Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2023

Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2023 δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34737/E2/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:


Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και
φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ α λ ε ί

 

 τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2023-24, να υποβάλουν αίτηση

από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις για τους προαναφερόμενους φορείς, είναι οι ακόλουθες:

 • άρθρο 6 παρ. 14 του Ν. 1674/1986 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ’) – αποσπάσεις σε Αρμένικο σχολείο «Κυανούς Σταυρός», Ισραηλίτικα σχολεία, εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και φορείς
 • άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ186τΑ΄) – αποσπάσεις στη Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ καθώς και σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτείας του ΥΠΑΙΘ
 • άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
 • Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141τΑ΄) – αποσπάσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
 • άρθρο 8 παρ. 14 του Ν. 3194/2003 – αποσπάσεις στο δημοτικό σχολείο Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθηνών
 • Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14τΑ΄) και άρθρο 25 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128τΑ΄), άρθρο 241 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 5029/2023 (ΦΕΚ 55τΑ΄) – αποσπάσεις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
 • άρθρο 25 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130τΑ’) – αποσπάσεις στο δημοτικό σχολείο Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης
 • άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
 • άρθρα 9 παρ.2 και 27 παρ. 3 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τΑ’) «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας, Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
 • του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του N. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
 • άρθρα 2, 3, 6 έως 9, 60, 63, 77, 78, 83 και 93 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄) – Δομές υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, αποσπάσεις σε ΚΕΣΥ, ΙΕΠ, ΣΕΠ
 • άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70τΑ’), όπως προστέθηκε στο άρθρο 10 και στο άρθρο 17 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80τΑ’) – αποσπάσεις στον ΔΟΑΤΑΠ
 • παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)
 • άρθρο 13 παρ. 6 και άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254τΑ’) – αποσπάσεις σε Δ.Ε.Σ.Κ. και Δ.Ι.Ε.Κ.
 • άρθρο 5 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136τΑ΄) – αποκεντρωμένες υπηρεσίες
 • άρθρο 15 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136τΑ΄) – διοικητικές θέσεις των ΚΕΔΑΣΥ
 • υπ’ αριθμ. πρωτ. 62375/Η/01-06-2012 (ΦΕΚ 1823τΒ’) ΥΑ, ως ισχύει, αναφορικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του ΥΠΑΙΘ
 • υπ’ αριθμ. πρωτ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985τΒ΄) ΚΥΑ με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ [Οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου), οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΕΔΑΣΥ.

 

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση στις παραπάνω υπηρεσίες, θα κληθούν να τοποθετηθούν σε θέσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης και αφορούν διοικητικής, οικονομικής ή μηχανογραφικής φύσεως θέματα και θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης, καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς, προκειμένου να καλύψουν ανάγκες των Γενικών Γραμματειών και των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60 που θα αιτηθούν και θα αποσπαστούν στο ΥΠΑΙΘ, θα κληθούν να τοποθετηθούν είτε ως ανωτέρω είτε στον Παιδικό Σταθμό του ΥΠΑΙΘ.

Για τις αποσπάσεις αυτές τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α, Β, Β1, Β2 ή άλλη αντίστοιχη

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΑΙΘ

στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Για τις αιτήσεις ανανέωσης απόσπασης στις μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ και στις μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας δεν απαιτείται υποβολή έκθεσης αξιολόγησης και εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων. Ωστόσο απαιτείται η υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος και τυχόν πρόσφατα αποκτηθέντα δικαιολογητικά.

 

Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ)

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων υποβάλλουν αίτηση απόσπασης σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, και όχι αίτηση απόσπασης σε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης για διοικητικό έργο.

Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985τΒ΄) ΚΥΑ και της κείμενης νομοθεσίας περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα.

 

Αναλυτικότερα:

Ι. Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ). Σε κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός ΣΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή/και δομές φιλοξενίας.

Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί για ένα σχολικό έτος, σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή/και δομή φιλοξενίας της ίδιας ΠΔΕ.

Ο χρόνος απόσπασης των ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του κέντρου ή και της δομής φιλοξενίας όπου έχουν τοποθετηθεί, οι Σ.Ε.Π. τίθενται στη διάθεση της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν έργο για την εκπαίδευση των προσφύγων εντός των οικείων περιφερειών ή διοικητικό ή διδακτικό έργο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:

α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές

β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας

γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστο από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

 

 

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για μια μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενίας ή και δομής φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

 

Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπαστούν σε Πανεπιστήμια/ΑΣΠΑΙΤΕ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων/ΑΣΠΑΙΤΕ έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του οικείου φορέα με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού,

β. την αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

γ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α, Β, Β1, Β2 ή άλλη αντίστοιχη

δ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

 

Δ. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν στις παρακάτω ΑΕΑ:

 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
 • Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 25 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128τΑ’), προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή. Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

Ε. ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο και για τις παρακάτω σχολικές μονάδες φορέων:

·      ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας Νηπιαγωγείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας

·      ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Νίκαιας Σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών

Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

·      ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Γυμνάσιο Αρμενικού Κυανού Σταυρού Αθήνας

·      ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας.

 

ΣΤ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

(Όπως: Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ΔΟΑΤΑΠ, ΓΑΚ, Δημόσια ΙΕΚ, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΕΠ, ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΚΕΓ, Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις κ.α.).

 

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

Για τις αποσπάσεις των παραπάνω περιπτώσεων τα αρμόδια καθ’ ύλη όργανα των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λαμβάνουν υπόψη, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:

α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης

β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α, Β, Β1, Β2 ή άλλη αντίστοιχη

ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΑΙΘ στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο

ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα δικαιολογητικά, τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 10 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο, πριν την οριστική καταχώριση της αίτησης απόσπασης.

Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα προωθήσουν τα εν λόγω δικαιολογητικά στους αντίστοιχους φορείς/υπηρεσίες.

Τα ανωτέρω πρέπει να αναφέρονται στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι:

α) Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

β) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν επιτρέπεται:

i)     η προσθήκη κριτηρίων ή δικαιολογητικών

 1. η αλλαγή/τροποποίηση των φορέων απόσπασης

γ) Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

δ) Κατά τη διαδικασία αποσπάσεων προηγούνται εκείνες σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ· σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις απόσπασης (από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), σε δομές ΕΑΕ, σε Μουσικά ή Καλλιτεχνικά Σχολεία.

ε) Αιτήσεις που θα αποσταλούν απευθείας στην υπηρεσία/φορέα απόσπασης, δεν θα ληφθούν υπόψη.

στ) Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ μέχρι την Τρίτη, 25 Απριλίου 2023.

ζ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.

 

2.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08- 2023.

β) Έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κ.α. και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2023.

γ) Έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2023.

δ) Είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177τΑ’) που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους.

ε) Είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 ΦΕΚ 13τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177τΑ’) που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους.

στ) Έχουν μεταταχθεί ή αποσπαστεί μέσω ΕΣΚ, δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχει ανακληθεί κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 [παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96τΑ’) όπως αντικατέστησε την παρ. 4. του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ’).

 

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

 

3.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

 

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και όχι χειρόγραφα:

α. Ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της

β. Επανεξέταση της αίτησής τους

γ. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των περιπτώσεων β και γ είναι δυνητική.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αλλαγή/τροποποίηση των υπηρεσιών/φορέων απόσπασης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, ήτοι έως τις 25-04-2023 στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ατομικού Φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

γ) να απενεργοποιήσουν τις αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών που έχουν κώλυμα απόσπασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που τυχόν αρθούν τα κωλύματα των περιπτώσεων α, β και γ, θα πρέπει να ενημερώσουν αρμοδίως την υπηρεσία μας άμεσα.

δ) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου να αποστείλουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά στους φορείς/υπηρεσίες όπου ζητούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί στις αιτήσεις απόσπασης, ως ακολούθως:

 

 1. Για τις αποσπάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σε ΓΑΚ, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ (protocol@minedu.gov.gr), ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Οργανικές μονάδες Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ, Οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Γ

210 3443845

210 3443374

Γεωργούλα Μαρία Κανελλή Χάρις
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ Διεύθυνση Εποπτείας και

Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων

Υπηρεσιών – Τμήμα Α’

210 3442728

210 3442671

210 3442536

Μωραϊτου Ελένη Αραβογλιάδης Παντελής Ανδρεαδάκη Ελένη – Ελ.
 1. Για τις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις, σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνταχθεί, κατά περίπτωση, σχετική πρόταση του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣΔΕ, ως ακολούθως:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ pdeamthr@sch.gr Ζηνάπη Στ. 2531083530 (εσωτ. 102)
Μπουρέλου Β. 2531083530 (εσωτ. 107)
ΑΤΤΙΚΗΣ mail@attik.pde.sch.gr Ψυχουντάκη Δ. 2144068438
Καλλιγιαννάκη Ε. 2144068429
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ mail@vaigaiou.pde.sch.gr Κουκέλλη Κ. (Α/θμια) 22510 48163
Χατζησάββα Τ. (Β/θμια) 22510 48157
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ pdede@sch.gr Καυκά Θ. (Α/θμια) 2610 362408
Παναγιωτόπουλος Α. (Β/θμια) 2610 362416
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dmapyspe@sch.gr Γιαγτζή Π. (Α/θμια) 24610 21489
dmapysde@sch.gr Τσανίδου Μ. (Β/θμια) 24610 21162
ΗΠΕΙΡΟΥ mail@ipeir.pde.sch.gr Παπαγεωργίου Γ. (Α/θμια) 26510 83979
Ντοβώνης Ι. (Β/θμια) 26510 83897
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ mail@thess.pde.sch.gr Γασπαρινάτος Δημ. 2410539210
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ mail@ionion.pde.sch.gr Τσαμπαλά Γ. (Α/θμια) 26610 82195 (εσωτ. 110)
Μάζη Π. (Β/θμια) 26610 82194 (εσωτ. 137)
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ kmakedpde@sch.gr Κάντιου Π. (Α/θμια) 2314437643
Τσίμπου Κ. (Α/θμια) 2310474830
Φραγκούδη Θ. (Α/θμια) 2314437643
Πασσάλη Μ. (Β/θμια)  

2310474831

Πουρναρά Χ. (Β/θμια)
ΚΡΗΤΗΣ mail@kritis.pde.sch.gr Ματθαίου Θ. (Α/θμια) 2810 302449
mail.@kritis.pde.sch.gr Μπελενιώτης Ν. (Β/θμια) 2810302443
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ mail@naigaiou.pde.sch.gr Ισαακίδης Χ. 2281079615
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ mail@pelop.pde.sch.gr Λιακοπούλου Π. (Α/θμια) 2710 230116 (εσωτ. 205)
Αθανασούλη Κ. (Β/θμια) 2710 230115 (εσωτ. 203)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ mail@stellad.pde.sch.gr Τσουκνίδα Α. 2231440975, 2231066151

(εσωτ. 117)

 

 1. Για τις αποσπάσεις που αφορούν σε Πανεπιστήμια και τους λοιπούς εποπτευόμενους φορείς/υπηρεσίες ως ακολούθως, κατά περίπτωση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/ΑΣΠΑΙΤΕ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email) ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ rector@asfa.gr 210 3897102

210 3897 115

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ tmimadioikisis@auth.gr 2310 996857

2310997497

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ m.arfani@aua.gr s.michail@aua.gr 210 5294882

210 5294987

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ pterzaki@admin.duth.gr vgioras@admin.duth.gr 25310 39027

25510 30974

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ gbsec@ihu.edu.gr 2310 807551

2310013115

 

ΕΑΠ

 

dy@eap.gr

2610 367624

2610 367629

2610 367637

2610367359

ΕΚΠΑ mbarka@uoa.gr 210 3689156
ΕΜΠ dimdard@mail.ntua.gr cantonak@mail.ntua.gr 210 7726271

210 7721883

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ alibalie@hmu.gr

elproto-dmp@hmu.gr

2810 379391
 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

vassilis@ionio.gr

26610 87667

2661087622

2661087629

26610 87625

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ didaktiko@aueb.gr 210 8203244

210 8203286

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ administration2@aegean.gr tyia@aegean.gr 22510 36134

22510 36131

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

eprot@uniwa.gr

2105381435, 1166

2105381465

210 5381102

2105381106

210 5385122

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ protocol@uowm.gr 24610 56303

2461056304

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ dprosop@uth.gr e-protocol@uth.gr 24210 74624
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

prytsym@uoi.gr

26510 07112

2651007308

26510 07923

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ prosopiko-b@admin.uoc.gr 28310 77925
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

grproso@uom.edu.gr

2310 891238

2310 891202

2310 891294

2310 891340

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

dioikmerimna@upatras.gr

2610 996945

2610 969077

2610 996633

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ prosopik@unipi.gr 210 4142223
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

sourla@uop.gr

2710 230009

2710 230000

2710 372113

2710 230012

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

didi@panteion.gr protokolo@panteion.gr

210 9201017

210 9201346

210 9201347

210 920 1344

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ hohlaki@mred.tuc.gr 28210 37022

28210 37025

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ tprosopikou@hua.gr 2109549121

210 9549349

 

ΑΣΠΑΙΤΕ

 

kyriakopoulou@aspete.gr

210 2896790

2102896791

210 2896720

210 2896734

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ dy@eao.gr kontogeo@eap.gr 2610 367629

2610 367630

 

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)
ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 210 8070686 info@aeaa.gr
ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 2810239123 androulidaki@aeahk.gr & info@aeahk.gr

 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ) Βλάχος Γεώργιος 2313 331553 vlahos@komvos.edu.gr και centre@komvos.edu.gr
ΕΟΠΠΕΠ Ζέζας Διονύσιος

Μιχαλακάκος Γεώργιος

2102709101

2102709103

dzezas@eoppep.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Γιαμάς Παύλος

Μπελετσιώτη Δήμητρα

210 3664788 giamas@academyofathens.gr
ΙΕΠ Ξενάκη Μαριαλένα Σπανάκη Άννα 213 1335218

213 1335201

gp@iep.edu.gr
ΙΝΕΔΙΒΙΜ Δρακόπουλος Γ. 2131314615/613/608 drakopoulos.g@inedivim.gr tm-daad@inedivim.gr
ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κασπαριάν Α. Μπαμπογλιάν Ο. 210 3252067

210 9574973

arfgr@otenet.gr

 

 

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ Δ.Σ.Τ.Ε. Κλέντου Παν. 210 4857614

210 4857774

prosopiko@sivitanidios.edu.gr
ΔΟΑΤΑΠ Ελευθερίου Μαρία Φεργάδης Γεώργιος 210 5281016

210 5281043

eleftheriou@doatap.gr fergadis@doatap.gr
IKY Γεωργίου Αλέξανδρος 2103726313 dioikisi@iky.gr

 

Δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις απόσπασης σε λοιπούς φορείς/υπηρεσίες, οι οποίοι ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες, πρέπει να σταλούν – με ευθύνη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης – απευθείας στους εν λόγω φορείς/υπηρεσίες.

 

Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.) ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Δ.Ε.Σ.Κ.) ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&N.

 

Για τις αποσπάσεις για άσκηση διοικητικού έργου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και στις Δημόσιες Ε.Σ.Κ. ισχύουν τα εξής:

 

 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄ της παρούσας εγκυκλίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο «Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&N. – Δημόσια Ι.Ε.Κ./Δημόσιες Ε.Σ.Κ.», όπου θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Ε.Σ.Κ. μιας Περιφέρειας.
 2. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να ακολουθήσουν τα οριζόμενα στο Κεφ. Γ΄ της παρούσας εγκυκλίου εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου.
 3. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ./Δημόσιες Ε.Σ.Κ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&N. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 4. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών για άσκηση διοικητικού έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις επιλογές τους και με στόχο την κάλυψη όλων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και Δημοσίων Ε.Σ.Κ. με διοικητικό προσωπικό.

 

Επισημαίνεται ότι: τα Δ.Ι.Ε.Κ. τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του παραρτήματος 1 της παρούσης καλύπτονται από μόνιμους υπαλλήλους για διοικητικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254τΑ’).

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας στο αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού & Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης: 2103442274-2176-2004-2515.

 

 

Εγκύκλιος Αποσπάσεων 2023 δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 34737/E2/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:


Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και
φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24.

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1QNDkT9D8-QWGyQOoGSzMjlYmivAbcFwR/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε