Εγκρίθηκαν υπερωρίες Α Εξαμήνου 2022 εργαζομένων στις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ

Εγκρίθηκαν υπερωρίες Α Εξαμήνου 2022 εργαζομένων στις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70937/N4 (Αρ. Φύλλου 2987 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 10 Ιουνίου 2022) υπουργική απόφαση

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α’ εξαμήνου 2022.

 Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ που δημιουργούνται ενδεικτικά από:

Την προετοιμασία, την υποστήριξη και τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων 2022 και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, την εφαρμογή της διαδικασίας κινητικότητας των υπαλλήλων, τη διαδικασία μεταθέσεων, αποσπάσεων και προσλήψεων εκπαιδευτικών, όπως και τοποθετήσεων, διαθέσεων, απολύσεων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, την εν γένει διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων, τη λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας, τις κρίσεις των στελεχών εκπαίδευσης, την υποστήριξη των εξετάσεων πολιτογράφησης και των εξετάσεων εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία, αποφασίζουμε:

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ωρών για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, για κάθε υπάλληλο, πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των ως άνω υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 30-06-2022.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (€ 499.997) συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001του Ε.Φ. 1019-206-0000000 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οικονομικού Έτους 2022.

Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Εγκρίθηκαν υπερωρίες Α Εξαμήνου 2022 εργαζομένων στις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70937/N4 (Αρ. Φύλλου 2987 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 10 Ιουνίου 2022) υπουργική απόφαση που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1YGmXCXfFb5TAzkhSWTyO4dGWJPJWScd8/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε