Δικαστική απόφαση Νέος Πίνακας Συντονιστών Εκπαίδευσης ΠΕ04

Δικαστική απόφαση Νέος Πίνακας Συντονιστών Εκπαίδευσης ΠΕ04 σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/174/39273/Ε3/04-04-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου»

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 30, παράγραφοι 1, 2 και 4 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 2. Τα άρθρα 4 και 5, καθώς και τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 21 και τις παραγράφους 5, 6 και 8 του άρθρου 28 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
 3. Την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄184).
 4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. ».
 5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 6. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 7. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 Υ.Α. με θέμα «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης» (Β΄ 2316).
 8. Τα άρθρα 10 και 11 της αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών.
 9. Την υπό στοιχεία Α78/2021 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
 10. Την αριθμ. 21/16-1-2023 πράξη του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ1/Γ/242/37081/Β1/30-3-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙΘ.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης, ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

 

ΚΛΑΔΟΣ:ΠΕ04- ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 214792 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 35,67
2 166179 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.01 29,07

  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Δικαστική απόφαση Νέος Πίνακας Συντονιστών Εκπαίδευσης ΠΕ04 σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/174/39273/Ε3/04-04-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου»

το οποίο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1WceDwxRQcui-bcnXJkB12zOyyJYcpdSl/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε