Ποσοστό εισακτέων κατηγορίας μηχανογραφικού 2022-2023

Ποσοστό εισακτέων κατηγορίας μηχανογραφικού 2022-2023, συμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.253.1/89660/Α Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3798 Τεύχος Β στις 20 Ιουλίου 2022 και είχε θέμα:

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Β΄ 2370).

Μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής:

17.Το υπό στοιχεία 4362/Α5/18.7.2022 ΥΣ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με το ποσοστό υποψηφίων ΓΕΛ Παλαιού και Νέου Συστήματος με τελευταίο έτος εξέτασης το 2020 που υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο 2022 με το 10% χωρίς νέα εξέταση και το υπό στοιχεία 4366/Α3/19.7.2022 ΥΣ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Υ.ΠΑΙ.Θ.,

19. της υπό στοιχεία Φ.1/Γ/361/88081/Β1 εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
20. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), αποφασίζουμε:

Ποσοστό εισακτέων κατηγορίας μηχανογραφικού 2022-2023

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Β΄ 2370) και προσθέτουμε στο τέλος της παρ. Α τις παρακάτω παραγράφους, ως εξής:
«Β. Ορίζουμε επί του αριθμού εισακτέων της παρούσας υπουργικής απόφασης τον αριθμό θέσεων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων ως ακολούθως:

α) Ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής  εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής  Καλών Τεχνών, πλην των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο θα καλυφθεί:
i) Κατά 40% ως εξής:
– από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2019-2020 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:
• Σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρ μακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.
• Σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
• Σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/ Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

– κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2019-2020 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύ
στημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέτα-
ση.

Οι ως άνω θέσεις των ημερήσιων ΓΕΛ, κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις:

α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) ή

β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα), σε ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων των περ. α΄ και β΄ που υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Συγκεκριμένα, όταν οι θέσεις αυτές είναι περισσότερες από μία (1), ποσοστό 12,88% των θέσεων αυτών, αποδίδεται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέταση και οι υπόλοιπες θέσεις αποδίδονται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέταση.

Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίστηκαν με βάση τον αριθμό των υποψηφίων των περ. α΄ και β΄ που υπέ-βαλαν μηχανογραφικό δελτίο κατά το σχολικό έτος 2021-2022 έτσι όπως περιγράφεται στο συνοδευτικό Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Επίσης, τα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τις σχολές και τα τμήματα αρμοδιότητάς τους, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ με τον αριθμό των υποψηφίων ΓΕΛ, οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2019- 20 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το ΠΑΛΑΙΟ ή το ΝΕΟ σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και το έτος 2022 υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, με βάση την τελευταία εξέτασή τους το έτος 2020.

Ποσοστό εισακτέων κατηγορίας μηχανογραφικού 2022-2023

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ, ΕΤΟΥΣ 2020

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΠΟΥ

ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΟΥΣ 2022 ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν

το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα)

2.746 87,12%
β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα

ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος

2018-2019 (Παλαιό Σύστημα)

 

406 12,88%
ΣΥΝΟΛΟ 3.152

ii) Κατά 60% ως εξής:
– από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2020-2021 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέταση, και συγκεκριμένα:
• σε ποσοστό 5% σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.
• σε ποσοστό 20% στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
• σε ποσοστό 10% στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
– κατά το υπόλοιπο από υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν για τελευταία φορά το σχολικό έτος 2020-2021 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ με το σύ
στημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) με βάση την τελευταία εξέτασή τους και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο το έτος 2022 χωρίς νέα εξέταση.
Οι θέσεις του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου δεν διεκδικούνται με βάση την εξέτασή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις από όσους υποψηφίους συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις 2020 ή 2021 και διεκδίκησαν επιπλέον ποσοστό 0,5% των θέσεων εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
β) Των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), τωνΑνώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, σε ποσοστά θέσεων τα οποία θα καλυφθούν από υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013(Α΄ 193), ως εξής:
• 5% του αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.
• 20% του αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).
• 10% του αριθμού εισακτέων στις λοιπές Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ153/79899/Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Οι λοιπές θέσεις εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, αντιστοιχούν στους συμμετέχοντες το σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις  ημερήσιων Γενικών Λυκείων με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Ποσοστό εισακτέων κατηγορίας μηχανογραφικού 2022-2023

δ) Τυχόν θέσεις που δεν θα καλυφθούν από υποψηφίους των εδαφίων α και β της παρούσας θα μεταφερθούν και θα προστεθούν στον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στους υποψηφίους του εδαφίου γ.
ε) Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα ποσοστά των παραγράφων Β – Δ της παρούσας γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστε-
ρη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση της κάθε κατηγορίας για κάθε Σχολή ή Τμήμα Σχολής ή Εισαγωγική κατεύθυνση των Τμημάτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου Β)α)i) της παρούσας.

Για τις Στρατιωτικές σχολές, τις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις ΑΕΝ και τις σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παρούσας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις, με τις οποίες ορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις σχολές αυτές, με την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25).
Γ. Ορίζουμε τον αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 (Β΄ 2370) υπουργικής απόφασης για τους υποψηφίους που συμμετείχαν το σχολικό έτος 2021-2022 στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ως εξής:
α) εσπερινών ΓΕΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
β) εσπερινών ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), σε ποσοστό θέσεων 1% για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία
Φ153/79899/Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δ. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου του έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Α
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), επιπλέον του αριθμού εισακτέων της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, διεκδικούν ποσοστό θέσεων ως ακολούθως:
α) Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
β) Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ημερήσιων και εσπερινών) διεκδικούν ποσοστό θέσεων 0,5% του αριθμού εισακτέων για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ 153/79899/Α5/21.5.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Η ανωτέρω κατανομή θέσεων απεικονίζεται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες:
*Οι θέσεις του 10% ΓΕΛ 2020, αποδίδονται μεταξύ των υποψηφίων του Νέου και του Παλαιού Συστήματος σύμφωνα με την παρ. Β)α) i) της παρούσας.

Ποσοστό εισακτέων κατηγορίας μηχανογραφικού 2022-2023, συμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.253.1/89660/Α Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3798 Τεύχος Β στις 20 Ιουλίου 2022 και είχε θέμα:

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Β΄ 2370).

Βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1gKyZlSEv9kXGJbuMLIDRSIelOhcsWk7f/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε