Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Πληροφορικής ΠΕΠΑΛ

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Πληροφορικής ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ + 3Ε (ΠΑ)
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ + 2Ε
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ + 2 (ΠΑ)
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών

Συστημάτων

1Θ + 2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 2Θ + 2 (ΠΑ)
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και

Λογισμικού

1Θ + 2 (ΠΑ)
7 Αγγλικά Τομέα
  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Βασικά Θέματα Πληροφορικής» και «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού» και το εργαστηριακό μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων».

 

Μη Εξεταζόμενα μαθήματα

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό της διδασκαλίας του με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών της τάξης του/της. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να επιλέξει τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων ώστε να διασφαλίζεται η ενεργή εμπλοκή των μαθητών, η αποτελεσματική χρήση των εργαστηρίων του Τομέα και η εξυπηρέτηση των αναγκών που καλείται να καλύψει το Π.Σ. μέσω της εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης σε φορείς/οργανισμούς ή/και στα εργαστήρια της σχολικής μονάδας.

Οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές πρέπει να υλοποιούνται εφαρμόζοντας τις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Συστήνεται, όπου αυτό είναι εφικτό, η εργασία των μαθητών σε ομάδες και η οργάνωση της διδασκαλίας σε μεγάλες χρονικά ενότητες. Προτείνεται η προετοιμασία κατάλληλων σεναρίων ώστε να εξυπηρετούνται οι αρχές και οι στόχοι των Προγραμμάτων Σπουδών με την οργάνωση της διδασκαλίας μέσω δραστηριοτήτων των μαθητών, ενώ ο/η διδάσκοντας/ουσα θα έχει το ρόλο του βοηθού/συνεργάτη. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους μαθητές να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια ή στις σημειώσεις, αλλά η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή τους στο εργαστήριο.

 

ΜΑΘΗΜΑ: AΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ισχύει ότι προβλέπεται για το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119443/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

 

ΜΑΘΗΜΑ:ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ισχύει ότι προβλέπεται για το μάθημα «ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119443/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

 

ΜΑΘΗΜΑ:ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Βασικά Θέματα Πληροφορικής» των: Α. Λιάχνη, Σ. Μαντά, Α.

Νικολού και Σ. Παπαδάκη.

Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοι τους.

 

Το μάθημα καλύπτει αδρομερώς το σύνολο σχεδόν των βασικών γνωστικών περιοχών της Πληροφορικής (τόσο του Υλικού όσο και του Λογισμικού). Οι μαθητές/τριες θα χρησιμοποιήσουν όσα θα κατακτήσουν εδώ σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του Τομέα. Μεγάλο μέρος του μαθήματος παραμένει, λόγω της φύσης του, επίκαιρο (Αριθμητικά Συστήματα, Λογικές Πύλες, Άλγεβρα Boole, Λογικά Κυκλώματα, Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα κ.α.). Οι εκπαιδευτικοί των Π.ΕΠΑ.Λ. καλούνται να χρησιμοποιήσουν επιπλέον υλικό σε ενότητες που εξελίσσονται ραγδαία όπως «8. Περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας», «9. Τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση», «12. Συσκευές επεξεργασίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων» & «14. Εφαρμογές Ψηφιακής τεχνολογίας», ώστε η διδασκαλία τους να συνάδει με τις εξελίξεις στα πεδία. Επίσης, καθώς τα πιθανά περιβάλλοντα Πρακτικής Άσκησης των μαθητών στον Τομέα της Πληροφορικής δεν μπορούν να αποκλίνουν από τις τεχνολογίες αιχμής, πρέπει το υλικό των μαθημάτων να εμπλουτίζεται με την ανάλογη βιβλιογραφία και δικτυογραφία, ώστε να αποκτούν οι ασκούμενοι τις βάσεις για όσα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διάφορους εργασιακούς χώρους.

 

Περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

 

Το κεφάλαιο αυτό μπορεί να διδαχθεί εξ ολοκλήρου Εργαστηριακά και να μεταφερθεί στην Πρακτική Άσκηση. Τα περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στη διασκέδαση κ.λπ. Είναι επιθυμητό και ταυτόχρονα εφικτό οι μαθητές των Π.ΕΠΑ.Λ. να έρθουν σε επαφή με αυτές τις τεχνολογίες αλλά και να πειραματιστούν με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το περιβάλλον ανάπτυξης Unity και η AR βιβλιοθήκη Vuforia. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω εικονικών εργαστηρίων ή επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους ή σε Ιδρύματα με ανάλογα εργαστήρια.

 

Τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση

Το κεφάλαιο αυτό μπορεί να διδαχθεί εξ ολοκλήρου Εργαστηριακά και να μεταφερθεί στην Πρακτική Άσκηση. Οι μαθητές μπορούν να εκμεταλλευτούν εκτός από χώρους εργασίας, σχολικά εργαστήρια που διαθέτουν 3D εκτυπωτές και εργαστήρια άλλων Ιδρυμάτων (π.χ. να επισκεφτούν εργαστήρια όπως το UTECH LAB – Ίδρυμα Ευγενίδου που έχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για 3D printing) ή και να συμμετάσχουν σε αυτά από απόσταση (e-labs). Η τρισδιάστατη εκτύπωση, η τεχνολογία της οποίας εξελίσσεται διαρκώς, δίνει πλέον λύσεις σε σχεδιαστικά προβλήματα αλλά και προβλήματα παραγωγής αντικειμένων τόσο στη Γη όσο και στο Διάστημα. Αρκετά εργαλεία και ανταλλακτικά μπορούν να εκτυπωθούν με αυτόν τον τρόπο. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων, που στη συνέχεια τα επεξεργάζονται προκειμένου να εκτυπωθούν σε 3D printer.

 

Συσκευές επεξεργασίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων

Οι συσκευές αυτές ακολουθούν ταχύτατα τις τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώνονται στοχεύοντας στην παροχή καλύτερης ποιότητας (Ενδεικτικά αναφέρουμε: λιγότερα σφάλματα, καλύτερη ποιότητα ήχου, ταχύτερη και ασφαλέστερη μετάδοση).

 

Εφαρμογές Ψηφιακής τεχνολογίας

Η ενότητα αυτή προσφέρεται για τη διερεύνηση, με τη μέθοδο της ερευνητικής εργασίας, των εξελίξεων της ψηφιακής τεχνολογίας. Εδώ μπορούν να διερευνηθούν και να παρουσιαστούν στην ολομέλεια θέματα όπως: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά, Προγραμματισμός συσκευών, Wearables, Αισθητήρες, Κυβερνοασφάλεια κ.λπ.

 

Υλικό Γενικά

Να αξιοποιηθούν τα τμήματα που παραμένουν επίκαιρα από τις αρχικές Οδηγίες Διδασκαλίας του διδακτικού Εγχειριδίου: http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Tee/2016/BEpal/2016_ BEpal_Basica_ThPl_Odhgies_D.pdf

 

Περιβάλλοντα Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Τεχνολογία AR /VR στις βιβλιοθήκες https://nemertes.library.upatras.gr/jspui/handle/10889/14475
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Αξιολόγηση της χρήσης εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαίδευση

https://bit.ly/3vveVI3

https://digital-transformation-tool.eu/training/mod/hvp/view.php?id=94

 

Τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση

 • An Overview on 3D Printing Technology

 

 1. Shahrubudin, T.C. Lee, R. Ramlan (2019), An Overview on 3D Printing Technology: Technological, Materials, and Applications, Procedia Manufacturing, Vol 35, pp. 1286-1296, ISSN 2351-9789, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.06.089.
 • 3D Printing https://www.youtube.com/watch?v=cjvAbO0Mr8w
 • 3D Printing – Άρθρα
  • Arvanitidi, Eugenia & Drosos, Christos & Theocharis, E. & Papoutsidakis, Michail. (2019). 3D Printing and Education. International Journal of Computer Applications. 177. 55-59. 10.5120/ijca2019919711. DO – 5120/ijca2019919711
  • Ford, Simon & Minshall, Tim. (2019). Invited Review Article: Where and how 3D printing is used in teaching and 25. 131-150. 10.1016/j.addma.2018.10.028.

 

Συσκευές επεξεργασίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων

https://witestlab.poly.edu/blog/adaptive-modulation-and-coding-in-cellular-networks/ https://www.researchgate.net/publication/323414632_Modulation_Schemes_for_Future_5G_Cellul ar_Networks

 

Εφαρμογές Ψηφιακής τεχνολογίας

 

https://www.vodafonegenerationnext.gr/learn/arduino-aisthithres-kai-perifereiaka

Ricardo Tobon: The Mocap Book: A Practical Guide to the Art of Motion Capture, εκδόσεις: Foris Force, ISBN-13: 978-0615293066

Tim Dobbert: Matchmoving: The Invisible Art of Camera Tracking, εκδόσεις: Sybex, ISBN-13: 978- 1118352052

Dr. Helen Papagiannis: Augmented Human: How Technology Is Shaping the New Reality, εκδόσεις: O’Reilly Media, ISBN-13: 978-1491928325

Spark AR guides and tutorials.

https://sparkar.facebook.com/ar-studio/learn/documentation/guides What is Spark AR

https://later.com/blog/spark-ar-instagram/

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ισχύει ότι προβλέπεται για το μάθημα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119443/Δ4/29- 09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών   μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23».

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

 Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων» των: Κ. Δελησταύρου και Β. Εφόπουλου.

Διδακτέα ύλη: Όλες οι ενότητες και οι παράγραφοί τους.

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε θέματα Σχεδίασης, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ιστοτόπων, ώστε αξιοποιώντας επαρκώς τα διαθέσιμα περιβάλλοντα, εργαλεία, βιβλιοθήκες και παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα, να μπορούν να απασχοληθούν μελλοντικά σε ανάλογες θέσεις εργασίας.

Γενικοί Στόχοι

Οι μαθητές θα πρέπει:

 • να κατανοούν τις βασικές έννοιες του παγκόσμιου ιστού και τις βασικές αρχές σχεδίασης και οργάνωσης ιστοσελίδων
 • να αξιολογούν έναν ιστότοπο ως προς την εικαστική σχεδίαση και τη λειτουργικότητα
 • να σχεδιάζουν απλές ιστοσελίδες με χρήση της HTML
 • να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν Cascading Style Sheets (CSS) στη μορφοποίηση μιας ιστοσελίδας
 • να χρησιμοποιούν κείμενο, γραφικά, animation, video, ήχο σε μία ιστοσελίδα
 • να τροποποιούν και να ενημερώνουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας
 • να ενσωματώνουν στον κώδικα HTML, κώδικα γλώσσας σεναρίων για να προσθέτουν διαδραστικότητα στην ιστοσελίδα
 • να μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση, τη χρήση και την τροποποίηση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
 • να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία για τη σχεδίαση και διαχείριση ιστοτόπων

 

Το μάθημα περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος του Ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού με χρήση HTML, CSS και JavaScript (Web Developer – Front End Web Developer). Θεμελιώδεις αλλά και προχωρημένες γνώσεις και εμπειρία σε HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Web apps architecture, HTTP, REST, καθώς και εξοικείωση με δημοφιλή framework δημιουργίας δυναμικών εφαρμογών διαδικτύου εταιρικής κλίμακας, όπως η React θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές διεξόδους και τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του Τομέα Πληροφορικής των Π.ΕΠΑ.Λ.

Στις υφιστάμενες οδηγίες των Ε.ΠΑΛ. υπήρχε η σύσταση να χρησιμοποιείται για τη σύνταξη του κώδικα ένας απλός συντάκτης κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad) των Microsoft Windows. Πλέον, προτείνεται η χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου που μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τη σύνταξη κώδικα HTML, CSS και JavaScript. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το visual studio code (vs code)· το δωρεάν αυτό λογισμικό εγκαθίσταται σε Windows, Linux και macOS. Το codepen.io είναι ένα από τα πολλά εναλλακτικά online περιβάλλοντα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε κώδικα HTML, CSS ή JavaScript· σε αυτό το ελεύθερο περιβάλλον δημιουργούμε έναν λογαριασμό και στη συνέχεια μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αποθηκεύσουμε τα pens (όπου pen θεωρείται ένα καινούργιο πρόγραμμα).

Ανάλογα με το τι είδους εφαρμογή θα επιλέξουμε να υλοποιήσουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο CSS framework. Ένα εργαλείο κατάλληλο για “responsive” ιστοσελίδες (προσαρμόζονται στις διαστάσεις της οθόνης που προβάλλονται) είναι η βιβλιοθήκη bootstrap.

Το μάθημα περιλαμβάνει στο δεύτερο μέρος του Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)- Διαχείριση Ιστότοπου με το WordPress. Η πρότασή μας είναι να κλιμακωθεί η διδασκαλία του με μεταβολή της ύλης που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της Πρακτικής Άσκησης, ώστε να συμπεριλάβει μεγαλύτερο μέρος από τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου – CMS- (π.χ. WordPress, Joomla, Drupal), η επιλογή του οποίου μπορεί να γίνει με βάση τις προτιμήσεις του/της διδάσκοντα/ουσας αλλά και τις ανάγκες του φορέα/επιχείρησης της Πρακτικής Άσκησης.

Η ανάπτυξη ιστοτόπων που εξυπηρετούν ποικίλες ανάγκες (προσωπικές ιστοσελίδες, blogs, επαγγελματικοί ιστότοποι, ηλεκτρονικά καταστήματα κ.λπ.) με εργαλεία CMS είναι ικανότητα που θεωρείται αναγκαία για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων και επίσης μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Οι ιστότοποι αυτοί πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές: να είναι ασφαλείς, να κάνουν χρήση τεχνικών και εργαλείων βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης (S.E.O.), να συνδέονται με web analytics εργαλεία όπως το Google Analytics, αλλά και με πλατφόρμες όπως το Google Ads (πρώην Google AdWords) καθώς και να γίνεται χρήση μεθοδολογίας ανάπτυξης διαφημιστικής καμπάνιας αλλά και της μέτρησης της απόδοσής της.

Οι σημειώσεις του μαθήματος έχουν δημιουργηθεί όταν η τρέχουσα έκδοση του WordPress ήταν η 4.3, ως εκ τούτου, προτείνουμε η ανάπτυξη (αν επιλεγεί το συγκεκριμένο CMS) να γίνει σε WordPress 6.0 και ο/η διδάσκων/ουσα να φροντίσουν για την παροχή πρόσφατου υλικού για το CMS. Να δοθεί έμφαση στο Τμήμα των Σημειώσεων Μαθήματος: «Κεφάλαιο 11 – Ενδεικτικά βήματα υλοποίησης ιστοτόπου» (σελίδα 129). Το υλικό κατά τον εσωτερικό διδακτικό μετασχηματισμό προτείνεται να επικαιροποιηθεί με τη χρήση κυρίως της προτεινόμενης δικτυογραφίας. Τέλος, προτείνεται είτε στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είτε στο εργαστήριο του σχολείου να υλοποιηθεί ένας ολοκληρωμένος λειτουργικός ιστότοπος.

Υλικό

Γενικά

Να αξιοποιηθούν τα τμήματα που παραμένουν επίκαιρα από τις αρχικές Οδηγίες Διδασκαλίας του διδακτικού Εγχειριδίου: http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Tee/2016/BEpal/2016_ BEpal_Basica_ThPl_Odhgies_D.pdf

Δημιουργία ιστοσελίδων με HTML, CSS και JavaScript

 • Develop web applications with Visual Studio Code

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/develop-web-apps-with-vs-code/

 

W3C Developer Avenue https://www.w3.org/developers/

 • Online courses (Front-End Web Development) – HTML5, CSS and JavaScript https://w3cx.org/
 • Online courses (Front-End Web Development) – HTML5, CSS3 and JavaScript https://mathesis.cup.gr
 • Web Developer Site – Learn to Code

https://www.w3schools.com/

https://medium.com/young-coder/codepen-is-a-nearly-perfect-place-for-kids-to-learn-to-code- ed0a855d6fdd

 • Introduction to events

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events

 • Events: Your First Lesson in JavaScript

https://medium.com/young-coder/events-your-first-lesson-in-javascript-3899b46bd8a

 • Playing with JavaScript Events

https://medium.com/young-coder/playing-with-javascript-events-be12f922736f

 

https://www.linkedin.com/learning/html-essential-training-4?trk=learning- path&upsellOrderOrigin=lilblog_06-30-20_msft-announcement-reskilling-linkedin-learning_learning

 • CSS Essential Training

https://www.linkedin.com/learning/css-essential-training-3?trk=learning- path&upsellOrderOrigin=lilblog_06-30-20_msft-announcement-reskilling-linkedin-learning_learning

 • JavaScript Essential Training

https://www.linkedin.com/learning/javascript-essential-training?replacementOf=javascript- essential-training-2017

 • Programming Foundations: Web Security

https://www.linkedin.com/learning/programming-foundations-web-security-2?trk=learning- path&upsellOrderOrigin=lilblog_06-30-20_msft-announcement-reskilling-linkedin-learning_learning

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

https://freecourses.elearningekpa.gr/enotites/psd005-c1-u3/ReloadContentPreview.htm

https://www.w3schools.com/REACT/DEFAULT.ASP

 

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)

 

https://www.openbook.gr/dimiourgia-istoselidas-me-wordpress/

 

Optimizing Website effectiveness

 • Sharma and S. Verma, “Optimizing Website effectiveness using various SEO Techniques,” 2020 7th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN), 2020, pp. 918-922, doi: 10.1109/SPIN48934.2020.9070893.
 • Ο Παγκόσμιος Ιστός ως Τεχνολογική Υποδομή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου [ Στοιχεία ανάλυσης δεδομένων παγκόσμιου Ιστού (web analytics) σελ. 40-47] https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2289/2/02_chapter_01.pdf
 • Πτυχιακή Εργασία: Η χρήση των τεχνικών βελτιστοποίησης για μηχανές αναζητήσεις (S.E.O) στο μάρκετινγκ.

https://apothesis.lib.hmu.gr/handle/20.500.12688/9607

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού» των: Ο. Λεβαντή, Δ. Μακρυπόδη, και Β. Μιχαηλίδη.

Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοι τους εκτός των: 1.2, 3, 4.5, 6.

 

Ο/Η διδάσκοντας/ουσα πρέπει να κάνει κάποιες παρεμβάσεις κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές για τις αλλαγές που έχουν επέλθει, από το έτος έκδοσης του βιβλίου έως σήμερα, στο υλικό και το λογισμικό των Υπολογιστικών Συστημάτων.

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό να καλύψει γνωστικά τους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. πάνω στο εμπορικό κομμάτι της αγοράς υπολογιστών.

Οι ενότητες που χρειάζονται συχνά επικαιροποίηση είναι τα κεφάλαια 2, 4 και 5.

 

Υλικό

Γενικά

Να αξιοποιηθούν τα τμήματα που παραμένουν επίκαιρα από τις αρχικές Οδηγίες Διδασκαλίας του διδακτικού Εγχειριδίου: http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Tee/2016/BEpal/2016_ BEpal_T8_Pwl_prodiagrafwn_Odhgies_D.pdf

 

Κεφάλαιο -2 (Υλικό μέρος υπολογιστικών συστημάτων)

 • Μητρικές Πλακέτες (Motherboard)

https://eps.ieee.org/images/files/Emerging_Technology_TC_Smart_Manufacturing_of_Computer_Syste ms.pdf

 • Το chipset

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/chipsets/desktop-chipsets/products.html

 • Buses και δίαυλοι επέκτασης

https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express

 • Θύρες εισόδου/εξόδου

https://www.kensington.com/news/docking-connectivity-blog/the-evolution-of-usb-what-the-new-usb- if-specifications-mean-for-users/

 • Επεξεργαστές

https://ieeexplore.ieee.org/document/9623429 https://www.intel.com/content/www/us/en/history/history-intel-chips-timeline-poster.html https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html#@Processors

https://uem.edu.in/uem-jaipur-blog/timeline-and-generations-of-intel-processor/

 • Μνήμη

https://r2.community.samsung.com/t5/Tech-Talk/RAM-Basic-info-and-evolution/td-p/4128277

 • Κάρτες γραφικών

https://www.tomshardware.com/picturestory/715-history-of-nvidia-gpus-3.html

 • Σκληροί Δίσκοι

https://nvmexpress.org/wp-content/uploads/NVMe_Overview.pdf

 • Κατηγορίες φορητών υπολογιστών ανάλογα με τη χρήση

https://newsroom.intel.com/editorials/usb-type-c-history/#gs.7acj17

 

Κεφάλαιο -4 (Λογισμικό των υπολογιστικών συστημάτων)

https://bit.ly/3oMekhe

 • Κατηγορίες και είδη Λογισμικού Αυτοματισμού Γραφείου και Πολυμέσων

 

https://www.openoffice.org/

 

Κεφάλαιο -5 (Ενσύρματη και ασύρματη δικτύωση)

 • Τύποι δικτύων, μέσα μετάδοσης, καλώδια

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

 • Τοπολογίες δικτύων

https://spectrum.ieee.org/everything-you-need-to-know-about-5g https://futurenetworks.ieee.org/roadmap/perspectives-on-5g-applications-and-services

 

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις εξασφαλίζεται το να αποφευχθούν προβλήματα ισοτιμίας των πτυχίων, ενώ παράλληλα μπορούν οι διδάσκοντες/-ουσες να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των εν λόγω μαθημάτων.

 

Τα μαθήματα «Βασικά Θέματα Πληροφορικής», «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων» και «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού» είναι τα προτεινόμενα για την πρακτική άσκηση των έξι (6) ωρών, με την αναλογία των ωρών που απεικονίζεται με ΠΑ στον πίνακα με το προτεινόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Τα Ώρες των μαθημάτων που έχουν σημανθεί με ΠΑ υλοποιούνται σε επιχειρήσεις – φορείς – οργανισμούς – ιδρύματα που λειτουργούν έχοντας ενσωματώσει στις εργασίες/δραστηριότητές τους όλους ή κάποιους από τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής. Οι συνολικές ώρες είναι 162=27*6 (όπου 27 οι εβδομάδες μαθημάτων και 6 οι διδακτικές εργαστηριακές ώρες που υλοποιούνται με Πρακτική Άσκηση).

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

 Εφαρμογή της ημέρας Πρακτικής Άσκησης

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

Πιθανές Ενότητες Πρακτικής Άσκησης

ΩΡΕΣ/HΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

(κατά μέσο όρο

27 εβδομάδες διδασκαλία)

 

ΤΟΠΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

 

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

-Επεξεργασία βίντεο

-Περιβάλλοντα Εικονικής &

Επαυξημένης Πραγματικότητας

-Τρισδιάστατη εκτύπωση και σάρωση

-Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας

 

 

 

 

54 ώρες / 9 μέρες

Εργασιακοί χώροι που σχετίζονται

άμεσα/έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, Ιδρύματα που διαθέτουν

εξειδικευμένα

εργαστήρια, e-labs κ.α.

 

 

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

διαδικτυακών Εφαρμογών (είτε με συγγραφή κώδικα είτε με τη χρήση κάποιου CMS)

Συνίσταται η ανάπτυξη ή/και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου ιστοτόπου.

 

 

 

 

54 ώρες / 9 μέρες

Εργασιακοί χώροι που σχετίζονται

άμεσα/έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, Ιδρύματα που διαθέτουν

εξειδικευμένα

εργαστήρια, e-labs κ.α.

Τεχνικά Θέματα

Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και

Λογισμικού

 

 

 

Όλες

 

 

 

54 ώρες / 9 μέρες

Εργασιακοί χώροι που σχετίζονται άμεσα με το

γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής (π.χ.

Εταιρίες Πληροφορικής).

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε