Εγκύκλιος για μόνιμο διορισμό

Εγκύκλιος για μόνιμο διορισμό δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ πρωτ.92086/Ε1/25-07-2022 και θέμα:

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13)

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. 91715/Ε1/22-7-2022 (ΦΕΚ 50/τ. ΑΣΕΠ/23.7.2022, ΑΔΑ:ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί:
α) Γενικής Εκπ/σης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85,
ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01,
ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ16, που είναι
εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019) και
1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων Μουσικών Ειδικεύσεων (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν
στα ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021 και 2679/4-11-2021, όπως ισχύουν,
κατόπιν αναμορφώσεώς τους) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία,
και
β) Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04,ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86,
ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ02.07 και ΤΕ16, που
είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2019 και
4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937 και Γ΄ 908 όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν)

και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό.

Ο ι   α ι τ ή σ ε ι ς – δ η λ ώ σ ε ι ς   π ε ρ ι ο χ ώ ν   π ρ ο τ ί μ η σ η ς / μ ο υ σ ι κ ώ ν   σ χ ο λ ε ί ω ν
υ π ο β ά λ λ ο ν τ αι   η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  μ έ σ ω   τ ο υ   Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο υ   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ   Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς   Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς   Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ   Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς   κ α ι   Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς    Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ( Ο . Π . Σ Υ . Δ . )

( https://opsyd.sch.gr),

α π ό  τ η  Δ ε υ τ έ ρ α  2 5  Ι ο υ λ ί ο υ  έ ω ς  κ α ι  τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή  2 9  Ι ο υ λ ί ο υ 2 0 2 2 .

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, παραπέμπουμε στην ως άνω
σχετική υπουργική απόφαση.

Εγκύκλιος για μόνιμο διορισμό δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ πρωτ.92086/Ε1/25-07-2022 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ajTNajDY8zleur0a-YK8A55d-Y57lkJq/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε