Διευκρινίσεις για μεταθέσεις Μουσικά Καλλιτεχνικά

Διευκρινίσεις για μεταθέσεις Μουσικά Καλλιτεχνικά σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 141394 /Ε2/15-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-23.

Σχετ: αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκύκλιος  «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023»

 

 

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται απευθείας σε Μουσικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης που μετατάσσονται σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Με την άποψη αυτή συνηγορούν και τα εξής:

– Κατά πάγια διοικητική τακτική και βάσει της υπ΄αρ. 128882/Δ2/19-11-03 διευκρινιστικής οδηγίας «η διάταξη του άρθρου 8 περ. Β, παρ. 1β του ΠΔ 100/97 όπου ορίζεται ότι για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, αναφέρεται στη μετάθεση καθηγητών μουσικής από μη Μουσικά σε Μουσικά Σχολεία. Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτό ότι για τη μετάθεση καθηγητών μουσικής από Μουσικά σε Μουσικά Σχολεία δεν απαιτείται πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης.

Άλλωστε, κατά το χρόνο έκδοσης του Π.Δ. 100/97 όπου ορίζεται ότι για τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία απαιτείται πενταετής υπηρεσία σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης, δεν γίνονταν διορισμοί κατευθείαν στα Μουσικά Σχολεία. Αν ακολουθηθεί αυτή η ρύθμιση, δηλαδή της πενταετούς υπηρεσίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης θα έχουμε το εξής αντιφατικό: Να μπορεί ένας καθηγητής να διοριστεί σε Μουσικό Σχολείο, αλλά να μην μπορεί να μετατεθεί.»

 

 

 

– Επιπλέον, επειδή η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 4237/2005, 456/1981, ΔΕΑ 246/2015, 3753/2013, Γνωμ ΝΣΚ 200/2017, 280/2016 (Ολομ), 163/2016,147/2001, απάντων των

ως άνω με περαιτέρω παραπομπές σε νομολογία) αναλύεται σε ταυτόχρονη απόλυση από μια θέση και διορισμό σε μια άλλη, και κατά συνέπεια λογίζεται ως οιονεί διορισμός, η απαλλαγή της πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία και για τους σύμφωνα με το αρ. 167 του ν. 4823/21 (136 Α΄) μετατασσόμενους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης.

 

Διευκρινίσεις για μεταθέσεις Μουσικά Καλλιτεχνικά σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 141394 /Ε2/15-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Διευκρίνιση αναφορικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022-23.

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/14wOSOYGvV8UJN8YGoyzK1qLGNNBzoDsn/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε