Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024 δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης» του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190) και ισχύει, και βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7- 8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.),

(β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ01 και ΤΕ16 της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΤ/2020 (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει), και

(γ) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες

της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 1618/2023 και Γ’ 1845/2023),

εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, με βάση και τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων,, για το σχολικό έτος 2023-2024,

από την Πέμπτη 21 έως και την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 .

 I. Νομικό Πλαίσιο

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

  1. Στις διατάξεις του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης» του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

  1. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.
  2. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»
  3. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στo άρθρο 1 παρ. 6 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344)] «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» υ.α.:

«6. Κατά τη διάρκεια εκάστου διδακτικού έτους, δύναται να εκδίδεται ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι δύο (2) ημέρες. Κατά τα λοιπά, επί της συμμετοχής στη διαδικασία εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 4.»

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3:

«Η αίτηση αναπληρωτή για πρόσληψη σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, κατόπιν έκδοσης ειδικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.».

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Τέλος, στο άρθρο 5 παρ. 11 περ. β) της ίδιας απόφασης, η προθεσμία που ορίζεται με το άρθρο 86 παρ. 4 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), εξειδικεύεται ως εξής:

«Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής κατόπιν ειδικής προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 και για οποιοδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης καθώς και για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.».

 II.   Επί της διαδικασίας

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

(α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές των κλάδων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της παρούσης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στους κατά περίπτωση αναφερόμενους ανωτέρω πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθμ. 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) πρόσκλησης1, εφόσον, όμως, δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολείων, δομών Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, για πρόσληψη με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο.

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

(β) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Όσοι έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές το τρέχον διδακτικό έτος για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών υπό τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, ανεξαρτήτως αν ανέλαβαν ή όχι υπηρεσία.

Κατ΄ εξαίρεση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση των οποίων παραμένει ενεργή (κατά την υποβολή της αίτησης). Ειδικότερα, οι εν λόγω εκπ/κοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολείων, δομών Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, αποκλειστικά και μόνο (για πρόσληψη) με πλήρες ωράριο, της περιοχής, ειδικότητας και βαθμίδας εκπ/σης στην οποία έχουν ήδη προσληφθεί και απασχολούνται.

[Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διακοπής της υφιστάμενης σύμβασης μειωμένου ωραρίου πριν τη διενέργεια της μηχανογραφικής ροής των προσλήψεων (υπό την παρούσα εγκύκλιο) δεν αξιολογείται η αίτηση του υποψηφίου. Εφόσον, δε, εκ παραδρομής διενεργηθεί πρόσληψη, αυτή ανακαλείται.]

(γ) Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους κενές σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων εμφανίζονται ανά κλάδο και ειδικότητα, περιοχή, βαθμίδα και δομή εκπ/σης στα Παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι οι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης έχουν την δυνατότητα να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους και κενά των Δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για την περίπτωση εξάντλησης των αξιολογικών πινάκων Β΄ και Επικουρικών της ΕΑΕ.

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024


1 Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.


Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

(δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων.

(ε) Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η δυνατότητα απενεργοποίησης των αιτήσεων Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης μέσα από τον ηλεκτρονικό φάκελο και ο υποψήφιος οφείλει, εφόσον επιθυμεί να προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια, να επικοινωνήσει με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ (κλάδοι Α/θμιας) και Β΄ (κλάδοι Β/θμιας) της Δ/νσης Διορισμών – Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

(στ) Η αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, με την παρούσα προκήρυξη, ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [άρθρο 3 παρ. 3 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344)]. Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν σχολικές μονάδες, ο υποψήφιος δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη σε αυτές με την παρούσα διαδικασία, ακόμα και εάν έχει δηλώσει τις περιοχές προτίμησης στις οποίες αυτές ανήκουν, στο πλαίσιο της αριθμ. 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) πρόσκλησης.

(ζ) Στην περίπτωση που, μέχρι και τη μηχανογραφική ροή των προσλήψεων, κάποιο εκ των κενών των σχολικών μονάδων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσης καλυφθεί από   το υφιστάμενο εκπαιδευτικό δυναμικό (π.χ. λόγω μη προγραμματισμένης επιστροφής εκπ/κού που τελούσε σε άδεια), το συγκεκριμένο κενό δεν θα συμπεριληφθεί στη μηχανογραφική ροή και, ως εκ τούτου, ούτε στη σχετική Απόφαση πρόσληψης των εκπαιδευτικών.

Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθμ. 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) πρόσκληση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει.

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://www.minedu.gov.gr, καθώς και με την αποστολή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχουν δηλώσει στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Παραρτήματα:

Α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΑΕ

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  A :

Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ /

Ο Μ Α Δ Ε Σ  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν  Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Σ

Α / Θ Μ Ι Α Σ & Β / Θ Μ Ι Α Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Βθμια

 

1

 

ΠΕ01

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 5 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 12 ώρες , ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 3 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 3 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

2

 

ΠΕ01

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – 7 ώρες ,

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 2 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 4 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ – 10 ώρες

 

1

Βθμια 3 ΠΕ01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – 8 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – 15 ώρες

1
 

Βθμια

 

4

 

ΠΕ01

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ – 10

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ – 13 ώρες

 

1

Βθμια 5 ΠΕ01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ – 12 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟ – 11 ώρες

1
 

Βθμια

 

6

 

ΠΕ01

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – 8 ώρες , ΕΠΑ.Λ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – 10 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

7

 

ΠΕ01

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 5 ώρες , ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 12 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 6 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

8

 

ΠΕ02

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 6 ώρες ,

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ – 11 ώρες

 

1

Βθμια 9 ΠΕ02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
Βθμια 10 ΠΕ02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 1
Βθμια 11 ΠΕ02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥ 1
Βθμια 12 ΠΕ02 ΔΥΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ – 15 ώρες 1
Βθμια 13 ΠΕ02 Μ.Ν.Α.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μειωμένο Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΕΡΑΣ – 8 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – 7 ώρες

1
 

Βθμια

 

14

 

ΠΕ02

 

Μ.Ν.Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 4 ώρες ,

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – 15 ώρες

 

1

Βθμια 15 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 16 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ – 15 ώρες 3
Βθμια 17 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 18 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – 15 ώρες 1
Βθμια 19 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ – 15 ώρες 1
Βθμια 20 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 21 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ – 15 ώρες 1
Βθμια 22 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – 15

ώρες

1
Βθμια 23 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μειωμένο Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 24 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μειωμένο ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Σ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΠΑΛΑΜΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ – 15

ώρες

1
Βθμια 25 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ –

15 ώρες

1
Βθμια 26 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) ΚΑΡΟΥΤΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΜΕ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – 15 ώρες

1
Βθμια 27 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μειωμένο Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ – 15 ώρες 1
Βθμια 28 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μειωμένο ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 29 ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μειωμένο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 30 ΠΕ03 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ

– 8 ώρες ,

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – 5 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 10 ώρες

 

Βθμια

 

31

 

ΠΕ03

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – 8 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – 7 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – 8 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

32

 

ΠΕ03

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Πλήρες

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΕΠΑ.Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – 5 ώρες , ΓΕ.Λ. ΛΟΥΡΟΥ – 6 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ “ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΖΟΡΜΠΑ-ΤΣΟΓΚΑ” – 12 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

33

 

ΠΕ03

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

3ο Γυμνάσιο Χανίων – 6 ώρες , 4ο Γυμνάσιο Χανίων – 4 ώρες , 7ο Γυμνάσιο Χανίων – 8 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – 5 ώρες

 

1

Βθμια 34 ΠΕ03 ΔΥΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ “ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ” – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – 8 ώρες

1
Βθμια 35 ΠΕ03 ΔΥΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – 15 ώρες

1
Βθμια 36 ΠΕ03 ΔΥΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ – 8 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ – 7 ώρες

1
Βθμια 37 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ – 12 ώρες ,

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ – 11 ώρες

1
Βθμια 38 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 10 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 13 ώρες

1
Βθμια 39 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ – 15 ώρες ,

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 8 ώρες

1
Βθμια 40 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Σιβιτανίδειος 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ – 10 ώρες 1
Βθμια 41 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1
Βθμια 42 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 7 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ – 16 ώρες

1
Βθμια 43 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 4 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – 11 ώρες

1
Βθμια 44 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΤΑΥΡΟΥ – 13 ώρες ,

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 10 ώρες

1
Βθμια 45 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – 7 ώρες ,

7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ – 8 ώρες

1
 

Βθμια

 

46

 

ΠΕ03

 

Μ.Ν.Α.Ε.

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ (6ο ΕΠΑ.Λ.) – 4 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 19

ώρες

 

1

 

Βθμια

 

47

 

ΠΕ03

 

Μ.Ν.Α.Ε.

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 8 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 14 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 1 ώρες

 

1

Βθμια 48 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μειωμένο Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ

ΣΑΜΟΥ – 15 ώρες

1
Βθμια 49 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μειωμένο ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ – 11 ώρες ,

9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ – 4 ώρες

1
Βθμια 50 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μειωμένο ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ – 11 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ “ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ” – 4 ώρες

1
Βθμια 51 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ Πλήρες ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – 19 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – 4 ώρες

1
Βθμια 52 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μειωμένο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 5 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – 10 ώρες

1
 

Βθμια

 

53

 

ΠΕ03

 

Μ.Ν.Α.Ε.

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – 5 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – 8 ώρες

 

1

Βθμια 54 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μειωμένο Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΣΚΙΑΘΟΥ (Παράρτημα του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Βόλου΄) –

15 ώρες

1
Βθμια 55 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 15 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ – 8 ώρες

1
 

Βθμια

 

56

 

ΠΕ03

 

Μ.Ν.Α.Ε.

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΠΑ.Λ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 8 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΟΙΡΩΝ – 15 ώρες

 

1

Βθμια 57 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΚΡΗΤΗΣ Μειωμένο ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΑΡΑΖΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 7 ώρες

1
Βθμια 58 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μειωμένο Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 10 ώρες 1
Βθμια 59 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μειωμένο Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΑΝΔΡΟΥ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΪΡΗΣ” – 15 ώρες 1
Βθμια 60 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΜΥΚΟΝΟΥ 1
Βθμια 61 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μειωμένο ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – 5 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΜΕΑΣ – 10 ώρες

1
Βθμια 62 ΠΕ03 Μ.Ν.Α.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Βθμια

 

63

 

ΠΕ03

 

Μ.Ν.Α.Ε.

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 15 ώρες ,

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΑΡΤΟΣ – 4 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 64 ΠΕ04.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 18 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – 5 ώρες

1
Βθμια 65 ΠΕ04.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 10 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ – ΛΑΘΕΑ – 13 ώρες

1
Βθμια 66 ΠΕ04.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 13 ώρες

1
 

 

Βθμια

 

 

67

 

 

ΠΕ04.01

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – 2 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ – 12 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΙΝΑΣ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ

ΑΙΓΙΝΑΣ – 5 ώρες

 

 

1

Βθμια 68 ΠΕ04.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – 14 ώρες

1
Βθμια 69 ΠΕ04.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μειωμένο ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 70 ΠΕ04.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ Μειωμένο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ – 15 ώρες

1
Βθμια 71 ΠΕ04.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – 18 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 5 ώρες

1
Βθμια 72 ΠΕ04.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 1
 

 

Βθμια

 

 

73

 

 

ΠΕ04.02

 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Πλήρες

 

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΑΡΤΟΣ – 8 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – 4 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – 2 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – 4

ώρες

 

 

1

Βθμια 74 ΠΕ04.04 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1
 

 

Βθμια

 

 

75

 

 

ΠΕ04.04

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Πλήρες

 

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ –

4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ – ΔΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ – 16

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΣΟΥ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ – 3 ώρες

 

 

1

Βθμια 76 ΠΕ04.04 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ 1
Βθμια 77 ΠΕ04.04 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – 15 ώρες

1
 

Βθμια

 

78

 

ΠΕ04.04

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 7 ώρες , ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ – 11 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 5 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

79

 

ΠΕ05

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ – 2 ώρες ,

5ο Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ – 6 ώρες ,

7ο Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ – 2 ώρες ,

Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – 4 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

80

 

ΠΕ05

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 7 ώρες , Δ.Σ. ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 4 ώρες , ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 2 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 2 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

81

 

ΠΕ05

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – 2 ώρες ,

6ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ – 4 ώρες ,

9ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ – 9 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

82

 

ΠΕ05

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΡΗΤΗΣ

 

Μειωμένο

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – 5 ώρες ,

2ο Δ.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ – 8 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

83

 

ΠΕ05

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΡΔΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΔΗΜ.ΣΧ.ΛΑΡΔΟΥ – 3 ώρες ,

5/Θ Δ.Σ. ΛΙΝΔΟΥ – 3 ώρες ,

Δ.Σ. ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ – 6 ώρες ,

Δ.Σ. ΨΙΝΘΟΥ ΡΟΔΟΥ – ΣΙΒΥΝΘΕΙΟ Δ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΝΘΟΥ – 3 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

84

 

ΠΕ05

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΚΩ – 4 ώρες , 6ο Δ.Σ. ΚΩ – 6 ώρες ,

Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ “ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ” – 5 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

85

 

ΠΕ05

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ-ΜΑΛΑΧΙΕΙΟ – 8 ώρες , Δ.Σ. ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ – 5 ώρες ,

Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ – 2 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

86

 

ΠΕ05

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

 

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ – 9 ώρες , Δ.Σ. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ – 2 ώρες ,

Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ – 4 ώρες

 

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Αθμια

 

87

 

ΠΕ05

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Μειωμένο

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.)

3ο Δ.Σ. ΓΥΘΕΙΟΥ – 6 ώρες , Δ.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ – 5 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ – 4 ώρες

 

1

 

 

Αθμια

 

 

88

 

 

ΠΕ05

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΠΥΛΟΥ – 2 ώρες ,

2ο Δ.Σ. ΠΥΛΟΥ – 2 ώρες , Δ.Σ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ – 4 ώρες ,

Δ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤ ΜΑΝΗΣ – 2 ώρες ,

Δ.Σ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ – 2 ώρες

 

 

1

 

 

 

Βθμια

 

 

 

89

 

 

 

ΠΕ05

 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

Πλήρες

 

 

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΤΑΚΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ –

3 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 4 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ – 3 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – 10 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ” – 3 ώρες

 

 

 

1

 

 

Βθμια

 

 

90

 

 

ΠΕ05

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Πλήρες

 

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 3 ώρες ,

Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Νέου Μαρμαρά – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 4 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ – 8 ώρες

 

 

1

 

Βθμια

 

91

 

ΠΕ05

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πλήρες

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΜΟΥ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ – ΓΕΝΝΕΙΟ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΣ – ΓΕΝΝΕΙΟ – 12 ώρες

 

1

Βθμια 92 ΠΕ05 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 1
Βθμια 93 ΠΕ05 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΓΕ.Λ. ΠΑΡΟΥ – 10 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΠΑΡΟΥ – 13 ώρες

1
 

Βθμια

 

94

 

ΠΕ05

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – 3 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 2 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 14 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

95

 

ΠΕ05

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – 2 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – 13 ώρες

 

1

Αθμια 96 ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Σ (Π.Ε.)

Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – 8 ώρες ,

Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ – 16 ώρες

1
 

Αθμια

 

97

 

ΠΕ06

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Μειωμένο

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.)

4/Θ ΔΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ – 2 ώρες ,

4ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 2 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – 6 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΙΟΥ – 4 ώρες

 

1

 

 

Αθμια

 

 

98

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΚΑΡΙΑΝΗΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ – 2 ώρες

 

 

1

 

Αθμια

 

99

 

ΠΕ06

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Μειωμένο

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

12ο ΝΗΠ. ΞΑΝΘΗ – 4 ώρες ,

5ο ΝΗΠ. ΞΑΝΘΗΣ – 10 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

100

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

157ο ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ – 4 ώρες ,

42ο ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ – 4 ώρες ,

57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ – 4 ώρες ,

77ο ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ – 2 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

101

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

44ο ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ – 4 ώρες ,

68ο ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ – 2 ώρες ,

7ο ΝΗΠ. ΑΘΗΝΑ – 4 ώρες ,

88ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΑΘΗΝΑ – 4 ώρες

 

1

Αθμια 102 ΠΕ06 ΝΗΠΙΑΓΩ

ΓΕΙΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΛΑΥΡΙΟΥ – 6 ώρες ,

2ο ΝΗΠ. ΛΑΥΡΙΟΥ – 4 ώρες

1
 

 

Αθμια

 

 

103

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Μειωμένο

 

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.)

1ο ΝΗΠ. ΑΥΛΩΝΑ – 4 ώρες ,

2ο ΝΗΠ. ΑΥΛΩΝΑ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ – 2 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΟΥ – 4 ώρες

 

 

1

 

 

Αθμια

 

 

104

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΓΑΛΑΤΑ – 4 ώρες , ΝΗΠ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΚΑΡΑΤΖΑ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ – 2 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΜΕΘΑΝΩΝ – 2 ώρες

 

 

1

 

Αθμια

 

105

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μειωμένο

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΑΛΩΝΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – 4 ώρες ,

ΝΗΠ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ – 2 ώρες

 

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

Αθμια

 

 

106

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Μειωμένο

 

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ΛΕΣΒΟΥ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – 2 ώρες

 

 

1

 

Αθμια

 

107

 

ΠΕ06

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.)

1ο ΝΗΠ. ΧΙΟΥ – 4 ώρες ,

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΧΙΟΥ – 4 ώρες ,

6ο ΝΗΠ. ΧΙΟΥ – 6 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

108

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Μειωμένο

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Σ (Π.Ε.)

17ο ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 2 ώρες ,

18ο ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 4 ώρες ,

19ο ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 4 ώρες ,

1ο ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 4 ώρες

 

1

 

 

Αθμια

 

 

109

 

 

ΠΕ06

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε. – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠ.) – 4 ώρες , ΝΗΠ. ΑΚΤΑΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ – 4 ώρες ,

ΝΗΠ. ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ – 2 ώρες

 

 

1

 

 

Αθμια

 

 

110

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

1/Θ ΝΗΠ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΗΛΙΔΑΣ – 2 ώρες ,

13ο ΝΗΠ. ΠΥΡΓΟΥ – 2 ώρες ,

9ο ΝΗΠ. ΠΥΡΓΟΥ – 4 ώρες , ΝΗΠ. ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ – 2 ώρες

 

 

1

 

 

Αθμια

 

 

111

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Ε.)

1ο ΝΗΠ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – 2 ώρες ,

2ο ΝΗΠ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 2 ώρες

 

 

1

 

Αθμια

 

112

 

ΠΕ06

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Μειωμένο

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

31ο ΝΗΠ. ΛΑΡΙΣΑ – 6 ώρες ,

55ο ΝΗΠ. ΛΑΡΙΣΑ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ – 2 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

113

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)

1ο ΝΗΠ. ΚΑΡΔΙΑΣ – 4 ώρες , ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΣΟΥΡΩΤΗΣ – 2 ώρες

 

1

Αθμια 114 ΠΕ06 ΝΗΠΙΑΓΩ

ΓΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

17ο ΝΗΠ. ΕΥΟΣΜΟΥ – 4 ώρες ,

3ο ΝΗΠ. ΕΥΟΣΜΟΥ – 8 ώρες

1
 

 

Αθμια

 

 

115

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΜΠΟΪΚΟΣ Β.- ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Ε. – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΠΕΤΡΑΙΑΣ – 4 ώρες

 

 

1

 

Αθμια

 

116

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Μειωμένο

 

ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)

10ο ΝΗΠ. ΣΕΡΡΩΝ – 2 ώρες ,

11ο ΝΗΠ. ΣΕΡΡΩΝ – 4 ώρες ,

1ο ΝΗΠ. ΣΕΡΡΩΝ – 4 ώρες ,

ΝΗΠ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ – 4 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

117

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Μειωμένο

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

1/Θ 42ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 4 ώρες ,

44 ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 4 ώρες ,

46ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 4 ώρες ,

48ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 2 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

118

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Μειωμένο

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 4 ώρες ,

28ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 4 ώρες ,

41ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 4 ώρες ,

ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ – 2 ώρες

 

1

 

 

Αθμια

 

 

119

 

 

ΠΕ06

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

1/Θ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠ. ΚΑΛΥΒΟΥ – 2 ώρες ,

2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΠΗΓΗΣ – 4 ώρες ,

ΝΗΠ. ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΝΤΑΣ – 1/Θ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΑ – 2

ώρες ,

ΝΗΠ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ – 1/Θ ΚΛΑΣΙΚΟ ΝΗΠ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ – 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ – 4 ώρες

 

 

1

 

Αθμια

 

120

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Μειωμένο

 

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

11ο ΝΗΠ. ΧΑΝΙΩΝ – 4 ώρες ,

27ο ΝΗΠ. ΧΑΝΙΩΝ – 2 ώρες ,

35ο ΝΗΠ. ΧΑΝΙΩΝ – 4 ώρες ,

4ο ΝΗΠ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ – 4 ώρες

 

1

 

 

Αθμια

 

 

121

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)

1/Θ ΝΗΠ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ – 4 ώρες ,

ΝΗΠ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ – 2 ώρες

 

 

1

Αθμια 122 ΠΕ06 ΝΗΠΙΑΓΩ

ΓΕΙΟ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μειωμένο Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

19ο ΝΗΠ. ΡΟΔΟΥ – ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – 4 ώρες ,

2ο 4/Θ ΝΗΠ. ΙΑΛΥΣΟΥ – ΠΕΡΔΙΚΑΚΕΙΟ – 8 ώρες

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Αθμια

 

123

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

 

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)

1ο ΝΗΠ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ – 4 ώρες ,

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ – 4 ώρες ,

2ο ΝΗΠ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ – 2 ώρες ,

2ο ΝΗΠ. ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ – 2 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

124

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

 

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

1ο ΝΗΠ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ – 8 ώρες ,

2ο ΝΗΠ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ – 2 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

125

 

ΠΕ06

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

 

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ – 6 ώρες ,

ΝΗΠ. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ – 6 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

126

 

ΠΕ06

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

 

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ – 6 ώρες ,

ΝΗΠ. ΠΥΡΓΟΥ ΘΗΡΑΣ – 4 ώρες

 

1

 

 

Αθμια

 

 

127

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΑΘΙΚΙΩΝ – 4 ώρες ,

ΝΗΠ. ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΣΟΛΟΜΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ – 2 ώρες

 

 

1

 

 

Αθμια

 

 

128

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – 4 ώρες , ΝΗΠ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΠΑΣΙΟΥ – 2 ώρες

 

 

1

 

Αθμια

 

129

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Μειωμένο

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.)

19ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – 4 ώρες ,

29ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – 2 ώρες ,

33ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – 4 ώρες ,

3ο ΝΗΠ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – 4 ώρες

 

1

 

 

Αθμια

 

 

130

 

 

ΠΕ06

 

ΝΗΠΙΑΓΩ ΓΕΙΟ

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ – 2 ώρες , ΝΗΠ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ – 2 ώρες ,

ΝΗΠ. ΜΑΡΑΘΙΑ – 2 ώρες

 

 

1

 

Βθμια

 

131

 

ΠΕ06

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 12 ώρες ,

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 6 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – 5 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

132

 

 

ΠΕ06

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ – 6 ώρες ,

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – 6 ώρες ,

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ – 5 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – 2 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – 4 ώρες

 

 

1

Βθμια 133 ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΘΑΝΩΝ – 13 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΡΟΥ – 10 ώρες

1
 

Βθμια

 

134

 

ΠΕ06

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Πλήρες

 

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ – ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ – 2 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ – 3 ώρες ,

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ – 18 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

135

 

ΠΕ06

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Πλήρες

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ – 14 ώρες , ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ – 6 ώρες , ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ – 2 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – 1 ώρες

 

1

Βθμια 136 ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
Βθμια 137 ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πλήρες Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ” – 16 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ – 7 ώρες

1
Βθμια 138 ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ – 4 ώρες ,

ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – 19 ώρες

1
 

Βθμια

 

139

 

ΠΕ06

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ – 4 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ – 7 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 6 ώρες

 

1

 

 

Αθμια

 

 

140

 

 

ΠΕ07

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Μειωμένο

 

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

10ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – 2 ώρες ,

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ – 2 ώρες ,

6ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 4 ώρες ,

8ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 5 ώρες ,

Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 2 ώρες

 

 

1

 

 

Βθμια

 

 

141

 

 

ΠΕ07

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Πλήρες

 

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – 4 ώρες ,

18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ – 6 ώρες ,

21ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – 8 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ – 4 ώρες

 

 

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Βθμια

 

142

 

ΠΕ07

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ – 14 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ – 3 ώρες

 

1

Αθμια 143 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

6/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ – 13 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΟΥ – 11 ώρες

1
Αθμια 144 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 15 ώρες ,

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 9 ώρες

1
Αθμια 145 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 15 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 9 ώρες

1
 

Αθμια

 

146

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Σ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 12 ώρες ,

6ο Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 9 ώρες ,

Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ – 3 ώρες

 

1

Αθμια 147 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΝΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΨΑ – 16 ώρες ,

Δ.Σ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ – 8 ώρες

1
 

Αθμια

 

148

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)

4/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΥΜΑΝΗ – 4 ώρες ,

Δ.Σ. ΛΑΛΑ “ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ” – 8 ώρες , ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΛΑΜΠΕΙΑ – 4 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – 8 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

149

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Πλήρες

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.)

33ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 12 ώρες ,

9ο Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 9 ώρες ,

Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 3 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

150

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Πλήρες

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΡΙΖΑΣ – 4 ώρες ,

Δ.Σ. ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 8 ώρες , ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – 6 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΙΟΥ – 6 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

151

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ – 8 ώρες ,

2ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – 8 ώρες ,

3ο 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΤΡΙΤΗ – 8 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

152

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.)

Δ.Σ. ΔΟΥΚΑΔΩΝ – 8 ώρες ,

Δ.Σ. ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 7 ώρες ,

Δ.Σ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ – 9 ώρες

 

1

Αθμια 153 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ – 13 ώρες ,

2ο Δ.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ – 11 ώρες

1
Αθμια 154 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 14ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 7 ώρες ,

33ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 17 ώρες

1
Αθμια 155 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 14ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 8 ώρες ,

26ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – 16 ώρες

1
 

 

Αθμια

 

 

156

 

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 8/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 10 ώρες ,

Δ.Σ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ – 5/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ – 8 ώρες

,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ – 3/Θ Δ.Σ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ – 6 ώρες

 

 

1

 

Αθμια

 

157

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – 9 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ – 15 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

158

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – 9 ώρες , Δ.Σ. ΣΚΙΝΕ – ΦΟΥΡΝΕ – 4 ώρες ,

Δ.Σ. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ – 11 ώρες

 

1

Αθμια 159 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ – 9 ώρες ,

Δ.Σ. ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ – 15 ώρες

1
 

Αθμια

 

160

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πλήρες

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΡΟΔΟΣ – ΖΕΦΥΡΟΣ – 6 ώρες ,

2ο Δ.Σ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – 9 ώρες ,

Δ.Σ. ΣΟΡΩΝΗΣ – 9 ώρες

 

1

Αθμια 161 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ “ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ” – 24 ώρες 1
 

Αθμια

 

162

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 7/Θ Δ.Σ. ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ – 7 ώρες ,

Δ.Σ. ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ – ΓΡΥΛΛΕΙΟΝ ΔΣ ΚΑΜΠΟΥ – 4 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ – 4 ώρες

 

1

Αθμια 163 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ – 12 ώρες ,

Δ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ – 12 ώρες

1
Αθμια 164 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – 12 ώρες ,

Δ.Σ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ – 12 ώρες

1
 

Αθμια

 

165

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.)

9ο Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ – 6 ώρες ,

Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ – 10 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ – ΣΚΟΥΡΑΣ – 8 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

166

 

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ – 3 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ – 5 ώρες ,

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ – 9 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ – 3 ώρες

 

 

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Βθμια

 

167

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ – 17 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – 3 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

168

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 16 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 7 ώρες

 

1

Βθμια 169 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – 11 ώρες ,

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – 12 ώρες

1
 

Βθμια

 

170

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Σ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 7 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

171

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – 6 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – 7 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

172

 

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ –

2 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟΝ – 3 ώρες

 

 

1

 

Βθμια

 

173

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Πλήρες

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 9 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 5 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

174

 

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

Πλήρες

 

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ – 3 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ – 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ –

8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4 ώρες

 

 

1

Βθμια 175 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 21 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ – 2 ώρες

1
 

Βθμια

 

176

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 6 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 6 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – 11 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

177

 

ΠΕ08

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 8 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 6 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 5 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

178

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 3 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΜΠΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – 13 ώρες

 

1

 

 

 

Βθμια

 

 

 

179

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

Πλήρες

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ – 6

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ –

3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 3 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 4 ώρες

 

 

 

1

 

Βθμια

 

180

 

ΠΕ08

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 9 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 181 ΠΕ08 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – 15 ώρες

1
 

 

 

Βθμια

 

 

 

182

 

 

 

ΠΕ08

 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

Πλήρες

 

 

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ – 9 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ – 3

ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΤΕΕ-ΕΠΑ.Λ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ” – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 3 ώρες

 

 

 

1

 

 

Βθμια

 

 

183

 

 

ΠΕ08

 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Πλήρες

 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ. Τ. ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 3

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 3 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 6 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – 7 ώρες

 

 

1

Αθμια 184 ΠΕ11 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 112ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ – 24 ώρες 1
Αθμια 185 ΠΕ11 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ – 24 ώρες 1
Αθμια 186 ΠΕ11 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 24 ώρες 1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 187 ΠΕ11 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – 24 ώρες 1
Αθμια 188 ΠΕ11 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ – 24 ώρες 1
 

Αθμια

 

189

 

ΠΕ11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 8 ώρες ,

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 8 ώρες ,

9ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ – 8 ώρες

 

1

Αθμια 190 ΠΕ11 ΔΥΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ – ΕΓΝΑΤΙΑΣ – 15 ώρες 1
 

Βθμια

 

191

 

ΠΕ11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – 12 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – 5 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

192

 

 

ΠΕ11

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΑ – 8 ώρες

,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ – 2 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥ – 7 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – 6 ώρες

 

 

1

 

Βθμια

 

193

 

ΠΕ11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

ΕΠΑ.Λ. ΣΚΙΑΘΟΥ (Παράρτημα του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Βόλου΄) – 7 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ – 16 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

194

 

ΠΕ11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 7

ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – 16 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

195

 

ΠΕ60

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

 

15ο ΝΗΠ. ΞΑΝΘΗ – 24 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

196

 

ΠΕ60

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.)

 

ΝΗΠ. ΟΡΓΑΝΗΣ – 24 ώρες

 

1

Αθμια 197 ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΝΗΠ. ΔΑΦΝΗΣ – 24 ώρες 1
Αθμια 198 ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΝΗΠ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 24 ώρες 1
Αθμια 199 ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) 5ο ΝΗΠ. ΑΙΓΙΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 200 ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 201 ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πλήρες Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

(Π.Ε.)

1/Θ ΝΗΠ. ΠΟΡΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 202 ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ – 24 ώρες 1
Αθμια 203 ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ – 24 ώρες 1
 

Αθμια

 

204

 

ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)

 

Δ.Σ. ΕΞΟΧΗΣ – 24 ώρες

 

1

Αθμια 205 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΣΠΑΘΑΡΗ – 24 ώρες 1
Αθμια 206 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 24 ώρες 1
Αθμια 207 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 208 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ – 24 ώρες 1
Αθμια 209 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 210 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ – 24 ώρες 1
Αθμια 211 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΡΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 212 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Σ (Π.Ε.)

Δ.Σ. ΘΥΡΡΕΙΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 213 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πλήρες Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ – 24 ώρες 1
Αθμια 214 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΠΕΛΛΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – 24 ώρες 1
Αθμια 215 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ – 3/Θ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 216 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΝΩΠΟΛΗΣ – 24 ώρες 1
Αθμια 217 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΑΡΚΑΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 24 ώρες 1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 218 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΒΑΡΗΣ ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 219 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ – 24 ώρες 1
Αθμια 220 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΓΥΘΕΙΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 221 ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ – 24 ώρες 1
Αθμια 222 ΠΕ70 ΔΥΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ – ΕΓΝΑΤΙΑΣ – 15 ώρες 2
Αθμια 223 ΠΕ70 ΔΥΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – 15 ώρες 1
Αθμια 224 ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΠΕΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – 24 ώρες 1
 

 

Βθμια

 

 

225

 

 

ΠΕ78

 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 9 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ

– 3 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ – 8

ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – 3 ώρες

 

 

1

Βθμια 226 ΠΕ78 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ – 6 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – 17 ώρες

1
 

Βθμια

 

227

 

ΠΕ78

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – 6 ώρες ,

5ο Γυμνάσιο Χανίων – 5 ώρες , ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ – 10 ώρες ,

Εσπερινό Γυμνάσιο Χανίων – 2 ώρες

 

1

Αθμια 228 ΠΕ79.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Μειωμένο Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΥΔΡΑΣ – 10 ώρες ,

2ο Δ.Σ. ΥΔΡΑΣ – 5 ώρες

1
 

 

Βθμια

 

 

229

 

 

ΠΕ79.01

 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

Πλήρες

 

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – 4 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ” – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – 5 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ – 6 ώρες

 

 

1

 

Βθμια

 

230

 

ΠΕ79.01

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 4 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 6 ώρες ,

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 13 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

231

 

 

ΠΕ79.01

 

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ – 9 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ – 3

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ” – 1 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 10 ώρες

 

 

1

 

Βθμια

 

232

 

ΠΕ79.01

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 12 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 6 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

233

 

ΠΕ80

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ – 8 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΥΜΗΤΤΟΣ – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ – 11 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – 4 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

234

 

ΠΕ80

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 6 ώρες ,

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ – 11 ώρες ,

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – 6 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

235

 

ΠΕ80

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ – 13 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 3 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – 7 ώρες

 

1

Βθμια 236 ΠΕ80 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – 11 ώρες ,

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 12 ώρες

1
 

Βθμια

 

237

 

ΠΕ80

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ – 6

ώρες ,

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΦΕΣΙΟ – 17 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

238

 

ΠΕ80

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – 4 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΜΟΥ “ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ” – 8 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – 11 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

239

 

ΠΕ80

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – 9 ώρες ,

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – 7 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 7 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

240

 

ΠΕ80

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – 10 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ – 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – 5 ώρες

 

1

Βθμια 241 ΠΕ80 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ 1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Βθμια 242 ΠΕ80 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πλήρες Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – 18 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΤΣΕΙΟ – 5 ώρες

1
 

Βθμια

 

243

 

ΠΕ80

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

1ο Γυμνάσιο Κισσάμου – 4 ώρες , 2ο Γυμνάσιο Κισάμου – 6 ώρες , Γενικό Λύκειο Βάμου – 6 ώρες ,

Γυμνάσιο Βρυσών – 7 ώρες

 

1

Βθμια 244 ΠΕ80 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ 1
Βθμια 245 ΠΕ80 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μειωμένο Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΥΜΗΣ – ΕΠΑ.Λ. ΣΥΜΗΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 246 ΠΕ80 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ 1
 

Βθμια

 

247

 

ΠΕ81

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΕΠΑ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – 11 ώρες , Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – 12 ώρες  

1

 

Βθμια

 

248

 

ΠΕ81

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

1

 

Βθμια

 

249

 

ΠΕ81

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12 ώρες ,

5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 7 ώρες ,

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 250 ΠΕ81 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ 1
 

Βθμια

 

251

 

ΠΕ81

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 4 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 12 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ – 7 ώρες

 

1

Βθμια 252 ΠΕ81 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ 1
Βθμια 253 ΠΕ81 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
 

Βθμια

 

254

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 14 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ – 9 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

255

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

1

 

Βθμια

 

256

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – 2 ώρες , Ε.Κ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – 21 ώρες  

1

Βθμια 257 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – 19 ώρες ,

52ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 4 ώρες

1
Βθμια 258 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – 4 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΛΑΥΡΙΟΥ – 19 ώρες

1
Βθμια 259 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ – 2 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΩΡΩΠΟΥ – 21 ώρες

1
 

Βθμια

 

260

 

ΠΕ82

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΗΣ – 4 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 4 ώρες ,

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ – 11 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 261 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 2 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – 21 ώρες

1
 

Βθμια

 

262

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ – 11 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ – 3 ώρες ,

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 9 ώρες

 

1

Βθμια 263 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 7 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΜΟΥ “ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ” – 16 ώρες

1
 

Βθμια

 

264

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 7 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 4 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Κελεός – 12 ώρες

 

1

Βθμια 265 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΙΣΧΥΛΕΙΟ – 4 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – 19 ώρες

1
Βθμια 266 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ Πλήρες ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1
 

Βθμια

 

267

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ – 6 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – 12 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – 5 ώρες

 

1

Βθμια 268 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μειωμένο ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) 1ο ΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 8 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – 6 ώρες

1
Βθμια 269 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πλήρες Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ – 2 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 21 ώρες

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Βθμια

 

270

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 12 ώρες , ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – 3 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 8 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

271

 

ΠΕ82

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – 8 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ “ΙΩΣΗΦ

ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ” – 13 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

272

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – 8 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – 15

ώρες

 

1

Βθμια 273 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΗΤΕΙΑΣ 1
Βθμια 274 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1
Βθμια 275 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΜΥΚΟΝΟΥ 1
Βθμια 276 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΡΓΟΥΣ 1
Βθμια 277 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1
Βθμια 278 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 12 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – 11 ώρες

1
Βθμια 279 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1
 

Βθμια

 

280

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΑΡΤΟΣ – 14 ώρες , ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΜΠΑΡΛΕΙΟΝ – 3 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

281

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – 16 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 3 ώρες

 

1

Βθμια 282 ΠΕ82 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ – 7 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ – 16 ώρες

1
 

Βθμια

 

283

 

ΠΕ83

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΞΑΝΘΗΣ

 

1

 

Βθμια

 

284

 

ΠΕ83

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ – 4 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ – 14 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 5 ώρες

 

1

Βθμια 285 ΠΕ83 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ – 7 ώρες ,

7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – 16 ώρες

1
 

Βθμια

 

286

 

ΠΕ83

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ – 13 ώρες ,

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 6 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 287 ΠΕ83 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ – 4 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΕΓΑΡΩΝ – 19 ώρες

1
 

Βθμια

 

288

 

ΠΕ83

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Πλήρες

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ” – 10

ώρες ,

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΖΑΝΗΣ – 13 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

289

 

ΠΕ83

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ – 11 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – 6 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ – 6 ώρες

 

1

Βθμια 290 ΠΕ83 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
 

Βθμια

 

291

 

ΠΕ83

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 12 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΑΘΩΣ – 6 ώρες

 

1

Βθμια 292 ΠΕ83 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΜΥΚΟΝΟΥ 1
Βθμια 293 ΠΕ83 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1
 

Βθμια

 

294

 

ΠΕ83

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΨΑΧΝΩΝ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 4 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

295

 

ΠΕ84

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – 13 ώρες ,

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 4 ώρες ,

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ – 6 ώρες

 

1

Βθμια 296 ΠΕ84 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 1
 

Βθμια

 

297

 

ΠΕ85

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ. Τ. ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 4

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 6 ώρες ,

 

1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ – 5

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 3 ώρες

 

Αθμια

 

298

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

 

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ – 1 ώρες ,

Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ – 5 ώρες ,

Δ.Σ. ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ – 7 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

299

 

ΠΕ86

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Μειωμένο

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.)

Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – 6 ώρες , Δ.Σ. ΛΥΓΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – 4 ώρες ,

Δ.Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – 2 ώρες ,

Δ.Σ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – 3 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

300

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ – 12 ώρες , Δ.Σ. ΒΩΡΩΝ – 6 ώρες ,

Δ.Σ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ – 6 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

301

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Δ.Σ. ΖΑΡΟΥ – 9 ώρες , Δ.Σ. ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ – 5 ώρες ,

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ – 10 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

302

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πλήρες

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΚΩ – 6 ώρες ,

Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ – Δ.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ – 9 ώρες ,

Δ.Σ. ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΠΕΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – 9 ώρες

 

1

Αθμια 303 ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 6/Θ Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ – 9 ώρες ,

Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ – 15 ώρες

1
 

Αθμια

 

304

 

ΠΕ86

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΠΥΛΟΥ – 7 ώρες ,

2ο Δ.Σ. ΠΥΛΟΥ – 6 ώρες , Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΗΣ – 5 ώρες ,

Δ.Σ. ΜΕΘΩΝΗΣ – ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ – 6 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

305

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

1

 

Βθμια

 

306

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ – 3 ώρες ,

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – 10 ώρες ,

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ – 10 ώρες

 

1

Βθμια 307 ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – 3 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΑΡΗΣ – 20 ώρες

1
 

Βθμια

 

308

 

ΠΕ86

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – 10 ώρες

,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – 3 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

309

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – 13 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – 6 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – 4 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

310

 

ΠΕ86

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 8 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 6 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ – 5 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

311

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 15 ώρες ,

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – 6 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ – 2 ώρες

 

1

Βθμια 312 ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – 8 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – 15 ώρες

1
Βθμια 313 ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1
Βθμια 314 ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1
 

Βθμια

 

315

 

ΠΕ86

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Σ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – 4 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 10 ώρες

,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ – 9 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

316

 

 

ΠΕ86

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Πλήρες

 

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ – 3 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ – 8 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – Pierre de Coubertin

– 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ – 4 ώρες

 

 

1

 

Βθμια

 

317

 

ΠΕ86

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Πλήρες

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 4 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 14 ώρες , ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 1 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

318

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΓΚΑΔΑ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 7 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

319

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 8 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 6 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – 9 ώρες

 

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Βθμια

 

320

 

ΠΕ86

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Πλήρες

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ – 6 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – 4 ώρες ,

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – 4 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

321

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 9 ώρες , ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – 8 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

322

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Μειωμένο

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 4 ώρες , ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 4 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

323

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 11 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 324 ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
 

Βθμια

 

325

 

ΠΕ87.01

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – 15 ώρες , ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 8 ώρες  

1

Βθμια 326 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΑΡΗΣ – 9 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΛΑΥΡΙΟΥ – 14 ώρες

1
Βθμια 327 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
Βθμια 328 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1
Βθμια 329 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Σ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
Βθμια 330 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 3 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΙΟΥ – 20 ώρες

1
Βθμια 331 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – ΕΠΑ.Λ. ΠΥΡΓΟΥ 1
Βθμια 332 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ Πλήρες ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ – ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ – 18 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ – 5 ώρες

1
Βθμια 333 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ Πλήρες ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΠΑ.Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1
Βθμια 334 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΙΛΚΙΣ – 15 ώρες 1
Βθμια 335 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1
Βθμια 336 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΝΑΞΟΥ 1
 

Βθμια

 

337

 

ΠΕ87.02

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 4 ώρες , ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ – 8 ώρες ,

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ –

11 ώρες

 

1

Βθμια 338 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1
Βθμια 339 ΠΕ87.02 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ – 10 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ – 13 ώρες

1
Βθμια 340 ΠΕ87.03 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΣΚΙΑΘΟΥ (Παράρτημα του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Βόλου΄) 1
 

Βθμια

 

341

 

ΠΕ87.03

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΡΗΤΗΣ

 

Πλήρες

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 14 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 5 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 342 ΠΕ87.03 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλήρες ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 12 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 11 ώρες

1
Βθμια 343 ΠΕ87.04 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
Βθμια 344 ΠΕ87.07 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 1
 

Βθμια

 

345

 

ΠΕ87.09

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – 9 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 346 ΠΕ87.09 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ 1
Βθμια 347 ΠΕ88.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ Πλήρες ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ 1
Βθμια 348 ΠΕ89.01 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Σιβιτανίδειος 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ 1
Βθμια 349 ΠΕ90 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1
Βθμια 350 ΠΕ90 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πλήρες Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Βθμια 351 ΠΕ90 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΥ 1
Βθμια 352 ΠΕ90 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1
Βθμια 353 ΠΕ90 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ 1
Βθμια 354 ΠΕ90 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλήρες Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ – ΕΠΑ.Λ. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 1
 

Αθμια

 

355

 

ΠΕ91.01

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)

Δ.Σ. ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – 6 ώρες , Δ.Σ. ΔΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – 8 ώρες , Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – 6 ώρες ,

Δημοτικό Σχολείο Φίλιας Λέσβου – 4 ώρες

 

1

 

Αθμια

 

356

 

ΠΕ91.02

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μειωμένο

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ – 5 ώρες , Δ.Σ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ – 6 ώρες ,

Δ.Σ. ΣΟΡΩΝΗΣ – 4 ώρες

 

1

Βθμια 357 ΤΕ01.19 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πλήρες Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ 1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

  Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  B :

Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ε Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ /

Ο Μ Α Δ Ε Σ  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν  Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Σ

Α / Θ Μ Ι Α Σ & Β / Θ Μ Ι Α Σ  Ε ΑΕ

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

Βθμια

 

1

 

ΠΕ02.ΕΑΕ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – 3 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – 8 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ – 6 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

2

 

ΠΕ02.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 9 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 4 ώρες ,

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 10 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

3

 

ΠΕ02.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ – 11

ώρες ,

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 12 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

4

 

ΠΕ02.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – 5 ώρες ,

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 8 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 10 ώρες

 

1

Βθμια 5 ΠΕ02.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – 18 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 5 ώρες

1
 

Βθμια

 

6

 

ΠΕ02.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 17 ώρες ,

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 3 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 3 ώρες

 

1

Βθμια 7 ΠΕ02.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – 11 ώρες ,

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – 12 ώρες

1
Βθμια 8 ΠΕ02.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1
Βθμια 9 ΠΕ02.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 7 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ – 16 ώρες

1
Βθμια 10 ΠΕ02.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1
 

 

Βθμια

 

 

11

 

 

ΠΕ02.ΕΑΕ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΠΑ.Λ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 10 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 8

ώρες

 

 

1

Βθμια 12 ΠΕ02.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ – 15 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 8 ώρες

1
Βθμια 13 ΠΕ02.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 1
Βθμια 14 ΠΕ02.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥ 1
 

Βθμια

 

15

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – 8 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – 5 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – 5 ώρες ,

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – 5 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

16

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ BRAILLE/ΝΟΗ

ΜΑΤΙΚΗ

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Μειωμένο

 

ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ – 9 ώρες ,

ΜΕΛΕΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – 6 ώρες

 

1

Βθμια 17 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – 14 ώρες ,

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – 9 ώρες

1
Βθμια 18 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – Ε.ΔΑΜΑΣΚΟΣ – 11 ώρες ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – 12 ώρες

1
 

Βθμια

 

19

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – 10 ώρες , ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – 10 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

20

 

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 10 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 4 ώρες ,

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 5 ώρες ,

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 4

ώρες

 

 

1

 

Βθμια

 

21

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ – 11

ώρες ,

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 12 ώρες

 

1

Βθμια 22 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ 1
 

Βθμια

 

23

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ  

Μειωμένο

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 5 ώρες , ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 5 ώρες

 

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Βθμια 24 ΠΕ03.ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) 1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1
 

Βθμια

 

25

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – 5 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – 8

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ – 10 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

26

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Πλήρες

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 10 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 11 ώρες ,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 2 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

27

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 5 ώρες ,

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ – 12 ώρες ,

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 6

ώρες

 

1

 

Βθμια

 

28

 

ΠΕ03.ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ  

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – 6 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – 11 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – 6 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

29

 

ΠΕ04.01. ΕΑΕ

 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ

 

Πλήρες

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ-ΛΑΚΩΝΙΑΣ – 18

ώρες ,

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ – 5 ώρες

 

1

Βθμια 30 ΠΕ04.01.

ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – 8 ώρες ,

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – 15 ώρες

1
 

Βθμια

 

31

ΠΕ04.01. ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – 4 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – 8 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – 11 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

32

 

ΠΕ04.01. ΕΑΕ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ – 6 ώρες ,

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΖΕΚΑΚΕΙΟ) – 3 ώρες

,

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 14 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

33

ΠΕ04.01. ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 5 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – 10 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 8 ώρες

 

1

Βθμια 34 ΠΕ04.01.

ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Βθμια 35 ΠΕ04.01.

ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ 1
 

Βθμια

 

36

ΠΕ04.01. ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – 6 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ – 11 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΥΛΗΣ – 6 ώρες

 

1

Βθμια 37 ΠΕ04.01.

ΕΑΕ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 17 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 6 ώρες

1
 

Βθμια

 

38

 

ΠΕ04.01. ΕΑΕ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Πλήρες

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ – 12 ώρες , ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ – 8 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – 3

ώρες

 

1

 

Βθμια

 

39

ΠΕ04.01. ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Πλήρες

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 9 ώρες ,

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ – 4 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ – 10 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

40

ΠΕ04.01. ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Μειωμένο

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – 15 ώρες

 

1

Βθμια 41 ΠΕ04.02.

ΕΑΕ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Μειωμένο ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) 18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ – 9 ώρες

1
 

 

 

Βθμια

 

 

 

42

 

 

ΠΕ04.02. ΕΑΕ

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Πλήρες

 

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 6

ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ” – 6 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 5

ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 6 ώρες

 

 

 

1

 

Βθμια

 

43

ΠΕ04.04. ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.) 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 4 ώρες ,

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ – 10 ώρες ,

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ – 9 ώρες

 

1

 

Βθμια

 

44

ΠΕ04.04. ΕΑΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – 12 ώρες ,

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 5 ώρες ,

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – 6 ώρες

 

1

 

 

Βθμια

 

 

45

 

ΠΕ04.04. ΕΑΕ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Πλήρες

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 5

ώρες ,

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ – 3 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 9 ώρες ,

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ – 6 ώρες

 

 

1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Βθμια 46 ΠΕ06.ΕΑΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μειωμένο Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΥΚΕΙΟ

ΕΑΕ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 12 ώρες

1
Βθμια 47 ΠΕ08.ΕΑΕ BRAILLE ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (πρώην ΤΥΦΛΩΝ ΠΟΛΥΑΝΑΠΗΡΩΝ)

1
 

Βθμια

 

48

 

ΠΕ08.ΕΑΕ

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Πλήρες

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Σ (Δ.Ε.)

ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 10 ώρες ,

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 13 ώρες

 

1

Βθμια 49 ΠΕ08.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΕΣ – ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
Βθμια 50 ΠΕ08.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑ – ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑΣ 1
Βθμια 51 ΠΕ08.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑ – ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
Βθμια 52 ΠΕ11.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 1
 

 

Βθμια

 

 

53

 

 

ΠΕ11.ΕΑΕ

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Πλήρες

 

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ – 6 ώρες ,

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ.) ΑΙΓΑΛΕΩ – 8 ώρες ,

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 9 ώρες

 

 

1

Αθμια 54 ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ(Μ.Δ.Δ.Ε.) – ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 1
Αθμια 55 ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 56 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 119ο ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 57 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 128ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΑΘΗΝΑ 1
Αθμια 58 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 15ο ΝΗΠ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1
Αθμια 59 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΒΥΡΩΝΑ 1
Αθμια 60 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΥΜΗΤΤΟΣ 4
Αθμια 61 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 62 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 63 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΝΗΠ. ΒΥΡΩΝΑ 2
Αθμια 64 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 65 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΒΥΡΩΝΑ 3
Αθμια 66 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 69ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 67 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΝΗΠ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1
Αθμια 68 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 76ο ΝΗΠ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 69 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΑΘΗΝΑ 1
Αθμια 70 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΛΑΥΡΙΟΥ 1
Αθμια 71 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1
Αθμια 72 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

4ο ΝΗΠ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1
Αθμια 73 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

7ο ΝΗΠ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 1
Αθμια 74 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΝΗΠ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 1
Αθμια 75 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

10ο ΝΗΠ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 76 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

12ο ΝΗΠ. ΑΧΑΡΝΩΝ 2
Αθμια 77 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

22ο ΝΗΠ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 78 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 79 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 15ο ΝΗΠ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 80 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1
Αθμια 81 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΝΗΠ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1
Αθμια 82 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΝΗΠ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1
Αθμια 83 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΝΗΠ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1
Αθμια 84 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Αθμια 85 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
Αθμια 86 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
Αθμια 87 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο ΝΗΠ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1
Αθμια 88 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 19ο ΝΗΠ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – 12 ώρες ,

9ο ΝΗΠ. ΙΛΙΟΥ – 12 ώρες

1
Αθμια 89 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 24ο ΝΗΠ. ΙΛΙΟΥ 1
Αθμια 90 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο ΝΗΠ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
Αθμια 91 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο ΝΗΠ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1
Αθμια 92 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΓΛΥΦΑΔΑ 1
Αθμια 93 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 10ο ΝΗΠ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
Αθμια 94 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 9ο ΝΗΠ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
Αθμια 95 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 10ο ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
Αθμια 96 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 23ο ΝΗΠ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
Αθμια 97 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1
Αθμια 98 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΝΗΠ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1
Αθμια 99 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2
Αθμια 100 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 6ο ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
Αθμια 101 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 1
Αθμια 102 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 1ο ΝΗΠ. ΣΑΜΟΥ 1
Αθμια 103 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Σ (Π.Ε.)

12ο ΝΗΠ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1
Αθμια 104 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1
Αθμια 105 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο ΝΗΠ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1
Αθμια 106 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΗΜΑΘΙΑΣ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 1
Αθμια 107 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ 1
Αθμια 108 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΚΩ 1
Αθμια 109 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ. ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1
Αθμια 110 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 1
Αθμια 111 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ 1
Αθμια 112 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΤΥΡΟΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΩΝ 1
Αθμια 113 ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) ΝΗΠ. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 114 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 92ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 115 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 1
Αθμια 116 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ – ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
Αθμια 117 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
Αθμια 118 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΕΣ – ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 1
Αθμια 119 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
Αθμια 120 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 121 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1
Αθμια 122 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Αθμια 123 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
Αθμια 124 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΜΠΙΑ-ΜΟΙΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 1
Αθμια 125 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 1
Αθμια 126 ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΣΥΚΑΡΑΚΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
Αθμια 127 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 100ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2
Αθμια 128 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 102ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 3
Αθμια 129 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 103ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 130 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 104ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 131 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 106ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2
Αθμια 132 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 109ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ” 1
Αθμια 133 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 3
Αθμια 134 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 135 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 112ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 136 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 113ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 137 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1
Αθμια 138 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 127ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 139 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 129ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ “Η ΑΘΗΝΑ” 1
Αθμια 140 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο 6/Θ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 2
Αθμια 141 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 142 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 1
Αθμια 143 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 144 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 130ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 145 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 132ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2
Αθμια 146 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 147 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 148 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 141ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 149 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 142ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2
Αθμια 150 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 144ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 151 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 145ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 152 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 149ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 153 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 152ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 154 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 16ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2
Αθμια 155 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 173ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2
Αθμια 156 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 17ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 157 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2
Αθμια 158 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 18ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 159 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 3
Αθμια 160 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2
Αθμια 161 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 162 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2
Αθμια 163 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) 2
Αθμια 164 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 20ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 165 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 21ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 166 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 167 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2
Αθμια 168 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2
Αθμια 169 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1
Αθμια 170 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
Αθμια 171 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2
Αθμια 172 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 32ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 173 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 1
Αθμια 174 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
Αθμια 175 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1
Αθμια 176 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 177 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 45ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 178 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 46ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 179 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 48ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 180 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 181 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1
Αθμια 182 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ 1
Αθμια 183 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 52ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 184 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 58ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 185 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 59ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 186 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 187 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
Αθμια 188 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 62ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 189 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 65ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ” 1
Αθμια 190 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 66ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 191 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ 1
Αθμια 192 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1
Αθμια 193 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 194 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 70ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 195 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 72ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ” 1
Αθμια 196 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 74ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 197 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 76ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ” 1
Αθμια 198 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 79ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 199 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 1
Αθμια 200 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 201 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 89ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1
Αθμια 202 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 1
Αθμια 203 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
Αθμια 204 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 93ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” 1
Αθμια 205 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 94ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 2
Αθμια 206 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ 2
Αθμια 207 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 1
Αθμια 208 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ 1
Αθμια 209 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1
Αθμια 210 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1
Αθμια 211 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1
Αθμια 212 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 1
Αθμια 213 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
Αθμια 214 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 2
Αθμια 215 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ 1
Αθμια 216 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1
Αθμια 217 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΓΕΡΑΚΑ 1
Αθμια 218 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 219 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1
Αθμια 220 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 1
Αθμια 221 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
Αθμια 222 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2
Αθμια 223 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1
Αθμια 224 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 1
Αθμια 225 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ 1
Αθμια 226 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1
Αθμια 227 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ 1
Αθμια 228 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ 1
Αθμια 229 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

4ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2
Αθμια 230 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

4ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1
Αθμια 231 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
Αθμια 232 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

5ο Δ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1
Αθμια 233 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

6ο Δ.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
Αθμια 234 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1
Αθμια 235 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1
Αθμια 236 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1
Αθμια 237 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 1
Αθμια 238 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 2
Αθμια 239 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

11ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 240 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 241 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

14ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 242 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 3
Αθμια 243 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

16ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 244 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 3
Αθμια 245 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

18ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 2
Αθμια 246 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
Αθμια 247 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο Δ.Σ. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 2
Αθμια 248 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1
Αθμια 249 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1
Αθμια 250 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 2
Αθμια 251 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΕΣ 1
Αθμια 252 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 253 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

25ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 2

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 254 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

26ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 3
Αθμια 255 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

29ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 256 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1
Αθμια 257 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 258 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1
Αθμια 259 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1
Αθμια 260 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 1
Αθμια 261 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 2
Αθμια 262 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 263 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 1
Αθμια 264 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

6/Θ Δ.Σ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 265 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ – ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 1
Αθμια 266 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 2
Αθμια 267 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΑΦΙΔΝΩΝ 1
Αθμια 268 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 1
Αθμια 269 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 1
Αθμια 270 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΟΥ 1
Αθμια 271 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 272 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1
Αθμια 273 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
Αθμια 274 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
Αθμια 275 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1
Αθμια 276 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
Αθμια 277 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 278 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 279 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 280 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 14ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 281 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 16ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2
Αθμια 282 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 18ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1
Αθμια 283 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1
Αθμια 284 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
Αθμια 285 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 1
Αθμια 286 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
Αθμια 287 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1
Αθμια 288 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 289 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ 1
Αθμια 290 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
Αθμια 291 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 292 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
Αθμια 293 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Αθμια 294 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1
Αθμια 295 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
Αθμια 296 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ 1
Αθμια 297 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 298 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
Αθμια 299 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Αθμια 300 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2
Αθμια 301 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ 1
Αθμια 302 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 303 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ – Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 1
Αθμια 304 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΖΕΚΑΚΕΙΟ 1
Αθμια 305 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1
Αθμια 306 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
Αθμια 307 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1
Αθμια 308 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
Αθμια 309 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 310 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
Αθμια 311 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΕΛΜΕΙΟ 1
Αθμια 312 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1
Αθμια 313 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Αθμια 314 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
Αθμια 315 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
Αθμια 316 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1
Αθμια 317 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2
Αθμια 318 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
Αθμια 319 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1
Αθμια 320 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1
Αθμια 321 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
Αθμια 322 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
Αθμια 323 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 324 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
Αθμια 325 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Αθμια 326 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 1
Αθμια 327 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
Αθμια 328 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
Αθμια 329 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1
Αθμια 330 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
Αθμια 331 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
Αθμια 332 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
Αθμια 333 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2
Αθμια 334 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Αθμια 335 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
Αθμια 336 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1
Αθμια 337 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1
Αθμια 338 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1
Αθμια 339 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 1
Αθμια 340 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 14ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 1
Αθμια 341 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 15ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 1
Αθμια 342 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 16ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 1
Αθμια 343 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1
Αθμια 344 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1
Αθμια 345 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ 1
Αθμια 346 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 20ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
Αθμια 347 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ “ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ” 1
Αθμια 348 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 349 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1
Αθμια 350 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 30ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
Αθμια 351 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 31ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
Αθμια 352 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1
Αθμια 353 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ” 1
Αθμια 354 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
Αθμια 355 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 40ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
Αθμια 356 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 41ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
Αθμια 357 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 45ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
Αθμια 358 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 359 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 1
Αθμια 360 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1
Αθμια 361 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1
Αθμια 362 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 363 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΑΙΓΑΛΕΩ “ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ” 1
Αθμια 364 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 365 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
Αθμια 366 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
Αθμια 367 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
Αθμια 368 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Αθμια 369 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3
Αθμια 370 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 12ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
Αθμια 371 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
Αθμια 372 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 13ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
Αθμια 373 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 14ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2
Αθμια 374 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ 2
Αθμια 375 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
Αθμια 376 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΟ ΔΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 377 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 20ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3
Αθμια 378 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 23ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
Αθμια 379 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1
Αθμια 380 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
Αθμια 381 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 1
Αθμια 382 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ 2
Αθμια 383 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Αθμια 384 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Αθμια 385 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3
Αθμια 386 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1
Αθμια 387 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
Αθμια 388 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ 2
Αθμια 389 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
Αθμια 390 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1
Αθμια 391 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1
Αθμια 392 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
Αθμια 393 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 394 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1
Αθμια 395 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. Π.ΦΑΛΗΡΟ 1
Αθμια 396 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ 1
Αθμια 397 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
Αθμια 398 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1
Αθμια 399 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1
Αθμια 400 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Αθμια 401 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΥ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1
Αθμια 402 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
Αθμια 403 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2
Αθμια 404 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
Αθμια 405 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
Αθμια 406 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΑΛΙΜΟΣ 1
Αθμια 407 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2
Αθμια 408 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 409 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1
Αθμια 410 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 411 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2
Αθμια 412 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
Αθμια 413 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 414 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 2
Αθμια 415 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1
Αθμια 416 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 1
Αθμια 417 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
Αθμια 418 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 419 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1
Αθμια 420 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 1
Αθμια 421 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2
Αθμια 422 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1
Αθμια 423 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
Αθμια 424 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 2
Αθμια 425 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2
Αθμια 426 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 2
Αθμια 427 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 1
Αθμια 428 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 429 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3
Αθμια 430 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3
Αθμια 431 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
Αθμια 432 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 4
Αθμια 433 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 1
Αθμια 434 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1
Αθμια 435 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 436 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ 1
Αθμια 437 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 2
Αθμια 438 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
Αθμια 439 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΑ 1
Αθμια 440 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2
Αθμια 441 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
Αθμια 442 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 443 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 7ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 1
Αθμια 444 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
Αθμια 445 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 446 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 2
Αθμια 447 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1
Αθμια 448 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2
Αθμια 449 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
Αθμια 450 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ 2
Αθμια 451 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΒΙΛΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Αθμια 452 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ 3
Αθμια 453 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 13ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1
Αθμια 454 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1
Αθμια 455 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 18ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 2
Αθμια 456 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1
Αθμια 457 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
Αθμια 458 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ 1
Αθμια 459 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1
Αθμια 460 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1
Αθμια 461 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 28ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Αθμια 462 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Αθμια 463 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 464 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 34ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Αθμια 465 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
Αθμια 466 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
Αθμια 467 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
Αθμια 468 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3
Αθμια 469 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2
Αθμια 470 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
Αθμια 471 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 53ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Αθμια 472 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 54ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2
Αθμια 473 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1
Αθμια 474 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1
Αθμια 475 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 1
Αθμια 476 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
Αθμια 477 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
Αθμια 478 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1
Αθμια 479 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4
Αθμια 480 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
Αθμια 481 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1
Αθμια 482 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1
Αθμια 483 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ 1
Αθμια 484 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΡΟΥ 1
Αθμια 485 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΥΔΡΑΣ 1
Αθμια 486 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΥΔΡΑΣ 1
Αθμια 487 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΝΑΣ 1
Αθμια 488 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΡΟΥ 1
Αθμια 489 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 1
Αθμια 490 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 1
Αθμια 491 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 1
Αθμια 492 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
Αθμια 493 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΔΑΦΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 1
Αθμια 494 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1
Αθμια 495 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1
Αθμια 496 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΑΜΟΥ 1
Αθμια 497 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Σ (Π.Ε.)

Δ.Σ. ΔΡΥΜΟΥ 1
Αθμια 498 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) 10ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 12 ώρες ,

Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 12 ώρες

1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 499 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
Αθμια 500 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Πλήρες ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
Αθμια 501 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Πλήρες ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) 5ο Δ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
Αθμια 502 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Πλήρες ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 1
Αθμια 503 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Πλήρες Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ 1
Αθμια 504 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Πλήρες Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ 1
Αθμια 505 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Πλήρες Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 1
Αθμια 506 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 507 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Π.Ε.)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 1
Αθμια 508 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 509 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ 1
Αθμια 510 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΥΤΩΝ – 12 ώρες

1
Αθμια 511 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

1
Αθμια 512 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 513 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 1ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1
Αθμια 514 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ 1
Αθμια 515 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 2/Θ Δ.Σ. ΕΜΠΑΡΟΥ 1
Αθμια 516 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
Αθμια 517 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
Αθμια 518 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 519 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 28ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 520 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ 1
Αθμια 521 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 1
Αθμια 522 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΥΤΩΝ 1
Αθμια 523 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
Αθμια 524 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 34ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 525 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 36ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 526 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 37ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 527 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού 1
Αθμια 528 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 41ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 529 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΑΛΩΣ 1
Αθμια 530 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1
Αθμια 531 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 50ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΑΛΩΣ 1
Αθμια 532 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 52ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Αθμια 533 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 534 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες ,

Δ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 12 ώρες

1
Αθμια 535 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 7/Θ Δ.Σ. ΚΟΥΝΑΒΩΝ 1
Αθμια 536 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) 7/Θ Δ.Σ. ΜΟΧΟΥ 1
Αθμια 537 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ 1
Αθμια 538 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1
Αθμια 539 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 1
Αθμια 540 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ – 12 ώρες ,

Δ.Σ. ΖΑΡΟΥ – 12 ώρες

1
Αθμια 541 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΓΟΥΡΝΩΝ 1
Αθμια 542 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΣΙΒΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ 1
Αθμια 543 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ 1
Αθμια 544 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΣΤΟΛΩΝ 1
Αθμια 545 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΧΟΥΔΕΤΣΙ 1
Αθμια 546 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 1
Αθμια 547 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ 3
Αθμια 548 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ 1
Αθμια 549 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ 1
Αθμια 550 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
Αθμια 551 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 2
Αθμια 552 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 1
Αθμια 553 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΜΠΙΑΣ 1
Αθμια 554 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
Αθμια 555 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
Αθμια 556 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ 1
Αθμια 557 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
Αθμια 558 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ 1
Αθμια 559 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
Αθμια 560 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ 1
Αθμια 561 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ 1
Αθμια 562 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 1
Αθμια 563 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 1
Αθμια 564 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 1
Αθμια 565 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΡΙΤΣΑΣ 1
Αθμια 566 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1
Αθμια 567 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 1
Αθμια 568 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ – 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 569 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 14ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 14ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1
Αθμια 570 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 15ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
Αθμια 571 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ – 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1
Αθμια 572 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 1ο 8/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 1
Αθμια 573 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ – 2ο 9/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

1
Αθμια 574 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – 8/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1
Αθμια 575 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
Αθμια 576 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 5ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1
Αθμια 577 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 6ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
Αθμια 578 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ – 8ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1
Αθμια 579 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 14ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 1
Αθμια 580 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 16ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1
Αθμια 581 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 18ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 1
Αθμια 582 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ 1
Αθμια 583 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 1
Αθμια 584 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 1
Αθμια 585 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΚΙΣΑΜΟΥ 1
Αθμια 586 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ 2
Αθμια 587 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 1
Αθμια 588 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 1
Αθμια 589 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) 9ο Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 1
Αθμια 590 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 1
Αθμια 591 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΒΡΥΣΩΝ 1
Αθμια 592 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΕΛΟΥΣ 1
Αθμια 593 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 1
Αθμια 594 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΟΥΡΝΑ 1
Αθμια 595 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 1
Αθμια 596 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 1
Αθμια 597 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ-ΚΩ 1
Αθμια 598 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

2ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1
Αθμια 599 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Π.Ε.)

Δ.Σ. ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ 1
Αθμια 600 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 1
Αθμια 601 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 2
Αθμια 602 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 6/Θ Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ 1
Αθμια 603 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ 1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθμια 604 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) 2/Θ Δ.Σ. ΛΙΜΝΩΝ 1
Αθμια 605 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ 1
Αθμια 606 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΤΟΛΟΥ 1
Αθμια 607 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
Αθμια 608 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ 1
Αθμια 609 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
Αθμια 610 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1
Αθμια 611 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΣΠΑΡΤΗΣ 1
Αθμια 612 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1
Αθμια 613 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) 6ο Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1
Αθμια 614 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) 8ο Δ.Σ. ΘΗΒΑΣ 1
Αθμια 615 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 11ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
Αθμια 616 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 14ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
Αθμια 617 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 15ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
Αθμια 618 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 1
Αθμια 619 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 20ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
Αθμια 620 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 1
Αθμια 621 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
Αθμια 622 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 1
Αθμια 623 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΚΥΜΗΣ 1
Αθμια 624 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΚΡΙΕΖΩΝ 1
Αθμια 625 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΟΞΥΛΙΘΟΥ 1
Αθμια 626 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ – 10 ώρες ,

Δ.Σ. ΜΑΡΤΙΝΟ – 14 ώρες

1
Αθμια 627 ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΦΩΚΙΔΑΣ (Π.Ε.) 4ο Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1
 

Αθμια

 

628

 

ΠΕ70

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.)

 

Δ.Σ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

 

1

Αθμια 629 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΟΡΟΥ 1
Αθμια 630 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1
Αθμια 631 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) Δ.Σ. ΦΗΡΩΝ 1
Αθμια 632 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) 2ο Δ.Σ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 1
Αθμια 633 ΠΕ70 ΤΜΗΜΑ

ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Π.Ε.) 16ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
Βθμια 634 ΠΕ79.01.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλήρες Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΘΗΡΑΣ 1
Βθμια 635 ΠΕ82.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1
Βθμια 636 ΠΕ82.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Πλήρες ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1
Βθμια 637 ΠΕ82.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΒΕΡΟΙΑΣ

1
Βθμια 638 ΠΕ83.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΣΚΥΔΡΑΣ

1

 

ΒΑΘΜ

ΙΔΑ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Βθμια 639 ΠΕ86.ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
Βθμια 640 ΠΕ87.01.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1
Βθμια 641 ΠΕ87.02.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1
Βθμια 642 ΠΕ87.03.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΑΧΑΡΝΩΝ

1
Βθμια 643 ΠΕ87.06.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Σ (Δ.Ε.)

ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΕΕΕΕΚ 1
Βθμια 644 ΠΕ87.09.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

Πλήρες ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1
Βθμια 645 ΠΕ87.10.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ Πλήρες ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων 1
Βθμια 646 ΠΕ88.01.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρες ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΠΑΤΡΩΝ

1
Βθμια 647 ΠΕ88.01.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.) Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΙΛΚΙΣ 1
Βθμια 648 ΠΕ88.01.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

Πλήρες ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1
 

Βθμια

 

649

ΠΕ88.02. ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

Πλήρες

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) ΑΧΑΪΑΣ “ΓΕΦΥΡΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”

 

1

Βθμια 650 ΠΕ88.02.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ Πλήρες ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 1
Βθμια 651 ΠΕ88.02.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλήρες ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.) ΕΕΕΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
 

Βθμια

 

652

ΠΕ89.01. ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Πλήρες

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΕΕΕΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

1

Βθμια 653 ΠΕ89.01.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Πλήρες Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) 2ο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΟΙΞΗ 1
Βθμια 654 ΠΕ89.01.

ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρες ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-

Λ.) ΣΚΥΔΡΑΣ

1

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών Αθμιας Βθμιας 2023-2024 δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα:

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1bxwg0yFwAgNVenMNK9xGZNSi09vxkAae/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε