Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ Υπηρεσιακές μεταβολές

Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ Υπηρεσιακές μεταβολές όπως προσδιορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 4415/2016 που αντικατέστησε το άρθρο 21 του Ν. 3699/2008

3. Το άρθρο 21 του ν.3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21

Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ Υπηρεσιακές μεταβολές

1. Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ μπορεί να μετατίθενται εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16.

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 που υπηρετούν στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή (3) διδακτική υπηρεσία.

Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου διατηρούν το δικαίωμα μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις του αντίστοιχου κλάδου στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά τη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ.

Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι πέραν των προβλεπόμενων προσόντων διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7,

μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών.

Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται κατωτέρω και η αναπηρία δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, μπορεί να τοποθετούνται

με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ,

εφόσον συμπληρώσουν τριετή διδακτική προϋπηρεσία

 • σε ΣΜΕΑΕ,
 • ΤΕ,
 • προγράμματα πρώιμης παρέμβασης,
 • προγράμματα παράλληλης στήριξης και
 • παροχής διδασκαλίας στο σπίτι καιεφόσον οι κλάδοι τους προβλέπονται στα οικεία οργανογράμματα των ΚΕΔΔΥ.

3. Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις

διορίζονται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου που κατέχουν τα προσόντα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετά τη συμπλήρωση τριετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ.

4. Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε

 • ΣΜΕΑΕ,
 • ΚΕΔΔΥ,
 • Τμήματα Ένταξης,
 • προγράμματα παράλληλης στήριξης,
 • πρώιμης παρέμβασης και
 • παροχής διδασκαλίας στο σπίτι,

μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως:

α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16.

β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:

αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.

γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% .

δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε