Ενδοσχολικοί Συντονιστές

Ενδοσχολικοί Συντονιστές αναφέρει το Άρθρο 92 του Νόμου 4823/2021 έχοντας ως θέμα:

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Το άρθρο 92 έχει ως θέμα:
Ενδοσχολικοί Συντονιστές

1. Όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι

οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων),

οι οποίοι επικουρούν τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή στο έργο τους ασκώντας καθήκοντα σε θέματα που αφορούν:

α) την υποστήριξη και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών ανά ομάδες ειδικοτήτων ή ανά ομάδες τάξεων διδασκαλίας,

β) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης,

γ) την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την ανταλλαγή καλών επαγγελματικών πρακτικών,

δ) την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και την αξιολόγησή τους και

ε) τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών.

Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων, ο Ενδοσχολικός Συντονιστής συγκαλεί

συναντήσεις εργασίας με εκπαιδευτικούς ομάδων ειδικοτήτων ή ομάδων τάξεων διδασκαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

2. Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας,

ο οποίος δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα

Συντονιστή Τάξης ή Συντονιστή Γνωστικού Πεδίου,

εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

3. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι οι παιδαγωγικοί σύμβουλοι μέντορες του άρθρου 93 μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Ενδοσχολικών Συντονιστών.

4. Μετά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών,

ως συντονιστές τάξεων ή γνωστικών πεδίων

μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση

  • «εξαιρετική» ή
  • «πολύ καλή» σε όλα τα πεδία,

σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 67.

5. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Ενδοσχολικού Συντονιστή (Συντονιστή Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και για την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερ. εε’ της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 33.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα

  • προσόντα και
  • τα κριτήρια ορισμού,
  • η διάρκεια της θητείας,
  • ο αριθμός των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστών Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητα της κάθε σχολικής μονάδας,
  • καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε