Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Ν 4440/2016

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Ν 4440/2016 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 224 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο Τεύχος Α την 2α Δεκεμβρίου 2016 με θέμα:

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1
Σκοπός
Άρθρο 2
Γενικές αρχές
Άρθρο 3
Έκταση εφαρμογής
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Άρθρο 5
Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας
Άρθρο 6
Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας
Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής και έκδοση απόφασης
Άρθρο 8
Μετάταξη απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων παραμεθόριων και ορεινών νησιωτικών ΟΤΑ α΄ βαθμού
Ενδοϋπουργική κινητικότητα
Άρθρο 10
Αμοιβαία μετάταξη
Συνυπηρέτηση
Απόσπαση
Άρθρο 13
Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
Άρθρο 14
Μετάταξη εντός του ίδιου φορέα
Άρθρο 15
Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας
Άρθρο 16
Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 17
Σύντμηση οκταετίας για τη μετάταξη διοριστέων του ΑΣΕΠ μετά την 1.1.2009
Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 19
Τελικές καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν. 4369/2016, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Άρθρο 20
Υποχρεώσεις
Άρθρο 21
Ασυμβίβαστα άσκησης καθηκόντων
Άρθρο 22
Σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων
Άρθρο 23
Υποχρεώσεις των προσώπων μετά τη λήξη των καθηκόντων τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα
Άρθρο 25
Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994
Άρθρο 26
Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
Άρθρο 27
Διεύθυνση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 28
Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη
Άρθρο 29
Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως κώλυμα διορισμού
Άρθρο 30
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Ν. 4369/2016
Άρθρο 31
Άδεια ασθένειας τέκνων
Άρθρο 32
Προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση διορισμού
Άρθρο 33
Εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ.
Άρθρο 34
Μετάταξη προστατευόμενων από το Ν. 2643/1998 υπαλλήλων
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος πινάκων προακτέων
Άρθρο 36
Ειδικότητα ιχθυολογίας
Άρθρο 37
Δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη»
Άρθρο 38
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην ΚτΠ Α.Ε.
Άρθρο 39
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Άρθρο 40
Απασχολούμενοι στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.», στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.», στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.»
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4109/2013
Άρθρα 42-47
Άρθρο 48
Συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Ν 4440/2016 όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε