Διδασκαλία Μαθημάτων Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΕΠΑΛ

Διδασκαλία Μαθημάτων Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
α/α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ελεύθερο Σχέδιο
2 Γραμμικό Σχέδιο
3 Ιστορία των Τεχνών και του Σχεδιασμού
4 Στοιχεία Οπτικής Επικοινωνίας
5 Μορφολογία και Τεχνική 1Θ + 3Ε (ΠΑ)
6 Ψηφιακός Σχεδιασμός στις Δημιουργικές Βιομηχανίες
7 Αειφορία στις Δημιουργικές Βιομηχανίες
8 Εισαγωγή στις Ειδικότητες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών

Βιομηχανιών

3Ε (ΠΑ)
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

 

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μορφολογία και Τεχνική» και το εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στις Ειδικότητες των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών».

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» της Β΄ τάξης του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110113/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» της Β΄ τάξης του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110113/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» της Β΄ τάξης του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/110113/Δ4/12-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βιβλίο: «Αρχές Σύνθεσης» (κεφ. 1 έως και 10), Α΄ τάξη 1ου κύκλου ΤΕΕ, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης- Αποκατάσταση Συγγραφείς: Ν. Σιαπκίδης, Β. Τροβά

 

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

Το μάθημα αυτό αντικαθιστά το μάθημα «Αρχές Σύνθεσης» και επικεντρώνεται στη σημασία της οπτικής γλώσσας ως μέρος του επικοινωνιακού σχεδιασμού και της διαμόρφωσης της οπτικής κουλτούρας. Στο πλαίσιο αυτό, μελετώνται τα βασικά οπτικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, μοτίβο/ματιέρα, ψευδαίσθηση χώρου, ψευδαίσθηση κίνησης, χρώμα) στην πλέον απλοποιημένη τους μορφή. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει στην αρχή του μαθήματος να κάνει αναφορά στην οπτική αντίληψη (οπτικός γραμματισμός) και στις θεωρίες Gestalt στον σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Διαλέξεις Θεωρία
 • Ερευνητικές εργασίες με έρευνα πηγών
 • Ασκήσεις – projects
 • Συνδυασμός ασκήσεων και διαλέξεων
 • Δημιουργία portfolio
 • Μελέτη περιπτώσεων

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Γραπτή εξέταση (Εναλλακτικά Προφορική εξέταση)
 • Ασκήσεις, εργασίες, projects
 • Φάκελος portfolio

Απαιτούμενος εξοπλισμός

 • Προβολικό σύστημα και Η/Υ
 • Σύνδεση διαδικτύου internet
 • Βιβλιοθήκη
 • Σχεδιαστήρια και σχεδιαστικά όργανα
 • Λογισμικό και υπολογιστικά συστήματα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα Γενικές ικανότητες Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ο/η μαθητής/τρια θα είναι ικανός να:

·         γνωρίζει τους βασικούς όρους και τις θεωρίες της Οπτικής Επικοινωνίας

·         διευρύνει την αντιληπτική του/της ικανότητα και είναι σε θέση να αναλύει σημειολογικά μία εικόνα, φωτογραφία, βίντεο, έργο τέχνης, αντικείμενο

·         κατανοεί την αξία της Οπτικής Επικοινωνίας στο επάγγελμα που θα κληθεί να υπηρετήσει

·         εφαρμόσει τις αρχές της Οπτικής Επικοινωνίας σε ένα έργο του (πχ. αφίσα, χρηστικό              αντικείμενο, ένδυμα, κόσμημα, χώρο, έργο τέχνης)

·         επιλέγει τις κατάλληλες θεωρίες, συμβολισμούς και εννοιολογικά σχήματα στην σχεδιαστική δημιουργική ιδέα του με στόχο την καλύτερη αλληλεπίδραση του έργου του με το κοινό

·         συγκρίνει, να εκτιμήσει και να αποτιμήσει την επιτυχία της εργασίας του με επικοινωνιακούς όρους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

·         Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των                    απαραίτητων τεχνολογιών.

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Τρόποι και τόποι έρευνας

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής                    και επαγωγικής σκέψης

·         Τρόποι παρουσίασης

Οι μαθητές/τριες να:

•αναγνωρίσουν σε διάφορες εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, έργα τέχνης, αντικείμενα την ιδέα της δημιουργίας, τη σύνθεση, το θεματικό περιεχόμενο και την πληροφορία που μεταφέρουν

•μελετήσουν φωτογραφίες, βίντεο, έργα τέχνης, αντικείμενα με βάση την:

Ä  Οπτική διάκριση

Ä  Οπτική χώρου

Ä  Διάκριση εικόνας-φόντου

Ä  Αντίληψη των χωρικών σχέσεων

•δημιουργήσουν                     εργασίες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της οπτικής επικοινωνίας:

Ä  ο χώρος,

Ä  η γραμμή,

Ä  το σχήμα,

Ä  το μέγεθος,

Ä  το μοτίβο,

Ä  η υφή,

Ä  η τονικότητα,

•δημιουργήσουν                     εργασίες χρησιμοποιώντας τις αρχές της οπτικής επικοινωνίας:

Ä  το σημείο εστίασης,

Ä  την αντίθεση,

Ä  την ισορροπία,

Ä  την κίνηση,

Ä  το ρυθμό,

Ä  την προοπτική,

Ä  την ενότητα

•οπτικοποιήσουν λέξεις, έννοιες και συναισθήματα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τις αρχές της οπτικής επικοινωνίας

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Arnheim (2005). Τέχνη και Οπτική Αντίληψη Η Ψυχολογία της Δημιουργικής Όρασης, μτφρ. Ιάκωβος Ποταμιάνος, Αθήνα: Θεμέλιο
 2. Ζωίδης Ε.(2012). Κριτική Θεωρία και Οπτική Επικοινωνία, Αθήνα: Ίων

Σβαλίγκου, Χ. (2011). Η ερμηνεία της εικόνας ως σημείου της οπτικής επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press

Διαδικτυακές Πηγές

What is Visual Literacy? https://youtu.be/O39niAzuapc

Η τέχνη μας μαθαίνει να αναλύουμε https://youtu.be/ubEadhXWwV4?t=6https://youtu.be/O39niAzuapc Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

https://www.facebook.com/yppoadinepok/videos/%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF

%82-

%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/291 849478380702/

Μαθαίνω να Βλέπω: Teaser https://www.youtube.com/watch?v=zl_Z6JYqzbY Visual Literacy: Why We Need It https://www.youtube.com/watch?v=E91fk6D0nwM Chapter 4 Summary: The Visual Elements

https://www.youtube.com/watch?v=cTZOYOPVK1o&list=RDCMUCsvjN9Jw7GlTMxfPpnuhwjg&index=17 Chapter 5 Summary: The Principles of Design

https://www.youtube.com/watch?v=0I8N8p4Y3cA Understanding the Principles of Design https://www.youtube.com/watch?v=65WjYDEzi88

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Βιβλίο: «Τεχνολογία Υλικών», Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συγγραφείς: Αργυροπούλου Β., Μαλέα Αικ., Παναγιάρης Γ., Στασινού Αγ. ISBN 978-960-06-2952-1.

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

Το μάθημα αυτό αναφέρεται σε θεμελιώδεις αρχές που συνδέουν την επιλογή των υλικών, την υλικότητα (materiality), τον δημιουργικό σχεδιασμό (creativity) και την κατασκευή (construction).

Το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα βασίζεται σε τρία στάδια:

α) τη συλλογή των πληροφοριών για υλικά, επεξεργασία και παραγόμενα προϊόντα

β) ταξινόμηση πληροφοριών και σύνδεση με τη δημιουργική διαδικασία και

γ) τεχνική υπόθεση που συνδέει τη δημιουργικότητα με την παραγωγική διαδικασία στη βάση του αειφορικού σχεδιασμού.

Για κάθε μία από τις ειδικότητες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις, που θα συνδέσουν το θεωρητικό μέρος με πρακτικές εφαρμογές. Ενδεικτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Μαθησιακά αποτελέσματα Γενικές ικανότητες Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ο/η μαθητής/τρια θα είναι ικανός να:

·         αναγνωρίζει τη σχέση του δημιουργικού σχεδιασμού με την υλικότητα και κατά συνέπεια τη σημασία της επιλογής του υλικού στη σχεδιαστική διαδικασία.

·         διακρίνει τη σχέση της φόρμας με την τεχνική παραγωγής.

·         εκτιμά τις διαφορετικές ποιότητες οπτικών και απτικών χαρακτηριστικών

·         κατανοεί τη σημασία της αειφορίας στην επιλογή των υλικών και την παραγωγική διαδικασία

·         διαμορφώνει και να αξιολογεί σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

·         συνδυάζει στοιχεία από την τέχνη με επιστημονικά χαρακτηριστικά               και τεχνικές.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο μαθητής/τρια θα έχει την ικανότητα για:

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

·         Λήψη αποφάσεων.

·         Αυτόνομη εργασία.

·         Ομαδική εργασία.

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

·         Σεβασμός                      στη διαφορετικότητα και την

πολυπολιτισμικότητα.

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

·         Προαγωγή                     της ελεύθερης,

δημιουργικής               και επαγωγικής σκέψης.

Οι        μαθητές/τριες       μπορούν        να υλοποιήσουν τις εξής δραστηριότητες: Γραφικές Τέχνες: μπορεί να μελετηθεί η πολιτική παραγωγής χαρτόμαζας από ανανεώσιμες πηγές, η τεχνολογία της Ανακύκλωσης καθώς και οι επιπτώσεις του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στην παραγωγή των Γραφικών Τεχνών.

Διακόσμηση και Σχεδιασμός Χώρου: μπορεί             να            μελετηθεί            η επαναχρησιμοποίηση υλικών και αντικειμένων, για τον παραγωγικό σχεδιασμό καθημερινών και χρηστικών αντικειμένων.

Συντήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς: μπορεί να μελετηθεί η εφαρμογή πρακτικών μηδενικής (ελάχιστης) παρεμβατικότητας στο πολιτισμικό αγαθό.

Σχεδίαση και Παραγωγή Ειδών Ένδυσης και Κοσμήματος: μπορεί να διερευνηθεί η χρήση άχρηστων υλικών (κυρίως υφασμάτων, πλαστικών κ.ά.) που βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον με στόχο την αναβαθμιστική τους ανακύκλωση (upcycling) και την παραγωγή προϊόντων με μοναδικότητα και υψηλή αισθητική αξία.

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Βιβλία:

 1. «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ» (2η ενότητα: κεφ. 7 έως και 12), Β΄ τάξη 1ου κύκλου ΤΕΕ, Γραφικές Τέχνες
 2. «ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ» (κεφ. 1 έως και 16), Β΄ τάξη 1ου κύκλου και Α΄ τάξη 2ου κύκλου ΤΕΕ, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

Συγγραφείς:

 1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ: Β. Καλαντζής, Ν. Παπαμανώλης, Χ. Τερζίδης
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ : Μ. Καμενοπούλου, Δ. Ρηγόπουλος

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

Το μάθημα αυτό αντικαθιστά το μάθημα «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ» και περιλαμβάνει τις βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται σε επίπεδο τομέα για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών/τριών. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την εξειδίκευση των γενικών γνώσεων της πληροφορικής, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες γνώσεις και τις σύγχρονες εφαρμογές και στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του industry 4.0 και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και ψηφιακών διασυνδέσεων κάθε είδους. Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διδαχθούν τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Θεωρία και εφαρμογές ειδικού λογισμικού για τον σχεδιασμό με τη χρήση υπολογιστών.
 • Εξοικείωση με εξειδικευμένες πλατφόρμες και εφαρμογές στη δημιουργική και πολιτισμική βιομηχανία
 • Ψηφιακή αποτύπωση επιφανειών, σχεδίων, τρισδιάστατων αντικειμένων
 • Σάρωση, ψηφιοποίηση και μοντελοποίηση τεχνουργημάτων
 • Ψηφιακό σχεδιασμό για το έντυπο, το ένδυμα, το υπόδημα, την εσωτερική διακόσμηση, την αργυροχρυσοχoϊα και το κόσμημα
 • Ψηφιακό σχεδιασμό εικόνας και γραφικών, πολυμεσικών εφαρμογών, σεναρίου και interface design
 • Ψηφιακό σχεδιασμό κινούμενης εικόνας και φωτογραφίας – animation
 • Σύνδεση, και χρήση εξειδικευμένων περιφερειακών συσκευών εισόδου και εξόδου δεδομένων
 • Τρισδιάστατο σχεδιασμό και τρισδιάστατη εκτύπωση

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Συνδυασμός ασκήσεων και διαλέξεων
 • Ομαδική Εργασία με μελέτη περίπτωσης
 • Ασκήσεις, εργασίες, projects
 • Δημιουργία portfolio

Αξιολόγηση

 • Γραπτή εξέταση
 • Ασκήσεις, εργασίες, projects
 • Φάκελος – portfolio
 • Πρακτική δοκιμασία

Απαιτούμενος εξοπλισμός

 • Προβολικό σύστημα και Η/Υ
 • Σύνδεση διαδικτύου internet
 • Σχεδιαστήρια και σχεδιαστικά όργανα
 • Λογισμικό και υπολογιστικά συστήματα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα Γενικές ικανότητες Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ο/η μαθητής/τρια θα είναι ικανός να:

·         γνωρίζει τη δομή τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες                              των υπολογιστικών συστημάτων και των ψηφιακών μέσων

·         γνωρίζει τις εφαρμογές δημιουργικού σχεδιασμού και τα τεχνολογικά ψηφιακά μέσα για την εκπόνηση έργων δημιουργικού σχεδιασμού

•         προσδιορίζει τις απαιτήσεις χρήσης ψηφιακών μέσων και εργαλείων                     ψηφιακού σχεδιασμού ανάλογα με την εξειδίκευση και ειδικότητα για έργα και εκδηλώσεις των δημιουργικών βιομηχανιών

·         αναλύει, συνθέτει και προσδιορίζει τις διαδικασίες σχεδιασμού από την ιδέα έως την παράδοση έργων με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σχεδιασμού.

·         αναλύει την ιστορία του σχεδιασμού, τη θεωρία και την κριτική από διάφορες οπτικές γωνίες, όπως: ιστορία τεχνών, θεωρία επικοινωνίας / πληροφοριών και κοινωνική / πολιτιστική                            χρήση

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος,                           ο

μαθητής/τρια θα έχει την ικανότητα για:

·         Αυτόνομη Εργασία

·         Σχεδιασμό                   και Διαχείριση Έργων

·         Προαγωγή                   της ελεύθερης,

δημιουργικής             και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και                       σύνθεση δεδομένων                  και πληροφοριών με τη χρήση                           των

απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Ομαδική εργασία

·         Άσκηση    κριτικής    και αυτοκριτικής.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να υλοποιήσουν                τις                 εξής δραστηριότητες:

Γραφικές Τέχνες: δημιουργικός σχεδιασμός και γραφιστική με τη χρήση ειδικού λογισμικού,

Διακόσμηση και Σχεδιασμός Χώρου: ψηφιακός σχεδιασμός και αποτύπωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, δισδιάστατη και τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση αντικειμένων και κατασκευών του δομημένου χώρου,

Συντήρηση                          πολιτιστικής κληρονομιάς: απεικόνιση και ψηφιακή αποτύπωση ανασκαφικών και λοιπών περιβαλλόντων, ψηφιακός σχεδιασμός αρχαιοτήτων και αντικειμένων αξίας,

Σχεδίαση και Παραγωγή Ειδών Ένδυσης: ψηφιακός σχεδιασμός ειδών ένδυσης, και υπόδησης. Σχεδίαση με τη χρήση λογισμικού χρωματικών απεικονίσεων και υφών σε υφάσματα και δέρματα. Ψηφιακή             απεικόνιση             σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή, σχεδιαστικών ιδεών και προτάσεων,

Σχεδίαση             και             Παραγωγή Κοσμήματος: ψηφιακός σχεδιασμός κοσμήματος. Σχεδίαση με τη χρήση

λογισμικού                          χρωματικών

 

αντικειμένων σχεδίασης, και να την εφαρμόζουν με ψηφιακά συστήματα και διαδικασίες

·         εφαρμόζει                         θεωρίες δημιουργικής παραγωγής και πολιτιστικής αξίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων

  απεικονίσεων και υφών σε κοσμήματα. Ψηφιακή απεικόνιση σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη μορφή, σχεδιαστικών ιδεών και προτάσεων.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Κυράτσης Π., Μανάβης Α., Ευκολίδης Ν. (2020). Μεθοδολογίες Σχεδίασης Προϊόντων, Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα
 2. Μανάβης Α., Ευκολίδης Ν., Κυράτσης Π. (2020). Εργαλεία Σχεδίασης Προϊόντων, Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα
 3. Κυράτσης Π., Μανάβης Α., Ευκολίδης Ν. (2021). Σχεδιασμός Προϊόντων, Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα

Διαδικτυακές Πηγές

Principles of Graphic Design https://www.youtube.com/watch?v=LKOq3Dhcqig

Graphic Design Tutorial For Beginners | Graphic Design (Full Course) https://www.youtube.com/watch?v=9QTCvayLhCA

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

Το μάθημα της αειφορίας είναι ένα ευρύτερο μάθημα αειφορικού τρόπου σκέψης, είτε αυτό αναφέρεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία ενός χρηστικού αντικειμένου, είτε στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, είτε τέλος, στη διαχείριση του προϊόντος της Δημιουργικής Βιομηχανίας κατά και μετά την χρήση του.

Σημαντικό σημείο του μαθήματος θα αποτελέσει η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (LCA) ενός προϊόντος στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αποτίμησης και των πολιτικών μηδενικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που σήμερα τείνουν να αποτελέσουν διεθνές πρωτόκολλο.

Για τις ειδικότητες των Εφαρμοσμένων Τεχνών η συσχέτιση του μαθήματος της Αειφορίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προτεινόμενες μελέτες αντικατάστασης παραδοσιακών πρώτων υλών με άλλες, φιλικές για το περιβάλλον ύλες, ή μέσα από την επαναχρησιμοποίηση υλικών (reuse – recycling, upcycling).

Η σύνδεση της αειφορίας με τις ειδικότητες του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την μελέτη περιπτώσεων καλών πρακτικών σε σύγκριση με την μελέτη των αντίστοιχων οδηγών ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής που εκδίδονται για κάθε ειδικότητα χωριστά.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Θεωρία – διαλέξεις
 • Ερευνητικές εργασίες με έρευνα πηγών
 • Μελέτες Περιπτώσεων
 • Συνδυασμός ασκήσεων και διαλέξεων
 • Έρευνα πεδίου
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Γραπτή εξέταση
 • Ασκήσεις, εργασίες, projects
 • Φάκελος portfolio

Απαιτούμενος εξοπλισμός

 • Προβολικό σύστημα και Η/Υ
 • Σύνδεση διαδικτύου internet
 • Βιβλιοθήκη
 • Λογισμικό και υπολογιστικά συστήματα

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα Γενικές ικανότητες Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ο/η μαθητής/τρια θα είναι ικανός να:

·         γνωρίζει τους βασικούς όρους της Αειφορίας, της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης

·         κατανοεί την αξία της Αειφορίας στο επάγγελμα που θα κληθεί να υπηρετήσει

·         εφαρμόσει τις αρχές της Αειφορίας στο επάγγελμα που θα κληθεί να υπηρετήσει

·         επιλέγει τις κατάλληλες τεχνικές            ώστε             να

αναδιοργανώσει                  τις παραγωγικές διαδικασίες με όρους κυκλικής οικονομίας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο μαθητής/τρια θα έχει την ικανότητα για:

·         Αναζήτηση, ανάλυση και                         σύνθεση

δεδομένων                   και πληροφοριών με τη χρήση                             των

απαραίτητων τεχνολογιών.

·         Προσαρμογή    σε     νέες καταστάσεις.

·         Λήψη αποφάσεων.

·         Αυτόνομη εργασία.

·         Ομαδική εργασία.

·         Άσκηση     κριτικής     και αυτοκριτικής.

·         Σεβασμός                     στη διαφορετικότητα       και

Οι μαθητές/τριες μπορούν να υλοποιήσουν                  τις                  εξής δραστηριότητες:

Γραφικές Τέχνες: μπορεί να μελετηθεί η πολιτική παραγωγής χαρτόμαζας από ανανεώσιμες πηγές, η τεχνολογία της Ανακύκλωσης καθώς και οι επιπτώσεις του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού στην παραγωγή των Γραφικών Τεχνών.

Διακόσμηση και Σχεδιασμός Χώρου: μπορεί            να           μελετηθεί           η επαναχρησιμοποίηση υλικών και αντικειμένων, για τον παραγωγικό σχεδιασμό καθημερινών και χρηστικών αντικειμένων.

Συντήρηση                             πολιτιστικής κληρονομιάς: μπορεί να μελετηθεί η εφαρμογή      πρακτικών      μηδενικής

(ελάχιστης)    παρεμβατικότητας    στο

 

προκειμένου                          να

μεγιστοποιήσει                     τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

·         αναζητήσει νέα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και τον                         άνθρωπο προκειμένου να εκφραστεί μέσα από αυτά παράγοντας παράλληλα               προϊόντα υψηλής αισθητικής αξίας, μιας προστιθέμενης αξίας απολύτως αναγκαίας για τη κάθε                     Δημιουργική Βιομηχανία.

·         συγκρίνει, να εκτιμήσει και να αποτιμήσει τα οφέλη της αειφορίας στο επάγγελμα που θα κληθεί να

υπηρετήσει γενικότερα

την

πολυπολιτισμικότητα.

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

·         Προαγωγή                    της ελεύθερης,

δημιουργικής              και επαγωγικής σκέψης.

πολιτισμικό αγαθό.

Σχεδίαση και Παραγωγή Ειδών Ένδυσης και Κοσμήματος: μπορεί να διερευνηθεί η χρήση άχρηστων υλικών (κυρίως υφασμάτων, πλαστικών κ.ά.) που βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον με στόχο την αναβαθμιστική τους ανακύκλωση (upcycling) και την παραγωγή προϊόντων με μοναδικότητα και υψηλή αισθητική αξία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Αυδίκος Β. (2014). Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο,
 2. Λαζαρέτου Σ. (2014). Η έξυπνη οικονομία: “πολιτιστικές“ και “δημιουργικές” βιομηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση, Αθήνα: Εκδόσεις Τράπεζα της Ελλάδος, Κυράτσης Π., Μανάβης Α., Ευκολίδης Ν. (2021). Σχεδιασμός Προϊόντων, Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα

Διαδικτυακές Πηγές

Διαχείριση    της     πολιτιστικής    κληρονομιάς    και     δημιουργικές    βιομηχανίες     –     Βασίλης    Αυδίκος https://www.youtube.com/watch?v=5z-3HN-1jgE

Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργικές βιομηχανίες – Δέσποινα Γερουλάνου https://www.youtube.com/watch?v=5-PEdYMv8g0

Διαχείρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργικές βιομηχανίες – Ingrid Maria Meijer – YouTube Η Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα: Μύθοι και Πραγματικότητα https://www.youtube.com/watch?v=oSaYgPqO1mc

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Το μάθημα περιλαμβάνει την εισαγωγή στους ορισμούς και στις βασικές αρχές των δημιουργικών και πολιτισμικών βιομηχανιών. Επίσης περιλαμβάνει την έρευνα και την πρακτική άσκηση των μαθητών σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα και μελετά τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο «παραγωγής» σε κάθε ειδικότητα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ξεχωριστά με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον κάθε ένα.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα Γενικές ικανότητες Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ο/η μαθητής/τρια θα είναι ικανός να:

·         γνωρίζει, αναλύει και

προσδιορίζει τις βασικές αρχές, τους ορισμούς, την ιστορική

εξέλιξη και το περιεχόμενο των δημιουργικών και πολιτισμικών βιομηχανιών.

·         αποτυπώνει και προσδιορίζει τις επιμέρους ειδικότητες και πεδία που συναπαρτίζουν το ευρύτερο πεδίο των

Δημιουργικών και

Πολιτισμικών Βιομηχανιών

·         συγκρίνει και αναλύει τις επιμέρους ειδικότητες, τα

ειδικά χαρακτηριστικά τους και τις σχετικές εξελίξεις

·         αναγνωρίζει τα έργα και

προϊόντα των Δημιουργικών

και Πολιτισμικών Βιομηχανιών και τα διακρίνει σε κατηγορίες

·         προσδιορίζει τις τεχνικές και τεχνολογικές διαδικασίες του

δημιουργικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης έργων,

κατασκευών και

τεχνουργημάτων των τεχνών και των εφαρμογών τους που

αφορούν χρηστικά και

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο μαθητής/τρια θα έχει την ικανότητα για:

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των                       απαραίτητων τεχνολογιών.

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

·         Λήψη αποφάσεων.

·         Αυτόνομη εργασία.

·         Ομαδική εργασία.

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.

·         Σεβασμός                              στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής                       και επαγωγικής σκέψης.

Οι μαθητές/τριες μπορούν να υλοποιήσουν τις εξής δραστηριότητες:

Γραφικές Τέχνες: εισαγωγή στον δημιουργικό σχεδιασμό, στα υλικά εκτυπώσεων, και στις τεχνικές και παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, της συσκευασίας και των εκτυπώσεων

Διακόσμηση και Σχεδιασμός Χώρου: εισαγωγή στο σχετικό επαγγελματικό πεδίο του σχεδιασμού και διακόσμησης εσωτ. χώρων. Μελέτες περιπτώσεων δομής και διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, διακοσμητικά και χρηστικά                  αντικείμενα, τεχνολογίες                               και

συμπεριφορές υλικών.

Συντήρηση             πολιτιστικής κληρονομιάς: εισαγωγή στη διαδικασία            συντήρησης, ανάδειξης      και       προβολής τεχνουργημάτων,    προϊόντων και          δημιουργιών          που αφορούν τα έργα πολιτισμού Σχεδίαση      και       Παραγωγή Ειδών            Ένδυσης             και

 

πολιτισμικά προϊόντα, και χειροτεχνικές εφαρμογές

·         προσδιορίζει τα δημιουργικά και πολιτισμικά

χαρακτηριστικά των σχετικών κλάδων, και των αγορών.

·         αναλύει τις διαδικασίες

σχεδιασμού και παραγωγής των έργων των δημιουργικών και Πολιτισμικών Βιομηχανιών και του Πολιτισμού καθώς και των παραδοσιακών

χειροτεχνικών έργων και εφαρμογών

·         αναλύει τα χαρακτηριστικά όλων            των            επιμέρους ειδικοτήτων και προσδιορίζουν την προστιθέμενη αξία, το ποσοστό σχεδιασμού και δημιουργικότητας                    και σχεδιασμού στο σύνολο των εφαρμογών (επαγγέλματα, δραστηριότητες,

επιχειρηματικότητα, αγορές με έμφαση σε είδη και προϊόντα δημιουργικού σχεδιασμού, τεχνουργημάτων, πολιτιστικών προϊόντων            αλλά            και δημιουργημάτων τεχνών και πολιτισμού).

  Κοσμήματος: εισαγωγή στη μόδα και τη βιομηχανία της, στα επιμέρους πεδία ένδυσης και κοσμήματος. Εισαγωγή στον                       εξειδικευμένο σχεδιασμό, τις φόρμες και τις παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και στο επαγγελματικό περιεχόμενο στην παραγωγή.

 

 

 

Οδηγίες για την εφαρμογή της Πρακτικής Άσκησης

  

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΩΡΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

(για 27 εβδομάδες διδασκαλίας κατά

μέσο όρο)

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μορφολογία και Τεχνική 1.    Επίσκεψη σε χώρους παραγωγής,

κατεργασία και μορφοποίησης της πρώτης ύλης (χαρτί, ύφασμα, πηλός, γυαλί, πέτρα, μέταλλο, δέρμα, ξύλο)

 

2.  Ενδεικτικά οι χώροι μπορεί να είναι:

–  Μονάδα Ανακύκλωσης του χαρτιού, μετάλλου, γυαλιού

–  Εργαστήριο μαρμαρογλυπτικής

–  Εργαστήριο χύτευσης

–  Εργαστήριο αγγειοπλαστικής

–  Εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας

–  Εργαστήριο παραγωγής γυαλιού

78 ώρες/13 ημέρες Σχολικό Εργαστήριο στο Ε.Κ. (για κάθε μία από τις ειδικότητες του Τομέα θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις, που θα συνδέσουν το θεωρητικό μέρος με πρακτικές εφαρμογές. Ενδεικτικές δραστηριότητες αναφέρονται στον πίνακα του μαθήματος)

 

Οι επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, κατεργασία και μορφοποίησης της πρώτης ύλης θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με το είδος των μονάδων/εργαστηρίων που υπάρχουν στην περιοχή που βρίσκεται η σχολική μονάδα. Η μία

(1) ώρα θεωρία του μαθήματος θα παρουσιάζει πληροφορίες για το υλικό και τις τεχνικές μορφολογίας του, προετοιμάζοντας τους μαθητές/τριες   πριν την   επίσκεψη   τους   στις

μονάδες ή/τα εργαστήρια.

 

 

Εισαγωγή στις Ειδικότητες των

Πολιτιστικών &

Δημιουργικών Βιομηχανιών

1. Επίσκεψη σε χώρους Πολιτιστικών & Δημιουργικών βιομηχανιών με αντικείμενο τους εργασιακούς χώρους (οργάνωση και διάρθρωση).

–  Παραλαβή πρώτων υλών, Δειγματοληψία, Ποιοτικός Έλεγχος

–  Χώρος παραγωγής, Χειρισμός μηχανημάτων, Εργαλείων, Δειγματοληψία, Ποιοτικός

Έλεγχος

–  Χώρος συσκευασίας, μέσα συσκευασίας,

σήμανση, Δειγματοληψία, Ποιοτικός Έλεγχος

–  Χώρος Αποθήκευσης, logistics, Δειγματοληψία, Ποιοτικός Έλεγχος

 

2. Ενδεικτικά οι χώροι μπορεί να είναι:

–  Μονάδα Παραγωγής Εκτυπώσεων & Ψηφιακών Εφαρμογών

–  Εργαστήριο Συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς

–  Διαφημιστικό Γραφείο

–  Σχεδίαση και Παραγωγή Ειδών Ένδυσης

–  Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς

–  Εργαστήρια δημιουργίας χειροτεχνικής τέχνης (κεραμική, υφαντική, αργυροχρυσοχοΐα, ξυλογλυπτική)

–  Χώροι ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς –

84 ώρες/14 ημέρες Σχολικό Εργαστήριο στο Ε.Κ. (για κάθε μία από τις ειδικότητες του Τομέα θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις, που θα συνδέσουν το θεωρητικό μέρος με πρακτικές εφαρμογές. Ενδεικτικές δραστηριότητες αναφέρονται στον πίνακα του μαθήματος)

 

Ενημέρωση των μαθητών/τριών για τον χώρο επίσκεψης. Την ημέρα της επίσκεψης οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και συμμετέχουν (κυκλικά) σε όλες τις διαδικασίες δημιουργίας & παραγωγής της κάθε Πολιτιστικής & Δημιουργικής βιομηχανίας. Η επίσκεψη σε κάθε χώρο μπορεί να υλοποιείται σε διάρκεια 2 ημερών (ενδεικτικά)

 

  Μουσεία, συλλογές, εκθέσεις    

 

Τα μαθήματα «Μορφολογία και Τεχνική» και «Εισαγωγή στις Ειδικότητες των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών» είναι τα προτεινόμενα για την πρακτική άσκηση των έξι (6) ωρών, με την αναλογία των ωρών που απεικονίζεται με ΠΑ στον πίνακα με το προτεινόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1gQNxsFWeE-K-Vph7rTuZMNVAUNtIBrGf/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε