Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Μηχανολογίας ΠΕΠΑΛ

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Μηχανολογίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

6. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
α/α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ + 2Ε (ΠΑ)
2 Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3 Βασικές Αρχές Ψύξης – Κλιματισμού, Θερμάνσεων, ΜΕΚ και ΑΠΕ
4 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
5 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ + 4Ε (ΠΑ)
6 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ + 2Ε
7 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές» (2Ε) και «Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές» (4Ε).

Οδηγίες για τη διδακτική προσέγγιση και την εφαρμογή της ημέρας Πρακτικής Άσκησης

Για την προετοιμασία των μαθητών/ριών στο πλαίσιο της διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους και της ΠΑ, ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί τις γενικές οδηγίες και αξιοποιεί τις πρόσθετες και τις δικές του τεκμηριωμένες πηγές.

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23»

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ, ΜΕΚ ΚΑΙ ΑΠΕ

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις σχετικές εισαγωγικές ενότητες, κείμενα, θεωρία και ασκήσεις από την

Ύλη των:

 1. Μαθημάτων της Γ’ ΕΠΑ.Λ.:

α) «Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού»,

β) «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων»

του ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ από την ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,

II.  των Μαθημάτων:

α) «Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)», β) «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού»,

γ) «Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού»,

δ) «Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού» από την ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ και

III. των Μαθημάτων:

α) «Στοιχεία Μηχανών»,

β) «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ» και

γ) «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)» από την ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Προτάσεις Βασικών Ενοτήτων (Διδάσκονται μόνο εισαγωγικά στοιχεία ως υπόβαθρο)

ΒΙΒΛΙΟ: «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η., ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι., ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Γ., εκδόσεις Διόφαντος)

Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων Η Καύση

Το Λεβητοστάσιο Δίκτυα Καυσίμων Καυστήρες

Λέβητες

Το Δίκτυο Διανομής Κυκλοφορητές

Θερμαντικά σώματα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα Ο μαθητής/τρια θα πρέπει:

 • να γνωρίζει τα βασικά είδη Κεντρικών Θερμάνσεων και να τα κατηγοριοποιεί με βάση το είδος του καυσίμου, το φορέα της θερμότητας, τον τρόπο κυκλοφορίας και το ασφαλιστικό σύστημα,
 • να εξηγεί το φαινόμενο της καύσης για τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια καύσιμα,
 • να γνωρίζει τα βασικά προϊόντα και να εκτιμά την απόδοση της καύσης
 • να κατανοεί τη σημασία της ποιότητας της καύσης και να τη συσχετίζει με την προστασία του περιβάλλοντος,
 • να εξοικειωθεί με τη διάταξη ενός λεβητοστασίου και να περιγράφει τις βασικές λειτουργίες που λαμβάνουν χώρο σε αυτό,
 • να περιγράφει τα σωληνώσεις, τις δεξαμενές και τα λοιπά εξαρτήματα των δικτύων καυσίμων,
 • να κατανοεί τη χρήση των καυστήρων πετρελαίου, αερίου και μικτής χρήσης καθώς και να τους διακρίνει,
 • να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε είδους καυστήρα,
 • να γνωρίζει τα βασικά για την επιλογή και τη σήμανση κάθε είδους καυστήρα,
 • να κατανοεί τη χρήση των λεβήτων και να τους διακρίνει,
 • να γνωρίζει τα βασικά για την απαγωγή των καυσαερίων,
 • να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των σωληνώσεων,
 • να γνωρίζει τη χρήση, τον τρόπο συνδεσμολογίας και τα βασικά χαρακτηριστικά των κυκλοφορητών,
 • να γνωρίζει τα είδη, τα βασικά στοιχεία και τα κριτήρια επιλογής θερμαντικών σωμάτων.

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

Προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή στοχευμένων γνώσεων σε θέματα αειφορίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η μετάβαση σε πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την ενίσχυση της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από τις σχετικές ενότητες του μαθήματος, αναμένεται να έρθουν σε επαφή με τις εξελίξεις σχετικά με τις ΑΠΕ και ότι άλλο χρειάζεται για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως αλλά και με έννοιες όπως «η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων», η «επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων», η

«ανακύκλωση» «την πράσινη και μπλε μετάβαση» και ευρύτερα με τις έννοιες και τις διαδικασίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την προσέγγιση των παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να εστιάσουν στις παρακάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή στις έννοιες και τους ορισμούς της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αειφορία, ΑΠΕ, Πράσινη και Μπλε μετάβαση, βιωσιμότητα, γραμμική οικονομία, κυκλική οικονομία).
 • Βασικές αρχές και εφαρμογή των ΑΠΕ.
 • ΑΠΕ και παραγωγή.
 • Συστήματα ΑΠΕ.
 • Σχετικά Τεχνικά θέματα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Τεχνολογίες Υδρογόνου και Κυψελών καυσίμου.

 

 • Τεχνολογίες Αποθήκευσης Θερμότητας.
 • Τεχνολογίες Θέρμανσης από απόβλητα – απορρίμματα (waste heat).
 • Αυτοματισμοί στα Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων.
 • Ανάπτυξη συνδυαστικών εγκαταστάσεων με ΑΠΕ (γεωθερμική, ηλιακή ενέργεια, κ.λπ.).

 

Για την άντληση χρήσιμων πληροφοριών και γνώσεων προτείνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Πηγές και Βιβλιογραφία:

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: http://www.cres.gr/cres/index.html Τεχνικός ΑΠΕ: https://www.eoppep.gr/phocadownload/themata2018/texnikos_ape.pdf

Υπουργείο περιβάλλοντος: https://ypen.gov.gr/perivallon/kykliki-oikonomia/ ΕΚΤ: Κυκλική Οικονομία: Ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, στο https://www.ekt.gr/el/magazines/features/23377

ΡΑΕ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): https://www.rae.gr/ape/

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/41171/10692.pdf?sequence=2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/9312/%ce%94%ce%99%ce%a0%c e%9b%ce%a9%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%a4%ce%96%ce%91%ce%92%ce% 91%ce%9b%ce%97%ce%a3_%ce%a3%ce%9a%ce%91%ce%a1%ce%9c%ce%9f%ce%a5%ce%a4%ce%a3%ce

%9f%ce%a3_14_05_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y http://environ.survey.ntua.gr/files/mathimata/6420/APE-kef1-6.pdf http://www.cres.gr/kape/publications/pdf/movida2/Basikes%20Arxes_FK.pdf Academia: Hydrogen and fuel cell technologies for heating: A review

https://www.academia.edu/10346929/Hydrogen_and_fuel_cell_technologies_for_heating_A_review Asian Development Bank: Clean Heating Technologies https://www.adb.org/sites/default/files/publication/781471/clean-heating-technologies-pilot-project- prc.pdf

Institute of Technical Thermophysics of the NAS of Ukraine: INTEGRATION OF HEAT STORAGE TECHNOLOGIES IN CENTRAL HEATING SYSTEMS

https://jntes.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/11/INTEGRATION-OF-HEAT-STORAGE- TECHNOLOGIES-IN-CENTRAL-HEATING-SYSTEMS.pdf

Renewable Heating and Cooling – European Technology and Innovation Platform: STRATEGIC RESEARCH INNOVATION AGENDA FOR DISTRICT HEATING & COOLING AND THERMAL ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES

https://www.rhc-platform.org/content/uploads/2021/06/DHC-SRIA-FINAL.pdf

DW News: The Danish island of Samso – a model of energy self-sufficiency | Journal Reporter https://www.youtube.com/watch?v=4UE5Pl4p2nY

 

Andreas Hornung, 2019, “A review on the current state of the art for the production of advanced liquid biofuels”, AIMS Energy

Topakas, P., 2016, Βιωσιμότητα της Παραγωγής Βιοντήζελ από Μικροφύκη, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μπρουσκέλης Χρήστος , Μπουλάκης Μιχαήλ, “Μελέτη Εγκατάστασης Οικιακής & Εμπορικής Μονάδας Βιομάζας”, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προτάσεις Βασικών Ενοτήτων (Διδάσκονται μόνο εισαγωγικά στοιχεία ως υπόβαθρο) Βιβλίο:. Ψύξη – Κλιματισμός, (Γομάτος Λ., Λύτρας Κ)

Θερμότητα – Έργο Τέλειο Αέριο

Ατμοί

Ψυκτικός κύκλος

Ψύξη και ψυκτικά μέσα

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια θα πρέπει:

 • να χρησιμοποιεί τις κλίμακες θερμοκρασιών
 • να διακρίνει μεταξύ έργου, ενέργειας και ισχύος
 • να γνωρίζει τη διαφορά αισθητής – λανθάνουσας θερμότητας με τους τρόπους μετάδοσης
 • να ορίζει την πίεση και να μπορεί να χρησιμοποιεί πιεσόμετρο
 • να επεξηγεί το 1ο και 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα
 • να ορίζει την εσωτερική ενέργεια και να συσχετίζει τις έννοιες της εντροπίας και της ενθαλπίας
 • να ορίζει το τέλειο αέριο
 • να περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταβολών ενός αερίου
 • να ορίζει τις κυκλικές μεταβολές και να περιγράφει τον κύκλο Carnot
 • να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των μετατροπών φάσης
 • να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά του ψυκτικού κύκλου και την έννοια της ψυκτικής ισχύος
 • να αντιλαμβάνεται την έννοια της απορριπτόμενης θερμότητας
 • να ονομάζει τα βασικά αντικείμενα και συσκευές που χρησιμοποιούνται στην ψύξη
 • να διακρίνει και να γνωρίζει τις βασικές ιδιότητες των ψυκτικών ρευστών

 

Βιβλίο:. «Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΙΙ», (Ασημακόπουλος Α.,)

Εισαγωγή στον Κλιματισμό

Στοιχεία Εφαρμοσμένης Ψυχρομετρίας Θερμικά και Ψυκτικά Φορτία

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια θα πρέπει:

 • να ορίζει τον κλιματισμό και να κατατάσσει τις βασικές μονάδες κλιματισμού ως προς το σκοπό, την εποχή και την έκταση των χώρων που εξυπηρετούν
 • να γνωρίζει το αντικείμενο της Ψυχρομετρίας και να χρησιμοποιεί τον ψυχρομετρικό χάρτη
 • να γνωρίζει τα ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά του αέρα
 • να ορίζει την ολική, αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα και φορτίο
 • να κατανοεί το συντελεστή αισθητής θερμότητας
 • να κατανοεί τη θερμική συμπεριφορά ενός κτιρίου
 • να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διακρίσεις των θερμικών και των ψυκτικών φορτίων
 • να διακρίνει τα θερμικά και τα ψυκτικά φορτία

 

Βιβλίο:. «Ηλεκτρολογία – Αυτοματισμοί», Β’ Τάξης 1ου Κύκλου ΤΕ.Ε., Ειδικότητα: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού, Διακουμάκος Κ.,

«Ηλεκτρολογία – Αυτοματισμοί Εργαστηριακός Οδηγός», Β’ Τάξης 1ου Κύκλου ΤΕ.Ε., Ειδικότητα: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού, Διακουμάκος Κ.,

Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς

Λειτουργία των βασικών εξαρτημάτων Αυτοματισμού

Ηλεκτρονικές διατάξεις και συσκευές ελέγχου και ρύθμισης

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια θα πρέπει:

 • να κατανοεί την έννοια του αυτοματισμού και να διακρίνει τα συστήματα ανοικτού και κλειστού βρόχου
 • να περιγράφει τα βασικά μέρη ενός συστήματος ελέγχου
 • να γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας των αισθητήρων, των συσκευών ελέγχου, των ενεργοποιητών και των βασικών εξαρτημάτων των αυτοματισμών
 • να γνωρίζει τους αυτοματισμούς που εφαρμόζονται στην ψύξη και τον κλιματισμό
 • να γνωρίζει τη χρήση και τα είδη των θερμοστατών και των θερμοστοιχείων
 • να γνωρίζουν τη χρήση των θερμοστατικών εκτονωτικών και των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων
 • να κατανοεί τη χρήση των μηχανισμών ελέγχου πίεσης
 • να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία ελέγχου και ρύθμισης
 • να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας και διακρίνει τα είδη των συστημάτων αυτοματισμού
 • να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας και τη χρήση των αυτοματισμών επιλογής μεταξύ δύο θέσεων καθώς και των αυτοματισμών πλωτού ελέγχου

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

Sustainable HVAC Systems Smart Thermostats Solar-Powered Air Conditioning 3D Printed Air Conditioners Digital Ceilings

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Πηγές και Βιβλιογραφία:

ResearchGate: Sustainability of Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC) Systems in Buildings—An Overview https://www.researchgate.net/publication/357903906_Sustainability_of_Heating_Ventilation_and_Air- Conditioning_HVAC_Systems_in_Buildings-An_Overview/link/61e8c7e89a753545e2e289ae/download Australian Government: Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water: HVAC https://www.energy.gov.au/business/equipment-and-technology-guides/hvac

ResearchGate: The Smart Thermostat: Using Occupancy Sensors to Save Energy in Homes https://www.researchgate.net/publication/221091563_The_smart_thermostat Australian Government: Victorian Energy Upgrades: New Activities Consultation

https://engage.vic.gov.au/project/victorian-energy-upgrades-new-activities-consultation/page/victorian- energy-upgrades-smart-thermostats

ScienceDirect: Solar Powered Air Conditioning System https://core.ac.uk/download/pdf/82200781.pdf

LPU: Advancement of The Solar Air Conditioning System https://www.scribd.com/doc/156495467/Advancement-of-the-Solar-Air-Conditioning-System REHVA Journal: 3D printing of HVAC systems https://www.rehva.eu/fileadmin/REHVA_Journal/REHVA_Journal_2017/RJ3/p.18/18- 22_RJ1703_WEB.pdf

ResearchGate: Design and Simulation of 3D Printed Air-Cooled Heat Exchangers https://www.researchgate.net/publication/311411725_Design_and_Simulation_of_3D_Printed_Air- Cooled_Heat_Exchangers

Purdue University: Design and Modeling of 3D-Printed Air-Cooled Heat Exchangers https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2762&context=iracc

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Προτάσεις Βασικών Ενοτήτων (Διδάσκονται μόνο εισαγωγικά στοιχεία ως υπόβαθρο)

Βιβλίο:. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», βιβλίο των ΤΕΕ, 1ος Κύκλος, (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης, εκδόσεις Διόφαντος)

Φυσικές έννοιες και Κινητήριες μηχανές Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ

Βενζινομηχανές Πετρελαιομηχανές

 

Πρόσθετες Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

Τεχνολογίες CNG (Compressed Natural Gas – Πεπιεσμένο φυσικό αέριο) Τεχνολογίες LNG (Liquid Natural Gas – Υγροποιημένο φυσικό αέριο) Ηλεκτροκίνηση (Battery Electric Vehicles)

Advanced powder metallurgy Hybrid Vehicles

Eco friendly – Renewable fuel

 

Πρόσθετες πηγές και Βιβλιογραφία:

U.S. Department of Energy, National Renewable Energy Laboratory: Comparison of CNG and LNG Technologies for Transportation Applications

https://afdc.energy.gov/files/pdfs/2451.pdf

Dejene A. Hagos and Erik Ahlgren, Chalmers University of Technology: A state-of-the art review on the development of CNG/LNG infrastructure and natural gas vehicles (NGVs)

https://futuregas.dk/wp-content/uploads/2018/08/FutureGas-WP3-Deliverable_Task-3.1.1_Review- natural-gas-vehicles_Final-002.pdf

Bruce Chehroudi, UIC Engine Laboratory Department of Mechanical Engineering University of Illinois https://www.researchgate.net/publication/266374105_USE_OF_NATURAL_GAS_IN_INTERNAL_COMBUS TION_ENGINES

THE EUROPEAN NATURAL GAS VEHICLE ASSOCIATION: DUAL FUEL (NATURAL GAS/DIESEL) ENGINES:

OPERATION, APPLICATIONS & CONTRIBUTION

https://unece.org/DAM/trans/doc/2001/wp29grpe/TRANS-WP29-GRPE-42-inf18.pdf

ResearchGate, Ahmad Faraz, A. Ambikapathy, T. Saravanan, K. Logavani: Battery Electric Vehicles (BEVs) https://www.researchgate.net/publication/347168239_Battery_Electric_Vehicles_BEVs

ResearchGate, Marcy Lowe, Saori Tokuoka, Tali Trigg, Gary Gereffi: Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles

https://www.researchgate.net/publication/228710231_Lithium-ion_Batteries_for_Electric_Vehicles

Julio A. Sanguesa 1, Vicente Torres-Sanz, Piedad Garrido, Francisco J. Martinez and Johann M. Marquez-

Barja: A Review on Electric Vehicles: Technologies and Challenges https://www.mdpi.com/2624-6511/4/1/22/pdf

ResearchGate, Pavel Novak, Advanced Powder Metallurgy Technologies https://www.researchgate.net/publication/340532295_Advanced_Powder_Metallurgy_Technologies Wiley, Wolfgang A. Kaysser and Gunter Petzow: Advanced Materials by Powder Metallurgy https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/anie.198809891

Selected papers from the 5th International Conference on Powder Metallurgy & Advanced Materials, https://www.mrforum.com/wp-content/uploads/open_access/9781945291999.pdf?

EPA: Explaining Electric & Plug-In Hybrid Electric Vehicles https://www.epa.gov/greenvehicles/explaining-electric-plug-hybrid-electric-vehicles ScienceDirect: Parallel Hybrid Configuration https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/parallel-hybrid-configuration

 

Health and Safety Executive, UK: Electric and hybrid vehicles https://www.hse.gov.uk/mvr/topics/electric-hybrid.htm European Alternative Fuels Observatory: Alternative fuels

https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/general-information/alternative-fuels

 

ResearchGate, C. Sakthivel, Jethose, Selvakumar, Pradeep Kumar, Parimalasundram: A Review of Alternate Fuels

https://www.researchgate.net/publication/335570951_A_Review_of_Alternate_Fuels

OECD, Dr Paul Nieuwenhuis & Dr Peter Wells: New Business Models for Alternative Fuel and Alternative Powertrain vehicles; an infrastructure perspective https://www.oecd.org/futures/New%20Business%20Models%20for%20Alternative%20Fuel%20and%20Al ternative%20Powertrain%20vehicles.pdf

SSRG International Journal of Mechanical Engineering, N.V. Mahesh Babu Talupula, Dr. P. Srinivasa Rao, Dr. B. Sudheer Prem Kumar, Ch. Praveen: Alternative Fuels for Internal Combustion Engines: Overview of current research

https://www.internationaljournalssrg.org/IJME/2017/Volume4-Issue4/IJME-V4I4P105.pdf

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόσθετες Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

Τεχνολογίες Αιολικών Συστημάτων Τεχνολογίες Φωτοβολταικών Συστημάτων Τεχνολογίες Γεωθερμίας

Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας Υδροηλεκτρική ενέργεια

Ενέργεια από τα κύματα και την παλίρροια

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια θα πρέπει:

 • Να γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Αιολικών συστημάτων,
 • Να γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Φωτοβολταϊκών συστημάτων,
 • Να γνωρίζει τις βασικές τεχνολογίες Γεωθερμίας, τον τρόπο αξιοποίησης και να κατανοεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της
 • Να κατανοεί τους τρόπους αξιοποίησης της Βιομάζας καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση της
 • Να κατανοεί τον τρόπο χρήσης της υδροηλεκτρικής ενέργειας

 

 • Να περιγράφει τον τρόπο εκμετάλλευσης της ενέργειας που παράγεται από τα κύματα και την παλίρροια

Πρόσθετες πηγές και Βιβλιογραφία:

WWF: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Καράγιωργας Μ. Ζαχαρίας Δ., Κύρκου Α., 2010, ISBN: 978-960- 7506-15-3

https://www.openbook.gr/ananewsimes-piges-energeias/

U.S. Department of Energy, National Renewable Energy Laboratory: Wind Energy Basics https://www.nrel.gov/research/re-wind.html

Wind Europe: Wind energy today https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/ ΕΟΠΠΕΠ: Τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

https://www.eoppep.gr/phocadownload/themata2018/texnikos_ape.pdf

U.S. Department of Energy, National Renewable Energy Laboratory: Photovoltaic Fundamentals https://www.nrel.gov/docs/legosti/old/16319.pdf

Massachusetts Institute of Technology: The Future of Solar Energy https://www.infobooks.org/pdfview/464-the-future-of-solar-energy-massachusetts-institute-of- technology/

ResearchGate, Christopher J Rhodes: Solar Energy: Principles and Possibilities https://www.infobooks.org/pdfview/467-solar-energy-principles-and-possibilities-christopher-j-rhodes/ Washington State University, Carolyn Roos, Ph.D.: Solar Electric System Design, Operation and Installation https://www.infobooks.org/pdfview/471-solar-electric-system-design-operation-and-installation-carolyn- roos-phd/

California Institute of Technology’s, P. Vanderhulst, H. Lanser, P. Bergmeyer: Solar Energy – Small scale applications in developing countries

https://www.infobooks.org/pdfview/475-solar-energy-small-scale-applications-indeveloping-countries-p- vanderhulst-h-lanser-p-bergmeyer/

EU: Sustainable Energy Handbook

https://www.infobooks.org/pdfview/477-sustainable-energy-handbook-european-union/

 1. W. Huttrer, Michela Miletto: A Brief Introduction to Geothermal Energy and its Utilization for Electric Power Generation

http://www.oas.org/reia/geo-caraibes/PDF%20Documents/Presentations/Technical%20-

%20Geothermal%20Intro%20(Huttrer%20and%20Miletto).pdf

ResearchGate, Chijindu Ikechukwu Igwe Nnamdi Azikiwe University, Awka: Geothermal Energy: A Review https://www.researchgate.net/publication/350823763_Geothermal_Energy_A_Review

USGS: Geothermal Energy—Clean Power from the Earth’s Heat https://pubs.usgs.gov/circ/2004/c1249/c1249.pdf

ResearchGate, Sharukh Khan, Vivek Paliwal, Biomass as Renewable Energy https://www.researchgate.net/publication/319456142_Biomass_as_Renewable_Energy

U.S. Department of Energy: Biomass Basics: The Facts About Bioenergy

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/07/f24/biomass_basics.pdf

ResearchGate, Mohammad Askari, Vahid Mirzaei Mahmoud Abadi: Hydroelectric Energy Advantages and Disadvantages https://www.researchgate.net/publication/275094706_Hydroelectric_Energy_Advantages_and_Disadvan tages

U.S. Department of Energy, National Renewable Energy Laboratory: Hydropower https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/34916.pdf

EU: Hydropower Technologies The State-of-the-Art https://hydropower-

europe.eu/uploads/news/media/The%20state%20of%20the%20art%20of%20hydropower%20industry- 1600164483.pdf

EU: Guidance on The requirements for hydropower in relation to EU Nature legislation https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hydro_final_june_2018_en.pd f

ResearchGate, Vikas Mendi, Subba Rao: Tidal Energy: A Review https://www.researchgate.net/publication/310795127_Tidal_Energy_A_Review

ResearchGate, Michael Yong Zhao, Xiaohui Su: Tidal energy: Technologies and recent developments https://www.researchgate.net/publication/251994706_Tidal_energy_Technologies_and_recent_develop ments

Περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν, τεκμηριωμένα παιδαγωγικά και επιστημονικά, πολυμεσικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, ειδικό λογισμικό, μαθησιακά αντικείμενα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας κ.α.) επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων από το διαδίκτυο προκειμένου να εμπλουτίσουν το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες/ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών τους.

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23»

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23»

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ9/109668/Δ4/09-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε