Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Δομικών έργων ΠΕΠΑΛ 2022-2023

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Δομικών έργων ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

α/α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό και Τοπογραφικό Σχέδιο
2 Τοπογραφία 2Θ + 2Ε (ΠΑ)
3 Αρχές Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας 2Θ + 2Ε (ΠΑ)
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ + 2Ε (ΠΑ)
5 Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Σχεδίασης στις Κατασκευές και την

Τοπογραφία

6 Βασικές Αρχές Πολεοδομίας
7 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Τοπογραφία», «Αρχές Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας» και «Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109661/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά- Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022- 23», καθώς και η παρακάτω συμπληρωματική Ύλη και Οδηγίες:

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις σχετικές ενότητες, κείμενα, θεωρία και ασκήσεις από την Ύλη του Μαθήματος των ΕΠΑ.Λ.: Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή χαρτογραφία, τις πρόσθετες πηγές, την εκπαιδευτικά έρευνα και την επιστημονική αναζήτηση για τη βέλτιστη διδασκαλία του μαθήματος και την απαραίτητη απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους μαθητές/ριες.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΓΝΩΣΕΙΣ

·         Να αναγνωρίζουν την έννοια της κλίμακας στο σχέδιο (μεγέθυνση – σμίκρυνση).

·         Να διακρίνουν και επεξηγούν τα αναγραφόμενα στοιχεία επί των σχεδίων.

·         Να περιγράφουν τις μορφές του οικοδομικού και τοπογραφικού σχεδίου (τοπογραφικό διάγραμμα, κατόψεις, τομές, όψεις, ξυλότυποι, κατασκευαστικές λεπτομέρειες).

 

Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

 • Σχεδίαση κατόψεων, όψεων και τομών από τους μαθητές και παρουσίασή τους και σχολιασμός στην τάξη.
 • Χρήση εποπτικών μέσων για την κατανόηση της κλίμακας.
 • Προβολές, σχέδια, προσδιορισμός μηκών σε χάρτη και σύνθεση παραστάσεων.
 • Σχεδίαση και έλεγχος καννάβου.
 • Σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 • Προβολή ή παρουσίαση ολοκληρωμένων σχεδίων ανάγλυφου του εδάφους.

 

Πρόσθετες ενδεικτικές πηγές και βιβλιογραφία:

 • Σταθάς Δ., Γεωργόπουλος Γ., Μπίθας Α. (2009). Τοπογραφικό Σχέδιο. ΙΤΥΕ Διόφαντος, Αθήνα.
 • Γεράκης Γ., Αυγερινού-Κολώνια Σ., Καραλής Γ. (2013). Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.
 • Πολεοδομία και Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες. ΙΤΥΕ Διόφαντος, Αθήνα.
 • Ching (2006). Αρχιτεκτονικό Προοπτικό Σχέδιο. Εκδόσεις Ίων, Αθήνα.
 • Δούκας Σ., Κανελλάκης Π. (1998). Οικοδομικό Σχέδιο. Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
 • Κοφίτσας Ι. (2001). Μαθήματα Τοπογραφικού Σχεδίου. Εκδόσεις Ίων, Αθήνα.
 • Φούντας Γ. (2001). Σχέδιο Οικοδομικό και Αρχιτεκτονικό. Εκδόσεις Fountas, Αθήνα.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109661/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά- Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022- 23».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις σχετικές ενότητες, κείμενα, θεωρία και ασκήσεις από την Ύλη του Μαθήματος της Β’ ΕΠΑ.Λ.: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ» (υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109661/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιος), τις πρόσθετες πηγές, την εκπαιδευτικά έρευνα και την επιστημονική αναζήτηση για τη βέλτιστη διδασκαλία του μαθήματος και την απαραίτητη απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους μαθητές/ριες.

Επιπλέον, δύνανται να αξιοποιηθούν οι σχετικές εισαγωγικές ενότητες, κείμενα, θεωρία και ασκήσεις από την Ύλη του Μαθήματος της Γ’ ΕΠΑ.Λ.: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ» (υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109661/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιος) του ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
·         Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Γεωπληροφορικής και της Χαρτογραφίας.

·         Να μάθουν τι περιλαμβάνει ο ευρύτερος τομέας της Γεωπληροφορικής.

·         Να διαβάζουν και να χρησιμοποιούν ένα τοπογραφικό χάρτη (προσανατολισμός χάρτη, συνδυαστική χάρτη και πυξίδας, χάραξη πορείας σε χάρτη, κλπ.) αλλά και να αναγνωρίζουν διάφορα άλλα είδη όπως θεματικούς, γεωλογικούς, πολεοδομικούς, κλπ..

·         Να μάθουν λειτουργία και χρήση των λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).

·         Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές των βάσεων δεδομένων και των βάσεων χωρικών δεδομένων

·         Να δημιουργούν μια βάση χωρικών δεδομένων σε ένα λογισμικό ΣΓΠ.

·         Να ξέρουν τα βασικά συστατικά μέρη ενός τοπογραφικού χάρτη (κλίμακα, τίτλος, υπόμνημα, κά Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, συνταραγμένες, τοπωνυμία, κ.λπ.).

·         Να μάθουν τις βασικές διαδικασίες ψηφιοποίησης αναλογικών χαρτών και την εισαγωγή διανυσμ δεδομένων σε βάσεις χωρικών δεδομένων (ΒΧΔ).

·         Να κατανοήσουν την εισαγωγή ράστερ δεδομένων (όπως πχ σκαναρισμένες αεροφωτογ δορυφορικές εικόνες, κλπ.) και αλφαριθμητικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων ενός ΣΓΠ.

·         Να κατανοήσουν πλήρως τις έννοιες της γεωαναφοράς, αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων.

 

 

Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

 • Γεωπληροφορική, βασικές έννοιες , ορισμοί.
 • Χαρτογραφία, είδη χαρτών, Χρήσεις χαρτών.
 • Τοπογραφικοί χάρτες, δομή και βασικά μέρη ενός τοπογραφικού χάρτη. Δημιουργία και ενημέρωση ενός τοπογραφικού χάρτη.
 • Συστήματα γεωγραφικών Πληροφοριών – λογισμικά. Η βασική δομή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).
 • Εισαγωγή στις βάσεις αλφαριθμητικών και χωρικών δεδομένων.
 • Δημιουργία μιας βάσης χωρικών δεδομένων με ένα ΣΓΠ.
 • Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS).
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).
 • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).
 • Συστήματα παρακολούθησης αποδόσεων.
 • Αυτοματοποιημένα συστήματα πλοήγησης.
 • Ψηφιοποίηση αναλογικών χαρτών και εισαγωγή διανυσματικών δεδομένων σε βάσεις χωρικών δεδομένων (ΒΧΔ).
 • Δημιουργία ενός Ψηφιακού χάρτη.
 • Δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες: Βασικές έννοιες.
 • Γεωαναφορά ράστερ τοπογραφικών χαρτών και δορυφορικών εικόνων.
 • Βασικές έννοιες Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.
 • Βασικές έννοιες Web
 • Οι πλατφόρμες Google maps και Bing
 • Οι πλατφόρμες του κτηματολογίου, της πολεοδομίας και των εθνικών χωρικών δεδομένων.

 

Πρόσθετες ενδεικτικές πηγές και Βιβλιογραφία:

Βιβλιογραφία:

 • Παππάς, Β, 2011, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και σχεδιασμός του χώρου, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Ζήσου Αντώνιος, 2010, Οι επεκτάσεις του ArcGIS: Spatial Analyst, 3D Analyst, Θεωρία και εφαρμογές, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ.

 

 • Στεφανάκης Εμμανουήλ, 2010, Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Έκδοση: 2η, Εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ.
 • Καρνάβου Ελευθερία, 2002, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Υποδομή Χωρικών Δεδομένων για τη σύγχρονη Ελλάδα, Παρατηρητής.
 • Κουτσόπουλος Κ., 2002, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση χώρου, Εκδ.
 • Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 • Gretchen Peterson , 2012, Cartographer’s toolkit – Colours, typography, patterns, PetersonGIS, San Bernardino CA, USA .
 • Elements of Cartography (6th Edition). 1995. With A. Robinson, J. Morrison, P. Muehrke, A. Kimmerling & S. New York: Wiley.
 • Λιβιεράτος Ε., 1988, Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
 • Sandra Lach Arlinghaus , Joseph Kerski ,2014, Spatial mathematics-Theory and practice through mapping , Taylor & Francis Group , Boca Raton, FL, US.
 • Iωάννης Δ. Κοφιτσάς , 1989, Στοιχεία τοπογραφίας, Εκδόσεις Ίων, Περιστέρι, Αθήνα.
 • Iωάννης Δ. Κοφιτσάς ,1997, Μαθήματα τοπογραφικού σχεδίου, Εκδόσεις Ίων, Περιστέρι, Αθήνα.
 • Ευάγγελος Λιβιεράτος, 2007, 25 Αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών – Μια περιήγηση από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και το Ρήγα, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

 

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • The Cartographic Journal, The World of Mapping- Published on behalf of The British Cartographic Society (BCS) Print ISSN: 0008-7041, Online ISSN: 1743-2774, Journal Impact Factor: 424
 • Cartographica (On line Journal)- published by the Canadian Cartographic Association
 • http://www.utpjournals.com/Cartographica.html
 • Cartography and Geographic Information Science – published by Taylor & Francis
 • http://www.tandfonline.com/toc/tcag20/current#.U6Fe4dKKBMw
 • Cartography & Surveying- published by Maney Publishing
 • http://maneypublishing.com/index.php/feature-of-the-month-carto-survey
 • International Journal of Geographical Information Science, Taylor & Francis
 • Journal of Spatial Science, Taylor & Francis
 • Geoinformatica, Springer
 • Journal of Geographical Systems, Springer
 • GISciences & Remote Sensing, Bellwether Publishing,
 • Journal of Geographic Information System, Scientific Research

 

Ιστότοποι:

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Για την ύλη και τις οδηγίες ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109661/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022- 23».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις σχετικές ενότητες, κείμενα, θεωρία και ασκήσεις από την Ύλη του Μαθήματος της Β’ ΕΠΑ.Λ. «ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ I» (υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109661/Δ4/09-09- 2022 εγκύκλιος), τις πρόσθετες πηγές, την εκπαιδευτικά έρευνα και την επιστημονική αναζήτηση για τη βέλτιστη διδασκαλία του μαθήματος και την απαραίτητη απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους μαθητές/ριες.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΓΝΩΣΕΙΣ

·         Απαριθμούν τις βασικές αρχές και συμβάσεις σε τεχνικά, αρχιτεκτονικά και τοπογραφικά σχέδια και τα ερμηνεύουν υπό διαφορετικές κλίμακες σχεδίασης.

·         Αναγνωρίζουν τους συμβολισμούς, το αναγκαίο περιεχόμενο και τα είδη των σχεδίων δομικών και τοπογραφικών έργων.

·         Διακρίνουν και επεξηγούν τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων συντεταγμένων.

·         Προσδιορίζουν στον τρισδιάστατο χώρο τη θέση σημείων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες για αυτό συντεταγμένες στο ηλεκτρονικό σχέδιο και αντίστροφα.

·         Χειρίζονται κατάλληλα την τεχνική ορολογία που έχει καθιερωθεί στο πεδίο της ηλεκτρονικής σχεδίασης και τη συσχετίζουν με εκείνη που χρησιμοποιείται στα τεχνικά έργα.

·         Επεξηγούν στα ελληνικά τις εντολές χειρισμού και επιλογές του σχεδιαστικού λογισμικού και

εφαρμογών που χρησιμοποιεί.

 

 • Περιγράφουν τη λειτουργία του σχεδιαστικού λογισμικού και εφαρμογών που χρησιμοποιεί, διακρίνουν και αναλύουν τις δυνατότητες και περιορισμούς του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Χρησιμοποιούν Η/Υ για το σχεδιασμό κατασκευαστικών, αρχιτεκτονικών, οικοδομικών δύο και τριών διαστάσεων (2D, 3D) και τοπογραφικών σχεδίων αξιοποιώντας κατάλληλο σχεδιαστικό λογισμικό και εφαρμογές.
 • Σχεδιάζουν ηλεκτρονικά, απλά γραμμικά, αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια ξυλοτύπων, αναπτύγματα οπλισμών, τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης σύμφωνα με πρότυπα που του έχουν δοθεί.
 • Χειρίζονται με ευχέρεια βασικές εντολές σχεδίασης και κατάλληλες εντολές για εξοικονόμηση χρόνου και αύξηση της ακρίβειας στη σχεδίαση.
 • Πραγματοποιούν μετρήσεις αποστάσεων και διαστάσεων από τα ηλεκτρονικά σχέδια και εκτελούν απλές προσμετρήσεις και εμβαδομετρήσεις μέσω λογιστικών φύλλων.
 • Εκτυπώνουν και εξάγουν σχέδια σε αρχεία υπό οποιαδήποτε κλίμακα.
 • Αποδίδουν χρωματικά ή με φωτορεαλισμό σχέδια τριών διαστάσεων.
 • Χρησιμοποιούν και ανταλλάσσουν σχέδια-σε αρχεία κατάλληλης μορφής με άλλους μαθητές συμμετέχοντας σε ευρύτερα έργα.
 • Οργανώνουν το περιβάλλον εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του ταξινομώντας κατάλληλα, ηλεκτρονικά αρχεία και φακέλους.
 • Τηρούν και φροντίζουν να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος σχεδίασης.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Λαμβάνουν αποφάσεις και δίνουν λύσεις σε απλά τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη σχεδίαση.
 • Λαμβάνουν αποφάσεις ανάλογα με το είδος, το περιεχόμενο, το σκοπό και τον προορισμό των ζητούμενων σχεδίων και σχεδιάζουν σύμφωνα με τις εκάστοτε σχεδιαστικές συμβάσεις και προδιαγραφές.
 • Συνεργάζονται εποικοδομητικά και αρμονικά με άλλους μαθητές ή ομάδες μαθητών και με τους εκπαιδευτικούς κατά την εκτέλεση των σχεδιαστικών εργασιών.
 • Αναγνωρίζουν σε εικόνες, φωτογραφίες, ψηφιακά μέσα και προσχέδια τις συνθετικές ιδέες του Αρχιτέκτονα/Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού και τις υλοποιούν στα τελικά σχέδια.

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

 • Εργαλεία και δυνατότητες λογισμικού και εφαρμογών σχεδίασης.
 • Σχεδίαση, επεξεργασία και αποθήκευση απλών σχημάτων.
 • Εφαρμογή βασικών αρχών και συμβάσεων τεχνικών, αρχιτεκτονικών και τοπογραφικών σχεδίων.
 • Σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τομών, οικοδομικών λεπτομερειών κτηρίων και τοπογραφικών σχεδίων.
 • Οργάνωση σχεδίων σε επίπεδα (layers) και αξιοποίηση υπαρχόντων βιβλιοθηκών.
 • Μέτρηση και τοποθέτηση διαστάσεων σε ηλεκτρονικά σχέδια.

 

 • Παραμετρική σχεδίαση.
 • Οργάνωση, εξαγωγή αρχείων και εκτυπώσεις υπό κλίμακα.
 • Σχεδίαση και εκτύπωση απλών ηλεκτρονικών σχεδίων τριών διαστάσεων μέσω κατάλληλου λογισμικού και εφαρμογών σχεδίασης.

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Πηγές και Βιβλιογραφία:

 • Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Κωνσταντινίδης Α., Σωτηριάδου Ε., Τόλιας Θ.
 • Σχεδίαση μέσω Η/Υ, 2ου κύκλου, Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ , Σωτηριάδου Ε., Τόλιας Θ.
 • Ο Η/Υ στο χώρο των Κατασκευών, Β’, Τάξη 1ου Κύκλου Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ Μαυροφυλλίδης Α., Καραγιώργος Ν., Κωνσταντινίδης Α. – σχολικό βιβλίο
 • Σχέδιο με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Β’ τάξη 1ου Κύκλου, Καμενοπούλου Μ., Ρηγόπουλος Δ. . – σχολικό βιβλίο
 • Γραμμικό Σχέδιο, Μονεμβασίτου Α., Παυλίδης Γ, Παυλίδου Α. . – σχολικό βιβλίο
 • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Β ΓΕΛ, Μπουλαμάκη Α., Γούναλη . – σχολικό βιβλίο
 • Τοπογραφικό Σχέδιο Β ΕΠΑΛ, Σταθάς Δ., Γεωργόπουλος Γ., Μπίθας Α. . – σχολικό βιβλίο
 • Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού, Β’ τάξη 1ου Κύκλου, Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ Κωνσταντινίδης Α. . – σχολικό βιβλίο
 • Υλικό και σχέδια έργου για Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή I, Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή II, Τοπογραφία, http://www.moec.gov.cy/dmteek/endeiktiko_yliko_praktiki_klados_domikon_ergon_kataskevon.html
 • Βιβλία AUTOCAD / CAD Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ebooks4Greeks
 • Προμετρήσεις και σύνταξη προϋπολογισμού με υπολογιστή: Τομέας κατασκευών, Τζωρτζάκης , Kαράμπελα Φ. [και] Μπούτα Χ.. (2009) [Αθήνα]: – ΑΣΠΑΙΤΕ ISBN 978-960-6749-14-8 – 2009, Scribd. – σχολικό υποστηρικτικό βιβλίο
 • Σχεδίαση με χρήση Η/Υ – AutoCAD (2016), Τολίδης Α. Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • 3 εφαρμογές CAD ανοιχτού κώδικα από ellak

 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις σχετικές ενότητες, κείμενα, θεωρία και ασκήσεις από την Ύλη του Μαθήματος της Β’ ΕΠΑ.Λ.: «ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» (υπ΄ αριθμ. πρωτ.

Φ3/109661/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιος), τις πρόσθετες πηγές, την εκπαιδευτικά έρευνα και την επιστημονική αναζήτηση για τη βέλτιστη διδασκαλία του μαθήματος και την απαραίτητη απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους μαθητές/ριες.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΓΝΩΣΕΙΣ

·         Να γνωρίσουν την εξέλιξη των πόλεων στην Ελλάδα.

·         Να περιγράφουν τα βασικά στοιχεία ενός Διαγράμματος Κάλυψης.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

·         Να κατηγοριοποιούν τις χρήσεις γης, τους περιορισμούς δόμησης, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και των οικισμών στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), στα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) κ.α.

·         Να αναγνωρίζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του πολεοδομικού ιστού (ιστορικό κέντρο, επεκτάσεις κ.τ.λ.).

·         Να αναζητούν τους όρους δόμησης στα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής.

·         Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τη μορφολογία του σύγχρονου αστικού χώρου με εκείνη των προηγούμενων ετών.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

·         Να εκπονούν ομαδική σχεδιαστική εργασία σε ένα τουλάχιστον έργο μικρής κλίμακας συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη.

·         Να εφαρμόζουν παραμέτρους του περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον αστικό χώρο (δημόσιο και μη).

·         Να συνθέτουν πολυποίκιλες παραμέτρους όπως χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.

·         Να μοντελοποιούν την προτεινόμενη λύση των ανατιθέμενων εργασιών με όποιο τρόπο επιθυμούν.

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

 • Ιστορία πόλεων.
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή.
 • Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις στο σχεδιασμό, χρήσεις γης, περιορισμοί δόμησης, όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και των οικισμών, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.), Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ).
 • Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, όροι δόμησης, οικοδομησιμότητα.
 • Περιεχόμενο του Διαγράμματος Κάλυψης.

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Πηγές και Βιβλιογραφία:

 • Χαϊνταρλής Μ. (2014), Περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Ανδρικοπούλου Ελένη, Γιαννακού Αθηνά, Καυκαλάς Γρηγόρης, Πιτσιάβα – Λατινοπούλου Μάγδα (2014) Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές – Νέα αναθεωρημένη έκδοση
 • Αραβαντινός Α. (2007) Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Β’ ΕΚΔΟΣΗ
 • Ιωάννου Βύρων (2014) Πολεοδομικός σχεδιασμός και αρχιτεκτονική της πόλης
 • De Polignac (2007) Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
 • Ν. 4759/2020 (245/Α΄) Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν, τεκμηριωμένα παιδαγωγικά και επιστημονικά, πολυμεσικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, ειδικό λογισμικό, μαθησιακά αντικείμενα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας κ.α.) επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων από το διαδίκτυο προκειμένου να εμπλουτίσουν το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες/ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών τους.

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ                                         

Ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Δομικών έργων ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1gQNxsFWeE-K-Vph7rTuZMNVAUNtIBrGf/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε