ΕΒΕ Αειοφ Γεωργίας Αγρινίου & Γεωπονίας Μεσολογγίου

ΕΒΕ Αειοφ Γεωργίας Αγρινίου & Γεωπονίας Μεσολογγίου ανακοινώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.251/ 159901/Α5/23-12-2022 Υπουργική Απόφαση.

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση:

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση   της   υπό   στοιχεία   Φ.251/140232/Α5/11-11-2022   υπουργικής   απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.» (Β’ 5803)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1,5,6,7 και της περ. στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 382 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),

β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021,

γ) της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,

δ) της παρ. 6α του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 77

του ν. 4997/2022 (Α΄ 219),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121),

στ) του π.δ. 52/2022 (Α’ 131) «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών,

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

 

η) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.» (Β΄ 774),

θ) της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2021 Υπουργικής Απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 και εφεξής.» (Β’ 5803)

ι) της υπό στοιχεία Φ.251/150508/Α5/5-12-2022 Υπουργικής Απόφασης «Ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. τμήματος, των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων και της κατάταξης στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που ιδρύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με το π.δ. 52/2022 (Α’ 131).» (Β’ 6181)

ια) της υπό στοιχεία Φ.251/151803/Α5/7-12-2022 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. τμήματος και των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που ιδρύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με το π.δ. 52/2022 (Α’ 131).

  1. Την απόφαση της υπ΄ αρ. 213/08-12-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/685/155789/Β1/15-12-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

 

αποφασίζουμε:

 Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 υπουργικής απόφασης «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.» (Β’ 5803) ως ακολούθως:

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης, στο τέλος του ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ και πριν από το ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ προστίθενται οι εξής γραμμές:

 

 

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

ΠΑΝ.

ΠΑΤΡΩΝ

1288 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 0,85  
ΠΑΝ.

ΠΑΤΡΩΝ

1289 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 0,80  

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΒΕ Αειοφ Γεωργίας Αγρινίου & Γεωπονίας Μεσολογγίου ανακοινώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.251/ 159901/Α5/23-12-2022 Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ZbOF_vKkhyuvKMckMWB7l6972d5nqCO8/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε