Διευθυντές Διευθύνσεων Αρμοδιότητες

Διευθυντές Διευθύνσεων Αρμοδιότητες

Διευθυντές Διευθύνσεων Αρμοδιότητες καθήκοντα: Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων με την υπουργική απόφαση 170405/ΓΓ1 (Αρ. Φύλλου 6273 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 28 Δεκεμβρίου 2021)

Οι Διευθυντές Διευθύνσεων με την ανωτέρω υπουργική απόφαση έχουν επιφορτιστεί με τις αρμοδιότητες όπως αναφέρονται στα άρθρα αυτής.

Άρθρο 1

Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 2

Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 3

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικά με τις εξετάσεις

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τους πίνακες των Διευθυντών –

Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα

Άρθρο 5

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ (και για ξένα σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα)

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τα λοιπά θέματα

υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές/Προϊσταμένους –

Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και ξένων σχολείων με ελληνικό πρόγραμμα σπουδών

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης,

Επόπτες Ποιότητας

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τα εκκλησιαστικά σχολεία του ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την επιλογή και ανάληψη καθηκόντων των Συμβούλων Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι την έκδοση του παρόντος αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

Άρθρο 11

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας καταργούνται τα άρθρα 14 έως και 25 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης, που αναφέρονται στα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών και των Γραφείων Εκπαίδευσης με την επιφύλαξη του άρθρου 9.

Την 30η Μαΐου 2022 ανακοινώθηκε το υπ’ αριθμ. 61699/Ε2/26-05-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

 

Στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1YSKvFr_T6OoPCgtS-gjrwZpVE5f5v4Ie/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. 170405/ΓΓ1 (Αρ. Φύλλου 6273 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 28 Δεκεμβρίου 2021) υπουργική απόφαση με θέμα:

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε