Διορισμοί 116 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικών Σχολείων

Διορισμοί 116 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικών Σχολείων ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 106513/Ε1/02-09-2022 έγγραφό του και θέμα:

Διορισμός 146 εκπαιδευτικών, κλάδου TE16, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 1ΓT/2020 (Γ΄ 2679/4-11-2021) σε Μουσικά Σχολεία.

 

Οι διοριζόμενοι/ες καλούνται να παρουσιαστούν στους Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας 

από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Αναφέρει το έγγραφο:

Με την υπό στοιχεία 106513/Ε1/2-9-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως των παρ.4 και 5Α του άρθρου 62 αυτού, του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄133), την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ:61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση, την υπό στοιχεία 1ΓΤ/2020 (ΑΣΕΠ 3) Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020 (Γ΄ 2679/2021), κατηγορίας ΤΕ, την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/13897/9-7-2021 όμοια, την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./74/6379/27-6-2022 όμοια, τις υπό στοιχεία 88602/Ε1/21-7-2021 (Β΄3204) και 88085/Ε1/15-7-2022 (Β΄3741, ΑΔΑ:61ΤΡ46ΜΤΛΗ-3ΟΦ) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./147/οικ.15308/28-7-2021 (Β΄3431, ΑΔΑ:ΨΜΞΕ46ΜΤΛ6-ΑΙΩ), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./249/οικ.22405/1-12-2021 (Β΄ 5636, ΑΔΑ:Ψ27Ο46ΜΤΛ6-ΣΩ0) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/188/11136/20-7-2022 (Β΄ 3800, ΑΔΑ:ΩΝΖΔ46ΜΤΛ6-8ΗΔ) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, την υπό στοιχεία οικ.2/124832/ΔΠΓΚ/23-12-2021 (ΑΔΑ:6ΛΧΠΗ-ΛΚ0) βεβαίωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, την υπό στοιχεία 102510/Ε1/23-8-2022 (Β΄ 4484) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις υπό στοιχεία 169863/Ε1/27-12-2021 (Γ΄ 3258, ΑΔΑ:ΡΩΔ346ΜΤΛΗ-ΣΚΗ), 134880/E1/22-10-2021     (Γ΄     2677,     ΑΔΑ:     9ΕΣ646ΜΤΛΗ-35Ω),     134890/E1/22-10-2021     (Γ΄2677, ΑΔΑ:916Κ46ΜΤΛΗ-ΨΡΓ) αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί ανάκλησης διορισμού εκπαιδευτικών και κατόπιν της υπό στοιχεία 91715/E1/22-7-2022 (ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ:ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄13), διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 2679/2021) και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι

146 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΤΕ16 σε θέσεις μονίμων, ανά μουσική ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία της επικράτειας, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για τον κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο:

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

1  

ΠΑΒΛΟΒΙΤΣ

 

ΤΑΤΙΑΝΑ

 

ΜΙΟΝΤΡΑΓ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

4

 

1

 

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9285349651/

26.08.2022

58614/

26.08.2022

2  

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

5

 

2

 

Μουσικό Σχολείο Βόλου

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

6831113123/

25.08.2022

58451/

25.08.2022

3  

ΣΑΜΑΡΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

6

 

3

 

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2544192289/

25.08.2022

58362/

25.08.2022

4  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΝΑ

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

7

 

4

 

Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

 

ΞΑΝΘΗΣ

6010111210/

25.08.2022

58312/

25.08.2022

5  

ΔΕΛΙΟΥΣΗ

 

ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ ΗΣ  

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

8

 

5

 

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3120641211/

25.08.2022

58291/

25.08.2022

6  

ΓΑΛΑΚΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

12

 

6

 

Μουσικό Σχολείο Λευκάδας

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1231032811/

26.08.2022

58668/

26.08.2022

7  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

13

 

7

 

Μουσικό Σχολείο Ρόδου

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

9301028122/

25.08.2022

58535/

25.08.2022

8  

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

14

 

8

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3772931239/

25.08.2022

58338/

25.08.2022

9  

ΓΟΥΤΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

15

 

9

 

Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1048735791/

25.08.2022

58455/

25.08.2022

10  

ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ

 

ΕΛΛΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ

ΗΣ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

16

 

10

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5012212434/

25.08.2022

58339/

25.08.2022

11  

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

 

ΕΥΔΟΚΙΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

17

 

11

 

Μουσικό Σχολείο Θέρισου

 

ΧΑΝΙΩΝ

1171118845/

26.08.2022

58652/

26.08.2022

12  

ΠΑΣΧΑΛΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Βιολί

 

ΤΕ16.00

 

18

 

12

 

Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4161911225/

25.08.2022

58370/

25.08.2022

13  

ΚΟΥΜΑΤΗΣ

ΛΟΡΕΝΤΣ- ΜΙΧΑΗΛ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Βιόλα

 

ΤΕ16.00

 

3

 

3

 

Μουσικό Σχολείο Λαμίας

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2225488692/

25.08.2022

58499/

25.08.2022

14  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Βιόλα

 

ΤΕ16.00

 

9

 

4

 

Μουσικό Σχολείο Αρτας

 

ΑΡΤΑΣ

5901041273/

30.08.2022

59157/

30.08.2022

15  

ΛΕΩΝΤΖΑΚΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥ

ΗΛ

 

Βιολοντσέλο

 

ΤΕ16.00

 

2

 

7

 

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1254741381/

25.08.2022

58363/

25.08.2022

16  

ΛΟΤΣΚΟ

 

ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ

 

ΜΠΑΙΡΑΜ

 

Βιολοντσέλο

 

ΤΕ16.00

 

3

 

8

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1244911344/

29.08.2022

58973/

29.08.2022

17  

ΧΑΝΤΗ

 

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Βιολοντσέλο

 

ΤΕ16.00

 

6

 

9

 

Μουσικό Σχολείο Θέρισου

 

ΧΑΝΙΩΝ

8672127107/

26.08.2022

58653/

26.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

18  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Βιολοντσέλο

 

ΤΕ16.00

 

8

 

10

 

Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1069644110/

29.08.2022

58963/

29.08.2022

19  

ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΣ

 

Κοντραμπάσο

 

ΤΕ16.00

 

1

 

3

 

Μουσικό Σχολείο Αρτας

 

ΑΡΤΑΣ

6772891134/

30.08.2022

59162/

30.08.2022

20  

ΣΙΟΛΙΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

36

 

3

 

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

2411728735/

29.08.2022

58778/

29.08.2022

21  

ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κιθάρα κλασική  

ΤΕ16.00

 

41

 

4

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2846214114/

29.08.2022

58975/

29.08.2022

22  

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

43

 

5

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1046910499/

29.08.2022

58976/

29.08.2022

23  

ΜΠΑΛΤΑΣ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

44

 

6

 

Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών

 

ΠΕΛΛΑΣ

8648886552/

29.08.2022

58958/

29.08.2022

24  

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κιθάρα κλασική  

ΤΕ16.00

 

45

 

7

 

Μουσικό Σχολείο Αρτας

 

ΑΡΤΑΣ

1215312128/

30.08.2022

59168/

30.08.2022

25  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

46

 

8

 

Μουσικό Σχολείο Λαμίας

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

4385761101/

25.08.2022

58494/

25.08.2022

26  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

47

 

9

 

Μουσικό Σχολείο Βόλου

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1128886426/

25.08.2022

58452/

25.08.2022

27  

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

48

 

10

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4836118488/

25.08.2022

58340/

25.08.2022

28  

ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κιθάρα κλασική  

ΤΕ16.00

 

49

 

11

 

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1201003812/

25.08.2022

58411/

25.08.2022

29  

ΜΙΧΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

50

 

12

 

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1185442261/

26.08.2022

58616/

26.08.2022

30  

ΜΠΟΤΣΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

51

 

13

 

Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

4278910635/

25.08.2022

58371/

25.08.2022

31  

ΣΑΡΛΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

52

 

14

 

Μουσικό Σχολείο Πάτρας

 

ΑΧΑΪΑΣ

8097751080/

25.08.2022

58429/

25.08.2022

32  

ΠΑΝΔΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

53

 

15

Μουσικό Σχολείο

Αλεξανδρούπολης

 

ΣΑΜΟΥ

1332113104/

25.08.2022

58435/

25.08.2022

33  

ΒΕΡΓΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

54

 

16

 

Μουσικό Σχολείο Σάμου

 

ΣΑΜΟΥ

1131031059/

25.08.2022

58464/

25.08.2022

34  

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΘΩΜΑΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

55

 

17

 

Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9662773674/

25.08.2022

58377/

25.08.2022

35  

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Σ Κιθάρα κλασική  

ΤΕ16.00

 

56

 

18

 

Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού

 

ΗΛΕΙΑΣ

1340632996/

29.08.2022

58773/

29.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

 

36

 

 

ΜΕΤΑΞΑ

 

 

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ-

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

 

Κιθάρα κλασική

 

 

ΤΕ16.00

 

 

58

 

 

19

 

 

Μουσικό Σχολείο Σπάρτης

 

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

2849831411/

29.08.2022

 

58801/

29.08.2022

37  

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Κιθάρα κλασική  

ΤΕ16.00

 

60

 

20

 

Μουσικό Σχολείο Λευκάδας

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1956734481/

26.08.2022

58670/

26.08.2022

38  

ΜΑΖΗ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

64

 

21

 

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ

ΝΙΑΣ

4572646910/

25.08.2022

58417/

25.08.2022

39  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

67

 

22

 

Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

2588110561/

29.08.2022

58783/

29.08.2022

40  

ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ  

ΑΝΕΣΤΗΣ

Κιθάρα κλασική  

ΤΕ16.00

 

68

 

23

 

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1155223552/

25.08.2022

58292/

25.08.2022

41  

ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

69

 

24

 

Μουσικό Σχολείο Σερρών

 

ΣΕΡΡΩΝ

1026664741/

25.08.2022

58390/

25.08.2022

42  

ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

72

 

25

 

Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1724891041/

25.08.2022

58372/

25.08.2022

43  

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

73

 

26

 

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6642681253/

25.08.2022

58293/

25.08.2022

44  

ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΖΗΣΗΣ

Κιθάρα κλασική  

ΤΕ16.00

 

75

 

27

 

Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2111310531/

25.08.2022

58463/

25.08.2022

45  

ΠΑΡΛΑΜΠΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ –

ΜΑΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

76

 

28

 

Μουσικό Σχολείο Βέροιας

 

ΗΜΑΘΙΑΣ

1131266338/

30.08.2022

59080/

30.08.2022

46  

ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κιθάρα

κλασική

 

ΤΕ16.00

 

77

 

29

 

Μουσικό Σχολείο Σάμου

 

ΣΑΜΟΥ

3197112112/

25.08.2022

58467/

25.08.2022

47  

ΣΑΡΡΗ-ΝΤΜΗΤΡΙΕΒΑ

 

ΕΛΕΝΑ

 

ΑΝΑΤΟΛΙ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

6

 

2

 

Μουσικό Σχολείο Βέροιας

 

ΗΜΑΘΙΑΣ

3105913942/

30.08.2022

59084/

30.08.2022

48  

ΜΕΙΜΑΡΗ

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

26

 

3

 

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8569161646/

25.08.2022

58294/

25.08.2022

49  

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

51

 

4

 

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1039143587/

26.08.2022

58617/

26.08.2022

50  

ΜΠΕΜΠΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

52

 

5

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5036291261/

29.08.2022

58979/

29.08.2022

51  

ΧΑΛΙΚΙΑ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ  

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

53

 

6

 

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

8235251318/

25.08.2022

58364/

25.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

 

52

 

 

 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

Πιάνο

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

54

 

 

 

7

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

 

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ

 

 

8621622739/

25.08.2022

 

 

58420/

25.08.2022

53  

ΤΣΑΓΚΩΝΑ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

56

 

8

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5712644916/

29.08.2022

58981/

29.08.2022

54  

ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

57

 

9

 

Μουσικό Σχολείο Σπάρτης

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3275111752/

29.08.2022

58802/

29.08.2022

55  

ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

58

 

10

 

Μουσικό Σχολείο Αμφισσας

 

ΦΩΚΙΔΑΣ

1251311664/

25.08.2022

58505/

25.08.2022

56  

ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

59

 

11

 

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1823974225/

25.08.2022

58295/

25.08.2022

57  

ΓΟΡΓΙΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

61

 

12

 

Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

8710410010/

29.08.2022

58784/

29.08.2022

58  

ΧΑΒΕΛΑ

 

ΘΕΟΔΟΣΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

62

 

13

 

Μουσικό Σχολείο Αρτας

 

ΑΡΤΑΣ

2741122984/

30.08.2022

59171/

30.08.2022

59  

ΡΟΥΠΑΚΙΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

63

 

14

 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

1029411146/

25.08.2022

58462/

25.08.2022

60  

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

66

 

15

 

Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9015448535/

25.08.2022

58386/

25.08.2022

61  

ΤΖΙΓΙΑΝΝΗ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

67

 

16

 

Μουσικό Σχολείο Λαμίας

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

9135411208/

25.08.2022

58504/

25.08.2022

62  

ΤΣΟΜΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠ

ΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

68

 

17

 

Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

8693969998/

29.08.2022

58785/

29.08.2022

63  

ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΜΑΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

69

 

18

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4299767811/

29.08.2022

58982/

29.08.2022

64  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

70

 

19

 

Μουσικό Σχολείο Ρόδου

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1255995122/

25.08.2022

58536/

25.08.2022

65  

ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΘΕΟΔΟΣΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

71

 

20

 

Μουσικό Σχολείο Σερρών

 

ΣΕΡΡΩΝ

6861127857/

25.08.2022

58391/

25.08.2022

66  

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

73

 

21

 

Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

1432821039/

25.08.2022

58314/

25.08.2022

67  

ΧΟΝΔΡΗ

 

ΑΜΑΛΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

74

 

22

 

Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1256642574/

25.08.2022

58276/

25.08.2022

68  

ΚΑΝΙΟΥΡΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

75

 

23

 

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ 5811194538/

25.08.2022

58421/

25.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

69  

ΙΝΝΙΝΟΥ

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

76

 

24

 

Μουσικό Σχολείο Σάμου

 

ΣΑΜΟΥ

5671127775/

25.08.2022

58468/

25.08.2022

70  

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

 

ΦΑΝΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

78

 

25

 

Μουσικό Σχολείο Σερρών

 

ΣΕΡΡΩΝ

3712611691/

25.08.2022

58392/

25.08.2022

71  

ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

Σ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

79

 

26

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2630574973/

25.08.2022

58341/

25.08.2022

72  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ- ΜΑΡΙΑ  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

80

 

27

 

Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

1041082812/

29.08.2022

58786/

29.08.2022

73  

ΣΤΡΑΤΑΚΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥ

ΗΛ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

81

 

28

 

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1041065799/

25.08.2022

58296/

25.08.2022

74  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

82

 

29

 

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5419412711/

26.08.2022

58618/

26.08.2022

75  

ΜΑΚΡΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

83

 

30

 

Μουσικό Σχολείο Λαμίας

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

8674108106/

25.08.2022

58510/

25.08.2022

76  

ΚΟΚΟΖΙΔΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

84

 

31

 

Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

1567498211/

29.08.2022

58787/

29.08.2022

77  

ΡΟΔΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

89

 

32

Μουσικό Σχολείο

Αλεξανδρούπολης

 

ΣΑΜΟΥ

1026050814/

25.08.2022

58439/

25.08.2022

78  

ΜΠΟΥΡΔΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

90

 

33

 

Μουσικό Σχολείο Λαμίας

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1139523762/

25.08.2022

58515/

25.08.2022

79  

ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

93

 

34

 

Μουσικό Σχολείο Ρόδου

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

8282231911/

25.08.2022

58537/

25.08.2022

80  

ΚΡΑΝΤΟΥ

 

ΑΛΕΞΙΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

96

 

35

 

Μουσικό Σχολείο Δράμας

 

ΔΡΑΜΑΣ

5424864532/

25.08.2022

58456/

25.08.2022

81  

ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ

 

ΛΕΜΟΝΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

97

 

36

 

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

1262042106/

29.08.2022

58780/

29.08.2022

82  

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

98

 

37

 

Μουσικό Σχολείο Σάμου

 

ΣΑΜΟΥ

6010664318/

25.08.2022

58471/

25.08.2022

83  

ΜΑΚΡΙΑ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

99

 

38

 

Μουσικό Σχολείο Χίου

 

ΧΙΟΥ

9261121926/

25.08.2022

58479/

25.08.2022

84  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

101

 

39

 

Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

7843171057/

25.08.2022

58466/

25.08.2022

85  

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

 

ΘΩΜΑΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

102

 

40

 

Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

3424123745/

29.08.2022

58781/

29.08.2022

86  

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

103

 

41

 

Μουσικό Σχολείο Δράμας

 

ΔΡΑΜΑΣ

6445287165/

25.08.2022

58458/

25.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

87  

ΚΡΕΜΜΥΔΑ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

104

 

42

 

Μουσικό Σχολείο Σπάρτης

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6497329923/

29.08.2022

58803/

29.08.2022

88  

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

107

 

43

Μουσικό Σχολείο

Αλεξανδρούπολης

 

ΣΑΜΟΥ

9342824103/

25.08.2022

58444/

25.08.2022

89  

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

108

 

44

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

8124801129/

29.08.2022

58984/

29.08.2022

90  

ΜΗΤΚΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

109

 

45

 

Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9773112902/

25.08.2022

58530/

25.08.2022

91  

ΠΑΠΙΔΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

111

 

46

Μουσικό Σχολείο Δυτικής

Λέσβου

 

ΛΕΣΒΟΥ

1910781572/

25.08.2022

58526/

25.08.2022

92  

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

113

 

47

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1391049958/

25.08.2022

58342/

25.08.2022

93  

ΓΚΑΝΑ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ  

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

114

 

48

 

Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

7712293615/

25.08.2022

58470/

25.08.2022

94  

ΝΑΟΥΜ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

120

 

49

 

Μουσικό Σχολείο Θέρισου

 

ΧΑΝΙΩΝ

3210012294/

26.08.2022

58654/

26.08.2022

95  

ΔΑΜΑΛΑ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

124

 

50

 

Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

6158949382/

25.08.2022

58373/

25.08.2022

96  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

125

 

51

Μουσικό Σχολείο Δυτικής

Λέσβου

 

ΛΕΣΒΟΥ

5810626953/

25.08.2022

58527/

25.08.2022

97  

ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ

 

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ  

Πιάνο

 

ΤΕ16.00

 

126

 

52

 

Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1649749401/

25.08.2022

58349/

25.08.2022

98  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

3

 

3

 

Μουσικό Σχολείο Πάτρας

 

ΑΧΑΪΑΣ

1943116100/

25.08.2022

58430/

25.08.2022

99  

ΤΣΕΡΩΝΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

4

 

4

 

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1155210692/

26.08.2022

58619/

26.08.2022

100  

ΜΑΖΑΡΑΚΗ

 

ΝΙΚΟΜΑΧΗ

ΠΟΛΥΚΑΡΠ

ΟΣ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

6

 

5

 

Μουσικό Σχολείο Δράμας

 

ΔΡΑΜΑΣ

1101544676/

25.08.2022

58460/

25.08.2022

101  

ΠΑΧΝΙΣΤΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

7

 

6

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

6216105101/

29.08.2022

58985/

29.08.2022

102  

ΒΟΥΖΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

8

 

7

 

Μουσικό Σχολείο Θέρισου

 

ΧΑΝΙΩΝ

7760228183/

26.08.2022

58655/

26.08.2022

103  

ΚΑΖΕΛΗ

 

ΦΑΝΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

10

 

8

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1098634802/

25.08.2022

58343/

25.08.2022

104  

ΚΑΦΑΣΛΑ

 

ΟΛΓΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

11

 

9

 

Μουσικό Σχολείο Λευκάδας

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2580218461/

26.08.2022

58673/

26.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

105  

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

13

 

10

 

Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης

 

ΛΕΣΒΟΥ

1569941288/

25.08.2022

58529/

25.08.2022

106  

ΚΙΤΣΙΟΣ

 

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Φλάουτο

 

ΤΕ16.00

 

15

 

11

 

Μουσικό Σχολείο Ρόδου

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1234122544/

25.08.2022

58538/

25.08.2022

107  

ΒΟΛΛΑΡΗΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ

Σ

 

Κλαρινέτο

 

ΤΕ16.00

 

4

 

4

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3511524206/

29.08.2022

58986/

29.08.2022

108  

ΠΕΤΤΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ  

Κλαρινέτο

 

ΤΕ16.00

 

10

 

5

 

Μουσικό Σχολείο Πάτρας

 

ΑΧΑΪΑΣ

4114776530/

25.08.2022

58431/

25.08.2022

109  

ΚΑΡΑΝΤΖΙΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ

 

Κλαρινέτο

 

ΤΕ16.00

 

13

 

6

 

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ

ΝΙΑΣ

1241091542/

25.08.2022

58413/

25.08.2022

110  

ΑΣΩΝΙΤΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

Όμποε

 

ΤΕ16.00

 

3

 

1

 

Μουσικό Σχολείο Λαμίας

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1144625153/

25.08.2022

58517/

25.08.2022

 

111

 

 

 

ΣΜΑΡΑΙΔΟΥ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σαξόφωνο (Άλτο –

Βαρύτονο –

Τενόρο)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

12

 

 

 

3

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

 

 

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

1201131181/

25.08.2022

 

 

58365/

25.08.2022

 

112

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σαξόφωνο (Άλτο –

Βαρύτονο –

Τενόρο)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

13

 

 

 

4

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

7912512561/

25.08.2022

 

 

58465/

25.08.2022

 

113

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

 

 

ΝΕΟΚΛΗΣ

Σαξόφωνο (Άλτο –

Βαρύτονο –

Τενόρο)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

16

 

 

 

5

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Σερρών

 

 

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

 

9428117341/

25.08.2022

 

 

58393/

25.08.2022

 

114

 

 

 

ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

 

 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ

Σαξόφωνο (Άλτο –

Βαρύτονο –

Τενόρο)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

19

 

 

 

6

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

6624502347/

25.08.2022

 

 

58344/

25.08.2022

 

115

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

 

ΑΓΑΠΙΟΣ

Σαξόφωνο (Άλτο –

Βαρύτονο –

Τενόρο)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

22

 

 

 

7

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

 

 

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 

1101332912/

25.08.2022

 

 

58412/

25.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

 

 

116

 

 

 

 

ΔΑΡΑΒΕΛΗΣ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ

 

Σαξόφωνο (Άλτο –

Βαρύτονο –

Τενόρο)

 

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

 

23

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

3111880677/

25.08.2022

 

 

 

58297/

25.08.2022

 

117

 

 

 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Σαξόφωνο (Άλτο –

Βαρύτονο –

Τενόρο)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

27

 

 

 

9

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Θέρισου

 

 

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

 

1151448378/

26.08.2022

 

 

58656/

26.08.2022

118  

ΒΛΑΧΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

2

 

1

 

Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

7237976501/

26.08.2022

58598/

26.08.2022

119  

ΦΩΤΑΚΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

3

 

2

 

Μουσικό Σχολείο Αθηνών

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

1081236811/

25.08.2022

58320/

25.08.2022

120  

ΒΑΚΡΙΝΟΣ

 

ΙΑΣΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

4

 

3

 

Μουσικό Σχολείο Πάτρας

 

ΑΧΑΪΑΣ

8311318581/

25.08.2022

58432/

25.08.2022

121  

ΤΣΕΛΙΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

5

 

4

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

8670865711/

29.08.2022

58988/

29.08.2022

122  

ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΚΛΙΜΗΣ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

6

 

5

 

Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1575471126/

25.08.2022

58473/

25.08.2022

123  

ΜΟΛΥΒΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

7

 

6

 

Μουσικό Σχολείο Πειραιά

 

ΠΕΙΡΑΙΑ

3264112267/

25.08.2022

58521/

25.08.2022

124  

ΛΑΝΑΡΑΣ

 

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

9

 

7

 

Μουσικό Σχολείο Τριπόλεως

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

8691104123/

29.08.2022

58791/

29.08.2022

125  

ΕΜΕΞΕΖΙΔΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

11

 

8

 

Μουσικό Σχολείο Καβάλας

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

2397701194/

25.08.2022

58318/

25.08.2022

126  

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

13

 

9

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1810201228/

25.08.2022

58345/

25.08.2022

127  

ΚΟΥΡΤΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩ

ΝΔΑΣ

 

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

17

 

10

 

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

4216750113/

25.08.2022

58366/

25.08.2022

128  

ΜΠΙΤΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Τρομπέτα

 

ΤΕ16.00

 

19

 

11

 

Μουσικό Σχολείο Ρόδου

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

6847972323/

25.08.2022

58539/

25.08.2022

 

 

129

 

 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

9281613078/

25.08.2022

 

 

 

58279/

25.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

 

130

 

 

 

ΘΩΙΔΗΣ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝ ΗΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Αρτας

 

 

 

ΑΡΤΑΣ

 

 

6011191143/

30.08.2022

 

 

59174/

30.08.2022

 

131

 

 

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών

 

 

 

ΠΕΛΛΑΣ

 

 

1045920533/

29.08.2022

 

 

58959/

29.08.2022

 

132

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

ΥΠΑΠΑΝΤΗ

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

 

 

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

7555125871/

29.08.2022

 

 

58989/

29.08.2022

 

133

 

 

 

ΝΤΟΥΦΑΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

9710410310/

25.08.2022

 

 

58469/

25.08.2022

 

134

 

 

 

ΒΡΟΧΙΔΟΥ

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας

 

 

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

3029748529/

29.08.2022

 

 

58782/

29.08.2022

 

135

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ

 

 

 

ΦΩΤΙΟΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

 

 

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

3494523985/

25.08.2022

 

 

58367/

25.08.2022

 

136

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Λευκάδας

 

 

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

9370123631/

26.08.2022

 

 

58675/

26.08.2022

 

137

 

 

 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

 

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

1269645010/

25.08.2022

 

 

58346/

25.08.2022

 

 

Α/Α

 

 

Επώνυμο

 

 

Όνομα

 

 

Πατρώνυμο

 

 

Μουσική Ειδίκευση

 

Κλάδος Διορισμ ού

 

Σειρ ά Πίνα κα

 

Σειρά Διορι σμού

 

 

Μουσικό Σχολείο

 

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Αρ. βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού

 

Αρ. βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ

 

 

138

 

 

 

 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

 

13

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

 

 

 

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

 

5372965657/

25.08.2022

 

 

 

58326/

25.08.2022

 

139

 

 

 

ΒΑΓΙΑΤΑ

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

 

 

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

 

1547151238/

25.08.2022

 

 

58313/

25.08.2022

 

140

 

 

 

ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

18

 

 

 

15

 

 

Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

 

 

 

ΣΑΜΟΥ

 

 

1041101556/

25.08.2022

 

 

58445/

25.08.2022

 

141

 

 

 

ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά –

Σύγχρονα)

 

 

 

ΤΕ16.00

 

 

 

19

 

 

 

16

 

 

 

Μουσικό Σχολείο Χίου

 

 

 

ΧΙΟΥ

 

 

1036931391/

25.08.2022

 

 

58482/

25.08.2022

142  

ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

Ταμπουράς

 

ΤΕ16.00

 

1

 

1

 

Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης

 

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

6824979311/

25.08.2022

58523/

25.08.2022

143  

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Μαντολίνο

 

ΤΕ16.00

 

1

 

6

 

Μουσικό Σχολείο Πάτρας

 

ΑΧΑΪΑΣ

5148553079/

25.08.2022

58433/

25.08.2022

144  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

 

ΕΥΔΟΞΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ

Σ

Διεύθυνση

χορωδίας

 

ΤΕ16.00

 

6

 

2

 

Μουσικό Σχολείο Θέρισου

 

ΧΑΝΙΩΝ

1085654838/

26.08.2022

58657/

26.08.2022

145  

ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΑΔΑΜ

Διεύθυνση

χορωδίας

 

ΤΕ16.00

 

8

 

3

 

Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

1131011275/

26.08.2022

58599/

26.08.2022

146  

ΜΟΥΛΗ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

Διεύθυνση χορωδίας  

ΤΕ16.00

 

10

 

4

 

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ ΝΙΑΣ 5976797297/

25.08.2022

58425/

25.08.2022

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 5361/05-09-2022)

Διορισμοί 116 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικών Σχολείων ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 106513/Ε1/02-09-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1OjnF4bMP-wAoyY52HOE6tL30lAmzoILC/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε