Ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων

Ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε το υπ΄αριθμ. Φ277/202/81960/Ε2/04 – 07 – 2022 έγγραφο με θέμα:

Ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη δυνατότητα άρσης του ήδη επιβληθέντος σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, όπως εκείνο προβλέπεται στην περ. α της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), σας γνωρίζουμε ότι δεν χωρεί νόμιμος λόγος άρσης του, ήδη επιβληθέντος σε εκείνους, ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει ότι κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

 

Το υπ΄αριθμ. Φ277/202/81960/Ε2/04 – 07 – 2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/18dM_8HdeaZ-5c4EyUOX5cH4DalSs4cpo/view?usp=sharing

 

Νόμος 4821 του 2021 με θέμα:

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 134 ΦΕΚ τεύχος Α την 31η Ιουλίου 2021.

Τα εκπαιδευτικά θέματα βρίσκονται στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 111.

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π., με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε