02

 

193135

 

ΜΠΟΥΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

2

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

ΠΕ04.04

 

195712

 

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

3

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

ΠΕ11

 

166714

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕ03 222829 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
5 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΕ04.01 189943 ΚΡΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 

6

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΠΕ88.02

 

221443

 

ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

7

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΠΕ02

 

189417

 

ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

8

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ

ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

195321

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΘΩΜΑΣ

 

9

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΕ02

 

192869

 

ΒΟΝΤΖΟΥ

 

ΒΑΡΒΑΡΑ

 

10

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΠΕ04.04

 

198201

 

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΜΑΛΙΑ

11 ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ02 182543 ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε