Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γραμματέα

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γραμματέα ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. 157393/Ν4 (ΦΕΚ 6865 Τεύχος Β 29 Δεκεμβρίου 2022) υπουργική απόφαση και έχοντας ως θέμα:

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 35 και 37 του ν. 4622/2019 και 61 του ν. 4903/2022.

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση:

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 61 του ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’46),

γ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007, Α’ 26),

δ) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143),

στ) του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ζ) του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

θ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ι) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

  1. Την υπό στοιχεία 135821/Γ1/2-11-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042 ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗΒΟΡ), σε συνδυασμό με την από 16/12/2022 πράξη ανάληψης καθηκόντων από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα.
  2. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την εξασφάλιση της ταχείας διεκπεραίωσης του υπηρεσιακού έργου τους.
  3. Την από 19-12-2-2022 σύμφωνη γνώμη της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4903/2022 εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
  4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/692/156553/Β1/16-12-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής σε αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Κύρωση πινάκων προακτέων και μη προακτέων και προαγωγή σε βαθμό των διοικητικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των συγκροτούντων αυτή και υπαγομένων σ’ αυτή Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους, καθώς και όλων των λειτουργούντων ή υπαγομένων σ’ αυτή λοιπών υπηρεσιών.

β) Μετάθεση ή μετακίνηση διοικητικών υπαλλήλων που ανήκουν σε Διευθύνσεις και τα Τμήματά τους, καθώς και σε λοιπές υπηρεσίες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε άλλες οργανικές μονάδες και υπηρεσίες εντός του ίδιου νομού, στον οποίο υπηρετούν.

γ) Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σε διοικητικούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των συγκροτούντων αυτή και υπαγομένων σ’ αυτή Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους, καθώς και όλων των λειτουργούντων ή υπαγομένων σ’ αυτή λοιπών υπηρεσιών.

δ) Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου κατόπιν συμπλήρωσης του απαιτούμενου από τις κείμενες διατάξεις χρόνου για μισθολογική εξέλιξη των διοικητικών υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, όπως και των Τμημάτων της, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) που υπάγονται σ’ αυτή.

ε) Βαθμολογική προαγωγή των διοικητικών υπαλλήλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των συγκροτούντων αυτή και υπαγομένων σ’ αυτή Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους, καθώς και όλων των λειτουργούντων ή υπαγομένων σ’ αυτή λοιπών υπηρεσιών λόγω αξιολόγησης με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 για δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους.

Άρθρο 2

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής σε αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους διοικητικούς υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των συγκροτούντων αυτή και υπαγομένων σ’ αυτή Διευθύνσεων και των Τμημάτων τους, καθώς και όλων των λειτουργούντων ή υπαγομένων σ’ αυτή λοιπών υπηρεσιών, εκτός των Προϊσταμένων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης και των Τμημάτων της, των Προϊσταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. β) Τοποθέτηση διοικητικών Προϊσταμένων Τμημάτων στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Τμήματά τους.

Άρθρο 3

Εκχώρηση αρμοδιότητας και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ Οικονομικών Υποθέσεων των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ Οικονομικών Υποθέσεων των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής σε αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στην έκδοση Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Υπαλλήλου σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Α.Δ.Κ.Υ.) των διοικητικών υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, των Τμημάτων της και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για μισθολογική εξέλιξη, λόγω αναγνώρισης συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής σε αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Χορήγηση αδειών κανονικών, αναρρωτικών, κύησης και λοχείας, γονικών, μητρότητας και ειδικών, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, αδειών για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους, καθώς και όσων άλλων αδειών και διευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στο διοικητικό προσωπικό των Τμημάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης και των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. β) Μετακίνηση διοικητικού προσωπικού σε Τμήματα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που υπάγονται σ’ αυτή.

Άρθρο 5

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Διευθυντές Εκπαίδευσης

Στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής σε αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

α) Έκδοση Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Υπαλλήλου σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Α.Δ.Κ.Υ.) των διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για μισθολογική εξέλιξη λόγω αναγνώρισης συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

β) Μετακίνηση διοικητικού προσωπικού σε Τμήματα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εν γένει στελέχωσή τους.

Άρθρο 6

Εκχώρηση αρμοδιότητας και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ Οικονομικού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Β’ Οικονομικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής για αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου, κατόπιν συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για μισθολογική εξέλιξη, στους διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 7

Εκχώρηση αρμοδιότητας και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γ’ Προσωπικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκχωρούμε την αρμοδιότητα και το δικαίωμα τελικής υπογραφής για αποφάσεις ή πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους που εκδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αφορούν στη χορήγηση στο διοικητικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αδειών κανονικών, αναρρωτικών, κύησης και λοχείας, γονικών, μητρότητας και ειδικών, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, αδειών για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους, καθώς και όσων άλλων αδειών και διευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8

Λοιπές διατάξεις

Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται τα όργανα στα οποία εκχωρείται αρμοδιότητα ή δικαίωμα τελικής υπογραφής με τα άρθρα 1 έως και 7, η παρούσα ισχύει για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, οι αρμοδιότητες ή δικαιώματα τελικής υπογραφής που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα ασκούνται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες ή δικαιώματα τελικής υπογραφής των άρθρων 6 και 7 που ασκούνται από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, των άρθρων 3 και 4 που ασκούνται από τον οικείο Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διευθύνσεως Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και του άρθρου 2 που ασκούνται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

  1. Η απόφαση αυτή κατισχύει κάθε άλλης προγενέστερης που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των άρθρων 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ίδιου νόμου και το άρθρο 61 του ν. 4903/2022 (Α’ 46).
  2. Για τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο αντίθετο από την παρούσα απόφαση παραμένουν σε ισχύ η υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β’ 1340) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/ 28-12-2021 (Β’ 6273) κοινή απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2022 Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γραμματέα ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. 157393/Ν4 (ΦΕΚ 6865 Τ Β 29-12-2022) υπουργική απόφαση που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1RvDSdtPiWo-RCHjJ-aj10341il2slc6D/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε