Δικαστική απόφαση Νέος Πίνακας Συντονιστών Εκπαίδευσης ΠΕ02

Δικαστική απόφαση Νέος Πίνακας Συντονιστών Εκπαίδευσης ΠΕ02 σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/131/31206/Ε3/20-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

 

«Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 02 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 30 παρ. 1,2 και 4 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

β) των άρθρων 4 και 5, καθώς και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 και των παρ. 5, 6 και 8 του άρθρου 28 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).

γ) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄184).

δ) του π.δ. 81/2019      (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. ».

ε) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. της αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης» (Β΄ 2316).

3. των άρθρων 10 και 11 της αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» (Β΄ 2367).

4. Την υπ’ αριθμ. Α113/2022 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

5. Την αριθμ. 24/20-2-2023 πράξη του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ1/Γ/172/24569/Β1/3-3-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙΘ.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 02 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης, ως εξής:

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΕΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

  1. ΚΛΑΔΟΣ :                                              ΠΕ02    – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

 

1 167597 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 38,33
2 183590 ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 36,88
3 152189 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 35,03
4 169868 ΜΙΣΘΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 34,57

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Δικαστική απόφαση Νέος Πίνακας Συντονιστών Εκπαίδευσης ΠΕ02 που βρίσκεται στον  υπερσύνδεσμο:

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%9D%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%94?inline=true

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε