Αύξηση εισαχθέντων Σχολές Αξιωματικών Αστυφυλάκων

Αύξηση εισαχθέντων Σχολές Αξιωματικών  Αστυφυλάκων ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΕΤΟΣ 2022-2023

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 13Γ του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄-193), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4777/2021 (Α΄ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση … και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 6000/2/6921-ρμβ’ από 11-02-2022 προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με ΑΔΑ: ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ-ΔΔΡ.
4. Το υπ’ αριθ. Φ.251/89143/Α5 από 19-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Γνωστοποίηση ποσοστού της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α΄25)».
5. Την υπ’ αριθ. 6000/2/268-η΄ από 20-07-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών– Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων– Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β΄-3903)«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/2/268-α΄/ 08-02-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και
Θρησκευμάτων- Προστασίας του Πολίτη με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022 (Β΄ 552) .

Αύξηση εισαχθέντων Σχολές Αξιωματικών  Αστυφυλάκων

Ανακοινώνουμε
Συμπληρωματικά της υπό στοιχείο (3) προκήρυξης την κατανομή των θέσεων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας που θα καλυφθούν από τους υποψηφίους που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής κατά το τρέχον έτος, χωρίς νέα εξέταση, για την εισαγωγή τους στην +Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

I. ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ–ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 i.  ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

 Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020
α. Με σειρά επιτυχίας 22
β. Ειδικών      κατηγοριών      [γονείς     και     τέκνα

πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]

2
γ. Ειδική       κατηγορία       [γονείς       και       τέκνα

τρίτεκνων οικογενειών (4%)]

0
ΣΥΝΟΛΟ 24

Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020
α. Με σειρά επιτυχίας 4
ΣΥΝΟΛΟ 4

ii.ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020
α. Με σειρά επιτυχίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 3

Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020
α. Με σειρά επιτυχίας 0
ΣΥΝΟΛΟ 0

Αύξηση εισαχθέντων Σχολές Αξιωματικών  Αστυφυλάκων

 

II. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
i. Από τις επτακόσιες τριάντα (730) θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων, που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχείο (3) προκήρυξη, οι είκοσι οκτώ (28) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής κατά το τρέχον έτος, χωρίς νέα εξέταση, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:
α. Ποσοστό 12,88% εξ αυτών, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που εξετάστηκαν το 2020 με το παλαιό σύστημα και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής κατά το τρέχον έτος, χωρίς νέα εξέταση, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), όπου παλαιό σύστημα είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019.
β. Το υπόλοιπο ποσοστό 87,12%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που εξετάστηκαν το 2020 με το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής κατά το τρέχον έτος, χωρίς νέα εξέταση, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020- ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) όπου νέο σύστημα είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020.
ii. Από τις εβδομήντα (70) θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών, που προκηρύχθηκαν με την υπό στοιχείο (3) προκήρυξη, οι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020 με το παλαιό ή το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής κατά το τρέχον έτος, χωρίς νέα εξέταση, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:
α. Ποσοστό 12,88% εξ αυτών, ήτοι καμία θέση δεν προκύπτει για τους υποψηφίους/ες που εξετάστηκαν το 2020 με το παλαιό σύστημα και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής κατά το τρέχον έτος, χωρίς νέα εξέταση, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), όπου παλαιό σύστημα είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς το ποσοστό 12,88% των τριών (3) θέσεων αντιστοιχεί σε αριθμό (0,386), που είναι μικρότερος απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας και δεν λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η θέση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπό στοιχείο (5) κοινής απόφασης.
β. Το υπόλοιπο ποσοστό 87,12%, ήτοι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες που εξετάστηκαν το 2020 με το νέο σύστημα και συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το τρέχον έτος, χωρίς νέα εξέταση, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2020 -ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) όπου νέο σύστημα είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020.

ΙII. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για όσα ζητήματα δεν αναφέρονται στην παρούσα, ισχύ έχουν τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχείο (3) προκήρυξη.
2. Η παρούσα να αποσταλεί, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α, στις Υπηρεσίες που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα αποδεκτών.
3. Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρακαλείται όπως δημοσιεύσει την παρούσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr
Επισημειωτικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στον ιστότοπο: «diavgeia.gov.gr».

Ολόκληρη η προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1easZoVlRmNwbVp_OwHypPVcAKxEQ_rpH/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε