Εξεταστέα ύλη ΓΕΛ Πανελλαδικών 2023

Εξεταστέα ύλη ΓΕΛ Πανελλαδικών 2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 85745/Δ2 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3731 Τεύχος Δεύτερο την 14η Ιουλίου 2022 και έχει θέμα:

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου .

 

Η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη:

1) Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
2) Την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με την επιφύλαξη των άρθρων 61 και 138 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
3) Το άρθρο 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193) που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με την επιφύλαξη των άρθρων 61 και 138 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
4) Την περ α. της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).
5) Την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
6) Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
7) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
9) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
11) Την υπ’ αρ. 36/30-06-2022 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το υπ’ αρ. 8654/08-07-2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
12) Το υπό στοιχεία 230/ΕΟΕ/06-07-2022 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/320/82844/Β1/06-07-2022 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εξής:

Α. ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ 2022-2023 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Β ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Αρχαία Ελληνικά
  • Ιστορία
  • Λατινικά

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  • Φυσική
  • Χημεία
  • Μαθηματικά ή Βιολογία

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  • Μαθηματικά
  • Οικονομία
  • Πληροφορική

Εξεταστέα ύλη ΓΕΛ Πανελλαδικών 2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 85745/Δ2 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3731 Τεύχος Δεύτερο την 14η Ιουλίου 2022 βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1REuQIOKZzyRAtS9D7Ku0pxeIYbxk5n8o/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε