Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Ηλεκτρολογίας ΠΕΠΑΛ

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Ηλεκτρολογίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου

Ρεύματος)

2Θ + 2Ε (ΠΑ)
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ + 4Ε (ΠΑ)
3 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα

Επικοινωνιών

4 Εισαγωγή στον Αυτοματισμό (Αυτοματισμοί και Αισθητήρες)
5 Ρομποτική και Τρισδιάστατη Εκτύπωση
6 Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ + 4Ε (ΠΑ)
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)» και εναλλάξ «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» και «Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά».

 

Γενικές Οδηγίες:

 

Τα μαθήματα καλύπτουν τις βασικές γνωστικές περιοχές στον Τομέα. Οι μαθητές/ριες θα χρησιμοποιήσουν όσα θα κατακτήσουν εδώ στα περισσότερα μαθήματα. Μεγάλο μέρος των μαθημάτων παραμένει, λόγω της φύσης τους, επίκαιρο. Οι εκπαιδευτικοί των Π.ΕΠΑ.Λ. καλούνται να χρησιμοποιήσουν επιπλέον υλικό και πρόσθετες πηγές, σε ενότητες που εξελίσσονται ραγδαία όπως «Ψηφιακά Περιβάλλοντα (Εικονική, Επαυξημένη, Μεικτή και Εκτεταμένη Πραγματικότητα», «Διαδίκτυο των Πραγμάτων», «Επεξεργασία και μετάδοση ψηφιακών δεδομένων» & «Εφαρμογές Ψηφιακής τεχνολογίας», ώστε η διδασκαλία τους να συνάδει με τις εξελίξεις στα πεδία. Επίσης, καθώς οι πιθανοί χώροι Πρακτικής Άσκησης των μαθητών/ριών δεν μπορούν να αποκλίνουν από τις τεχνολογίες αιχμής, πρέπει το υλικό των μαθημάτων να εμπλουτίζεται με την ανάλογη βιβλιογραφία και δικτυογραφία, ώστε να αποκτούν οι πρακτικά ασκούμενοι τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τις βάσεις, για όσα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα.

Οι Εφαρμογές της Ψηφιακής τεχνολογίας προσφέρονται για τη διερεύνηση, με τη μέθοδο της ερευνητικής εργασίας, των εξελίξεων της ψηφιακής τεχνολογίας. Εδώ μπορούν να διερευνηθούν και να παρουσιαστούν διαθεματικά, θέματα όπως: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, εφαρμογές για κινητές συσκευές, Προγραμματισμός συσκευών και μηχανημάτων, Φορετές συσκευές (Wearables), Αισθητήρες, κ.λπ..

Όπου κρίνεται σκόπιμο, ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί πρόσθετες πηγές, την εκπαιδευτικά έρευνα και την επιστημονική αναζήτηση για τη βέλτιστη διδασκαλία των μαθημάτων και την απαραίτητη απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους μαθητές/ριες.

 

Οδηγίες για τη διδακτική προσέγγιση, την εργαστηριακή εφαρμογή και την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ):

 Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) προτείνεται να υλοποιείται συνδυαστικά σε εργαστήριο και σε προβλεπόμενους εργασιακούς χώρους. Αναλυτικότερα, προτείνεται η επίσκεψη σε επιχειρήσεις στις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ενημερωθούν για τις υφιστάμενες, τις νέες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες του Τομέα. Επίσης προτείνεται η πρόσκληση ειδικών για την παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής στην Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική, την Ρομποτική, τους Αυτοματισμούς και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα.

Α. Ψηφιακά Περιβάλλοντα (Εικονική, Επαυξημένη, Μεικτή και Εκτεταμένη Πραγματικότητα)

Προτείνεται να αξιοποιηθούν στα Εργαστήρια και στην Πρακτική Άσκηση. Τα Ψηφιακά Περιβάλλοντα αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στη διασκέδαση κ.λπ.. Είναι επιθυμητό και ταυτόχρονα εφικτό οι μαθητές/ριες των Π.ΕΠΑ.Λ. να έρθουν σε επαφή με αυτές τις τεχνολογίες, αλλά και να πειραματιστούν με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το περιβάλλον ανάπτυξης Unity και η AR βιβλιοθήκη Vuforia. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω εικονικών εργαστηρίων ή επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους ή σε Ιδρύματα με ανάλογα εργαστήρια.

Πρόσθετες πηγές και Βιβλιογραφία:

https://digital-transformation-tool.eu/training/mod/hvp/view.php?id=94

 

Συσκευές επεξεργασίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων

https://witestlab.poly.edu/blog/adaptive-modulation-and-coding-in-cellular-networks/ https://www.researchgate.net/publication/323414632_Modulation_Schemes_for_Future_5G_Cellular_N etworks

 

Β. Βιομηχανικές Εφαρμογές και Εγκαταστάσεις

Για την προετοιμασία των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της ΠΑ, η διδασκαλία των ενοτήτων που αφορούν

«Βιομηχανικές Εφαρμογές και Εγκαταστάσεις» παρουσιάζονται συνοπτικά ως προς τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ένας μαθητής/ρια για τις εφαρμογές και τις εγκαταστάσεις αυτές: τον ρόλο τους, τις ρυθμίσεις των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών, τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

Ενδεικτικά: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (Τύποι – Υλικά – Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης – Εφαρμογές IoT).

 Προαπαιτούμενες γνώσεις και θεωρία:

Να αναφέρονται ονομαστικά τα συστήματα και τα μηχανήματα κάθε κατηγορίας και οι δυνατότητές τους, επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται επίδειξη των επί μέρους τμημάτων τους και των λειτουργιών τους.

Παρουσιάζεται η χρήση των εν λόγω συστημάτων και μηχανημάτων και εξηγείται ο τρόπος λειτουργίας τους. Προτείνεται αξιοποιηθούν εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας ή/και να επιδειχθούν σχετικά video. Προτείνεται να γίνει αναφορά και παρουσίαση για τις «Συσκευές επεξεργασίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων». Οι συσκευές αυτές ακολουθούν ταχύτατα τις τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώνονται στοχεύοντας στην παροχή καλύτερης ποιότητας (Ενδεικτικά αναφέρουμε: λιγότερα σφάλματα, καλύτερη ποιότητα ήχου, ταχύτερη και ασφαλέστερη μετάδοση).

Η επίσκεψη σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/ριες να επεξεργασθούν από κοντά τα διάφορα συστήματα και μηχανήματα και να συζητήσουν με άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο.

Όπου η επίσκεψη δεν είναι εφικτή, οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να αξιοποιούν όποια από τα παρακάτω μέσα διαθέτουν: βίντεο μικρής διάρκειας, φωτογραφίες, αρχεία παρουσιάσεων, λογισμικά προσομοίωσης, μακέτες ή τεχνικά εγχειρίδια, διαδικτυακές εφαρμογές, εικονικά και επαυξημένα μαθησιακά αντικείμενα κ.α..

 

Για τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες:

Αξιοποιούνται εφαρμογές του Internet of Things (Διαδίκτυο των πραγμάτων), αισθητήρων, συστημάτων εντοπισμού, robot και Τεχνητής Νοημοσύνης. Καλούνται οι μαθητές/ριες να αναζητήσουν τον ρόλο των αναδυόμενων τεχνολογιών σε επεμβάσεις και πρακτικές όπως:

 

 1. Διαχείριση Συστημάτων Αυτοματισμού (καταγραφή ενεργειών/δράσεων, παρακολούθηση και πρόβλεψη ανάπτυξης και απόδοσης, τεχνική οικονομική διαχείριση κ.λπ.).
 2. Διαχείριση σφαλμάτων και επίλυση προβλημάτων (παρακολούθηση, εντοπισμός σφαλμάτων, διάγνωση, επίλυση/αντιμετώπιση).
 3. Έλεγχος συστημάτων (τύποι συστημάτων και αισθητήρων, τοποθέτηση, προγραμματισμός, συντήρηση κ.α.).
 4. Διαχείριση και Παρακολούθηση συστημάτων και αισθητήρων. Πρόσθετες Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:
 • Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS)
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)
 • Εφαρμογές τηλεπισκόπησης (δορυφορική και UAV)
 • Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)
 • Συστήματα παρακολούθησης αποδόσεων
 • Οικιακοί και Βιομηχανικοί Αισθητήρες
 • Αυτοματοποιημένα συστήματα πλοήγησης
 • Συστήματα αξιοποίησης μετεωρολογικών παραμέτρων (μικρομετεωρολογικοί)
 • Συστήματα διαχείρισης σφαλμάτων βάσει αισθητήρων
 • Βιομηχανικοί αυτοματισμοί και ρομποτική

 

Πρόσθετες πηγές και Βιβλιογραφία:

Ricardo Tobon: The Mocap Book: A Practical Guide to the Art of Motion Capture, εκδόσεις: Foris Force, ISBN-13: 978-0615293066

Tim Dobbert: Matchmoving: The Invisible Art of Camera Tracking, εκδόσεις: Sybex, ISBN-13: 978- 1118352052

Dr. Helen Papagiannis: Augmented Human: How Technology Is Shaping the New Reality, εκδόσεις: O’Reilly Media, ISBN-13: 978-1491928325

Spark AR guides and tutorials.

https://sparkar.facebook.com/ar-studio/learn/documentation/guides What is Spark AR

https://later.com/blog/spark-ar-instagram/

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και

περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023».

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και

περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και

περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Ο σκοπός του μαθήματος «Ρομποτική και Τρισδιάστατη Εκτύπωση» είναι να εισάγει τους/τις μαθητές/τριες στα συστήματα σύγχρονων αυτοματισμών «ευφυούς» τεχνολογίας, που συνδυάζουν την ηλεκτρονική, την ηλεκτρολογία, τον προγραμματισμό και την μηχανική.

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τα εισαγωγικά κείμενα και ασκήσεις από την Ύλη του Μαθήματος: Ρομποτική της Γ’ ΕΠΑΛ, τις πρόσθετες πηγές, την εκπαιδευτικά έρευνα και την επιστημονική αναζήτηση για τη βέλτιστη διδασκαλία του μαθήματος και την απαραίτητη απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους/τις μαθητές/ριες.

 

ΒΙΒΛΙΑ:

 • Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (ΘΕΩΡΙΑ) – ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ
 • Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) – ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ
 • Μηχατρονική – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ) – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.
 • Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

 

Παρατήρηση: Για το σχολικό έτος 2022 – 2023, οι ασκήσεις με Arduino μπορεί εναλλακτικά να καλυφθούν από ανάλογες εφαρμογές με τον μ/ε PIC16F877.

Σημείωση: Στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος να διδάσκεται συνοπτικά η σχετική θεωρία της κάθε άσκησης και να δίνονται παραδείγματα από τις πρόσθετες πηγές ή/και παραδείγματα με παιδαγωγική και επιστημονική τεκμηρίωση, από έγκυρες πηγές που κρίνεται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

 

Προτεινόμενες ενδεικτικές Ασκήσεις και Δραστηριότητες (Ύλη και Οδηγίες Μαθήματος: Ρομποτική της Γ’ ΕΠΑΛ): Ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23.

 

Τρισδιάστατη εκτύπωση

Το γνωστικό πεδίο της Τρισδιάστατη εκτύπωσης αλλά και σάρωσης μπορεί να διδαχθεί Εργαστηριακά και να παρουσιαστεί στην Πρακτική Άσκηση. Οι μαθητές/ριες μπορούν να αξιοποιήσουν εκτός από χώρους εργασίας, σχολικά εργαστήρια που διαθέτουν 3D εκτυπωτές και εργαστήρια άλλων Ιδρυμάτων (π.χ. να επισκεφτούν εργαστήρια όπως το UTECH LAB – Ίδρυμα Ευγενίδου που έχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για 3D printing) ή και να συμμετάσχουν σε αυτά από απόσταση (e-labs). Η τρισδιάστατη εκτύπωση, η τεχνολογία της οποίας εξελίσσεται διαρκώς, δίνει πλέον λύσεις σε σχεδιαστικά προβλήματα αλλά και προβλήματα παραγωγής αντικειμένων (ιατρικά, οικιακά, βιομηχανικά, διαστημικά προγράμματα, κ.α.). Αρκετά εργαλεία και ανταλλακτικά μπορούν να εκτυπωθούν με αυτόν τον τρόπο. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων, που στη συνέχεια τα επεξεργάζονται προκειμένου να εκτυπωθούν σε 3D printer.

 

Πρόσθετες πηγές και Βιβλιογραφία:

 

Εφαρμογές Ψηφιακής τεχνολογίας

 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
  • Internet of Things Foundation Series

https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/external/view/elearning/402/internet-of-things- foundation-series

 • Introduction to IoT

https://www.netacad.com/courses/iot/introduction-iot

 • Internet of Things

https://www.vodafonegenerationnext.gr/learn/internet-of-things

Ricardo Tobon: The Mocap Book: A Practical Guide to the Art of Motion Capture, εκδόσεις: Foris Force, ISBN-13: 978-0615293066

Tim Dobbert: Matchmoving: The Invisible Art of Camera Tracking, εκδόσεις: Sybex, ISBN-13: 978- 1118352052

Dr. Helen Papagiannis: Augmented Human: How Technology Is Shaping the New Reality, εκδόσεις: O’Reilly Media, ISBN-13: 978-1491928325

Spark AR guides and tutorials.

https://sparkar.facebook.com/ar-studio/learn/documentation/guides What is Spark AR

https://later.com/blog/spark-ar-instagram/

 

Τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση

 • An Overview on 3D Printing Technology
 1. Shahrubudin, T.C. Lee, R. Ramlan (2019), An Overview on 3D Printing Technology: Technological, Materials, and Applications, Procedia Manufacturing, Vol 35, pp. 1286-1296, ISSN 2351-9789, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.06.089.
 • 3D Printing https://www.youtube.com/watch?v=cjvAbO0Mr8w
 • 3D Printing – Άρθρα
  • Arvanitidi, Eugenia & Drosos, Christos & Theocharis, E. & Papoutsidakis, Michail. (2019). 3D Printing and International Journal of Computer Applications. 177. 55-59. 10.5120/ijca2019919711. DO – 10.5120/ijca2019919711
  • Ford, Simon & Minshall, Tim. (2019). Invited Review Article: Where and how 3D printing is used in teaching and 25. 131-150. 10.1016/j.addma.2018.10.028.

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής

«Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023».

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε