Διευκρινίσεις Αξιολόγησης μαθήματος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Διευκρινίσεις Αξιολόγησης μαθήματος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων αναφέρει η υπ΄αριθμ. 8690/Δ2/28-01-2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, με θέμα:

Δίνονται διευκρινίσεις

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και αφορούν στην αξιολόγηση του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 2/13-01-2022) σας διευκρινίζουμε τα εξής:
Το διδακτικό αντικείμενο/μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εντάσσεται στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) των μαθημάτων του Γυμνασίου, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251).
Η βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών γίνεται με ακέραιους αριθμούς, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.465/1981 (Α΄ 129),

Άρθρο 2 του ΠΔ 465/1981 (Α΄129) Βαθμολογική κλίμακα αξιολογήσεως

Παρ. 2. Κατώτατο βαθμολογικό όριο προαγωγής ή απολύσεως για κάθε μάθημα και κατά την εξαγωγή του ετησίου αποτελέσματος είναι ο βαθμός δέκα ( 10 ).

η οποία απορρέει από την περιγραφική αξιολόγηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αρ. πρωτ. 114660/ΓΔ4/15-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4676).
Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

Διευκρινίσεις Αξιολόγησης μαθήματος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων αναφέρει η υπ΄αριθμ. 8690/Δ2/28-01-2022 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, που βρίσκεται ολόκληρη στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1BXj1O55VMmgUe4BC8i1Aqwmvn4iC09dv/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε