Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΣ εκλογών αιρετών

Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΣ εκλογών αιρετών δημοσιοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22/1323/17909, 17990/25 Νοεμβρίου 2022 και θέμα:

 

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου- Διευκρινιστική Εγκύκλιος

Σχετ:      Η αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22 /1318/οικ.10294/24-6-2022 (ΑΔΑ: ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ) εγκύκλιος

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Απόσυρση υποψηφιοτήτων πριν από τη διενέργεια των εκλογών αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.2022 (ΦΕΚ 684/Β/19-09-1988) «Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή από την εφορευτική επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων μέχρι 11 Σεπτεμβρίου. Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει τον οριστικό πίνακα στην αρμόδια υπηρεσία η οποία τον ανακοινώνει κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η υπαλληλική σχέση υποψηφίου συνδυασμού, επιτρέπεται η αντικατάστασή του μέχρι την οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων με δήλωση του εκπροσώπου του συνδυασμού».

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο νομοθέτης προσδιορίζει περιοριστικά ότι οι όποιες μεταβολές στους πίνακες υποψηφίων πρέπει να συντελεστούν σε χρόνο προγενέστερο της οριστικοποίησης των εν λόγω πινάκων. Μετά την οριστικοποίηση των ανωτέρω πινάκων η οποιαδήποτε μεταβολή δύναται να επέλθει μόνο στις περιπτώσεις απώλειας της ικανότητας του εκλέγεσθαι. Σε περιπτώσεις, όπου κατ’ ουσίαν έχει απολεσθεί η βούληση κι όχι η ικανότητα του εκλέγεσθαι, δεν προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των οριστικών πινάκων υποψηφίων.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται και διευκρινίζεται ότι η ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων αποτελεί μια διαδικασία προκειμένου οι εκλεγέντες να οριστούν μέλη – τακτικά και αναπληρωματικά – στα συλλογικά όργανα – υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια- προκειμένου να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των υπαλλήλων κατά τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, λόγος για τον οποίο στοιχειοθετείται και η υποχρεωτικότητα στις διαδικασίες των εκλογών (υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά την παρ. 4 του αρ. 2 της σχετικής Υ.Α., υποχρεωτική άσκηση καθηκόντων των μελών της εφορευτικής επιτροπής κατά την παρ. 6 του αρ. 8 της σχετικής Υ.Α.).

Επιπλέον, βάσει των διατάξεων του αρ. 63 του ν. 1943/1991 «Σε περίπτωση που δεν εκλέχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ή εκλέχθηκε μόνο ένας, για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία τριών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου». Και από τις ανωτέρω διατάξεις η νομοθεσία έχει προβλέψει το γεγονός της νόμιμης συγκρότησης των αρμόδιων συλλογικών οργάνων σε περίπτωση που δεν εκλέχθηκαν αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ή εκλέχθηκε μόνο ένας, οπότε και η υποβολή αίτησης απόσυρσης υποψηφιοτήτων, δεν δεσμεύει αφενός τη διοίκηση για την αποδοχή αυτών, καθώς η νόμιμη διαδικασία, όπως περιγράφεται στις σχετικές διατάξεις, προϋποθέτει την υποβολή υποψηφιοτήτων, την οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων και υποψηφιοτήτων, οπότε και η τελική συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και εν τέλει η εκπροσώπηση των υπαλλήλων προσδιορίζεται από το αποτέλεσμα της διενέργειας των εκλογών. Σε περίπτωση δε που η Διοίκηση αποδεχτεί τις αιτήσεις απόσυρσης των υποψηφιοτήτων, θα ενημερωθεί άμεσα και εγκαίρως το εκλογικό σώμα για κάθε περαιτέρω συνέπεια. Διεξοδικότερα, καταρχήν όσον αφορά την αυτοπρόσωπη ή την ηλεκτρονική διαδικασία η αρμόδια υπηρεσία διοικητικού θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την εφορευτική επιτροπή καθώς και τους εκλογείς για την απόσυρση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα ψηφοδέλτια του εν λόγω υποψηφίου να αποσυρθούν έγκαιρα και να μη διανεμηθούν κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Αναφορικά δε με την ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας σε περίπτωση που κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων προκύψουν ψηφοδέλτια στα οποία έχει σταυροδοτηθεί ο ανωτέρω υποψήφιος, τα ψηφοδέλτια αυτά δεν μπορεί παρά να θεωρηθούν άκυρα, θα πρέπει δε να γίνει σχετική μνεία στο βιβλίο πρακτικών.

 

Β. Πιστοποίηση εκλογέων για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική ψηφοφορία

Με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΒΣ46ΜΤΛ6-ΙΟΦ) απόφαση σχετικά με την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ρυθμίστηκε ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά / Πειθαρχικά Συμβούλια (σχετική και αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1301/οικ. 7022/20-4-2021 (ΑΔΑ 9ΥΟ146ΜΤΛ6-Μ2Ω) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

Στην παρ. 5 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης, ορίζεται ότι «…δύο ημέρες προ της διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ένα δεύτερο εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (URL), μέσω της οποίας ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.»

Εκ των ανωτέρω προκύπτει η διαδικασία για την ταυτοποίηση των εκλογέων, μέσω της αποστολής της ακριβούς διαδικτυακής διεύθυνσης (URL), σε κάθε εκλογέα, ως εκ τούτου διαφορετική διαδικασία, όπως παραδείγματος χάριν η χρήση κωδικών taxisnet για την ταυτοποίηση των εκλογέων, κατά το μέρος που δεν προβλέπεται και δεν ορίζεται από την ανωτέρω απόφαση, δεν προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εκλογείς κατά τη διενέργεια των εκλογών ή για τις ενέργειες της εφορευτικής επιτροπής.

 

Γ. Λευκά Ψηφοδέλτια

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ Β΄ 648), δεν προβλέπεται η διανομή στους εκλογείς λευκών ψηφοδελτίων.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ για την διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ορίζεται ότι «1. Οι διατάξεις της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο φορέας επιλέξει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα απόφαση.»

Ως εκ των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια αυτοπρόσωπης ή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, έχουν διανεμηθεί ή παρέχεται η δυνατότητα στους εκλογείς καταχώρισης λευκής ψήφου, εφόσον κατά την καταμέτρηση των ψήφων διαπιστωθούν λευκά ψηφοδέλτια, θα καταγραφούν και θα καταχωριστούν στο βιβλίο πρακτικών ξεχωριστά από τα άκυρα και τα έγκυρα ψηφοδέλτια και δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την προσμέτρηση για το εκλογικό μέτρο, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί το αποτέλεσμα των εκλογών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η αρμόδια για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εταιρία με την επωνυμίας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην παρέχεται η δυνατότητα του λευκού ψηφοδελτίου.

 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή:

Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό- Συλλογικά Όργανα.

 

Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΣ εκλογών αιρετών δημοσιοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.37. 22/1323/17909, 17990/25 Νοεμβρίου 2022 και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1MxMnwVgeRnwI6KsZd3HYHuaK_L7WTnHM/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε