Εκλογές Αιρετών Εκλογικό Σώμα

Εκλογές Αιρετών Εκλογικό Σώμα αναφέρει μεταξύ άλλων η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας.

Η υπ’ αριθμ. Φ.350/96/119742/Ε3 Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5131 τεύχος Β  την 1η Οκτωβρίου 2022 με θέμα:

Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

 

Άρθρο 3

Πίνακες Εκλογέων

 1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς
  που έχουν οργανική θέση ή
  υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές
  σε σχολικές μονάδες που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε δομές που υπάγονται απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  εντάσσονται στον πίνακα εκλογέων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η εν λόγω δομή και της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχονται. Για τον λόγο αυτό οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν τους σχετικούς πίνακες εκλογέων στις Εφορευτικές Επιτροπές των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 3. Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καταρτίζουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» τους πίνακες εκλογέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν οργανικά ή ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες ή δομές της περιοχής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 4. Οι πίνακες εκλογέων περιλαμβάνουν
  το ονοματεπώνυμο,
  το πατρώνυμο και
  τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») κάθε εκλογέα , όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα στο πληροφοριακό σύστημα «myschool»,
  καθώς και μοναδικό κωδικό εκλογέα.
  Αποστέλλονται δε το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την εκλογή, σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής.
  Ο μοναδικός κωδικός κάθε εκλογέα, αποτελείται από δώδεκα (12) ψηφία,
  εκ των οποίων τα επτά (7) πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή, για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
  τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία είναι ο αύξων αριθμός κάθε εκλογέα, του οποίου προηγούνται τόσα μηδενικά, όσα απαιτούνται κατά περίπτωση προκειμένου τα εν λόγω ψηφία να μην ξεπερνούν τα πέντε (5).
 1. Ειδικά, οι πίνακες εκλογέων που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1/2003, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθηνών.

Άρθρο 4 Ψηφοδέλτια

 1. Οι διαδικασίες υποβολής και ανακήρυξης υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του π.δ. 1/2003.
 2. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 21 και 36 του π.δ. 1/2003 αποστέλλει στις Εφορευτικές Επιτροπές, το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την εκλογή, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών,
  σε ηλεκτρονική μορφή
  τους πίνακες με το ονοματεπώνυμο και
  το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου,
  προκειμένου αυτά να καταχωρισθούν στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από τον εκάστοτε ορισθέντα Διαχειριστή. Οι υπεύθυνοι του εν λόγω συστήματος δύναται να συνδράμουν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στην εν λόγω διαδικασία καταχώρισης των υποψηφίων.
 1. Η καταχώριση των ψηφοδελτίων στο σύστημα «ΖΕΥΣ» πραγματοποιείται:
  α. ανά συνδυασμό, εισάγοντας το όνομα αυτού ή, αν πρόκειται για ανεξάρτητο υποψήφιο, το όνομα του υποψηφίου και
  β. αλφαβητικά εντός κάθε συνδυασμού, εισάγοντας αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο καθενός από τα υποψήφια αιρετά μέλη.

ΠΔ 1/2003

Άρθρο 21
Ανακήρυξη υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι στα υπηρεσιακά συμβούλια ανακηρύσσονται, ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων για την εκλογή τους, με απόφαση:

α) Του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των περιφερειακών συμβουλίων.

β) Του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των ανωτέρων περιφερειακών συμβουλίων.

γ) Του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν πρόκειται για υποψήφιους των κεντρικών συμβουλίων.

2. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή και ανακοινώνονται στα σχολεία κάθε περιοχής.

3. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψήφιους μέχρι 20 Σεπτεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή, στον αρμόδιο διευθυντή ή περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση, οι πίνακες των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή. Η υποβολή των πινάκων αυτών γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.


Σημείωση Συντάκτη:

Η άρτι δημοσιευθείσα ΚΥΑ μνημονεύει το άρθρο 21 του ΠΔ 1/2003. Σύμφωνα με αυτό η υποβολή των υποψηφιοτήτων έπρεπε να είχε γίνει μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Από προγραμματισμό πάλι χαθήκαμε!!!

Αναμένουμε την εγκύκλιο για την προκήρυξη των εκλογών

 

 

Εκλογές Αιρετών Εκλογικό Σώμα

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε