Εγκύκλιος αποσπάσεων για ΕΕΠ – ΕΒΠ προς ΚΕΔΑΣΥ

Εγκύκλιος αποσπάσεων για ΕΕΠ- ΕΒΠ προς ΚΕΔΑΣΥ

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής αίτησης απόσπασης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Με την υπ’ αριθμ. 67856/Ε4/02-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ προσκαλούνται:

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από

α) περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ,

γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (για τους κλάδους Π23 & ΠΕ30) και

τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση

από 03/06/2022 έως και 10/06/2022.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από τη σχολική χρονιά 2022-23) με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:
1) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.
2) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2022.
3) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2022.
4) είναι νεοδιόριστοι και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που προβλέπει παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/).

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους δύνανται να υποβάλουν μέσω του ΟΠΣΥΔ [στο Ενέργειες: επιλογές αίτησης]

Ένσταση επί των αποτελεσμάτων [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης.

Η ένσταση δεν συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια.

Εγκύκλιος αποσπάσεων για ΕΕΠ και ΕΒΠ προς ΚΕΔΑΣΥ με αριθμ. πρωτοκ.  67856/Ε4/02-06-2022 και θέμα:

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023.

https://drive.google.com/file/d/1hW8XNvpyU3q4-hzH7UcqByCQBZnU8u0H/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε