Δ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ

Δ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης

«Από το Δ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιήθηκε ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136) μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Σειρά Αρ. Πρωτοκ. Αριθμός Μητρώου Υποψήφιος Ειδικότητα Περιφερειακή Διεύθυνση Κλάδος ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: (2)+(3) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 2αα) 1οΔιδακτορικό 2αβ) 2οΔιδακτορικό 2αγ) 1οΜεταπτυχιακό 2αδ) 2οΜεταπτυχιακό 2αε) Διδασκαλείο 2αστ) 2οΠτυχίο(4ετές) 2αζ) 2οΠτυχίο(<4ετές) 2αη) ΠτυχίοΕΣΔΔΑ 2αθ) 3οΠτυχίο 2β) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2βα) ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ 2ββ) ΑΕΙ(9μήνες ή 300ώρες) 2βγ) ΠΕΚΕΣ/ΠΕΚ/ΙΕΠ/ΠΙ/ΟΕΠΕΚ 2βδ) ΕΚΔΔΑ/ΔΟΕ/ΟΛΜΕ 2βε) Μείζον Πρόγρ.Επιμόρφωσης 2βστ) Θεματ. Ενοτ. ΕΑΠ 2βζ) ΤΠΕ Β-Επιπέδου 2βη) ΤΠΕ Β1-Επιπέδου 2γ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 2γα) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γβ) 1η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γγ) 1η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2γδ) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ2) 2γε) 2η ΞένηΓλώσσα (Γ1) 2γστ) 2η ΞένηΓλώσσα (Β2) 2δ) ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2δα) ΒΙΒΛΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ 2δα.i) Βιβλία Διεθνή 2δα.ii) Βιβλία Ελληνικά 2δα.iii) Κεφάλαια Διεθνή 2δα.iv) Κεφάλαια Ελληνικά 2δα.v) Πρακτικά Διεθνή Συνεδ. 2δα.vi) Πρακτικά Ελληνικά Συνεδ. 2δα.vii) Σχολ.Εγχ. 2δα.viii) Ομάδα Σύνταξης ΑΠΣ 2δα.ix) Εκπ. Λογισμικό 2δα.x) Επιμ. Υλικό 2δβ) ΑΡΘΡΑ 2δβ.i) Άρθρα Διεθνή 2δβ.ii) Άρθρα Ελληνικά 2ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ανώτατο Όριο: 3α+3β+3γ 3α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3αα) Διδακτική Εμπ. σε Σχολ.Μονάδες 3αβ) Διδακτική Εμπ. σε ΠΣ/ΠΕΙ.Σ(θετική Aξ.) 3β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3γα) ΙΕΠ,ΠΙ,ΑΕΙ 3γβ) Ε.Ε. και Διεθνείς Οργαν. 3δ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3εα) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-1 3εβ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-2 3εγ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-3 3εδ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-4 3εε) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-5 3εστ) Διοικητική Εμπειρία Ομάδα-6
4307 576336 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,625 16,625 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3,4 0 0 1 0,9 1 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 1,225 1,225 0 0 0,5 0 0,5 0,125 0 0 0 0,1 0 0 0 0 20 14 9 18,25 0 5 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3112 574511 ΑΡΜΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 35,85 14,75 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0,5 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 21,1 13,1 9 12,25 0 2,1 2 0 2 0 8 0 0 6 0 0 2
3724 176667 ΜΗΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,125 10,625 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,625 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 0 0 0 2 20,5 14 9 12,25 5 1,2 4 2 3 3,5 3 0 0 0 0 3 0
2505 223196 ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,7625 23,325 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2,2 0 0 1 0,2 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,125 1,125 0 0 0 0 0,75 0,375 0 0 0 0 2 2 0,25 2 9,4375 9,25 7,25 7,25 0 0 2 2 0 0 0,1875 0 0 0 0 0 0,1875
3721 217980 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,875 11 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,875 12 9 9,5 0 0 3 0 3 0 5,875 0 0 3,75 0 2,125 0
2836 180106 ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 27,625 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 19,125 13 9 19,5 0 0 4 1 3 0 6,125 0 0 6 0 0,125 0
3331 221654 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 24,25 8,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 12 9 22,5 0 0 3 0 3 0 3,75 0 0 0 3,75 0 0
2370 172496 ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 53,625 27 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0,5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 0 3 2,5 0,75 1 0 0 2 3 3 2 26,625 14 6,25 6,25 0 5 4 2 3 4 8,625 0 2,625 6 0 0 0
3620 188065 ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 45,125 27 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0,75 0 1,5 0,875 0,75 1 0 0,2 2 2 0 2 18,125 14 9 11,25 4,375 5 4 2 3 0 4,125 0 0 0,75 0,375 3 0
2472 167125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40 17 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 9 16 0 5 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 0,875 0,1875
2156 179444 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 45,625 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,75 1 2 0 0 0 0,2 2 0 2 2 21,625 14 9 13,25 0 3,6 4 2 3 0 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3126 149677 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 44,8375 17,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 1 0,9 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 3 0 0,75 1 0,875 0 0 0 0 0 0 0 0 26,9375 14 9 9 0 2,8 4 2 2 4 8,9375 0 0 6 0 2,75 0,1875
3368 169715 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,85 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0,7 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25 0 0 0 0 0 18,85 13,6 9 13,75 0,625 0,6 4 1 3 1,5 3,75 0 0 3 0,375 0,25 0,125
3343 175808 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,825 17,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3,5 0,5 0,5 0 0,625 0 0 0 0 2 1 1,5 1 15,325 11,2 9 9,75 0 0,2 2 0 2 4 0,125 0 0 0 0 0,125 0
3323 217467 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31 16,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 1,5 0 1 14,5 14 9 8,5 4,25 2,3 4 2 3 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0
2287 193236 ΣΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,075 11,375 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,375 0,375 0 0 0 0,125 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 12,2 9 12,25 0 0,2 3 0 3 0 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25
2820 166179 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,8125 18,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 2,5 0 0,25 0 1,875 0 1 0,625 0,5 2 1 1,25 2 19,3125 14 9 9,5 2,625 5 4 2 3 1,5 3,8125 0 0 0 0 2,25 1,5625
2686 214792 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35 21,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,8 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 2 2 1 2 13,7 12,95 8,75 8,75 0 0,2 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
4348 160128 ΚΑΠΙΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 13,5 9 11,5 0 0,5 4 2 3 0 9 0 6 6 2,625 3 0
3183 168083 ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 26,325 15,95 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 1 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,25 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 1 0 2 2 0 0 10,375 10 9 19,25 0 0 1 0 1 0 0,375 0 0 0 0 0 0,375
3519 210554 ΜΑΡΚΑΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 29,875 12,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0,5 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0,5 17,625 14 9 20,75 0 1,1 4 2 3 0 3,625 0 0 0 3,375 0,25 0
3847 572382 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 27,125 5,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,625 13 9 19,25 0 0 4 2 3 0 8,625 0 0 6 1,5 1,125 0
2256 570090 ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 25,75 11,75 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 1 0 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3,25 2,75 0 0 0 0 0 1 0,75 1 0 0 0,5 0 0,5 0 14 14 9 24,5 0 4,9 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4337 198451 ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ ΒΙΛΜΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 23,125 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,625 9 9 16,25 0 0 0 0 0 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
2584 176326 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 31,7 13,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18,6 12,6 9 20,75 0 0,6 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3283 213525 ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 20,25 9 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,25 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 2,25 0 0 2,25 0 0 0
4064 227553 ΒΟΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 18,325 11,35 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,4 0,7 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0 0 0 0,125 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 2 6,975 6,35 1,75 1,75 0 1,6 3 0 3 0 0,625 0 0 0 0 0 0,625
2613 183098 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 37,375 14,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1,625 2 1 0,75 1 0,125 0,25 2 0 2 0 22,875 14 9 12,75 0 3,5 4 2 3 4 4,875 0 0 3 1,375 0,5 0
4312 159009 ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 28,6 9,6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2 0,1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 9 26 0 0 4 1 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3128 195496 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 51 26,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 1,75 0 0 0 0 2 2 0 2 24,5 14 7 7 0 3,4 4 2 3 1,5 9 0 0 6 0 3 0,25
3793 189818 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 37,4 23,4 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 0,9 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0,125 0,25 1,75 0 1 2,875 0,05 2 1,5 0,5 1,5 14 14 9 12,5 6,25 4,6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3593 159939 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,75 13 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,75 13,5 9 17,5 0 1,5 3 0 3 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
2107 186003 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,225 17,35 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,1 0 0 0,3 0,8 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 14,875 9 9 11,5 0 0 0 0 0 0 5,875 0 0 5,625 0 0 0,25
4216 212895 ΠΛΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 28,5 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,5 0 3 0,5 0 0 0 0 2 2,5 0 2 9,5 9,5 7,5 7,5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4252 193370 ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 21,175 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12,175 11,3 9 10,5 0 0,3 2 0 2 0 0,875 0 0 0 0 0,875 0
4277 177441 ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ82 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 18 8,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 9 9 9,25 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
2126 196424 ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 35,125 16,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,75 0,75 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 18,375 14 8,25 8,25 0 1,8 4 2 3 0 4,375 0 0 3 0 1,375 0
2992 580507 ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 34,45 16,9 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,9 1 0 1 0,9 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0,5 0 0,5 0 17,55 13,05 7,75 7,75 0 1,3 4 2 3 4 0,5 0 0 0 0 0,5 0
2171 590703 ΜΑΚΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 23,625 12 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 1,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,625 9 9 22 0 0 0 0 0 0 2,625 0 0 2,25 0 0 0,375
3401 219619 ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 40,25 26 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0,5 0 0 1,25 0,875 0 1 0 0,05 1 0 1 2 14,25 13,75 4,75 4,75 0 5 4 2 3 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
3197 167378 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 20 8 6 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 20,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2581 188096 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 46,75 24,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 3 1 0,25 0,25 1 0,25 0 1 0,25 0,15 2 2 0,5 2 22,25 14 9 10 0 5 4 2 3 0 8,25 0 0 6 0 2,25 0
3832 169108 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 45 27,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 1,5 0,875 0,75 1 0,25 0,05 2 2 0,25 2 17,5 12 3 3 0 5 4 2 3 4 1,5 0 0 0 0 1,5 0
3849 187803 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44,1875 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,25 0 2,5 0,75 0 0 0 0 2 2 0 2 20,1875 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
2614 168903 ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 37,775 15,15 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 1 1 0,9 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,75 3 0 1,5 0 0,25 0 2,25 0,75 1 0,125 0,1 0,75 0,5 0,25 0,5 22,625 14 9 10,5 0 5 4 2 3 4 4,625 0 0 2,25 2 0,375 0
3788 190826 ΚΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 35,5 22,5 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 0 0 0,5 0 0,5 2,5 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0,5 13 13 9 12,5 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2944 228339 ΡΙΓΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 30,75 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 1 0 0,5 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,5 1,5 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0,25 0 11,75 11,75 8,75 8,75 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4138 183104 ΞΑΝΘΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 30,4875 16,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,3 1 1 1 0,3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0,25 0 0 0 0 1 1 0 2 14,1875 13 9 11 0 0 4 2 3 0 1,1875 0 0 0 0 0 1,1875
2081 168976 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 17,625 5,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,375 9 9 19,5 0 0 0 0 0 0 3,375 0 0 1,125 1,375 0,125 0,75
4288 162237 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 43,9 22,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1 0,9 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4,5 3 0 0 0 0,625 1,25 3 0 0 0 0 1,5 0 1,5 2 21 14 7,75 7,75 0 4,1 4 2 3 4 3 0 0 0 0 3 0
4611 189537 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,8 23 13 6 5 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 1 0,5 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0,25 0 2,5 0 1 0 0 0 0 0 2 16,8 12,55 6,75 6,75 0 1,8 4 2 3 4 0,25 0 0 0 0 0 0,25
3448 189592 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,125 25 13 6 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0,5 0 2 2 0 0 0 0,1 2 1 2 0 14,125 14 9 12,5 0 2,3 4 1 3 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
2900 195153 ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,625 21,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 2 1,5 0 0 0 0,1 2 0 2 0 17,125 14 9 9 0 1,3 4 2 3 1 2,125 0 0 0,75 0 1,375 0
2310 183268 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 37,5 22,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,75 3 0 1,5 0 0,75 1,75 1,375 0 0 0 0 1,75 0 1,75 2 14,75 14 9 10 0 2,5 4 2 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
4164 206523 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 36,75 23,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0,125 1 2,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2 13,25 10 7 7 0 0 3 0 3 0 3,25 0 0 0 2,25 1 0
3521 165775 ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,5 18,5 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 9 9 17,25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
2594 182439 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,55 12,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,5 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0 0 2 2 0 0 17,05 12,3 9 17,5 0 0,3 3 0 3 0 4,75 0 0 0 4 0,75 0
4091 179587 ΠΑΙΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,5 16,25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 0 0 0,5 4 3 0 0 2 0 0 0,75 0,75 0 0,5 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 12 9 15,5 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0
3470 197321 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,3 18 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0,5 2 0,25 0 0 0 0 2 2 0 0 8,3 5,3 5 5 0 0,3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
4039 197267 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,575 12,225 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2 0,6 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,125 0,875 0 0,5 0 0 0,25 0,125 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 13,35 13,1 9 11,25 0 0,1 4 2 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
2789 169840 ΜΑΝΑΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 23,35 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,5 1,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,35 12,1 9 19,25 0 0,1 3 0 3 0 2,25 0 0 0 2,25 0 0
3904 209683 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 21,85 14,1 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,75 7 4 4 0 0 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0 0,75
3689 164297 ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20,9 8,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 23,25 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2404 190543 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 45,575 25,375 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,375 1,875 0 0 0 0 1,5 0,375 0 0 0 0 1,5 1 0,5 2 20,2 11,2 7 7 0 0,2 4 2 3 0 9 0 2,625 6 0 0 0,875
2825 171599 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 39,3125 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0,125 3 1,625 0 0 2,125 0,1 2 2 2,25 0 17,3125 14 9 13,25 4,25 5 4 2 3 0 3,3125 0 0 0 0 3 0,3125
2313 194210 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,625 18 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1 0 0 1,5 0,75 0 0 0 0,05 1,5 0,5 1 1 20,625 14 9 15,5 0 2,5 3 0 3 0 6,625 0 0 6 0 0,625 0
2165 577061 ΔΟΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,975 18,675 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 1 0,3 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,875 0,625 0 0 0 0 0 0,625 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 17,3 11,3 9 13 0 0,3 2 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0
3657 589966 ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 33 14 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 13 9 12,75 0 0 4 2 3 0 6 0 0 6 0 0 0
3497 620011 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,85 11,1 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,75 10,75 7,75 7,75 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2227 171614 ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 21,75 9,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 9 9 15,75 0 0 0 0 0 1 2,25 0 0 0 0 2,25 0
2105 199183 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 21,65 20,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0,5 0 0 3,875 0 0 0 0 2 3 2,25 2 0,95 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,75 0 0 0,75 0 0 0
3957 190536 ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 19,5 16 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,75 0 0,5 0 0,25 0 0 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 0 3,5 3,5 2,5 2,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3785 227792 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 14,3 7,55 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1 1 0 0 6,75 5,25 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
3835 162702 ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 51,0125 27,7 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,7 0 1 1 0,7 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 2,5 1,375 0 1 0 0,3 2 2 0,75 2 23,3125 14 9 13 0 1,5 4 2 3 1,5 7,8125 0 0 6 0 0,5 1,3125
4029 180634 ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 47,25 24 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0,9 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0 1,5 0 3,25 2,125 0 1 0,25 0 2 4 2 0 23,25 14 6,75 6,75 0 5 4 2 3 4 5,25 0 0 3 0 2,25 0
4261 184035 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 46,3 23,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 0 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 2 0 0,25 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0,25 2 22,8 13,8 9 10,5 0 0,8 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0
2066 156811 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 43,9 19,4 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 2,4 0 0 0 0,9 0 0,5 1 0 4 3 0 0 2 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,5 14 9 11,25 0 5 0 0 0 4 6,5 0 0 4,5 0 2 0
2583 190211 ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 36,2 23,425 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 1 0,5 4 3 0 0 2 0 0 2,425 2,425 0 0 0 0 0,25 1,125 0 1 0 0,05 0 0 0 0 12,775 11,65 7,25 7,25 0 0,4 4 1 3 0 1,125 0 0 1,125 0 0 0
3745 186717 ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 33,275 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0,25 0 2 2 0 2 17,275 10,4 5 5 0 1,4 4 2 3 1,5 5,375 0 0 3 0 2,375 0
2392 190061 ΖΑΠΟΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,4 12,7 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 17,7 12,2 9 10,5 0 0,2 3 0 3 0 5,5 0 0 0,75 4 0 0,75
2139 173866 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 28,9 12,9 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,9 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 16 10 9 19,75 0 0 1 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
2205 210032 ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 27,85 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 1,75 1,5 0,25 2 5,85 2,85 0,75 0,75 0 0,1 2 1 1 0 3 0 0 0 0 3 0
2768 213850 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 35,25 19 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0,5 0 1 0,5 0 1 0 0,1 0,5 0,5 0 2 16,25 14 8,25 5,5 2,75 5 4 2 3 0 2,25 0 0 0 0 2 0,25
2554 184460 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,625 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 0 1,5 0 13,625 12,5 9 9,75 0 1,5 2 0 2 0 1,125 0 0 0 0 0 1,125
4019 198561 ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 24 12 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 11,25 1,375 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2633 165247 ΜΥΡΙΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,5 9,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 9 23 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4433 176681 ΞΕΝΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 22,4375 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,4375 11 9 17,25 0 0 2 0 2 0 6,4375 0 0 6 0 0 0,4375
2552 182617 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 34,825 18,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 3 0 0 0 1,5 0 1 0 0 1,5 0 1,5 0 16,325 10,2 5 5 0 1,2 4 1 3 4 2,125 0 0 0 0 2,125 0
2223 188268 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40,5 18,625 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,9 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2,625 0,625 0 0 0,25 0 0,25 0,125 0 0 0 0 2 2 0 0 21,875 14 9 11,5 0 5 4 2 3 0 7,875 0 0 5,625 0,375 1,25 0,625
3806 167172 ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 40,2 19,2 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3,2 1 0 0,2 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 13,5 9 10,5 0 0,5 4 2 3 0 7,5 0 0 6 0 0 1,5
2410 178343 ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 38,15 18 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0,5 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 3 0 0,25 0,125 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 20,15 12,4 9 13 0 1,4 2 1 1 0 7,75 0 0 6 0 1,75 0
3561 178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36 18 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 1 0 1 0 18 14 5,25 5,25 0 5 4 1 3 1,5 2,5 0 0 0 0 0,5 2
4426 185169 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 34,2375 14,2 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2,7 0 1 0,2 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 20,0375 11,6 9 9 0 0,6 2 0 2 0 8,4375 0 0 6 0 0,75 1,6875
2420 188175 ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,4 12,15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1,9 1 0 0 0,9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25 13 9 9,5 0 0 4 1 3 0 1,25 0 0 0 0 0 1,25
4408 178036 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 23,6875 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 15,1875 14 9 18,5 0 5 3 0 3 0 1,1875 0 0 0 1 0 0,1875
2447 215515 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 21,9 7,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4 13,9 6,5 6,5 0 3,4 4 1 3 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5
3075 179508 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 42,1875 25 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 3,5 3 2,625 3,25 1,875 0 0 0 0,1 2 4 3,5 2 17,1875 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 0 3,1875 0 0 0 0 3 0,1875
2599 183349 ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,95 24 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0,2 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 5 3 0 1 0 0 2,5 1,25 0 0 0 0 2 2 1,5 1,5 15,95 13,7 7 7 0 3,7 3 0 3 1,5 0,75 0 0 0 0 0,5 0,25
2682 189476 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,5 24,9 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,9 0 2 0,4 0 0 1 0 0,5 4 3 0 0 0 1 0 4 3 0 2 0 0 0,75 0,625 0 0 0 0,1 1 1 0 0 13,6 12,35 8,75 8,75 0 0,6 3 0 3 0 1,25 0 0 0 1,25 0 0
3993 146018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 35,875 14,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 0 0,5 1 0 3 0 2 0 0 1 0 3,25 1,5 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 21,125 14 9 15,5 0 4,2 3 0 3 1,5 5,625 0 0 2,625 0 3 0
3563 196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 32,625 15 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0,5 0 0 1 0,75 0 1 0 1 0 17,625 13 9 10,5 1 0 4 2 3 0 4,625 0 0 0,75 3 0,875 0
3244 169864 ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,05 14,35 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3,35 2,1 0 0 0 0 0 0,25 0,75 1 0 0,1 1,25 0 1,25 0 14,7 13,2 9 16,25 0 1,2 3 0 3 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
3351 222178 ΚΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 27,45 15,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 4 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,95 11,2 8 8 0 0,2 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0,75 0
4417 175511 ΜΑΡΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 26,9375 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9375 11 9 17,5 0 0 2 1 1 0 6,9375 0 0 6 0 0,25 0,6875
2079 182523 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 21,625 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 1 1 0 0 0 1 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 1,25 1,25 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,375 9 9 14,25 0 0 0 0 0 0 1,375 0 0 0 0,875 0,5 0
2642 904917 ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 41,875 18,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 4,5 3 0 1 0 0 0 2,125 0 1 0 0,85 1,5 0 1,5 0 23,375 14 9 10 0 5 4 2 3 4 5,375 0 0 0 2,375 3 0
2821 184821 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 35,25 18,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,25 3 0 0 0 0,125 3,25 0,375 0 0 0 0 0,25 0 0,25 1 17 13 9 15 0 0 4 1 3 0 4 0 0 0 4 0 0
3566 228105 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 31,85 11,35 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,35 0,35 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,1 0 0 0 0 20,5 14 9 9,5 0 4 4 2 3 0 6,5 0 0 6 0 0,5 0
3471 208078 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,75 9 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 17,75 9,75 8,75 8,75 0 0 1 0 1 0 8 0 0 6 0 1,25 0,75
2144 574919 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 24,5 9,5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 23,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3637 221588 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 14,925 6,8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0,3 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,125 7 6 6 0 0 1 0 1 1 0,125 0 0 0 0 0,125 0
2455 587550 ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 13,625 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,625 5,25 3,25 3,25 0 0 2 0 2 0 3,375 0 0 1,125 2,25 0 0
3643 178516 ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 42,5 22,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 0,5 0 0 0 2,5 1,5 1 0 0 2 2 0,25 1,5 20 13,25 4,25 4,25 0 5 4 2 2 3 3,75 0 0 0,75 0 3 0
3297 156894 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 42,275 20,9 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 3,4 0 0 0,4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0,5 1,75 0 0 0 0 0 0 0 1,5 21,375 14 7,5 7,5 0 2,5 4 1 3 4 3,375 0 0 0 0,375 3 0
3052 184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 35,075 17,75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0,5 1 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 2,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 2 2 0 2 17,325 13,7 9 10,75 2 0,7 4 2 3 0 3,625 0 0 0 2,25 1,375 0
3130 206000 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 30,275 16,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,25 2,25 0 0,5 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 14,025 10,9 7,5 7,5 0 0,4 3 0 3 0 3,125 0 0 0,75 1,5 0,875 0
3994 195687 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,6 13,5 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 11,1 11,1 9 11,75 0 0,1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3290 198237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 21,3 7,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,05 0 0 0 0 14 5,75 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 8,25 0 0 5,25 0 3 0
2887 574667 ΣΑΡΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 36,175 19,3 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,8 2,3 0 0 0 0 1,25 0 0 1 0 0,05 1,5 0 1,5 2 16,875 14 9 16,25 0 1,4 4 2 3 1,5 1,375 0 0 0 0 1,375 0
2572 198438 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 31,775 11,775 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 1 0,9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,875 1,375 0 0 0 0 1,25 0,125 0 0 0 0 1,5 1,5 0 2 20 14 9 10 0 2,1 4 2 3 3 3 0 0 3 0 0 0
2322 576357 ΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 26,825 13,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1,625 0,625 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0,5 0 1 1 0 0 13,2 13,2 9 21,75 0 0,2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2437 609888 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 20 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 9 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3987 168309 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 34,7 17 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0,25 1 0,5 1,5 0 0 0 1 0 1 0 17,7 13,2 9 9,75 3,875 2,2 2 0 2 3 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25
3688 203124 ΠΛΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05) 26,125 17,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,25 1,5 0 0 0 0 0,25 1,25 0 0 0 0 1,75 1 0,75 0 8,375 6 2 2 0 0 4 1 3 0 2,375 0 0 0 0 1,375 1
3533 200935 ΣΤΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ88.02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88) 33,925 22 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0,8 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 1,5 0 0 0 1,5 0,75 0 0 0,05 2 1 1,75 0 11,925 9,3 7 7 0 0,3 2 1 1 0 2,625 0 0 2,625 0 0 0
2990 191608 ΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 38,4375 18,25 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 20,1875 14 9 10 0 5 2 0 2 0 6,1875 0 0 6 0 0 0,1875
2598 187294 ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 35,25 13,25 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13 9 15,25 0 0 4 1 3 0 9 0 0 6 4 0 0
3287 191604 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83) 23,5 14,75 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0,25 0 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3496 175206 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 46,125 20 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 1 0 0,125 0 0,75 0,75 1 0 0,2 0,5 0 0,5 0 26,125 14 7 7 0 4,1 4 2 3 4 8,125 0 0 6 0 2,125 0
3386 159970 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 42 19 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0,9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 3,375 0 1 0,25 2,5 2 0 2,5 0 23 14 9 20,5 0 5 3 0 3 0 9 0 5,25 6 0 0 0
3534 401189 ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 32,225 11 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,225 12,1 9 10 0 0,1 3 0 3 1,5 7,625 0 0 6 0 1,625 0
3586 212756 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29,5 13,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 2,125 1,125 0 0 0 0 0,25 0,875 0 0 0 0 1 0 1 0 16,375 14 9 11 0 5 0 0 0 0 2,375 0 0 1,125 1,25 0 0
3944 168068 ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 29 13,25 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 15,75 9 9 16,5 0 0 0 0 0 0 6,75 0 0 6 0 0 0,75
3203 182664 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 27 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 9 15,5 0 0 3 0 3 0 4 0 0 0 4 0 0
3014 212775 ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 25,75 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1 0 1 0 15,25 14 9 11,5 0 5 3 0 3 0 1,25 0 0 0 0,75 0,25 0,25
2620 196478 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 42,75 26 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 4,5 3 0 0 0 0 0,25 0,625 0 1 3 0,4 1,5 0,5 1 1 16,75 13,75 4,75 4,75 0 5 4 2 3 1,5 1,5 0 0 0 0 1,25 0,25
2544 596348 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 28,8 13,8 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1 0,3 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 15 14 9 9,25 0 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2911 196418 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ79.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79) 25,3 15,7 10 6 0 0 0 0 3 0 0 1 2,7 0 2 0,7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 9,6 9 12,75 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3118 210319 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 26,5 15 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11,5 8,5 8,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 210310 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 21 10,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 10,25 8,75 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1,5 0 0
2643 169022 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 44 21 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0,25 3,875 0 0 0 0 2 0 2,75 2 23 14 9 15 0 5 4 2 3 0 9 0 0 6 0 3 0
4373 168950 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 43,625 19,5 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0,25 1,5 1,625 0 1 0 0,3 0,5 0 0,5 0 24,125 14 9 11,75 0 5 4 1 3 1,5 8,625 0 0 6 0 2,625 0
3844 182181 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 36,175 13,175 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,3 1 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,875 0,875 0 0 0 0 0,5 0,375 0 0 0 0 0 0 0 2 23 14 7,75 7,75 0 5 4 2 3 0 9 6 0 0 0 2,5 0,625
3892 205342 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26,9 13,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 1,8 1,8 0 0,5 0 0 0,25 0 0 1 0 0,05 0 0 0 0 13,6 13,6 7,5 7,5 0 2,1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2324 190932 ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 26 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 12,5 9 11,75 0 0,5 3 0 3 0 1,5 0 0 0,75 0,75 0 0
3316 190990 ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 16,5 12 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 1,25 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0 3,25 0 0 0 3,25 0 0
3543 183590 ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,375 20 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 1 0,5 0 0 0 0 2 0 2 0 19,375 14 8,75 8,75 0 5 3 0 3 1,5 3,875 0 0 1,5 0 2,375 0
3082 173450 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 39,275 20,15 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2 1 0,9 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 2,75 1,25 0 0 0 0 0 0,25 0 1 0 0 1,5 0 1,5 0 19,125 12 9 19,5 0 0 3 0 3 0 7,125 0 0 6 0 1,125 0
2754 164296 ΧΑΣΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 38,2 18,5 13 6 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,7 13,7 9 22,25 0 1,7 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2338 179860 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 34,2 21,2 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 5 3 0 4 0,25 1,25 1 1,75 0 1 0 0 2 0 2 2 13 11,5 9 10,75 0 0,5 2 2 0 0 1,5 0 0 0 0 1,5 0
2819 196781 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 33,25 20,125 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 3,625 2,125 0 0 0,25 0,125 1 0,75 0 0 0 0 1,5 0,5 1 0 13,125 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0,125 0 0 0 0 0,125 0
2839 152247 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,9 16,9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 1 0,9 0 0 1 0,5 2,5 0 2 0 0 0 0,5 5 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0,75 0 2 0 2 0 15 13 9 19,25 0 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3150 195066 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 31,25 16,875 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0,375 0,375 0 0 0 0 0 0,375 0 0 0 0 0 0 0 0 14,375 14 8,5 8,5 0 5 1 0 1 0 0,375 0 0 0 0 0,375 0
3461 189478 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 30,7625 21 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 0 0,75 0 0 0 0 2 0 2 1 9,7625 6,2 4 4 0 0,2 2 2 0 0 3,5625 0 0 0 0 3 0,5625
3476 197200 ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 29,125 15,75 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0,75 0,75 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,375 10 9 10,5 0 0 1 0 1 0 3,375 0 0 0 3,375 0 0
3818 183025 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 28,25 10,25 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 0,25 0,75 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 14,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
2840 189463 ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,625 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,125 13 9 11,75 1,25 0 4 2 3 0 0,125 0 0 0 0 0 0,125
3430 212056 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25,575 11,825 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2 0,4 0,8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1,625 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 1,5 1 0,5 0 13,75 13 9 10,5 0 0 4 1 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
3113 150305 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 24,75 10 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,75 14 9 27 0 5 3 0 3 0 0,75 0 0 0 0,75 0 0
2626 217662 ΣΟΥΓΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 21,5 12 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 2,5 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 9 9 11,25 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,25 0,25 0
2465 217437 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20,5 11,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 217497 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 20 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3133 179226 ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΠΑΓΩΝΑ ΠΕ02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 19 8 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 20,75 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4179 196680 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 38,8 17,5 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5 1,25 0 21,3 12,3 9 13,75 0 0,3 3 0 3 0 9 0 2,625 6 0 0 1,125
2781 597578 ΣΚΑΦΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 37,075 17,825 10 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0,825 0,325 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0 0 19,25 14 8,5 8,5 0 5 4 2 3 0 5,25 0 0 0 1,75 3 0,5
3790 186204 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 36,75 21 10 0 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 0,5 3,5 3 0 0 0 0 2,25 1,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 15,75 8 7,5 7,5 0 0,5 0 0 0 0 7,75 0 0 6 0 1,75 0
4306 184882 ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 34,925 11,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 2 0 0 1,25 0,5 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0 23,425 13,3 9 12,5 0 0,3 4 1 3 1,5 8,625 0 0 6 0 2,375 0,25
3697 199133 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 29,625 12,75 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,75 1,25 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 16,875 12 9 12,75 0 0 3 0 3 0 4,875 0 0 4,875 0 0 0
2320 199037 ΓΟΓΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 28,875 14,625 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,625 1,625 0 0 0 0,375 1 0,25 0 0 0 0 2 2,5 2,25 0 14,25 11,5 8,5 8,5 0 0 3 2 1 0 2,75 0 0 0 2,25 0 0,5
2224 225054 ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,5 12,5 9 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 9 10,75 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
3827 225143 ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 27,4 12,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3,5 0 1 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,9 12,4 9 9,25 0 1,4 2 0 2 0 2,5 0 0 2,25 0 0 0,25
3163 199075 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 26,5625 10,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,0625 10 9 13,75 0 0 1 0 1 0 6,0625 0 0 6 0 0 0,0625
3837 173035 ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 25,125 7,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,125 0,125 0 0 0 0 0 0,125 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 9 23,5 0 0 3 0 3 0 6 0 0 6 0 0 0
4386 214515 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 21,625 14,125 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4,125 2,125 0 0 0 0 1,5 0,625 0 0 0 0 2 1 1,5 0 7,5 7,5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3739 186904 ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 20,75 8,5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,25 12 9 21,75 0 0 3 0 3 0 0,25 0 0 0 0 0,25 0
3214 616602 ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 17,875 11,75 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 3 3 0 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25 0 6,125 5,25 4,25 4,25 0 0 1 0 1 0 0,875 0 0 0 0 0,375 0,5
3751 198231 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 37,625 19,625 13 6 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,625 1,625 0 0 0 0 1,25 0,375 0 0 0 0 1 1 0 1 18 14 9 10,75 0 5 2 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0
2382 202606 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,35 11,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2 0,1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,25 12 9 9,25 0 0 3 0 3 0 1,25 0 0 0 0,5 0,75 0
3701 198238 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,25 11,25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 2,75 1,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 1,25 1 0,25 0 13 13 9 10,5 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3221 195604 ΜΑΚΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 24,1125 10,3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2 0,8 0 0 0 1 0 2,5 0 2 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,8125 11 9 12 0 0 2 0 2 0 2,8125 0 0 2,625 0,125 0 0,0625
3341 192403 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 23,6 8,1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 15,5 9,5 9 16,25 0 0,5 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
2193 170532 ΡΟΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΕ04.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 22,7 8,7 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0,7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 14 9 18,75 1,125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2675 190229 ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04) 21,125 10,5 7 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,625 9 9 9,25 0 0 0 0 0 0 1,625 0 0 0 0 1,625 0

Δ ΠΣΕ Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας ΣΕ συμβούλων εκπαίδευσης ανακοινώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d2krBBL4pp-ApyHS-FrZAn-O2RRoxtz7/edit?usp=share_link&ouid=114824355481416084564&rtpof=true&sd=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε