Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ φορείς ΥΠΑΙΘ

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ φορείς ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με την υπ’ αριθμ. 54989/Ε4/13-5-2022 εγκύκλιό του και θέμα:

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων

Καλεί

α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 να υποβάλουν αίτηση από 16/05/2022 μέχρι και 20/05/2022.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

….

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:
Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3528/2007.
Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2022.
Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2022.
Δ) είναι νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του  4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου προβλέπεται η παραμονή στην περιοχή διορισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και επιπλέον η υποχρέωση υπηρέτησης στην Ε.Α.Ε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)
(i) Ηλεκτρονικά με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα e-mail των υπηρεσιών (βλ. παράρτημα 3) που ανήκουν οργανικά.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Θέμα: Κλάδος_αίτηση απόσπασης για (θέση)_Επώνυμο
Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (θέση)
Με συνημμένη σε ένα αρχείο pdf τη σχετική αίτηση και σε άλλο αρχείο pdf τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
εναλλακτικά
(ii) Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για έναν και μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία/φορέα απόσπασης δεν θα ληφθούν υπόψη.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.
Για τη διαδικασία των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) Δ.Ι.Ε.Κ. μιας Περιφέρειας.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Επισήμανση: Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α ́) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο
υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
Οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

 

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ φορείς ΥΠΑΙΘ ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με την υπ’ αριθμ. 54989/Ε4/13-5-2022 εγκύκλιό του και θέμα:

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1iAF_fevgwA3bfA7j3Nqtc098asniLUqw/view?usp=sharing

.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από 16/05/2022 μέχρι και 20/05/2022.

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1AVwTk5Bro5hUq8VCX7_k_IhBfkgRhL9r/view?usp=sharing

έχει αναρτηθεί το

ΕΝΙΑΙΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ  ΜΕΛΩΝ  Ε. Ε. Π.- Ε. Β. Π.  2022- 2023 ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ  Υ.ΠΑΙ.Θ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε