Εγκύκλιος Κάλυψης λειτουργικών κενών βάσει Ειδικής προκήρυξης

Εγκύκλιος Κάλυψης λειτουργικών κενών βάσει Ειδικής προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. 14313/Ε1/09-02-2024 και θέμα:

Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει ειδικής προκήρυξης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει].

 

Σε συνέχεια των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν στις 30/1/2024 – και προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και ισχύει – παρακαλούμε να προβείτε στην καταχώριση των λειτουργικών αναγκών σας σε εκπ/κούς πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου για την κάλυψη των κενών των Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας, καθώς και των Δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανά πρόγραμμα, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις/παραιτήσεις/αναβαθμίσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αλλά και λόγω μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, και παραμένουν ακάλυπτα, σύμφωνα και με τα συνοδευτικά αρχεία που θα σας αποσταλούν από τις υπηρεσίες μας.

Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024, προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Β’

της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Βενέττα-Ευσταθία Αθανασοπούλου

κ.α.α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Τα λειτουργικά κενά μειωμένου ωραρίου θα πρέπει να είναι μεταξύ 9 και 15 ωρών, ενώ για τα κενά πλήρους ωραρίου απαιτείται η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Θ2 της παρ. Θ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
  2. Κατά την καταγραφή των κενών των ΔΥΕΠ λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες σε υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία τους. Τα λειτουργικά κενά θα πρέπει να είναι από 9 έως 15 διδακτικές ώρες για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και 23 ώρες για τους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, συνυπολογίζοντας, για τους αναπληρωτές των κοινών κλάδων των δύο βαθμίδων, τη δυνατότητα διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου στην Α/θμια Εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση ότι οι περισσότερες ώρες θα αφορούν στην βαθμίδα πρόσληψής τους (Β/θμια Εκπαίδευση).
  3. Κατά την καταγραφή των κενών σε Υ.Μ. ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή εφαρμογή του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.MNAE/133127/Δ4/20-11-2023 (Β΄ 6598) υ.α. με θέμα “Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2023-2024 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

 «Άρθρο 3

Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ. για την υλοποίηση της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας

  1. Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. με εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» γίνεται με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης που καταρτίζεται από το Α.ΣΕ.Π με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το κατά περίπτωση ωράριό τους στην Α’ τάξη με εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, όπως ορίζει η Πράξη «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» μπορούν να απασχολούνται για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σε τμήματα της Α’ τάξης όμορου ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. στα οποία υλοποιείται εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία. Σε περίπτωση που και πάλι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν ωράριο, μπορούν να απασχολούνται σε τμήματα της Β’ και Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. στα οποία έχουν τοποθετηθεί για την υλοποίηση εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
  2. Για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να διατίθενται στη σχολική μονάδα στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ, μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 που βρίσκονται στη διάθεσή του, εξ ολοκλήρου ή για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνο εάν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του ωρολογίου κανονικού προγράμματος όλων των σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  3. Μπορούν, επίσης, να διατίθενται αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες του κανονικού προγράμματος των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της εκάστοτε Διεύθυνσης, με χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού, εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες αυτές στο σύνολό τους.
  4. Ο χρόνος υπηρεσίας στα τμήματα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.».


Εγκύκλιος Κάλυψης λειτουργικών κενών βάσει Ειδικής προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. 14313/Ε1/09-02-2024 και θέμα:

Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει ειδικής προκήρυξης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει].

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1xJ5o868gIZCi5IVwWWVwPi9fTlwI3tdN/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε